Xi chal Mateo 21:1-46

  • Labal sba kʼu yelan och batel ta Jerusalen li Jesuse (1-11)

  • La xchʼuba templo li Jesuse (12-17)

  • La xchopol kʼopta steʼel igo (18-22)

  • La sjakʼbeik bu la sta yabtel li Jesuse (23-27)

  • Lokʼolkʼop ta sventa chaʼvoʼ keremil (28-32)

  • Lokʼolkʼop ta sventa jtsʼunolajeletik ti jmilvanejetike (33-46)

    • La spʼajik li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplale (42)

21  Kʼalal nopajik ta Jerusalen xchiʼuk ti kʼotik xa ox ta Betfague ta vits Olivatike, la stak batel chaʼvoʼ yajchankʼoptak li Jesuse+  xchiʼuk xi laj yale: «Batanik li ta bikʼit lum leʼe, vaʼun te chukul chataik ta anil jkot meʼ vuro xchiʼuk jkot chʼiom vuro; titunik, vaʼun ikʼbeikun tal.  Xi xavalik mi oy buchʼu tsjakʼboxuke: ‹Yuʼun chtun yuʼun li Kajvaltike›. Vaʼun, tskoltaboxuk ta anil sventa xavikʼik tal».  Taje jaʼ jech la spasik sventa xkʼot ta pasel li kʼusi xi albil ta stojolal j-alkʼope:  «Xi xavalbeik li stseb Sione: ‹¡Kʼelavil! Chtal xa ta atojolal li ajvalil avuʼune,+ lek manxo,+ kajal chtal ta jkot vuro, jaʼ ta jkot chʼiom vuro, stsʼunbal jkot j-ikatsnom chonbolom›».+  Vaʼun, batik li jchankʼopetike xchiʼuk jaʼ jech tajek la spasik kʼuchaʼal albatik yuʼun li Jesuse.+  Laje, laj yikʼbeik tal li meʼ vuro xchiʼuk yole, la slambeik ta sba li skʼuʼ slapoj ta sbaike, vaʼun la skajlebin li Jesuse.+  Jutuk mu skotoluk li epal krixchanoetike la skʼi ta be li skʼuʼ slapoj ta sbaike,+ yantike lik skʼasik tal kʼob teʼ sventa chchexanik ta be.  Jech xtok, li epal krixchanoetik ti jbabe batel xchiʼuk li buchʼutik tijilik batel ta spate xi x-avet chalike: «¡Avokoluk, chabio li Xnichʼon Davide!+ ¡Akʼo sta bendision li buchʼu chtal ta sbi Jeovae!*+ ¡Avokoluk, chabio, voʼot ti ta toyol oyote!».+ 10  Kʼalal och batel ta Jerusalen une, xvochlajetik* sjunul li jteklume xchiʼuk xi chalike: «¿Buchʼu leʼe?». 11  Li epal krixchanoetike xi chalilanike: «¡Jaʼ li j-alkʼop Jesuse,+ likem tal ta Nasaret ta Galilea!». 12  Och batel ta templo li Jesuse, la snuts lokʼel skotol li buchʼutik te chchonolajik xchiʼuk chmanolajik ta temploe, la svalkʼunbe xmexaik li jeltakʼinetike xchiʼuk la svalkʼunbe svankaik li buchʼutik chchonik palomae.+ 13  Xchiʼuk xi laj yalanbee: «Xi tsʼibabile: ‹Li jnae spasobil orasion chichʼ albel skʼoplal›,+ pe li voʼoxuke apasojik xa ta xchʼen j-elekʼetik».+ 14  Jech xtok, te tal maʼsatetik xchiʼuk koxoetik ta stojolal Jesus li ta temploe, vaʼun la xpoxtaan. 15  Ilinik tajek+ li bankilal paleetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantal kʼalal laj yilik li kʼusitik labal sba la spase xchiʼuk kʼalal xi x-avetik ta templo li kʼox keremetike: «¡Avokoluk, chabio li Xnichʼon Davide!».+ 16  Laje, xi laj yalbeik li Jesuse: «¿Mi laj avaʼi li kʼusi chalike?». Vaʼun, xi la stakʼe: «Laj kaʼi. ¿Mi muʼyuk achanojik liʼe: ‹Ta ye ololetik xchiʼuk ta ye buchʼutik ta to xchuʼunik ti chkʼupil kʼoptavanike›?».+ 17  Laje, laj yikta komel li krixchanoetike xchiʼuk lokʼ batel li ta jteklume, bat ta Betania, vaʼun te echʼ yuʼun akʼobal.+ 18  Kʼalal sob tajek sut tal ta jteklum ta yokʼomale, lik viʼnajuk.+ 19  Te la sta ta ilel steʼel igo li ta bee, bat skʼel, pe muʼyuk kʼusi la sta, naka yanal noʼox,+ xi laj yalbee: «Muʼyuk xa chasatin-o».+ Vaʼun, ta ora noʼox takij li steʼel igoe. 20  Chʼayal to kʼot yoʼontonik li jchankʼopetik kʼalal laj yilik taje, xi laj yalike: «¿Kʼuxi xa noʼox ti ta ora takij li steʼel igoe?».+ 21  Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti mi oy xchʼunel avoʼontonik xchiʼuk mi muʼyuk xachibetike, maʼuk noʼox tspas avuʼunik kʼuchaʼal la jpasbe li steʼel igoe, yuʼun mi ‹Lokʼan batel, bat jipo aba ta nab› mi xavutik ek li vits liʼe, jaʼ jech tspas.+ 22  Xchiʼuk mi oy xchʼunel avoʼontonike, kʼusiuk noʼox ti chakʼanik ta orasione, chataik».+ 23  Kʼalal te xa ox oy ta yut templo une, li bankilal paleetik xchiʼuk li moletik ta jteklume talik ta stojolal Jesus kʼalal yakal chchanubtasvane xchiʼuk xi laj yalbeike: «¿Bu la ata avabtel ti jech chapas li kʼusitik liʼe? Xchiʼuk ¿buchʼu laj yakʼbot li avabtele?».+ 24  Xi la stakʼ li Jesuse: «Oy kʼusi ta jakʼboxuk ek. Mi la atakʼbeikune, chkalboxuk ek bu la jta kabtel ti jech ta jpas li kʼusitik liʼe: 25  ¿bu lik tal li yabtel Juan ti laj yakʼ ichʼvoʼe? ¿Mi ta vinajel o mi ta stojolal krixchanoetik?». Pe xi lik yalbe sbaike: «‹Ta vinajel› mi xkutike, xi chalbutike: ‹Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun muʼyuk xachʼunbeik?›.+ 26  Pe ‹ta stojolal krixchanoetik› mi xkutike, chakʼ xiʼel li epal krixchanoetike, yuʼun jaʼ jun j-alkʼop chilik li Juane». 27  Jech oxal, xi la stakʼbeik li Jesuse: «Mu jnaʼkutik». Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk chkalboxuk bu la jta kabtel ek ti jech ta jpas li kʼusitik liʼe. 28  »¿Kʼu xachiik? Oy jun vinik ti oy chaʼvoʼ skereme. Bat skʼopon li baʼyele, xi laj yalbee: ‹Jkerem, bat abtejan avi ti bu tsʼunajtik uvae›. 29  Vaʼun, xi la stakʼe: ‹Mu jkʼan xibat›, pe chopol laj yaʼi sba ta tsʼakal, jech oxal bat. 30  Bat skʼopon li xchaʼvoʼale, jaʼ noʼox jech laj yalbe xtok. Vaʼun, xi la stakʼe: ‹Chibat, tot›, pe muʼyuk bu xbat. 31  ¿Bu junukal ta xchaʼvoʼalik ti la spasbeik li kʼusi tskʼan yoʼonton stotike?». Xi takʼavike: «Jaʼ li baʼyele». Vaʼun, xi albatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel, jaʼ jbabe batel avuʼunik ta Ajvalilal* yuʼun Dios li jtsobpatanetik xchiʼuk li jchonbail antsetike. 32  Yuʼun tal ta atojolalik li Juan sventa chakʼ avilik li sbelel tukʼilale, pe muʼyuk bu xachʼunbeik. Pe li jtsobpatanetik xchiʼuk li jchonbail antsetike jaʼ la xchʼunik.+ Yan li voʼoxuke, akʼo mi jech laj avilik, muʼyuk bu chopol xavaʼi abaik xchiʼuk muʼyuk xachʼunbeik. 33  »Aʼiik yan lokʼolkʼop xtok. Oy jun vinik ti jaʼ yajval osile, la stsʼun uva,+ la sjoy ta koral,* te la sjokʼ spitsʼobil uva xchiʼuk la svaʼan jun tayal kʼelob osil.+ Vaʼun, laj yakʼbe slokʼ jtsʼunolajeletik, laje bat ta namal balumil.+ 34  Kʼalal sta xa yorail chtaʼaj li uvae, la stak batel smosotak ti bu oy li jtsʼunolajeletik sventa stsobik tal li uvae. 35  Pe li jtsʼunolajeletike la stsakbeik li smosotake, june la smajik, li june la smilik, li june laj yakʼbeik ton.+ 36  Jaʼ yuʼun, la stak batel yan smosotak, mas xa ep la stak batel kʼuchaʼal li ta baʼyele, pe jaʼ noʼox jech la spasbeik xtok.+ 37  Ta slajebal xa une, la stak batel xnichʼon ta stojolalik xchiʼuk xi laj yale: ‹Jaʼ chichʼik ta mukʼ li jkereme›. 38  Xi laj yalbe sbaik li jtsʼunolajeletik kʼalal laj yilik li nichʼonile: ‹Leʼe jaʼ li buchʼu chichʼ komel kʼusitike.+ ¡Laʼik, bat jmiltik, vaʼun chkichʼbetik komel li kʼusitik chuʼunine!›. 39  Jech oxal, la stsakik, la sjipik lokʼel ti bu tsʼunajtik uvae, vaʼun la smilik.+ 40  Jaʼ yuʼun, mi tal li yajval uvae, ¿kʼusi van tspasbe li jtsʼunolajeletik taje?». 41  Xi laj yalbeik li Jesuse: «Chichʼik lajesel ta j-echʼel ta skoj ti chopolike xchiʼuk yan xa-o jtsʼunolajeletik chakʼbe slokʼ ti bu tsʼunajtik s-uvae, jaʼ chakʼbe li buchʼutik snaʼ xakʼik uva kʼalal taʼajem xa oxe». 42  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Xi chal li Tsʼibetike: ‹Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetike jaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼoteme›.+ ¿Mi muʼyuk achanojik-o ti ‹ta stojolal Jeova* likem talel taje xchiʼuk ti labal sba chkil ta jsatike›?+ 43  Jaʼ yuʼun, chkalboxuk avaʼiik ti chavichʼik pojbel li Ajvalilal yuʼun Diose, jaʼ chichʼ akʼbel li jteklum ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jtekʼ teʼ ti lek snaʼ xakʼ sate. 44  Jech xtok, lilijem chkom li buchʼu kajal chkʼot li ta sba ton taje.+ Yan li buchʼu chyal tal ta sbae vochʼem* chkom ta jyalel».+ 45  Kʼalal laj yaʼiik li lokʼolkʼopetik laj yal Jesus li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike, laj yakʼik venta ti jaʼ skʼoplalike.+ 46  Akʼo mi tskʼan chchukik, chiʼik ta skoj li epal krixchanoetike, yuʼun jaʼ jun j-alkʼop chilik.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «x-avlajetik».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «mok».
O «tʼusem».