Xi chal Mateo 19:1-30

  • Nupunel xchiʼuk sutesejbail (1-9)

  • Jech akʼbilik ti mu xnupunike (10-12)

  • Laj yakʼbe bendision ololetik li Jesuse (13-15)

  • Oy kʼusi la sjakʼ jun jkʼulej kerem vinik (16-24)

  • Kʼusitik chichʼ iktael ta skoj li Ajvalilale (25-30)

19  Vaʼun, kʼalal laj xa ox yoʼonton Jesus ta yalel taje, lokʼ batel li ta Galileae, bat ta stsʼak Judea ta jot ukʼum Jordan.+  Jech xtok, tsʼakliat batel yuʼun epal krixchanoetik, vaʼun te la xpoxtaan.  Li jfariseoetik une te nopajik tal ta stojolal, yuʼun tskʼan chakʼik ta preva, xi la sjakʼbeike: «¿Mi stakʼ sutes-o* yajnil li jun vinik ta skoj kʼusiuk noʼoxe?».+  Xi takʼbatike: «¿Mi muʼyuk akʼelojik ti la spas jun vinik xchiʼuk jun ants ta slikebal li buchʼu pasvane+  xchiʼuk ti xi laj yale: ‹Jech oxal, ta xikta komel stot xchiʼuk smeʼ li vinike, jaʼ xa chchiʼin-o ta naklej li yajnile,* vaʼun tspas ta jun sbekʼtalik li chaʼvoʼike›?+  Jech oxal, mu xa me chaʼvoʼikuk, yuʼun pasik xa ta jun. Jaʼ yuʼun, ti kʼusi spasoj ta jun li Diose muʼyuk buchʼu xuʼ xchʼak».+  Xi laj yalbeik li Jesuse: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun laj yal mantal Moises ti akʼo spasbeik svunal sventa xbat li yajnilike xchiʼuk ti sutesik-oe?».+  Xi albatike: «Li Moisese laj yakʼ ti akʼo xasutes-o avajnilik ta skoj ti tsots avoʼontonike,+ pe taje mu jechuk onoʼox ta slikebal.+  Yan li voʼone chkalboxuk avaʼiik ti buchʼu tsutes-o yajnil mi maʼuk ta skoj mulivajel* xchiʼuk ti chikʼ yan antse tsloʼla snup xchiʼil».+ 10  Xi albat yuʼun li jchankʼopetike: «Mi jaʼ jech chkʼot ta stojolal xchiʼuk yajnil li jun vinike, jaʼ mas lek ti mu xnupune». 11  Xi albatike: «Mu skotoluk viniketik spas yuʼunik li kʼusi albile, jaʼ noʼox spas yuʼunik li buchʼutik jech akʼbilik* yuʼun Diose.+ 12  Yuʼun oy jlome muʼyuk chnupunik ta skoj ti oy spaltail* vokʼike, jlome jaʼ ta skoj ti pasbilik ta kapon* yuʼun krixchanoetike; pe li jlome muʼyuk chnupunik ta skoj li Ajvalilal* ta vinajele. Ti buchʼu xuʼ yuʼun chaʼi jeche, akʼo spas jech».+ 13  Vaʼun, te ikʼbat tal uni ololetik sventa chakʼ skʼob ta stojolalik xchiʼuk ti spas orasion ta stojolalike, pe li jchankʼopetike laj yutik li buchʼutik laj yikʼik tal li ololetike.+ 14  Pe xi laj yal li Jesuse: «Mu xamakik ta be li uni ololetike, akʼo talikuk ta jtojolal, mu xapajesik; yuʼun jaʼ jechik li buchʼutik chuʼuninik li Ajvalilal ta vinajele».+ 15  Vaʼun, laj yakʼ skʼob ta stojolalik, laje lokʼ batel te. 16  Laj une, oy buchʼu te nopaj tal ta stojolal xchiʼuk xi laj yale: «Jchanubtasvanej, ¿kʼusitik lekik skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?».+ 17  Xi albate: «¿Kʼu yuʼun voʼon chtal ajakʼbun ta sventa ti kʼusi leke? Jun noʼox maʼ ti buchʼu leke.+ Pe mi chakʼan chata li kuxlejale, skʼan me xachʼun-o li mantaletike».+ 18  Xi laj yale: «¿Kʼusitik jaʼ taje?». Xi albat yuʼun li Jesuse: «Mu xamilvan,+ mu xaloʼla anup achiʼil,+ mu xa-elkʼaj,+ mu xanopbe smul achiʼil,+ 19  ichʼo ta mukʼ atot ameʼ+ xchiʼuk skʼan me jech xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke».+ 20  Xi laj yal li kerem vinike: «Jpasoj skotol maʼ taje, ¿kʼusi to yan skʼan jpas?». 21  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Mi chakʼan tukʼote,* batan, bat chono li kʼusitik oy avuʼune, li stojole bat akʼbo li buchʼutik abol sbaike; jaʼ jech chata akʼulejal ta vinajel,+ vaʼun laʼ tsʼakliun».+ 22  Kʼalal laj yaʼi li kerem vinik taje, chat tajek yoʼonton sut batel, yuʼun toj ep kʼusitik oy yuʼun.+ 23  Vaʼun, xi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti kʼusi toj vokol chaʼi li buchʼu jkʼuleje jaʼ ti x-och ta Ajvalilal ta vinajele.+ 24  Chkalboxuk avaʼiik yan velta ti jaʼ mu vokoluk chjelav ta sat akuxa li jkot kameyoe, jaʼ toj vokol ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu jkʼuleje».+ 25  Toj labal sba laj yaʼiik li jchankʼopetik kʼalal laj yaʼiik taje, jaʼ yuʼun xi laj yalike: «¿Buchʼu xa noʼox xuʼ xkol ta melel?».+ 26  Kʼelbat lek satik yuʼun li Jesuse, vaʼun xi albatike: «Li krixchanoetike mu xuʼ yuʼunik spasel taje, pe li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol».+ 27  Vaʼun, li Pedroe xi la stakʼe: «¡Kʼelavil!, li voʼonkutike kiktaojkutik skotol sventa jtsʼakliotkutik, ¿kʼusi van ta jtakutik ta melel?».+ 28  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti kʼalal ch-achʼub skotol li kʼusitike, jaʼo kʼalal chchoti li Xnichʼon Krixchano ta xchotleb sventa ajvalil ti jun yutsile, ta me xachotiik ta 12 chotlebal sventa ajvalil li voʼoxuk ti chatsʼakliikune, chachapanik li 12 ta vokʼ nitilulal ta Israele.+ 29  Skotol li buchʼu yiktaoj sna, mi sbankil o yitsʼin, mi xvix o yixlel, mi stot o smeʼ, mi yalab o xnichʼnab o mi yosil ta skoj jbie mas to me ta sien ta velta tsta xchiʼuk ta me xuʼunin li kuxlejal sbatel osile.+ 30  »Pe ep li buchʼutik baʼyel oyike jaʼ chkʼotik ta slajeb, li buchʼutik ta slajeb oyike jaʼ chkʼotik ta baʼyel.+

Tsʼibetik ta yok vun

Li jpʼel kʼop ta griego taje jaʼ skʼan xal ti oy lek svunal yuʼunik ta stojolal ajvalil ti xuʼ sutes-o sbaik li buchʼutik nupunemike.
Li jpʼel kʼop ta griegoe jaʼ skʼoplal ti «tsots chnapʼi» ti xkoʼolaj ta jtosuk chabe.
Li ta griego kʼope jaʼ porneia. Kʼelo Glosario, mulivajel.
Literal «smotonik».
O «xchopolil».
Kʼelo Glosario, kapon.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «Mi chakʼan lek tsʼakal chapase».