Xi chal Markos 5:1-43

  • La stak batel pukujetik ta stojolal chitometik li Jesuse (1-20)

  • Stseb Jairo; jun ants ti la spikbe li skʼuʼ slapoj ta sba Jesuse (21-43)

5  Vaʼun, te kʼotik ta jot tiʼ nab ta yosilal jerasaetik.+  Kʼalal yal ta varko li Jesuse, te tal nupatuk ta be yuʼun jun vinik ti te lokʼ tal ta mukinale, ochem ibal sba* pukuj ta yoʼonton.  Li vinik taje te nakal ta mukinal, mi jaʼuk buchʼu xchuk yuʼun li vaʼ kʼakʼale, akʼo mi xchukik ta kadena.  Ep ta velta yichʼoj chukbel yok skʼob ta kadena, pe xchakʼlajet noʼox yuʼun ta tuchʼel xchiʼuk solel chchʼuchʼulta li kadena ti chukbil-o yok skʼobe, muʼyuk buchʼu stabe yip sventa tspas ta manxo.  Ta kʼakʼal akʼobal te x-avet ta mukinal xchiʼuk ta vitstik, te tsbojilan sba ta ton.  Pe kʼalal la sta ta ilel ta nom Jesus li vinike, bat ta anil xchiʼuk la snijan sba ta stojolal.+  Vaʼun, xi tsots lik avanuke: «¿Kʼusi chasaʼ liʼ eke, Jesus, Xnichʼon Dios ta vinajel? Jamal xaval ta sat Dios ti muʼyuk chavakʼ jvokole».+  Yuʼun xi xa onoʼox alilanbat yuʼun li Jesuse: «Ibal sba pukuj, lokʼan ta yoʼonton li vinike».+  Pe xi jakʼbate: «¿Kʼusi abi?». Xi la stakʼe: «Lejion,* yuʼun epunkutik». 10  Te une, ep ta velta tsots la skʼanbe vokol ti mu xtakatik lokʼel ta jteklum li pukujetike.+ 11  Vaʼun, jaʼo te xlamet* chveʼ jtsop epal chitom+ ta tsʼel vits.+ 12  Jech oxal, xi tsots lik skʼanik vokol li pukujetike: «Takunkutik batel ta stojolal li chitometik sventa xi-ochkutik ta yoʼontonike». 13  Vaʼun, albatik ti xuʼe. Jech lokʼik li ibal sba pukujetike, te bat stikʼ sbaik li ta chitometike; te une ta anil bat skotolik ta tayal chʼentik,* la sjip sbaik yalel ta nab, te van chaʼmiluk ta kot, te jikʼav skotolik. 14  Pe jatavik batel li jchabichitometike, batik ta jteklum xchiʼuk ta stiʼiltak jteklum sventa chalbeik skʼoplal, vaʼun tal skʼelik kʼusi kʼot ta pasel li krixchanoetike.+ 15  Te kʼotik yoʼ bu oy li Jesuse, vaʼun te laj yilik li vinik ti uʼuninbil yuʼun pukuje, jaʼ li buchʼu ochem toʼox lejion ta yoʼontone; te chotol, slapoj xa skʼuʼ spokʼ xchiʼuk talem xa lek xchʼulel; vaʼun xiʼik ta jyalel. 16  Jech xtok, li buchʼutik laj yilike lik xchapik kʼusi la snuptan li vinik ti uʼuninbil toʼox yuʼun pukuje xchiʼuk li jtsop epal chitome. 17  Jaʼ yuʼun, lik skʼanbeik vokol Jesus ti akʼo xlokʼ batel ta slumalike.+ 18  Vaʼun, kʼalal muy ta varkoe, tsots lik skʼan vokol li vinik ti uʼuninbil toʼox yuʼun pukuje, yuʼun tskʼan chbat xchiʼin.+ 19  Pe muʼyuk laj yakʼ xbat chiʼinatuk li Jesuse, kʼajomal xi laj yalbee: «Batan ta ana yoʼ bu oy li avutsʼ avalale xchiʼuk albo yaʼi skotol li kʼusitik la spas Jeova* ta atojolale xchiʼuk ti kʼu yelan la xkʼuxubinote». 20  Vaʼun, bat li vinike, bat yal ta Dekapolis* skotol li kʼusi la spas Jesus ta stojolale xchiʼuk toj labal sba laj yaʼi skotol li krixchanoetike. 21  Kʼalal jelav xa ox batel ta varko yan velta ta jot tiʼ nab li Jesuse, te la stsob sbaik tal epal krixchanoetik ta stojolal kʼalal te xa ox oy ta tiʼ nabe.+ 22  Te nopaj tal jun bankilal jpasmantal ta snail tsobobbail ti Jairo sbie, kʼalal laj yile, la skejan sba ta stojolal.+ 23  Xi tsots la skʼanbe vokol ep ta veltae: «Toj tsots ip* li kuni kʼox tsebe. Avokoluk tajek, laʼ akʼo akʼob ta stojolal+ sventa x-echʼ yuʼun xchiʼuk sventa xkuxi». 24  Jech oxal, bat xchiʼin li vinike xchiʼuk te tijilik batel li epal krixchanoetike, solel snetʼojik batel li Jesuse. 25  Pe te oy jun ants ti oy xa ta 12 jabil+ ti mu xmak xchamele.+ 26  Ep yiloj svokol* kʼalal chakʼ sba ta kʼelel ta doktoretike, slajesoj xa skotol stakʼin, pe muʼyuk bu xkol, jaʼ noʼox tsatsaj-o mas li xchamele. 27  Kʼalal laj yaʼibe skʼoplal li Jesuse, te nopaj batel ta spat epal krixchanoetik, vaʼun la spikbe li skʼuʼ slapoj ta sbae,+ 28  yuʼun xi la snopilane: «Manchuk mi jaʼ noʼox ta jpikbe li skʼuʼ slapoj ta sbae, ta xikol».+ 29  Ta ora mak li xchamele xchiʼuk laj yaʼi ti poxtaj xa li xchamel ti toj ep laj yil-o svokole. 30  Ta anil noʼox laj yakʼ venta Jesus ti lokʼ sjuʼele,+ jaʼ yuʼun joyij ti bu oy epal krixchanoetike xchiʼuk xi la sjakʼe: «¿Buchʼu la spikbun li jkʼuʼ jlapoj ta jbae?».+ 31  Pe xi laj yalik li yajchankʼoptake: «Solel tsnetʼoxuk chavil li krixchanoetike, ¿kʼu yuʼun ta to xajakʼ ti buchʼu la spikote?». 32  Pe li Jesuse la skʼel batel ta jujujot xokon sventa tsaʼ li buchʼu jech la spase. 33  Li antse xtʼeltʼun* ta xiʼel ta skoj li kʼusi kʼot ta pasel ta stojolale, jaʼ yuʼun te tal skejan sba ta stojolal xchiʼuk jamal laj yalbe skotol. 34  Xi albat yuʼun Jesus li antse: «Jtseb, lapoxtaj xa ta skoj li xchʼunel avoʼontone. Junuk avoʼonton batan,+ yuʼun kol xa li achamel ti toj ep laj avil-o avokol yuʼune».+ 35  Kʼalal yakal to ta loʼil li Jesuse, te talik jayvoʼ viniketik ti likemik tal ta sna li bankilal jpasmantal ta snail tsobobbaile, xi laj yalike: «¡Cham xa maʼ li atsebe! Altik xa chavakʼbe svokol li Jchanubtasvaneje».+ 36  Ta skoj ti la sta ta aʼiel Jesus li kʼusi chalike, xi laj yalbe li bankilal jpasmantal ta snail tsobobbaile: «Mu xavat avoʼonton,* jaʼ noʼox skʼan oyuk xchʼunel avoʼonton».+ 37  Muʼyuk buchʼu yan laj yikʼ batel xchiʼin, jaʼ noʼox li Pedroe, li Santiagoe xchiʼuk li Juan ti sbankil yitsʼin sbaik xchiʼuk Santiagoe.+ 38  Vaʼun, kʼotik li ta sna bankilal jpasmantal ta snail tsobobbaile, te laj yil ti xvochlajetik tajeke, ti ch-okʼike xchiʼuk ti x-avetik ta skoj ti chat tajek yoʼontonike.+ 39  Kʼalal och xa ox une, xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun ti cha-okʼik xchiʼuk ti xavochlajetik* tajeke? Muʼyuk chamem maʼ li uni tsebe, jaʼ noʼox chvay».+ 40  Kʼalal jech laj yaʼiike, lik stseʼintaik sventa tslabanik. Pe kʼalal laj xa ox stak lokʼel li buchʼutik tee, laj yikʼbe batel li stot smeʼ uni tsebe xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼuk li Jesuse, laje och batel ti bu oy li uni tsebe. 41  Vaʼun, la stsakbe skʼob li uni tsebe xchiʼuk xi laj yalbee: «Talita kumi», taje xi smelolal kʼalal chichʼ jelubtasele: «Xi chkalbote, uni kʼox tseb: ‹¡Likan!›».+ 42  Jech oxal, ta anil noʼox lik li tsebe xchiʼuk lik xanavuk. (12 jabil yichʼoj). Vaʼun, mu xa snaʼ kʼusi tspasik ta skoj ti xmuyubajik ta jyalele. 43  Pe ep ta velta laj yal mantal* ti mu me buchʼu xalbeik yaʼie+ xchiʼuk laj yal ti akʼo smakʼlinik li tsebe.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ibal sba.
Li jun lejione jaʼ jvokʼ soltaroetik mas tsots skʼoplal li ta voʼneal Romae. Li jpʼel kʼop liʼe jaʼ skʼoplal ti toj epe.
O «sbuset».
O «yalebaltik».
O «yosilal Lajuneb Jteklumetik».
O «Chcham xa».
O «Ep akʼbat svokol».
O «xniknun».
O «Mu xaxiʼ».
O «xa-avlajetik».
O «tsots laj yal mantal».