Xi chal Mateo 22:1-46

  • Lokʼolkʼop ta sventa skʼinal nupunel (1-14)

  • Dios xchiʼuk Sesar (15-22)

  • Oy kʼusi la sjakʼik ta sventa chaʼkuxesel (23-33)

  • Li chib mantal ti mas tsotsik skʼoplale (34-40)

  • ¿Mi jaʼ xnichʼon David li Kristoe? (41-46)

22  Lik yalanbe yan velta ta lokʼolkʼop li Jesuse, xi laj yale:  «Li Ajvalilal* ta vinajele xuʼ xichʼ koʼoltasel kʼuchaʼal jun ajvalil ti la spas jun skʼinal nupunel+ ta sventa li xnichʼone.  Vaʼun, la stak batel smosotak sventa xbat yikʼik tal li buchʼutik takbilik ta ikʼel ta skʼinal nupunele, pe muʼyuk bu skʼan xtalik.+  La stak batel yan smosotak, xi laj yale: ‹Xi xavalbeik li buchʼutik takbilik ta ikʼele: «¡Kʼelavilik! Jchapanoj xa jveʼel, jmiloj xa stot jvakaxtak xchiʼuk li jupʼem chonbolometik kuʼune, chapal xa skotol. Jaʼ yuʼun, laʼik li ta skʼinal nupunele»›.  Pe muʼyuk la stsakik ta venta, li june bat ta yosil, li june bat skʼel spʼolmal;+  li jlom xtoke la stsakbeik li smosotak ajvalile, muʼyuk xa xkʼexlal laj yilbajinik, vaʼun la smilik.  »Ilin ta jyalel li ajvalile, jaʼ yuʼun la stak batel yajsoltarotak sventa tsmil li jmilvanejetike xchiʼuk la xchikʼbe li steklumalike.+  Vaʼun, xi laj yalbe li smosotake: ‹Chapal xa maʼ skʼinal nupunele, pe mu sta-o xtalik li buchʼutik takbilik ox ta ikʼele.+  Jaʼ yuʼun, batanik li ta bebetik ta slokʼebal jteklume, vaʼun ikʼik tal ta skʼinal nupunel li buchʼutik te chataike›.+ 10  Jech oxal, jaʼ jech la spasik li mosoiletike, batik li ta bebetike xchiʼuk la stsobik tal ti jayvoʼ la staike, te talik li buchʼutik toj chopolike xchiʼuk li buchʼutik lekike; jaʼ yuʼun noj li snail skʼinal nupunel ti bu chveʼike.* 11  »Kʼalal och skʼel ajvalil li buchʼutik takbilik ta ikʼele, la sta ta ilel jun vinik ti maʼuk slapoj batel li skʼuʼ spokʼ sventa nupunele. 12  Jaʼ yuʼun, xi laj yalbee: ‹Amigo, ¿kʼuxi xa noʼox la-och tal ti muʼyuk alapoj tal akʼuʼ apokʼ sventa nupunele?›. Mu xa snaʼ kʼusi tstakʼ. 13  Vaʼun, xi laj yalbe yajtuneltak li ajvalile: ‹Chukbeik yok skʼob, te une bat jipik lokʼel ta ikʼal osil. Jaʼ te ch-okʼ xchiʼuk chkʼux stanal ye›. 14  »Yuʼun ep li buchʼutik takbilik ta ikʼele, pe jaʼ jutuk li buchʼutik tʼujbile». 15  Te une, li jfariseoetike batik xchiʼuk ta mukul la skomon nopik kʼuxi xuʼ stabeik smul Jesus ta skoj li kʼusi chale.+ 16  Vaʼun, la stak batel yajchankʼoptakik xchiʼuk sviniktak Erodes+ sventa xi chalbeike: «Jchanubtasvanej, jnaʼojkutik ti melel kʼusi chavale xchiʼuk ti melel kʼusi chaval kʼalal chachanubtasvan ta sventa Diose xchiʼuk ti maʼuk chakʼan ti lek chilot li krixchanoetike, yuʼun maʼuk chakʼelbe li spat xokonike. 17  Jaʼ yuʼun, albun kaʼikutik, ¿kʼu xachi voʼote? ¿Mi stakʼ* xichʼ tojbel patan li Sesare o mi moʼoj?». 18  Pe ta skoj ti snaʼoj Jesus ti toj chopol snopbenike, xi laj yale: «Jloʼlavanejetik, ¿kʼu yuʼun chapasikun ta preva? 19  Akʼbeikun jkʼel jsepuk li takʼin sventa tojob patane». Vaʼun, laj yichʼbeik tal jsep denario* takʼin. 20  Xi albatike: «¿Buchʼu slokʼol liʼe xchiʼuk kʼusi ti liʼ tsʼibabile?». 21  «Jaʼ li Sesare» xiik. Te une, xi albatike: «Vaʼun chaʼa, tojbeik Sesar li kʼusitik jaʼ yuʼun Sesare, yan li kʼusitik jaʼ yuʼun Diose tojbeik Dios».+ 22  Kʼalal laj yaʼiik taje, chʼayal to kʼot yoʼontonik, jaʼ yuʼun te laj yiktaik, la stam batel sbeik. 23  Li vaʼ kʼakʼale, te talik ta stojolal Jesus li jsaduseoetik ti chalik ti chʼabal chaʼkuxesele,+ xi tal sjakʼbeike:+ 24  «Jchanubtasvanej, li Moisese xi laj yale: ‹Mi cham jun vinik ti chʼabal to xnichʼnabe, skʼan xikʼbe yajnil sbankil li itsʼinal* sventa oyuk snitilulal li sbankile›.+ 25  Yuʼun oy toʼox vukvoʼ jchiʼilkutik ti sbankil yitsʼin sbaike; nupun li bankilale, pe cham kʼalal chʼabal toʼox xnichʼnabe, jaʼ yuʼun ikʼbat yuʼun yitsʼin li yajnile. 26  Jaʼ jech la snuptan ek li xchaʼvoʼale, li yoxvoʼale, kʼalal to ta svukvoʼal jaʼ jech la snuptan ek. 27  Ta slajebal une, cham li antse. 28  Jaʼ yuʼun, li ta chaʼkuxesele, ¿buchʼu yajnil ta xkʼot ta svukvoʼalik taje? Yuʼun laj yikʼ skotolik». 29  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Chʼayemoxuk, yuʼun mi jaʼuk xavojtikinik li kʼusi chal Tsʼibetike mi jaʼuk li sjuʼel Diose,+ 30  yuʼun li ta chaʼkuxesele mi jaʼuk xa bu tsaʼ yajnil li viniketike xchiʼuk mi jaʼuk xa bu chmalij li antsetike, yuʼun jaʼ jech chkʼotik kʼuchaʼal li anjeletik ta vinajele.+ 31  ¿Mi muʼyuk achanojik li kʼusi yalojboxuk Dios ta sventa xchaʼkuxesel animaetik ti xi chale: 32  ‹Voʼon Sdiosun li Abraane, voʼon Sdiosun li Isaake xchiʼuk voʼon Sdiosun li Jakobe›?+ Leʼe jaʼ li Sdios li buchʼutik kuxulike, maʼuk li buchʼutik chamemike».+ 33  Kʼalal laj yaʼiik li epal krixchanoetik taje, chʼayal to kʼot yoʼontonik ta sventa li chanubtasel laj yakʼe.+ 34  La stsob sbaik li jfariseoetik kʼalal laj yaʼiik ti tsʼijil kom yuʼun jsaduseoetik li Jesuse. 35  Vaʼun, oy jun yuʼunik ti lek chanem ta Mantale, xi la sjakʼbe Jesus sventa tspas ta prevae: 36  «Jchanubtasvanej, ¿bu junukal mantal ti mas tsots skʼoplal ta skotol li Mantale?».+ 37  Xi takʼbate: «‹Skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova* Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal xchiʼuk ta sjunul anopben›.+ 38  Liʼe jaʼ li baʼyel mantale xchiʼuk ti mas tsots skʼoplale. 39  Li xchibale xkoʼolajtik kʼuchaʼal li baʼyele, jaʼ liʼe: ‹Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›.+ 40  Li ta chib mantal liʼe te stsoboj sba skotol li Mantale xchiʼuk li kʼusitik yaloj J-alkʼopetike».+ 41  Vaʼun, kʼalal te to tsobolik li jfariseoetike, xi jakʼbatik yuʼun li Jesuse:+ 42  «¿Kʼusi chanopik ta sventa li Kristoe? ¿Bu junukal utsʼ alalil likem tal?». Xi la stakʼbeike: «Ta stojolal David».+ 43  Xi jakʼbatike: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼuxi xa noʼox ti ‹Kajval› xi laj yal David ta sventa li chʼul espiritue?+ Yuʼun xi laj yale: 44  ‹Xi albat yuʼun Jeova* li Kajvale: «Chotlan ta jbatsʼikʼob jaʼ to mi laj kakʼ ta yolon avakan li avajkontratake»›.+ 45  Jaʼ yuʼun chaʼa, mi ‹Kajval› xi li Davide, ¿kʼuxi xa noʼox ti jaʼ xnichʼone?».+ 46  Muʼyuk xa buchʼu xuʼ yuʼun stakʼbeik jpʼeluk xchiʼuk muʼyuk xa buchʼu kʼusi skʼan sjakʼbe.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «patajtik ta sba mexae».
O «lek ti».
Li Vivliae muʼyuk bu chal buchʼu bankilal o buchʼu itsʼinal yuʼunik ti chame.