Xi chal Mateo 10:1-42

  • «Li 12 ta voʼ jtakboletike» (1-4)

  • Mantaletik sventa cholmantal (5-15)

  • Chichʼik kontrainel li jchankʼopetike (16-25)

  • Jaʼ xiʼtaik li Diose, maʼuk li krixchanoetike (26-31)

  • Maʼuk jun oʼontonal chakʼ, jaʼ kontrainejbail chakʼ (32-39)

  • Stsakel ta venta yajchankʼoptak Jesus (40-42)

10  Jaʼ yuʼun, la stak ta ikʼel li 12 ta voʼ yajchankʼoptake xchiʼuk laj yakʼbe yabtelik sventa tspasik ta mantal li ibal sba* pukujetike,+ ti xpoxtaik skotol li buchʼutik oy kʼusi kʼux chaʼiike xchiʼuk li buchʼutik ep ta tos xchamelike.  Li 12 ta voʼ jtakboletike jaʼ sbiik liʼe:+ baʼyel, Simon ti Pedro+ sbi xtoke xchiʼuk Andres+ ti sbankil yitsʼin sbaike; Santiago xchiʼuk Juan+ ti sbankil yitsʼin sbaik ti jaʼ stotik li Sebedeoe;  Felipe, Bartolome,+ Tomas,+ Mateo+ ti jaʼ li jtsobpatane, Santiago xnichʼon Alfeo, Tadeo,  Simon ti jaʼ li Baxbol Vinike* xchiʼuk Judas Iskariote ti laj yakʼ ta kʼabal Jesus ta tsʼakale.+  Takatik batel yuʼun Jesus li 12 ta voʼ jtakboletike, xi albatik mantale:+ «Mu me xatambeik batel sbe jyanlumetik xchiʼuk mu me xa-ochik batel mi ta junuk jteklum ta Samaria,+  jaʼ lek te xabatik ta stojolal li chʼayemal chijetik ta jteklum Israele.+  Kʼalal yakal chabatike, cholik mantal xchiʼuk xi xavalilanike: ‹Nopajem xa tal li Ajvalilal* ta vinajele›.+  Poxtaik li buchʼutik ipike,+ chaʼkuxesik li animaetike, poxtaik li buchʼutik ipik ta leprae* xchiʼuk lokʼesik pukujetik. Ta moton la-akʼbatik, jaʼ jech ta moton xavakʼik ek.  Mu xavichʼik batel oro, plata o kovre li ta yav atakʼinik ti chajokʼan ta achukike+ 10  o mu me xavichʼ batel amoralik ti bu chabatike, mu xavichʼ batel chaʼchop akʼuʼ apokʼik,* axonobik o anamteʼik,+ yuʼun li j-abtele sta-o ti x-akʼbat sveʼele.+ 11  »Buyuk noʼox jteklum cha-ochik o ta bikʼit lum saʼik li buchʼu sta-oe, vaʼun te komanik-o ta sna jaʼ to mi lalokʼik batel li ta jteklume.+ 12  Kʼalal cha-ochik ta yut nae, kʼoponik li buchʼutik te oye. 13  Mi lek la xchʼamoxuke, tstaik bendision.*+ Pe mi muʼyuk lek la xchʼamoxuke, te chkom ta atojolalik li bendision laj avalbeike. 14  Buyuk noʼox ti mu skʼan xchʼamoxuk xchiʼuk ti mu skʼan xaʼiik li akʼopike lilino komel li spukukal* avakanik kʼalal mi lalokʼik tal li ta na taje o li ta jteklume.+ 15  Chkalboxuk avaʼiik ta melel: li ta Skʼakʼalil Chapanele, mas to me tsots chil svokol li jteklum taje, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li yosilal Sodoma xchiʼuk Gomorrae.+ 16  »¡Kʼelavilik! Ta jtakoxuk batel kʼuchaʼal chijetik ta stojolal loboetik;* jaʼ yuʼun pʼijanik me kʼuchaʼal chon, pe manxouk me xavakʼ abaik kʼuchaʼal palomaetik.+ 17  Kʼelo me abaik lek ta stojolal li krixchanoetike, yuʼun chakʼoxuk ta kʼabal ta snail chapanobbailetik+ xchiʼuk ta stsitsoxuk*+ ta snailtak stsobobbailik.+ 18  Jech xtok, voʼon ta jkoj chavichʼik ikʼel batel ta stojolal itsʼinal ajvaliletik xchiʼuk ta stojolal bankilal ajvaliletik+ sventa xaʼiik mantal li stukike xchiʼuk li yantik jteklume.+ 19  Pe mu me xavul avoʼontonik kʼuxi chatakʼavik o kʼusi chavalik kʼalal chavichʼik akʼel ta kʼabale, yuʼun li vaʼ orae, te chavichʼ akʼbel anaʼik li kʼusi chavalike.+ 20  Yuʼun maʼuk noʼox voʼoxuk chakʼopojik, jaʼ chkʼopoj ta atojolalik li xchʼul espiritu Atotike.+ 21  Jech xtok, li buchʼu xchiʼil noʼox sbaik ta vokʼele chakʼ ta kʼabal sventa xichʼ milel li xchiʼil ta vokʼele, jaʼ jech tspas ta stojolal xnichʼon ek li totile, li alab nichʼnabiletik eke chlik skontrain li stot smeʼike, vaʼun chakʼik ta milel.+ 22  Chavichʼik pʼajel yuʼun skotol krixchanoetik ta skoj li jbie,+ pe li buchʼu chkuch yuʼun kʼalal to ta slajebe jaʼ chkol.+ 23  Kʼalal chavichʼik kontrainel ta junuk jteklume, jatavanik batel ta yan,+ yuʼun ta melel chkalboxuk avaʼiik ti mu toʼox bu chlaj xanavanik-o ta skotol li jteklumetik ta Israel kʼalal mi vul li Xnichʼon Krixchanoe. 24  »Maʼuk mas jelavem skʼoplal ta stojolal yajchanubtasvanej li jchanune, jech xtok, maʼuk mas jelavem skʼoplal ta stojolal yajval li mosoile.+ 25  Xuʼ noʼox chaʼi ti jechuk xkʼot kʼuchaʼal yajchanubtasvanej li jchanune, jech xtok, xuʼ noʼox chaʼi ti jechuk xkʼot kʼuchaʼal yajval li mosoile.+ Mi Belsebu*+ chalbeik li yajval nae, ¿mi mu masuk to van jech chalbeik li buchʼutik te oy ta snae? 26  Jech oxal, mu me xaxiʼtaik; yuʼun skotol li kʼusitik nakʼale* ta xichʼ naʼel, jech xtok, ta xvinaj skotol li kʼusitik mukule.+ 27  Li kʼusi chkalboxuk ta ikʼal osile alik batel ta sakil osil; li kʼusi chkalboxuk ta achikinike muyanik ta jol naetik sventa tsots xavalik batel.+ 28  Xchiʼuk mu me xaxiʼtaik li buchʼutik tsmil abekʼtalike pe ti mu xmil yuʼun li akuxlejalike;*+ mas lek jaʼ xiʼtaik li buchʼu xmil yuʼun abekʼtalik xchiʼuk ti xmil yuʼun akuxlejalik ta Jeenae.*+ 29  ¿Mi mu xmanuk-o chaʼkot saktarin li jsep takʼin ti jutuk sbalile?* Manchuk mi jech, mi jkotuk bu chyal ta lum mi muʼyuk snaʼoj li Atotike.+ 30  Pe li voʼoxuke kʼalal to ta stsotsil ajolik chapbil skotol. 31  Jech oxal, mu xaxiʼik; yuʼun voʼoxuk mas tsots akʼoplalik kʼuchaʼal li epal saktarine.+ 32  »Jaʼ yuʼun, li buchʼu chal ta stojolal krixchanoetik ti xojtikinune+ jaʼ jech chkal ta stojolal Jtot ta vinajel ek ti xkojtikine.+ 33  Pe li buchʼu tspʼajun ta stojolal krixchanoetike jaʼ jech ta jpʼaj ta stojolal Jtot ta vinajel ek.+ 34  Mu xanopik ti tal kakʼ jun oʼontonal ta balumile; maʼuk jun oʼontonal tal kakʼ, yuʼun kontrainejbail* tal kakʼ.+ 35  Yuʼun lital ta chʼakvanej, jech oxal tskontrain stot li vinike, tskontrain smeʼ li tsebe xchiʼuk tskontrain smeʼalib* li alibale.+ 36  Ta batsʼi melel, te noʼox ta sna chlokʼ yajkontra li krixchanoe. 37  Mu sta-o xkʼot ta kajchankʼop buchʼuuk ti jaʼ mas skʼanoj stot o smeʼe, ti jaʼ mu sta li voʼone xchiʼuk mu sta-o xkʼot ta kajchankʼop buchʼuuk ti jaʼ mas skʼanoj skerem o stsebe, ti jaʼ mu sta li voʼone.+ 38  Jech xtok, buchʼuuk noʼox ti mu skʼan xchʼam li jtel teʼ* sventa vokolile xchiʼuk ti mu skʼan stsʼakliun batele mu sta-o xkʼot ta kajchankʼop.+ 39  Buchʼuuk noʼox ti tspoj yaʼi xkuxlejale ta me xchʼay yuʼun, pe buchʼuuk noʼox ti chcham* ta jkoje jaʼ tsta xkuxlejal.+ 40  »Buchʼuuk noʼox ti tstsakoxuk ta ventae tstsakun ta venta ek, jech xtok, buchʼuuk noʼox ti tstsakun ta ventae tstsak ta venta ek li buchʼu la stakun tale.+ 41  Buchʼuuk noʼox ti tstsak ta venta jun j-alkʼop ta skoj ti jaʼ jun j-alkʼope jaʼ jech chichʼ smoton kʼuchaʼal jun j-alkʼop+ xchiʼuk buchʼuuk noʼox ti tstsak ta venta jun tukʼil krixchano ta skoj ti jaʼ jun tukʼil krixchanoe jaʼ jech chichʼ smoton kʼuchaʼal jun tukʼil krixchano. 42  Li buchʼu chakʼbe yuchʼ jbochuk sikil voʼ junuk li buchʼutik bikʼit skʼoplalik ta skoj ti jaʼ jchankʼope, ta melel chkalboxuk avaʼiik, ta onoʼox me xichʼ ta persa li smotone».+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «Kananitae».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Kʼelo Glosario, lepra.
O «jchop smasil akʼuʼ apokʼik».
O «jun oʼontonal».
O «slumal».
Li loboe xkoʼolajtik kʼuchaʼal okʼil.
O «ta xakʼboxuk nukul».
Jaʼ jun biil ti jaʼ jech chichʼ albel li Satanas ti jaʼ bankilal o jaʼ ajvalil yuʼun pukujetike.
O «mukule».
Jaʼ xkaltik, ti mu xuʼ spojboxuk li spatobil avoʼontonik ti xuʼ xakuxiik yan veltae. Li ta griego kʼope jaʼ psykje. Kʼelo Glosario, psykje.
Kʼelo Glosario, Jeena.
Literal «jsep asarione». Kʼelo Apendise B14.
Literal «espada».
O «smel-alib».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ.
O «chchʼay xkuxlejal».