Xi chal Mateo 12:1-50

  • «Jaʼ Yajval savado» li Jesuse (1-8)

  • La xpoxta jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe (9-14)

  • Li jtunel ti kʼanbil yuʼun Diose (15-21)

  • Ta chʼul espiritu la slokʼes pukujetik (22-30)

  • Mulil ti muʼyuk chichʼ pasel pertone (31, 32)

  • «Ta sat chvinaj ti kʼu yelan li teʼe» (33-37)

  • Senyail Jonas (38-42)

  • Kʼalal sut talel jun ibal sba pukuje (43-45)

  • Smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtak Jesus (46-50)

12  Li vaʼ kʼakʼale, te jelav ta trigoaltik ta skʼakʼalil savado li Jesuse. Vaʼun, lik viʼnajuk li yajchankʼoptake, jech oxal lik xtuchʼik trigo sventa chkʼuxik.+  Kʼalal la sta ta ilel jfariseoetik taje, xi lik yalbeike: «¡Kʼelavil! Li avajchankʼoptake jaʼ yakalik spasel li kʼusi mu stakʼ pasel ta savadoe».+  Xi albatike: «¿Mi muʼyuk akʼelojik li kʼusi la spas David xchiʼuk sviniktak kʼalal viʼnajike?+  ¿Mi mu ochuk batel ta sna Dios, mi mu lauk sveʼik li pan ti akʼbil ta stojolal Dios+ xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼuk batele? Taje mu stakʼ jech spasik. Yuʼun jaʼ noʼox xuʼ sveʼik li paleetike.+  ¿O mi muʼyuk akʼelojik ta Mantal ti ch-abtejik ta jujun savado ta templo li paleetike, pe ti muʼyuk bu staoj-o smulike?+  Pe voʼon chkalboxuk avaʼiik ti oy buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplal kʼuchaʼal li temploe.+  Yan ti lajuk avaʼibeik smelolal kʼusi skʼan xal liʼe: ‹Jaʼ ta jkʼan ti xakʼuxubinvanike,+ maʼuk ta jkʼan li milbil matanale›,+ muʼyuk la asabeik smul jechuk li buchʼutik chʼabal smulike.  Yuʼun jaʼ Yajval savado li Xnichʼon Krixchanoe».+  Kʼalal lokʼ batel ti bu oye, och batel ta jun snail tsobobbail, 10  pe jaʼ to chile, te oy jun vinik ti xmochʼoj sba* jun skʼobe.+ Jaʼ yuʼun, xi la sjakʼbeike: «¿Mi stakʼ ti xijpoxtavan ta savadoe?», yuʼun tskʼelik kʼu yelan xuʼ tsabeik smul.+ 11  Vaʼun, xi albatike: «¿Buchʼu van junukal avuʼunik ti muʼyuk chbat skʼel xchiʼuk ti muʼyuk chbat slokʼes li jkotkot noʼox xchij ti chbalchʼuj ochel ta yut chʼen ta savadoe?+ 12  Jech oxal, ¡mas to toj tsots skʼoplal li jun krixchano kʼuchaʼal li jkot chije! Jaʼ yuʼun, stakʼ pasel ta savado li kʼusi toj leke». 13  Vaʼun, xi laj yalbe li vinike: «Xachʼo li akʼobe». La xachʼ, vaʼun lekub, jech lek kom kʼuchaʼal li jun skʼobe. 14  Pe lokʼ batel li jfariseoetike, vaʼun lik snop skʼopik sventa tsmilik. 15  Ta skoj ti kʼot ta xchikin Jesus taje, lokʼ batel. Ep krixchanoetik te tijilik batel+ xchiʼuk la xpoxtaan skotol, 16  pe tsots albatik ti mu me xvinajesbat batel skʼoplale.+ 17  Taje jaʼ sventa xkʼot ta pasel li kʼusi albil ta stojolal j-alkʼop Isaias ti xi laj yale: 18  «¡Kʼelavil! ¡Li kajtunel+ jtʼujoje, li buchʼu jkʼanoje, li buchʼu ximuyubaj yuʼune!+ Chkakʼ j-espiritu ta stojolal+ xchiʼuk jaʼ chalbe batel yantik jteklum kʼusi jaʼ li tukʼilale. 19  Muʼyuk bu ch-utvan+ mi jaʼuk bu tsots chkʼopoj xchiʼuk muʼyuk bu ch-aʼibat yechʼomal ye li ta mukʼtik kayee. 20  Muʼyuk bu tskʼas ta jyalel junuk aj ti kʼasem xa jutuke xchiʼuk muʼyuk bu tstupʼ junuk mecha ti smelol xa te xleblune,+ jaʼ to mi la stukʼibtas skotol li kʼusitik chopole. 21  Ta melel, jaʼ ta sbi tspat yoʼontonik li mukʼtik lumetike».+ 22  Vaʼun, laj yikʼbeik tal jun vinik ti uʼuninbil yuʼun pukuje, maʼsat xchiʼuk umaʼ; la xpoxta sventa xlik kʼopojuk li umaʼe xchiʼuk sventa xlik jamuk sat. 23  Ta melel, chʼayal to kʼot yoʼontonik li epal krixchanoetike xchiʼuk xi lik yalike: «¿Mi mu jaʼuk van li xnichʼon David leʼe?». 24  Xi laj yal li jfariseoetik kʼalal laj yaʼiik taje: «Li vinik leʼe ta stsatsal Belsebu* tslokʼes li pukujetike, jaʼ li ajvalil yuʼun pukujetike».+ 25  Ta skoj ti snaʼoj li kʼusi tsnopike, xi laj yale: «Skotol li ajvalilal* ti xchʼakoj sba xchiʼuk ti skontrainoj sba stuke ta xlaj, jech xtok, li jun jteklum o jun utsʼ alalil ti xchʼakoj xchiʼuk ti skontrainoj sba stuke ta me xlaj ek. 26  Jaʼ noʼox jech ek, mi Satanas tslokʼes li Satanase, xchʼakoj sba xchiʼuk skontrainoj sba stuk un bi; mi jaʼ jeche, ¿kʼuxi vaʼal chkom li ajvalilal yuʼune? 27  Jech xtok, mi ta stsatsal Belsebu ta jlokʼes li pukujetike, ¿buchʼu ta stsatsal tslokʼes pukujetik li anichʼnabike chaʼa? Jaʼ yuʼun, jaʼ chchapanoxuk li anichʼnabike. 28  Pe mi jaʼ ta stsatsal xchʼul espiritu Dios ta jlokʼes li pukujetike, ta melel chʼayal xa avoʼonton la staoxuk li Ajvalilal yuʼun Diose.+ 29  ¿O buchʼu xuʼ yuʼun ch-och ta sna jun tsatsal vinik sventa xelkʼanbe kʼusitik oy yuʼun mi muʼyuk baʼyel chchuke? Jaʼ to me xuʼ xelkʼanbe li kʼusitik oy ta sna mi baʼyel la xchuke. 30  Buchʼuuk noʼox ti muʼyuk oy ta jtojolale skontrainojun, jech xtok, buchʼuuk noʼox ti mu skoltaun ta stsobel krixchanoetike jaʼ tsnamajesan batel ta jtojolal.+ 31  »Jaʼ yuʼun, chkalboxuk ti skotol li jeltos mulil xchiʼuk skotol li jeltos xchopol kʼoptael kʼusitik chʼule ta xichʼ pasbel perton li krixchanoetike, yan li xchopol kʼoptael chʼul espiritue muʼyuk chichʼ pasbel perton.+ 32  Jech kʼuchaʼal liʼe, li buchʼu chchopol kʼopoj jpʼeluk ta stojolal li Xnichʼon Krixchanoe ta xichʼ pasbel perton,+ yan li buchʼu chchopol kʼopoj ta stojolal chʼul espiritue muʼyuk bu chichʼ pasbel perton, mi jaʼuk li ta jkʼakʼaliltike xchiʼuk mi jaʼuk li ta xtale.+ 33  »Tsʼunik jpetsuk lekil teʼ, vaʼun lek chakʼ sat o tsʼunik jpetsuk chopol teʼ, vaʼun chopol chakʼ sat. Yuʼun ta sat chvinaj ti kʼu yelan li teʼe.+ 34  Stsʼunbaltak venenoal chon,+ ¿kʼuxi xa noʼox ti lek kʼusitik chavalik ti toj chopoloxuke? Yuʼun jaʼ chlokʼ ta aveik li kʼusitik oy ta avoʼontonike.+ 35  Li kʼusitik lek tstak batel li lekil vinike te tslokʼes tal li ta slekil kʼulejale, yan li kʼusitik toj chopol tstak batel li vinik ti toj chopole te tslokʼes tal li ta skʼulejal ti toj chopole.+ 36  Chkalboxuk avaʼiik ti te chichʼik chapanel+ ta Skʼakʼalil Chapanel li krixchanoetik ti mu kʼusi xtun-o li kʼusitik chalike, 37  yuʼun tukʼ akʼoplal chavichʼ albel ta skoj akʼopojel xchiʼuk ta skoj akʼopojel chata amul». 38  Vaʼun, xi la stakʼ jlom jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk jlom jfariseoetike: «Jchanubtasvanej, ta jkʼankutik ti xapas junuk senyail ti chakʼ ta ilel ti Dios la stakot tale».+ 39  Vaʼun, xi laj yale: «Li jkʼol kuxlejal ti toj chopol liʼe xchiʼuk ti muʼyuk tukʼ chakʼ sba ta stojolal Diose* yakalik-o ta sabel junuk senyail, pe muʼyuk bu ch-akʼbat yilik junuk senyail, jaʼ noʼox li senyail j-alkʼop Jonase.+ 40  Yuʼun jech kʼuchaʼal te echʼ oxib kʼakʼal xchiʼuk oxib akʼobal+ ta xchʼut mukʼta choy li Jonase, jaʼ jech oxib kʼakʼal xchiʼuk oxib akʼobal+ te chkom ta yut* balumil li Xnichʼon Krixchano eke. 41  Li krixchanoetik ta Ninivee chchaʼkuxiik tal ta Skʼakʼalil Chapanel xchiʼuk li jkʼol kuxlejal liʼe, vaʼun chakʼik ta ilel ti oy smul li jkʼol kuxlejal liʼe, yuʼun li stukike la sutes yoʼontonik kʼalal cholbatik mantal yuʼun Jonase.+ Pe ¡kʼelavilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplal kʼuchaʼal li Jonase.+ 42  Li meʼ ajvalil ta sure chchaʼkuxi tal ta Skʼakʼalil Chapanel xchiʼuk li jkʼol kuxlejal liʼe, vaʼun chakʼ ta ilel ti oy smul li jkʼol kuxlejal liʼe, yuʼun li stuke nom tajek bu lik tal sventa tal yaʼibe li spʼijil Salomone.+ Pe ¡kʼelavilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplal kʼuchaʼal li Salomone.+ 43  »Kʼalal chlokʼ ta stojolal jun vinik li jun ibal sba* pukuje, te chjelav batel ta taki osiltik sventa tsaʼ bu chkux yoʼonton, pe muʼyuk bu tsta.+ 44  Vaʼun, xi chale: ‹Chisut batel ta jna ti bu lilokʼ tale›; kʼalal kʼote, xokol la sta, pe lek mesbil xchiʼuk lek chapal la sta. 45  Jaʼ yuʼun, lokʼ batel xchiʼuk bat yikʼ tal vukvoʼ jeltos pukujetik ti mas to toj chopolik kʼuchaʼal li stuke, vaʼun ochik batel xchiʼuk te nakiik. Li vinik une mas to toj tsots bat svokol, jaʼ mu sta li ta baʼyele.+ Taje jaʼ jech chkʼot ta pasel ta stojolal ek li jkʼol kuxlejal liʼ ti toj chopole». 46  Kʼalal jaʼo yakal chchiʼin ta loʼil epal krixchanoetike, li smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtake+ te vaʼalik ta pana,* yuʼun tskʼan tskʼopon yaʼiik.+ 47  Jaʼ yuʼun, oy buchʼu xi laj yalbee: «¡Kʼelavil! Li ameʼ xchiʼuk avitsʼinabtake te vaʼalik ta pana,* yuʼun tskʼan tskʼoponikot». 48  Vaʼun, xi la stakʼbe li buchʼu kʼopoje: «¿Buchʼu li jmeʼe xchiʼuk buchʼutik li kitsʼinabtake?». 49  La syeʼ batel skʼob ti bu oy yajchankʼoptake, vaʼun xi laj yale: «¡Kʼelavil! ¡Liʼe jaʼ jmeʼ xchiʼuk jaʼ jbankil kitsʼinabtak!+ 50  Yuʼun li buchʼu tspas li kʼusi tskʼan yoʼonton Jtot ta vinajele jaʼ jbankil kitsʼinabtak, jaʼ jvixobtak xchiʼuk kixleltak xchiʼuk jaʼ jmeʼ».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «takin».
Jaʼ jun biil ti jaʼ jech chichʼ albel li Satanase.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Literal «tsloʼla snup xchiʼile».
Literal «ta yoʼonton».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «pat na».
O «pat na».