Xi chal Mateo 9:1-38

  • Li Jesuse la xpoxta jun vinik ti alubem sbekʼtale (1-8)

  • La stak ta ikʼel Mateo li Jesuse (9-13)

  • Oy kʼusi la sjakʼbeik ta sventa ayuno (14-17)

  • Stseb Jairo. Jun ants ti la spikbe li skʼuʼ spokʼ Jesuse (18-26)

  • La xpoxta chaʼvoʼ maʼsat xchiʼuk jun umaʼ li Jesuse (27-34)

  • Toj ep kʼusitik skʼan tsobbel sat, pe toj jutuk j-abteletik (35-38)

9  Vaʼun, muy ta varko, jelav batel ta jot xchiʼuk bat ta steklumal.+  ¡Kʼelavil!, te xchechojik tal jun vinik ta svayeb* ti alubem sbekʼtale. Kʼalal ilbat xchʼunel yoʼontonik yuʼun Jesuse, xi albat li buchʼu alubem sbekʼtale: «¡Tsotsuk avoʼonton, jnichʼon! Yuʼun pasbil xa perton li amultake».+  Vaʼun, xi laj yalbe sbaik jlom jchanubtasvanejetik ta mantale: «Chchopol kʼopoj ta stojolal Dios li vinik liʼe».  Pe li Jesuse snaʼoj ti kʼusi tsnopike, jaʼ yuʼun xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun toj chopol li kʼusi chanop ta avoʼontonike?+  Albeikun kaʼitik, ¿kʼusi mas kʼun ta alel, mi jaʼ ti xi chichʼ alele: ‹Pasbil xa perton li amultake› o mi jaʼ ti xi chichʼ alele: ‹Vaʼlan, xanavan› xie?+  Ta jkʼan ti xanaʼik ti tsots yabtel yichʼoj ta sba balumil li Xnichʼon Krixchano sventa tspas perton muliletike...». Vaʼun, xi laj yalbe li buchʼu alubem sbekʼtale: «Vaʼlan, tamo batel li avayebe,* batan ta ana».+  Te une, vaʼi, bat ta sna.  Xiʼik ta jyalel li epal krixchanoetik kʼalal laj yilik taje, vaʼun lik stoybeik skʼoplal Dios ti jaʼ yakʼojbe tsots yabtel li krixchanoe.  Vaʼun, kʼalal jaʼo te x-echʼ batel li Jesuse, la sta ta ilel jun vinik ti Mateo sbie, te chotol ti bu chichʼ tojel patane, xi laj yalbee: «Laʼ tsʼakliun».+ Jech oxal, ta ora vaʼi, la stsʼakli batel. 10  Ta mas tsʼakale, kʼalal jaʼo te chveʼ* ta na xchiʼuk yajchankʼoptak li Jesuse, te tal chiʼinatikuk ta veʼel yuʼun* epal jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik.+ 11  Pe kʼalal laj yil li jfariseoetike, xi laj yalbeik li yajchankʼoptak Jesuse: «¿Kʼu yuʼun chchiʼin ta veʼel jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik li jchanubtasvanej avuʼunike?».+ 12  Kʼalal laj yaʼi li kʼusi chalike, xi laj yale: «Muʼyuk bu chtun yuʼunik doktor li buchʼutik muʼyuk ipike, jaʼ noʼox chtun yuʼunik li buchʼutik ipike.+ 13  Jaʼ yuʼun, batanik, bat aʼibeik kʼusi smelolal liʼe: ‹Jaʼ ta jkʼan li kʼuxubinele, maʼuk li milbil matanale›. Yuʼun maʼuk tal jtak ta ikʼel li buchʼutik tukʼike, jaʼ tal jtak ta ikʼel li jpasmuliletike».+ 14  Vaʼun, talik ta stojolal Jesus li yajchankʼoptak Juane xchiʼuk xi la sjakʼike: «¿Kʼuxi ti ta jpaskutik ayuno* li voʼonkutik xchiʼuk jfariseoetik ti jaʼ muʼyuk tspasik ayuno li avajchankʼoptake?».+ 15  Vaʼun, xi albatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk lek ti chat yoʼontonik li yamigotak jnupunel kʼalal liʼ to oy li jnupunele,+ ¿mi mu jechuk? Pe chkʼot me skʼakʼalil ti chpojbatik batel li jnupunele,+ vaʼun jaʼ to tspasik ayuno. 16  Jech xtok, muʼyuk me buchʼu tstunes achʼ pokʼ sventa tspakʼ li kʼuʼil chichʼ lapel ta sba ti mol xae; yuʼun li achʼ pokʼe ta smuts, vaʼun mas to me chjat-o batel li kʼuʼil pokʼile.+ 17  Muʼyuk me bu te chchʼolik achʼ vino xtok li ta yav vino* ti mol xae. Yuʼun mi te chchʼolike, ta me xjat li yav vinoe xchiʼuk ta me xmal li svinoale, vaʼun ta sok li yav vinoe. Pe li krixchanoetike ta achʼ yav vino chchʼolik li achʼ vinoe, vaʼun jaʼ jech lek-o xchaʼtosal». 18  Kʼalal jaʼo jech yakal ta loʼile, te nopaj tal jun ajvalil ta stojolal ti laj yichʼ ta mukʼe,* xi laj yalbee: «Cham xa jnaʼ li jtsebe; pe laʼ, bat akʼo akʼob ta stojolal, vaʼun ta xkuxi».+ 19  Vaʼun, vaʼi li Jesuse, la stsʼakli batel li vinike xchiʼuk te tijilik batel ek li yajchankʼoptake. 20  Pe jaʼo te tal jun ants ti oy xa ta 12 jabil ti mu xmak xchamele,+ te nopaj batel ta spat, la spikbe li stsitsimal* skʼuʼ slapoj ta sbae,+ 21  yuʼun xi la snopilan ta yoʼontone: «Manchuk mi jaʼ noʼox ta jpikbe li skʼuʼ slapoj ta sbae, ta xikol». 22  Vaʼun, joypʼij li Jesuse, laj yakʼ venta xchiʼuk xi laj yalbee: «¡Tsotsuk avoʼonton, jtseb! Lapoxtaj xa ta skoj li xchʼunel avoʼontone».+ Li vaʼ ora taje, poxtaj li antse.+ 23  Kʼalal och ta sna ajvalil li Jesuse, la sta ta ilel jupanej amaetik* xchiʼuk li krixchanoetik ti xvochlajet* ta jyalele,+ 24  xi laj yal li Jesuse: «Lokʼanik batel, yuʼun muʼyuk bu chamem li uni tsebe, jaʼ noʼox yakal chvay».+ Kʼalal jech laj yaʼiike, lik stseʼintaik sventa tslabanik. 25  Kʼalal takbil xa ox lokʼel ta pana* li krixchanoetike, och batel li stuke xchiʼuk la stsakbe skʼob+ li uni tsebe, vaʼun lik.+ 26  Ta melel, puk batel skʼoplal ta sjunul lum li kʼusi kʼot ta pasele. 27  Kʼalal jaʼo te x-echʼ batel li Jesuse, te tijilik batel chaʼvoʼ maʼsat viniketik,+ xi x-avet tskʼanik vokole: «Xnichʼon David, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolalkutik». 28  Kʼalal och xa ox ta yut na li Jesuse, te nopaj tal ta stojolal li maʼsatetike, xi la sjakʼe: «¿Mi oy xchʼunel avoʼontonik ti xuʼ kuʼun ta jamboxuk asatike?».+ Xi la stakʼike: «Oy, Kajval». 29  Vaʼun, pikbat sbekʼ satik+ xchiʼuk xi albatike: «Jaʼ jech akʼo kʼotuk ta pasel ta atojolalik ti kʼu yepal oy xchʼunel avoʼontonike». 30  Vaʼun, jam li satike. Pe xi tsots albatik mantal yuʼun li Jesuse: «Aʼio avaʼiik, mu me buchʼu xavalbeik un».+ 31  Pe kʼalal lokʼik batele, bat spukbeik skʼoplal ta sjunul li lum taje. 32  Kʼalal lokʼik xa ox batele, ¡kʼelavil!, li krixchanoetike laj yikʼbeik tal jun umaʼ vinik ti uʼuninbil yuʼun pukuje;+ 33  kʼalal lokʼesbil xa ox li pukuje, lik kʼopojuk li umaʼ vinike.+ Vaʼun, labal sba laj yilik li epal krixchanoetike xchiʼuk xi laj yalike: «Muʼyuk bu jech xkiltik-o ta Israel kʼuchaʼal liʼe».+ 34  Pe xi laj yalilanik li jfariseoetike: «Jaʼ ta stsatsal ajvalil yuʼun pukujetik ti tslokʼes pukujetike».+ 35  Vaʼun, lik xanavuk ta skotol jteklumetik xchiʼuk ta bikʼtal lumetik li Jesuse, chanubtasvan ta snailtak stsobobbailik xchiʼuk la xcholbe skʼoplal li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilale* xchiʼuk la xpoxta li buchʼutik oy kʼusi kʼux chaʼiike xchiʼuk li buchʼutik ep ta tos xchamelike.+ 36  Kʼalal laj yil li epal krixchanoetike, kʼuxubaj ta yoʼonton,+ yuʼun yayijem sbekʼtalik laj yil xchiʼuk tanpukik, xkoʼolaj kʼuchaʼal chijetik ti chʼabal jchabivanej yuʼunike.+ 37  Vaʼun, xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «Ta melel, toj ep kʼusitik tsʼunbil ti skʼan tsobbel sate, pe jaʼ toj jutuk li j-abteletike.+ 38  Jaʼ yuʼun, kʼanbeik vokol li Yajval Abtel ti akʼo stak batel j-abteletik ta stsobbel sat li kʼusitik tsʼunbile».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «skamiya».
O «akamiyae».
O «jaʼo te patal ta sba mexa te».
O «spatan sbaik ta sba mexa».
Kʼelo Glosario, ayuno.
Yav vino pasbil ta snukulil chonbolometik.
O «la snijan sba ta stojolale».
O «sne».
Jaʼ xkaltik, jtos flauta ti tstijik kʼalal oy buchʼu chchame.
O «x-avlajet».
O «pat na».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.