Xi chal Mateo 11:1-30

  • Li Jesuse la skʼupil kʼopta li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (1-15)

  • Chchapanat li jkʼol kuxlejal ti jtoybae (16-24)

  • Tskʼupil kʼopta Stot Jesus ta skoj ti chkʼuxubin buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike (25-27)

  • Kʼun ta kuchel li skʼatlom teʼ Jesuse (28-30)

11  Vaʼun, li Jesuse laj yalbe mantal li 12 ta voʼ yajchankʼoptake, kʼalal laj yoʼontone, la stam batel sbe sventa xbat chanubtasvanuk xchiʼuk sventa xbat xchol mantal li ta yan jteklumetike.+  Pe kʼalal laj yaʼibe skʼoplal yabteltak Kristo li Juan ti te tikʼil ta chukele,+ la stak batel yajchankʼoptak+ sventa  xi sjakʼbeike: «¿Mi voʼot li buchʼu chtale o mi yan-o buchʼu ta jmalakutik?».+  Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Batanik, bat albeik Juan li kʼusi yakal chavilik xchiʼuk li kʼusi yakal chavaʼiike:+  li maʼsatetike xilik xa osil,+ li koxoetike chanavik xa, li buchʼutik ipik ta leprae*+ poxtajik xa, li pakʼchikinetike* chaʼiik xa kʼoponel, li buchʼutik chamemike chchaʼkuxiik xa xchiʼuk li buchʼutik abol sbaike chichʼik xa cholbel li lekil aʼyejetike.+  Xmuyubaj noʼox li buchʼu muʼyuk bu tsmak* yakan ta jkoje».+  Kʼalal jaʼo stamoj batel sbeike, xi lik yalbe epal krixchanoetik ta sventa Juan li Jesuse: «¿Kʼusi lokʼ akʼelik li ta takixokol balumile?+ ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jtekʼuk aj ti xlaʼaʼet ta ikʼe?+  Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi lokʼ akʼelik? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jun vinik ti toyol stojol* skʼuʼ spokʼ slapoje? Yuʼun te oyik ta sna ajvaliletik maʼ li buchʼutik toyol stojol skʼuʼ spokʼ slapojike.  ¿Kʼu yuʼun lalokʼik chaʼa? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jun j-alkʼop? Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti jaʼ mas to jelavem skʼoplal kʼuchaʼal li jun j-alkʼope.+ 10  Taje jaʼ li buchʼu xi tsʼibabil skʼoplale: ‹¡Kʼelavil! ¡Voʼon ta jtak batel baʼyel ta atojolal* li kaj-almantale, jaʼ jbabe chbat avuʼun sventa xchapan abe!›.+ 11  Ta melel, chkalboxuk avaʼiik ti muʼyuk buchʼu mas jelavem skʼoplal ti vokʼem tal ta stojolal junuk ants jech kʼuchaʼal li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe. Pe li buchʼu mas bikʼit skʼoplal li ta Ajvalilal* ta vinajele jaʼ mas to jelavem skʼoplal kʼuchaʼal li Juane.+ 12  Pe leʼ to ta skʼakʼalil li Juan J-akʼ-ichʼvoʼ kʼalal to avie, li Ajvalilal ta vinajele jaʼ li kʼusi ta sjunul yoʼonton tskʼan tsta li krixchanoetike, vaʼun li buchʼutik ta sjunul yoʼonton yakʼojbeik yipal staele ta staik.+ 13  Yuʼun li J-alkʼopetik xchiʼuk li Mantale laj yalik albil kʼopetik kʼalal to ta skʼakʼalil Juan.+ 14  Mi chakʼan chachʼunik o mi moʼoj, taje jaʼ li ‹Elias ti albil onoʼox skʼoplal chtale›.+ 15  Akʼo yaʼi li buchʼu tskʼan chchikintae. 16  »¿Buchʼu ta jkoʼoltas-o li jkʼol kuxlejal liʼe?+ Xkoʼolajik kʼuchaʼal uni ololetik ti te chotajtik ta chʼivit ti chapta xchiʼiltakik ta tajimole, 17  xi chalike: ‹La jupankutik avaʼiik ama,* pe muʼyuk xa-akʼotajik. Kʼalal xi-avetkutik ta at-oʼontone, muʼyuk bu la amaj stiʼ avoʼontonik ta at-oʼonton›. 18  Jaʼ jech ek, li Juane muʼyuk bu xveʼ xchiʼuk muʼyuk bu x-uchʼbolaj kʼuchaʼal li yantike, pe xi chalike: ‹Ochem pukuj ta yoʼonton›. 19  Li Xnichʼon Krixchanoe chveʼ xchiʼuk ch-uchʼbolaj,+ pe xi chalike: ‹¡Kʼelavilik! Jaʼ jun vinik ti mu x-echʼ yoʼonton ta veʼel xchiʼuk ta yuchʼel vinoe, jaʼ yamigo jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik›.+ Manchuk mi jech, li pʼijilale chvinaj ti tukʼ skʼoplal* ta skoj li yabteltake».+ 20  Vaʼun, lik stsak ta utel li jteklumetik ti bu la spas jutuk mu skotoluk li skʼelobiltak juʼelale, yuʼun muʼyuk bu la sutes yoʼontonik: 21  «¡Toj abol aba, Korasin! ¡Toj abol aba, Betsaida!, yuʼun ti teuk laj yichʼ pasel ta Tiro xchiʼuk ta Sidon li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasel ta atojolalike, voʼne xa la slapik chʼixal kʼuʼil* xchiʼuk la xchotan sbaik ta tantik jechuk ta skoj ti sutesoj yoʼontonike.+ 22  Pe chkalboxuk avaʼiik ti mas to me tsots chavil avokolik li ta Skʼakʼalil Chapanele, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Tiro xchiʼuk Sidone.+ 23  Li voʼot eke, Kapernaum,+ ¿mi avaloj ti kʼalal to ta vinajel chtoy batel akʼoplale? Bu chata, kʼalal to ta Mukinal* chayal batel,+ yuʼun ti teuk laj yichʼ pasel ta Sodoma li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasel ta atojolale, liʼ to oy jechuk li jteklum taje. 24  Pe chkalboxuk avaʼiik ti mas to me tsots chavil avokolik li ta Skʼakʼalil Chapanele, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li yosilal Sodomae».+ 25  Li vaʼ orae, lik kʼopojuk li Jesuse, xi laj yale: «Tot, Yajval vinajel xchiʼuk balumil, ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal krixchanoetik, yuʼun li kʼusitik laj kalbe skʼoplale anakʼoj* ta stojolal li buchʼutik pʼijik xchiʼuk li buchʼutik lek snaʼike, vaʼun jaʼ avakʼojbe snaʼ li uni ololetike.+ 26  Tot, ta melel jech la skʼan avoʼonton ti kʼu yelan kʼot ta pasele. 27  Skotol li kʼusitike jaʼ yakʼojbun ta jkʼob li Jtote+ xchiʼuk muʼyuk buchʼu lek xojtikin li Nichʼonile jaʼ noʼox li Totile;+ mi jaʼuk buchʼu lek xojtikin li Totile jaʼ noʼox li Nichʼonile, vaʼun li Nichʼonile ta xakʼ ta ojtikinel li Totile, pe jaʼ noʼox ti buchʼu tskʼan yoʼonton stuke.+ 28  Laʼik ta jtojolal akotolik, voʼoxuk ti tsots tajek cha-abtejike xchiʼuk ti ol avikatsike, voʼon ta jsikubtas avoʼontonik. 29  Jaʼ kuchik li kʼatlom teʼ kuʼune xchiʼuk chanbeikun jtalelal, yuʼun manxoun xchiʼuk bikʼit kakʼoj jba,+ vaʼun chata siketel avoʼontonik. 30  Yuʼun li kʼatlom teʼ kuʼune kʼun ta kuchel xchiʼuk muʼyuk bu ol li kikatse».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, lepra.
O «koketike; buchʼutik makal xchikinike».
O «chtʼab».
O «lekik».
Literal «yeloval asat».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «amay; flauta».
O «chichʼ toybel skʼoplal».
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «Ades», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «amukoj».