Xi chal Markos 6:1-56

  • Laj yichʼ pʼajel ta slumal stuk li Jesuse (1-6)

  • Laj yichʼik mantal sventa cholmantal li 12 ta voʼ jtakboletike (7-13)

  • Cham li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (14-29)

  • La smakʼlin voʼmil viniketik li Jesuse (30-44)

  • Xanav ta ba nab li Jesuse (45-52)

  • Ep buchʼutik la xpoxta ta Jenesaret (53-56)

6  Lokʼ batel te xchiʼuk och batel ta slumal stuk,+ te tijilik batel ek li yajchankʼoptake.  Lik chanubtasvanuk ta snail tsobobbail kʼalal savado xa oxe, chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk xi laj yalik jutuk mu skotoluk li buchʼutik te yakal chaʼiike: «¿Bu la xchan skotol kʼusitik li vinik leʼe?+ ¿Kʼu yuʼun ti akʼbil spʼijile xchiʼuk ti spas yuʼun li skʼelobiltak juʼelal leʼe?+  Leʼe jaʼ li karpinteroe,+ jaʼ li yol Mariae+ xchiʼuk jaʼ yitsʼinabtak li Santiago,+ Jose, Judas xchiʼuk li Simone,+ ¿mi mu jechuk? ¿Mi mu liʼuk nakalik ta jlumaltik li yixleltake?». Jaʼ yuʼun, lik smak* yakanik ta skoj.  Pe xi albatik yuʼun li Jesuse: «Jaʼ noʼox muʼyuk ichʼbil ta mukʼ ta slumal stuk li j-alkʼope, ta stojolal yutsʼ yalal xchiʼuk ta sna stuk».+  Jech oxal, muʼyuk bu la spas junuk skʼelobil juʼelal te, jaʼ noʼox laj yakʼ skʼob ta stojolal jayibuk buchʼutik ipik xchiʼuk la xpoxtaan.  Ta melel, toj labal to sba laj yil ti chʼabal xchʼunel yoʼontonike. Jech xtok, ay xanavuk ta bikʼtal lumetik li ta spat xokon slumale, ay chanubtasvanuk.+  Vaʼun, la stak ta ikʼel li 12 ta voʼ jtakboletike, lik stak batel ta chaʼchaʼvoʼ+ xchiʼuk lik yakʼanbe yabtel sventa tspasik ta mantal li ibal sba* pukujetike.+  Jech xtok, laj yal mantal ti mu me kʼusi xichʼik batel ti bu chbatike, jaʼ noʼox akʼo yichʼ batel snamteʼik. Mu me xichʼ batel spanik, mi jaʼuk smoralil sveʼelik xchiʼuk mi jaʼuk yav stakʼinik* ti tsjokʼan ta xchukike,+  jaʼ noʼox akʼo xchuk lek xonobik xchiʼuk ti mu me xichʼik batel* chaʼchopuk skʼuʼ spokʼike.* 10  Xi albatik xtoke: «Buyuk noʼox jpʼejukal na ti cha-ochike te komanik-o jaʼ to mi lalokʼik batel li ta jteklume.+ 11  Xchiʼuk buyuk noʼox ti mu skʼan xchʼamoxuk xchiʼuk ti mu skʼan xaʼiik li kʼusi chavalike lilino komel li spukukal* avakanik kʼalal mi lalokʼik batel tee, jech chakʼik venta ti mu lekuk oyike».+ 12  Jech oxal, lokʼik batel xchiʼuk la xcholik mantal sventa tsutes yoʼonton li krixchanoetike,+ 13  la slokʼesik ep pukujetik+ xchiʼuk la xjaxbeik aseite epal jchameletik, vaʼun poxtajanuk yuʼunik. 14  Pe kʼot ta xchikin ajvalil Erodes taje, yuʼun puk batel skʼoplal li Jesuse xchiʼuk xi lik yal li krixchanoetike: «Laj yichʼ chaʼkuxesel li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe, jech oxal spas yuʼun skʼelobiltak juʼelal».+ 15  Pe xi chal li yantike: «Jaʼ Elias». Li yantik xtoke xi chalike: «Jaʼ jun j-alkʼop jech kʼuchaʼal li j-alkʼopetik echʼ ta voʼnee».+ 16  Pe kʼalal laj yaʼi Erodes taje, xi laj yale: «Li Juan ti la jtak ta tuchʼbel sjole laj yichʼ chaʼkuxesel». 17  Yuʼun jaʼ stuk Erodes laj yal mantal ti akʼo stsakik li Juane, la stikʼ ta chukel xchiʼuk la xchuk ta kadena ta skoj li Erodiase, jaʼ li yajnil sbankil ti Filipo sbie. Yuʼun li Erodese laj yikʼbe li yajnil sbankile.+ 18  Yuʼun xi onoʼox ch-alilanbat yuʼun Juan li Erodese: «Mu stakʼ ti liʼ avikʼojbe yajnil li abankile».+ 19  Pe li Erodiase xtiʼet sjol ta stojolal xchiʼuk tskʼan tsmil, pe mu kʼusi xut. 20  Ta skoj ti snaʼoj ti jaʼ jun tukʼil vinik xchiʼuk ti chʼule,+ mu skʼan kʼusi chopol spasbe Juan li Erodese, jaʼ yuʼun lek xchabioj. Vaʼun, kʼalal chaʼibe li kʼusi chale, mu xa snaʼ kʼusi tspas; akʼo mi jech, lek xaʼi xchikintabe li sloʼile. 21  Pe la stabe lek yorail sventa tspas kʼusi oy ta yoʼonton li Erodiase, jaʼo kʼalal laj yakʼ veʼel Erodes li ta skumpleanyoe;+ la stak ta ikʼel li sviniktak ti tsots yabtelike, li komandanteetik yuʼun soltaroetike xchiʼuk li viniketik ti lek ojtikinbilik ta Galileae.+ 22  Vaʼun, och batel li stseb Erodiase xchiʼuk akʼotaj, toj lek laj yil li Erodese xchiʼuk li buchʼutik yikʼoj ta veʼele.* Jaʼ yuʼun, xi laj yalbe li tsebe: «Kʼanbun ti kʼusi chakʼane, vaʼun ta xkakʼbot». 23  Xi jamal laj yalbe li tsebe: «Ti kʼusi chakʼanbune ta xkakʼbot, akʼo mi chakʼanbun j-oʼloluk ti kʼu yepal jventainoje». 24  Jech oxal, lokʼ batel xchiʼuk xi la sjakʼbe li smeʼe: «¿Kʼusi ta jkʼan xanaʼ?». Xi la stakʼe: «Jaʼ xakʼanbe li sjol Juan J-akʼ-ichʼvoʼe». 25  Vaʼun, ta anil noʼox och batel ti bu oy li ajvalile xchiʼuk xi la skʼanbee: «Ta jkʼan xalechbun tal ta ora ta junuk mukʼta plato sjol li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe».+ 26  Akʼo mi laj yat tajek yoʼonton li ajvalile, ta skoj ti yakʼoj xa ox ye xchiʼuk ti laj yaʼi li buchʼutik yikʼoj ta veʼele,* la spas li kʼusi kʼanbate. 27  Jech oxal, li ajvalile ta anil noʼox la stak batel jun jchabivanej ti akʼo yichʼbe tal sjol li Juane. Vaʼun, bat xchiʼuk la xtuchʼbe tal sjol ta chukinab, 28  te une laj yichʼbe tal ta jun mukʼta plato li sjole. Vaʼun, laj yakʼbe li tsebe, laje bat yakʼbe smeʼ li tsebe. 29  Kʼalal laj yaʼi li yajchankʼoptake, ay xkuchbeik tal li sbekʼtale xchiʼuk la smukik. 30  La stsob sbaik ta spat xokon Jesus li jtakboletike xchiʼuk laj yalbeik skotol li kʼusitik la spasike xchiʼuk li kʼusitik laj yakʼik ta chanele.+ 31  Vaʼun, xi albatike: «Laʼik, batik ti bu stsʼijlane,* bat kuxik jlikeluk».+ Yuʼun ep buchʼutik xtal xbatik ta stojolalik, jaʼ yuʼun mi jaʼuk xakʼ yorail xveʼik. 32  Jech oxal, muyik ta varko sventa chbatik ti bu stsʼijlan* sventa stuk te oyike.+ 33  Pe li krixchanoetike laj yilik ti batike xchiʼuk ep buchʼutik laj yaʼiik, jaʼ yuʼun skotol li jteklumetike la stambeik batel anil ta yakanik xchiʼuk jaʼ baʼyel kʼotik. 34  Vaʼun, kʼalal lokʼ li Jesuse, laj yil epal krixchanoetik xchiʼuk kʼuxubaj ta yoʼonton,+ yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal chijetik ti chʼabal jchabivanej yuʼunike.+ Jech oxal, ep kʼusitik lik yakʼbe xchan.+ 35  Pe bat xa tajek kʼakʼal, vaʼun tal li yajchankʼoptak ta stojolale xchiʼuk xi laj yalbeike: «Stsʼijlan* ti bu oyutike xchiʼuk bat xa tajek ora.+ 36  Tako xa batel li krixchanoetik sventa xbatik ta sjoylejal stiʼiltak jteklum xchiʼuk li ta bikʼtal lumetik sventa sman stuk li kʼusi tslajesike».+ 37  Xi takʼbatike: «Makʼlinik voʼoxuk». Vaʼun, xi laj yalbeike: «¿Mi yuʼun van skʼan xbat jmankutik tal chib sien denario* pan sventa chkakʼbekutik sveʼ li krixchanoetike?».+ 38  Xi takʼbatike: «¿Jayib pan oy avuʼunik? ¡Kʼelik kik!». Kʼalal laj yilike, xi laj yalike: «Voʼob xchiʼuk chaʼkot choy».+ 39  Te une, laj yalbe mantal skotol li krixchanoetik ti akʼo xchotiik ta jujutsop ta yaxaltike.+ 40  Vaʼun, chotiik ta jujutsop, jlome sien ta voʼ xchiʼuk jlome 50 ta voʼ. 41  Te une, la stsak li voʼob pane xchiʼuk li chaʼkot choye, la skʼel muyel vinajel xchiʼuk la skʼan jun bendision.+ Vaʼun, la xut* li pane xchiʼuk lik yakʼbe li yajchankʼoptak sventa xbat yakʼbeik li krixchanoetike xchiʼuk la xchʼakbe skotol krixchanoetik xtok li chaʼkot choye. 42  Jech oxal, veʼ skotolik xchiʼuk noj lek xchʼutik, 43  vaʼun noj lek 12 moch kʼalal la stsobbeik li skomenale,* parte li choye.+ 44  Li buchʼutik la sveʼik pane jaʼ voʼmil viniketik. 45  Vaʼun, ta anil noʼox laj yalbe mantal yajchankʼoptak ti akʼo xmuyik batel ta varko sventa baʼyel xjelavik li ta jot tiʼ nab ta Betsaidae, yuʼun la skʼopon komel krixchanoetik li stuke.+ 46  Pe kʼalal laj xa ox skʼopon komel li krixchanoetike, bat ta vits sventa tspas orasion.+ 47  Kʼalal och xa ox akʼobale, ta oʼlol nab xa ox oy li varkoe, yan li Jesuse stuktuk te oy li ta vitse.+ 48  Kʼalal laj yil ti solel mu xanav yuʼun li svarkoike, ta skoj ti ta yelovalik chtal li tsatsal ikʼe, xanav batel ta ba nab ta stojolalik te van ta yorail xchankojal chabivanej* ta akʼobaltik; pe tukʼ ox tskʼan chjelav. 49  Kʼalal la staik ta ilel ti yakal chanav ta ba nabe, xi la snopike: «¿Mi yuʼun van yakal chijvaychinaj?». Vaʼun, lik avanikuk, 50  yuʼun laj yil skotolik xchiʼuk xiʼik. Pe ta ora noʼox kʼoponatik xchiʼuk xi albatike: «¡Tsotsuk avoʼontonik! Voʼonun, mu xaxiʼik».+ 51  Vaʼun, och ek li ta varko ti bu oyike, te une tsʼij xi likel li ikʼe. Toj labal sba laj yilik taje, 52  yuʼun muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal ta sventa li pane, yuʼun makal-o li yoʼontonike, mu xaʼibeik-o smelolal. 53  Kʼalal jelavik xa ox batel ta jot nabe, kʼotik ta Jenesaret xchiʼuk te nopol la xchuk ta tiʼ nab li svarkoike.+ 54  Pe kʼalal lokʼik ta varkoe, ojtikinat yuʼun li krixchanoetike. 55  Batik ta anil ta sjunul li jteklum taje xchiʼuk la xkuchik batel ta svayeb* li buchʼutik ipike, te laj yikʼik batel ti bu oy laj yaʼiik li Jesuse. 56  Jech oxal, ta buyuk noʼox ti chbate, mi ta bikʼit lumetik, mi ta jteklumetik o mi jaʼ li ta stiʼiltak jteklumetike, te chakʼik ta chʼivit li buchʼutik ipike, vaʼun xvokolet tskʼanbeik ti akʼo yakʼ ta pikel akʼo mi jaʼ noʼox li stsitsimal* skʼuʼ slapoj ta sbae.+ Jaʼ yuʼun, skotol li buchʼutik la spikike kolik.

Tsʼibetik ta yok vun

O «tʼabuk».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Literal «yav skovreik».
Literal «slapik batel».
O «jchop smasil skʼuʼ spokʼike».
O «slumal».
O «patajtik chveʼik ta sba mexae».
O «patajtik chveʼik ta sba mexae».
O «tsʼijile».
O «tsʼijil».
O «Tsʼijil».
O «la xetʼ; la svokʼ».
O «skomelale».
Jaʼ xkaltik, chlik van ta oxib ora ta sob jaʼ to tstsuts kʼalal mi lokʼ kʼakʼale.
O «skamiya».
O «sne».