Xi chal Markos 8:1-38

  • La smakʼlin chanmil viniketik li Jesuse (1-9)

  • La skʼanbeik junuk senyail (10-13)

  • Slevadurail jfariseoetik xchiʼuk slevadurail Erodes (14-21)

  • La sjambe sat jun maʼsat vinik ta Betsaida (22-26)

  • Li Pedroe laj yal ti jaʼ Kristo li Jesuse (27-30)

  • Li Jesuse laj yal ti chlaj ta milele (31-33)

  • Li kʼusi skʼan spas li melel jchankʼopetike (34-38)

8  Li vaʼ kʼakʼale, la stsob sba yan velta epal krixchanoetik xchiʼuk chʼabal kʼusi slajesik, jaʼ yuʼun la stak ta ikʼel li jchankʼopetike xchiʼuk xi laj yale:  «Kʼux ta koʼonton li epal krixchanoetike,+ yuʼun oy xa ta oxib kʼakʼal liʼ xchiʼinojikune xchiʼuk muʼyuk kʼusi slajesik.+  Mi muʼyuk veʼem ta jtak batel ta snaike, ta xlaj yipalik ta be, yuʼun oy jlom ti nom likemik tale».  Pe xi takʼbat yuʼun li yajchankʼoptake: «¿Buchʼu xa noʼox xuʼ tsta epal pan sventa tsmakʼlin li epal krixchanoetik liʼe, ti stsʼijlan* bu oyutike?».  Vaʼun, xi jakʼbatike: «¿Jayib pan oy avuʼunik?». Xi la stakʼike: «Vukub».+  Laje, laj yalbe krixchanoetik ti akʼo xchotiik ta lumtike. La stsak li vukub pane, la stoj ta vokol, la xut,* te une laj yakʼbe yajchankʼoptak sventa spukik batel, vaʼun la spukbeik li krixchanoetike.+  Oy jaykot bikʼtal choy yuʼunik xtok, vaʼun kʼalal la stoj ta vokole, laj yal ti akʼo spukik batel xtoke.  Jech oxal, veʼik xchiʼuk noj kom xchʼutik, vaʼun la stsobbeik li skomenale;* noj lek vukub mukʼtik moch yuʼunik kʼalal la stsobike.+  Pe te van chanmiluk viniketik ti veʼike. Laj une, la skʼopon komel li krixchanoetike. 10  Ta ora noʼox muy ta varko xchiʼuk yajchankʼoptak, batik ta yosilal Dalmanuta.+ 11  Te lokʼik tal li jfariseoetike xchiʼuk lik svulilanik li Jesuse, yuʼun tskʼanik ti akʼo spas junuk senyail ti likem tal ta vinajel sventa chakʼik ta prevae.+ 12  Vaʼun, tsots la sjikʼ yoʼonton xchiʼuk xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun yakalik ta sabel junuk senyail li jkʼol kuxlejal liʼe?+ Chkal ta melel ti muʼyuk bu ch-akʼbat yilik junuk senyail li jkʼol kuxlejal liʼe».+ 13  Vaʼun, te iktaatik komel, muy batel yan velta ta varko, bat ta jot tiʼ nab. 14  Pe chʼay ta sjol xichʼ batel spanik, kʼajomal noʼox jun pan laj yichʼik batel, jaʼ yuʼun muʼyuk kʼusi mas x-ayan yuʼunik li ta varkoe.+ 15  Vaʼun, pʼijubtasatik xchiʼuk xi lek jamal albatike: «Vikʼiluk me lek asatik; kʼelo me abaik ta skoj slevadurail* li jfariseoetik xchiʼuk ta skoj slevadurail li Erodese».+ 16  Te lik svulilan sbaik ta skoj ti chʼabal spanike. 17  Xi albatik kʼalal laj yakʼ ventae: «¿Kʼu yuʼun chavulilan abaik ta skoj ti chʼabal apanike? ¿Mi yuʼun mu to xavakʼik venta xchiʼuk mi yuʼun mu to xavaʼibeik smelolal? ¿Mi yuʼun makal-o li avoʼontonik ti mu to xavaʼibeik smelolale? 18  ‹¿Mi yuʼun mu xavilik akʼo mi oy sbekʼ asatik? ¿Mi yuʼun mu xavaʼiik akʼo mi oy achikinik?› ¿Mi mu xvul ta ajolik 19  kʼalal la jxut* voʼob pan+ ti lek noj-o xchʼutik voʼmil viniketike? ¿Jayib moch lek noj la atsobbeik li skomenale?».* Xi laj yalbeike: «12 moch».+ 20  «¿Jayib to mukʼtik moch noj avuʼunik kʼalal la atsobbeik skomenal* kʼalal la jvokʼ vukub pan ti veʼik-o chanmil viniketike?». Xi laj yalbeike: «Vukub moch».+ 21  Vaʼun, xi albatike: «¿Mi yuʼun mu to xavaʼibeik smelolal?». 22  Te une, ochik batel ta Betsaida. Te laj yikʼbeik tal jun maʼsat vinik xchiʼuk la skʼanbeik vokol ti akʼo spike.+ 23  Vaʼun, la stsakbe skʼob li maʼsat vinike xchiʼuk la snit lokʼel ta stiʼ bikʼit lum. Kʼalal laj xa ox stubtabe li sbekʼ sate,+ laj yakʼ skʼob ta stojolal xchiʼuk xi la sjakʼbee: «¿Mi xavil xa jutuk osil?». 24  La stoy sat li vinike xchiʼuk xi laj yale: «Xkil krixchanoetik, pe koʼol xchiʼuk teʼetik yilel, jaʼ noʼoxe xvaʼlajetik yilel». 25  Jaʼ yuʼun, laj yakʼ skʼob yan velta ta sbekʼ sat li vinike, vaʼun xil xa lek osil, lekub li sbekʼ sate, jaʼ jech lik yil skotol li kʼusitike. 26  Jech oxal, la stak batel ta sna xchiʼuk xi laj yalbee: «Mu me xa-och batel li ta bikʼit lume». 27  Te une, batik ta bikʼit lumetik ta Sesarea yuʼun Filipo li Jesus xchiʼuk yajchankʼoptake, xi lik sjakʼbe li yajchankʼoptak kʼalal yakalik ta xanbale: «¿Buchʼuun la chalik li krixchanoetike?».+ 28  Xi laj yalbeike: «Voʼot la li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe,+ li yantike chalik ti voʼot la li Eliase,+ li yantik xtoke chalik ti voʼot la junuk j-alkʼope». 29  Xi jakʼbatike: «Pe li voʼoxuke, ¿buchʼuun avalojik?». Xi la stakʼ li Pedroe: «Voʼot li Kristoote».+ 30  Laje, tsots laj yal mantal ti mu me buchʼu xalbeik batele.+ 31  Jech xtok, jaʼo xa te lik yalbe tal yajchankʼoptak ti toj ep chil svokol li Xnichʼon Krixchanoe xchiʼuk ti chpʼajat yuʼun li moletike, li bankilal paleetike xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale. Jech xtok, laj yal ti chlaj ta milele+ xchiʼuk ti chchaʼkuxi ta yoxibal kʼakʼale.+ 32  Jech onoʼox ta melel, lek jamal albatik taje. Pe li Pedroe parte laj yikʼ batel li Jesuse xchiʼuk tsots lik yalbe mantal.+ 33  Vaʼun, li stuke joypʼij, la skʼel batel li yajchankʼoptake xchiʼuk tsots lik yalbe mantal li Pedroe: «¡Akʼo aba ta jpat, Satanas!, yuʼun maʼuk chanop li kʼusitik tsnop Diose, jaʼ chanop li kʼusitik tsnop krixchanoetike».+ 34  Vaʼun, la stak ta ikʼel li epal krixchanoetik xchiʼuk li yajchankʼoptake, xi laj yale: «Mi oy buchʼu tskʼan chtal ta jtojolale, akʼo sjip ta yoʼonton xkuxlejal, akʼo xkuch li jtel teʼ* sventa vokolile xchiʼuk akʼo stsʼakliun-o batel.+ 35  Yuʼun li buchʼu tspoj yaʼi xkuxlejale ta me xchʼay yuʼun, yan li buchʼu chcham* ta jkoj xchiʼuk ta skoj li lekil aʼyejetike jaʼ tsta xkuxlejal.+ 36  Ta melel, ¿kʼusi sbalil tstabe li jun krixchano mi laj yuʼunin skotol li kʼusi oy ta balumil pe ti jaʼ chchʼay li xkuxlejale?+ 37  Ta melel, ¿kʼusi xuʼ xakʼ li jun krixchano sventa sta yan velta li xkuxlejale?+ 38  Yuʼun li buchʼu chkʼexav ta jkoj xchiʼuk ti chkʼexav-o li kʼusi chkal li ta jkʼol kuxlejal liʼe, jaʼ li jkʼol kuxlejal ti muʼyuk tukʼ chakʼ sba ta stojolal Dios* xchiʼuk ti jpasmulile, li Xnichʼon Krixchano eke ta xkʼexav ta stojolal+ kʼalal mi vul tal xchiʼuk smukʼulal Stot xchiʼuk skotol li xchʼul anjeltake».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «tsʼijil».
O «xetʼ; svokʼ».
O «skomelale».
Kʼelo Glosario, levadura.
O «jxetʼ; jvokʼ».
O «skomelale».
O «skomelal».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ.
O «chchʼay xkuxlejal».
Literal «tsloʼla snup xchiʼil».