Xi chal Mateo 27:1-66

  • Laj yichʼ akʼel ta stojolal Pilato li Jesuse (1, 2)

  • La xchuk snukʼ li Judase (3-10)

  • Vaʼal ta stojolal Pilato li Jesuse (11-26)

  • La slabanik ta yeloval sat krixchanoetik (27-31)

  • La sbajik ta jtel teʼ ta Golgota (32-44)

  • Cham li Jesuse (45-56)

  • Laj yichʼ mukel li Jesuse (57-61)

  • Chabibil lek li smukinale (62-66)

27  Kʼalal sakube, la stsob sbaik skotol li bankilal paleetik xchiʼuk li moletik ta jteklum yoʼ xchap skʼopik sventa tsmilik li Jesuse.+  Kʼalal laj xa ox xchukbeik skʼobe, laj yikʼik batel, bat yakʼik ta stojolal li ajvalil Pilatoe.+  Vaʼun, chopol laj yaʼi Judas, jaʼ li buchʼu akʼvan ta kʼabale, kʼalal laj yil ti la xchapanik sventa chichʼ milel li Jesuse. Jech oxal, bat sutesbe li bankilal paleetik xchiʼuk moletik li 30 ta sep platae,+  xi laj yale: «La jsaʼ jmul ti laj kakʼ ta kʼabal jun vinik ti chʼabal smule». Xi la stakʼbeike: «¿Kʼusi jventakutik-o? Voʼot chkom ta aba atuk maʼ taje».  Jech oxal, te la sjip komel ta templo li jaysep platae, vaʼun bat. Bat xchuk snukʼ xchiʼuk la sjokʼan sba.+  Pe li bankilal paleetike la stamik li jaysep platae xchiʼuk xi laj yalike: «Mu stakʼ xbat kakʼtik li ta xchʼul tsobobil takʼine, yuʼun jaʼ stojol chʼichʼ».  Kʼalal laj xa ox skomon nopike, jaʼ la smanbeik-o yosil li jpatpʼin sventa xkom ta smukinal li jyanlumetike.  Jaʼ yuʼun, li osil taje Yosilal Chʼichʼ akʼbil sbi+ kʼalal to li avie.  Vaʼun, jaʼ jech kʼot ta pasel li kʼusi albil ta stojolal j-alkʼop Jeremias ti xi laj yale: «La stamik li 30 ta sep plata ti jaʼ stojol li vinik ti laj yichʼ chonele, jaʼ li vinik ti laj yalik jlom xnichʼnab Israel ti kʼuxi stojol chbate 10  xchiʼuk jaʼ la smanbeik-o yosil li jpatpʼine, jech kʼuchaʼal laj yalbun mantal li Jeovae».*+ 11  Li Jesus une te vaʼal ta stojolal li ajvalile xchiʼuk xi jakʼbate: «¿Mi voʼot ajvalilot yuʼun li judaetike?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Voʼot laj aval atuk».+ 12  Pe kʼalal jaʼo yakal chtikʼbat smul yuʼun li bankilal paleetik xchiʼuk li moletike, muʼyuk kʼusi la stakʼ.+ 13  Vaʼun, xi albat yuʼun li Pilatoe: «¿Mi mu xavaʼi ti ep kʼusitik yakal chalik ta atojolale?». 14  Pe muʼyuk kʼusi la stakʼbe, mi jpʼeluk kʼusi la stakʼbe. Jech oxal, toj labal sba laj yil li ajvalile. 15  Pe nopem onoʼox xaʼi li ajvalil ti tskolta lokʼel junuk jchukel li ta jujun kʼine, jaʼ ti buchʼu junukal tskʼan li epal krixchanoetike.+ 16  Li vaʼ kʼakʼale, te toʼox tikʼil ta chukel yuʼunik jun vinik ti aʼibil skʼoplal ti toj chopole, Barrabas sbi. 17  Jech oxal, kʼalal te tsobolike, xi albatik yuʼun li Pilatoe: «¿Buchʼu junukal chakʼanik ta jkoltaboxuk lokʼel, mi jaʼ li Barrabase o mi jaʼ li Jesus ti Kristo chalike?». 18  Yuʼun laj yakʼ venta Pilato ti jaʼ ta skoj yitʼixal yoʼontonik ti akʼbat ta skʼobe. 19  Jech xtok, kʼalal te chotol ta chapanobbail li ajvalile, xi takbat tal mantal yuʼun li yajnile: «Mu xatikʼ aba ta stojolal li tukʼil vinik leʼe, yuʼun toj ep laj kil jvokol ta jvayich nax ta skoj». 20  Yan li bankilal paleetik xchiʼuk li moletike laj yakʼbeik xchʼun li epal krixchanoetik ti jaʼ akʼo skʼanik akʼo xichʼ koltael lokʼel li Barrabase,+ pe ti jaʼ akʼo xcham li Jesuse.+ 21  Pe xi laj yal li ajvalile: «¿Buchʼu junukal ta xchaʼvoʼalik chakʼanik ta jkolta lokʼel?». Xi la stakʼike: «Jaʼ li Barrabase». 22  Xi laj yal li Pilatoe: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi ta jpasbe li Jesus ti Kristo chalike?». Xi la stakʼ skotolike: «¡Jokʼano* ta jtel teʼ!».+ 23  Xi laj yal li Pilatoe: «¿Kʼu yuʼun? ¿Kʼusi chopol la spas?». Pe mas to xi tsots lik avanikuke: «¡Akʼo yichʼ jokʼanel ta jtel teʼ!».+ 24  Kʼalal laj yil Pilato ti mu kʼusi xuʼ spas xchiʼuk ti kʼajomal chlik-o mas kʼope, la stsak voʼ, vaʼun la spok skʼob ta yeloval sat li krixchanoetike, xi laj yale: «Maʼuk ta jba chkom xchʼichʼel li vinik liʼe. Voʼoxuk xa chkom ta aba atukik». 25  Vaʼun, xi la stakʼ sjunul li jteklume: «Akʼo komuk ta jbakutik xchiʼuk kalab jnichʼnabkutik li xchʼichʼele».+ 26  Jech oxal, koltabatik lokʼel li Barrabase, pe jaʼ laj yakʼ ta tsitsel* li Jesuse+ xchiʼuk laj yakʼ ta kʼabal sventa xichʼ milel ta jtel teʼ.+ 27  Vaʼun, li yajsoltarotak ajvalile laj yikʼik batel ta yut sna ajvalil li Jesuse, te une la stsob sbaik skotol li soltaroetik sventa tsjoyobtaike.+ 28  Vaʼun, la slokʼbeik li skʼuʼ spokʼe xchiʼuk la xpixik ta natil pokʼ ti lek kuxul stsajale.+ 29  Te une, la xotik chʼix sventa tspasik ta korona, la xojbeik ta sjol xchiʼuk laj yakʼbeik stsak jtel aj ta sbatsʼikʼob. Vaʼun, la skejan sbaik ta stojolal xchiʼuk xi la slabanike: «¡Liʼote, ajvalil yuʼun judaetik!». 30  La stubtaik,+ la stsakik li aje, vaʼun lik sjisbeik ta sjol. 31  Ta slajeb une, kʼalal laj yoʼontonik ta slabanele, la slokʼbeik li natil pokʼe xchiʼuk la slapbeik li skʼuʼ tslap ta sbae, vaʼun laj yikʼik batel sventa tsbajik ta jtel teʼ.+ 32  Kʼalal jaʼo chlokʼik batele, te la snupik ta be jun vinik ti te likem ta Sirene ti Simon sbie. Vaʼun, la sujik sventa xkuch batel li jtel teʼ* sventa vokolile.+ 33  Kʼalal kʼotik ta jun osil ti Golgota sbie, jaʼ xkaltik, Yavil Bakil Jolil,+ 34  laj yakʼbeik yuchʼ vino ti kapal ta chʼail tsʼiʼleletike,+ pe kʼalal la spas prevae, muʼyuk la skʼan laj yuchʼ. 35  Kʼalal laj xa ox sbajik ta jtel teʼe, laj yakʼik suerte sventa tspukbe sbaik li skʼuʼ tslap ta sbae,+ 36  laje te chotiik sventa chchabiik. 37  Jech xtok, xi la stsʼibabeik li ta sjol teʼ ti kʼusi smul chalike: «Liʼe jaʼ Jesus, li ajvalil yuʼun judaetike».+ 38  Vaʼun, te laj yichʼik jokʼanel chaʼvoʼ j-elekʼetik ek, jun ta sbatsʼikʼob xchiʼuk jun ta stsʼetkʼob.*+ 39  Li buchʼutik te ch-echʼike chopol kʼopojik ta stojolal,+ la sjimulan sjolik+ 40  xchiʼuk xi laj yalike: «¡Voʼot ti avaloj chajines templo xchiʼuk ti avaloj chavaʼan ta oxib noʼox kʼakʼale,+ koltao aba atuk! Mi Xnichʼonot Diose, ¡yalan tal li ta jtel teʼ* sventa vokolile!».+ 41  Li bankilal paleetik eke, li jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk li moletike lik slabanik xchiʼuk xi laj yalbeike:+ 42  «¡La skolta yantik, pe mu xuʼ yuʼun skolta sba stuk! Jaʼ ajvalil yuʼun Israel,+ akʼo yaluk tal li ta jtel teʼ* sventa vokolile, vaʼun ta jchʼuntik ta stojolal. 43  Ta skoj ti spatoj yoʼonton ta stojolal Diose, akʼo koltaatuk mi kʼanbile,+ yuʼun xi yaloje: ‹Xnichʼonun Dios›».+ 44  Li j-elekʼetik ti te jokʼajtik ta jujujot xokone la xchopol kʼoptaik ek.+ 45  Ikʼub osil ta sjunul balumil li ta svakibal ora* kʼalal to ta sbalunebal orae.*+ 46  Kʼalal poʼot xa sbalunebal orae, xi tsots lik avanuk li Jesuse: «Eli, Eli, ¿lama sabaktani?», taje jaʼ skʼan xal: «Dios kuʼun, Dios kuʼun, ¿kʼu yuʼun ti laj aviktaune?».+ 47  Kʼalal laj yaʼiike, xi lik yalik jlom li buchʼutik te vaʼajtike: «Yakal chikʼ tal Elias li vinik leʼe».+ 48  Vaʼun, oy jun ti buchʼu te oye bat ta anil xchiʼuk la stsak esponja, la stsʼaj ta pajal vino xchiʼuk la xoj ta aj, vaʼun bat yakʼbe stsʼutsʼ.+ 49  Pe li yantike xi laj yalike: «¡Chʼan uto! Jkʼeltik mi xtal koltaatuk yuʼun li Eliase». 50  Tsots avan yan velta li Jesuse, vaʼun cham.*+ 51  Laj une, jat yalel ta sjol kʼalal to ta yok+ li kortina ta temploe,+ pas ta chaʼlik;+ nik li balumile xchiʼuk jav li tonetike. 52  Jam li mukinaletike xchiʼuk ep lokʼik ta smukinalik li sbekʼtal buchʼutik chʼulik ti chamemike 53  xchiʼuk ep krixchanoetik laj yilbeik li sbekʼtal animaetike. (Kʼalal laj xa ox yichʼ chaʼkuxesel li Jesuse, oy jlom krixchanoetik ti te likik talel ta ba mukinale ochik batel li ta chʼul jteklume). 54  Pe kʼalal nik li balumile xchiʼuk ti laj yil li kʼusitik kʼot ta pasel li bankilal soltaro xchiʼuk li xchiʼiltak ti yakal chchabiik li Jesuse, xiʼik ta jyalel xchiʼuk xi laj yalike: «Ta melel, liʼe jaʼ Xnichʼon Dios».+ 55  Jech xtok, oy ep antsetik ti ta nom to chkʼelvanik batele. Li antsetik taje jaʼik ti la xchiʼinik tal Jesus kʼalal lokʼ tal ta Galilea sventa skoltaik tale,+ 56  te oy li Maria Magdalenae, li Maria ti jaʼ smeʼik li Santiago xchiʼuk Josese xchiʼuk li smeʼ xnichʼnab Sebedeoe.+ 57  Vaʼun, kʼalal bat xa tajek kʼakʼale, te tal jun jkʼulej vinik ti likem tal ta Arimateae, Jose sbi, taje jaʼ yajchankʼop Jesus ek.+ 58  Li vinik taje bat ta stojolal Pilato, bat skʼanbe li sbekʼtal Jesuse.+ Vaʼun, li Pilatoe laj yal mantal ti akʼo xkuch batele.+ 59  Li Josee la xkuchbe batel li sbekʼtale, la xpix ta jlik sakil lekil lino,+ 60  vaʼun te laj yakʼ ta yachʼ mukinal+ ti sjomoj ta jpʼej tone. Te une, bat kʼalal stselanojbe xa ox komel mukʼta ton li stiʼ mukinale. 61  Pe te oyik-o li Maria Magdalena xchiʼuk li yan Mariae, te chotolik li ta yeloval mukinale.+ 62  Li ta yokʼomale, kʼalal echʼem xa ox li skʼakʼalil chchapan sbaik sventa savadoe,+ la stsob sbaik ta stojolal Pilato li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike, 63  xi laj yalike: «Bankilal, vul ta jolkutik ti xi laj yal li jloʼlavanej kʼalal kuxul toʼoxe: ‹Ta xkichʼ chaʼkuxesel kʼalal mi echʼ xa ox oxib kʼakʼale›.+ 64  Jech oxal, alo mantal sventa chichʼ chabiel lek kʼalal to ta yoxibal kʼakʼal li mukinal sventa mu xtal yelkʼanik li yajchankʼoptake+ xchiʼuk ti xi xalbeik li jteklume: ‹¡Laj yichʼ chaʼkuxesel!›; mi jech kʼot ta pasele, mas to toj chopol chkʼot li kʼusi laj yal taje, jaʼ mu sta li kʼusi laj yal ta slikebale». 65  Xi albatik yuʼun li Pilatoe: «Vaʼanik jchabivanejetik. Chabiik lek ti bu kʼalal xuʼ avuʼunike». 66  Vaʼun, batik xchiʼuk la xchabiik lek li mukinale, la spakʼik lek li tone xchiʼuk te la svaʼanik komel li jchabivanejetike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «Milo».
O «ti xakʼbeik nukul».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ.
O «surtokʼob».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ.
Kʼelo Glosario, jtel teʼ.
Jaʼ xkaltik, te van ta oʼloltik batel kʼakʼal.
Jaʼ xkaltik, te van ta oxib ora ta bat kʼakʼal.
O «paj ta yichʼel ikʼ».