Xi chal Markos 12:1-44

  • Lokʼolkʼop ta sventa jtsʼunolajeletik ti chmilvanike (1-12)

  • Dios xchiʼuk Sesar (13-17)

  • Oy kʼusi la sjakʼik ta sventa chaʼkuxesel (18-27)

  • Li chib mantal ti mas tsotsik skʼoplale (28-34)

  • ¿Mi jaʼ xnichʼon David li Kristoe? (35-37 sbavokʼal)

  • Kʼelo me abaik ta stojolal li jchanubtasvanejetik ta mantale (37 xchaʼvokʼal kʼalal ta 40)

  • Chaʼsep yuni takʼin jun povre ants ti chamem smalale (41-44)

12  Vaʼun, xi lik yalbe yaʼiik ta lokʼolkʼopetike: «Oy jun vinik la stsʼun uva,+ la sjoy ta koral,* la sjokʼ spitsʼobil uva xchiʼuk la svaʼan jun tayal kʼelob osil.+ Vaʼun, laj yakʼbe slokʼ jtsʼunolajeletik, laje bat ta namal balumil.+  Kʼalal kʼot yoraile, la stak batel jun mosoil ta stojolal li jtsʼunolajeletik sventa x-akʼbat jlomuk li sat uvae.  Pe la stsakik, la smajik, vaʼun xokol skʼob la stakik sutel.  La stak batel yan mosoil, pe la syayijesbeik sjol xchiʼuk la xkʼexlaltasik.+  Te une, la stak batel yan, pe la smilik; jaʼ yuʼun la stak batel yantik xtok, vaʼun li jlome la smajik, li jlome la smilik.  Oy to yan buchʼu xuʼ stak batel, jaʼ li xnichʼon ti skʼanoje.+ Jaʼ ta slajebal xa la stak batel ta stojolalik xchiʼuk xi laj yale: ‹Jaʼ chichʼik ta mukʼ li jkereme›.  Pe xi laj yalbe sbaik li jtsʼunolajeletike: ‹Leʼe jaʼ li buchʼu chichʼ komel kʼusitike.+ Laʼik, bat jmiltik, vaʼun chkichʼbetik komel li kʼusitik chuʼunine›.  Jech oxal, la stsakik xchiʼuk la smilik, vaʼun la sjipik lokʼel ta spat ti bu tsʼunajtik uvae.+  ¿Kʼusi van tspas li yajval uvae? Ta xtal xchiʼuk tsmil li jtsʼunolajeletike, vaʼun yan xa-o buchʼutik chakʼbe ti butik tsʼunajtik s-uvae.+ 10  ¿Mi muʼyuk achanojik-o ta Tsʼibetik: ‹Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetike jaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼotem› xie?+ 11  ¿Mi muʼyuk achanojik-o ti ‹ta stojolal Jeova* likem talel taje xchiʼuk ti labal sba chkil ta jsatike›?».+ 12  Ta skoj taje tskʼan tstsakik,* pe chiʼik ta skoj li epal krixchanoetike, yuʼun laj yakʼik venta ti jaʼ skʼoplalik kʼalal laj yal li lokʼolkʼope. Jech oxal, te laj yiktaik komel xchiʼuk lokʼik batel.+ 13  Vaʼun, la stakbeik batel junantik jfariseoetik xchiʼuk sviniktak Erodes, yuʼun tskʼelik kʼuxi xuʼ stabeik smul ta skoj li kʼusi chale.+ 14  Xi laj yalbeik kʼalal kʼotike: «Jchanubtasvanej, jnaʼojkutik ti melel kʼusi chavale xchiʼuk ti maʼuk chakʼan ti lek xilot li krixchanoetike, yuʼun maʼuk chakʼelbe li spat xokonike. Yuʼun melel kʼusi chaval kʼalal chachanubtasvan ta sventa Diose. ¿Mi stakʼ xichʼ tojbel patan li Sesare o mi moʼoj? 15  ¿Mi skʼan tojel o mi moʼoj?». Kʼalal laj yakʼ venta ti chloʼlavanike, xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun chapasikun ta preva? Tsakik tal jsepuk denario* sventa ta jkʼel». 16  Laj yichʼbeik tal jsep, vaʼun xi albatike: «¿Buchʼu slokʼol liʼe xchiʼuk kʼusi ti liʼ tsʼibabile?». «Jaʼ li Sesare» xutik. 17  Vaʼun, xi laj yal li Jesuse: «Tojbeik Sesar+ li kʼusitik jaʼ yuʼun Sesare, yan li kʼusitik jaʼ yuʼun Diose tojbeik Dios».+ Toj labal sba laj yaʼiik li kʼusi laj yale. 18  Vaʼun, talik ta stojolal Jesus li jsaduseoetik ti chalik ti chʼabal chaʼkuxesele+ xchiʼuk xi la sjakʼbeike:+ 19  «Jchanubtasvanej, li Moisese la stsʼibabutik komel ti mi oy buchʼu cham sbankil ti chikta yajnil xchiʼuk ti chʼabal to xnichʼnabe, skʼan xikʼbe yajnil sbankil li itsʼinal* sventa oyuk snitilulal li sbankile.+ 20  Oy toʼox vukvoʼ viniketik ti sbankil yitsʼin sbaike. La saʼ yajnil li bankilale, pe cham kʼalal chʼabal toʼox xnichʼnabe. 21  Laje, laj yikʼ li xchaʼvoʼale, pe cham kʼalal chʼabal toʼox xnichʼnabe, vaʼun jaʼ jech la snuptan ek li yoxvoʼale. 22  Mi junuk ta svukvoʼalik laj yil xnichʼnabik. Ta slajebal une, cham li ants eke. 23  Li ta chaʼkuxesele, ¿buchʼu junukal ta xkʼot ta yajnil yuʼunik? Yuʼun laj yikʼ svukvoʼalik». 24  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Chʼayemoxuk ta j-echʼel, yuʼun li voʼoxuke mi jaʼuk xavojtikinik li kʼusi chal Tsʼibetike mi jaʼuk li sjuʼel Diose.+ 25  Yuʼun kʼalal mi chaʼkuxiike, mi jaʼuk xa bu tsaʼ yajnil li viniketike xchiʼuk mi jaʼuk xa bu chmalij li antsetike, yuʼun jaʼ jechik kʼuchaʼal li anjeletik ta vinajele.+ 26  Pe ta sventa li buchʼutik chamemik ti chichʼik chaʼkuxesele, ¿mi muʼyuk achanojik li loʼil ta sventa jpets chʼix ta slivro Moises ti xi albat yuʼun Diose: ‹Voʼon Sdiosun li Abraane, voʼon Sdiosun li Isaake xchiʼuk voʼon Sdiosun li Jakobe›?+ 27  Leʼe jaʼ li Sdios li buchʼutik kuxulike, maʼuk li buchʼutik chamemike. Chʼayemoxuk ta jyalel».+ 28  Te oy jun jchanubtasvanej ta mantal xchiʼuk laj yaʼi ti tsvulilan sbaike, kʼalal laj yaʼi ti toj lek la stakʼ li Jesuse, xi la sjakʼbee: «¿Kʼusi mantalil ti jaʼ baʼyel* ta skotole?».+ 29  Xi la stakʼ li Jesuse: «Li baʼyele jaʼ liʼe: ‹Aʼio avaʼi, Israel, li Jeova* Dios kuʼuntike jaʼ noʼox stuk Jeova, 30  skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova* Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal, ta sjunul anopben xchiʼuk ta sjunul avipal›.+ 31  Li xchibale jaʼ liʼe: ‹Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›.+ Muʼyuk yan mantal mas tsots skʼoplal kʼuchaʼal taje». 32  Xi albat yuʼun li jchanubtasvanej ta mantale: «Jech avaʼuk, Jchanubtasvanej, melel li kʼusi laj avale: ‹Jaʼ noʼox stuk xchiʼuk muʼyuk buchʼu yan jech kʼuchaʼal li stuke›,+ 33  ti akʼo jkʼantik ta sjunul koʼontontik, ta sjunul jnopbentik, ta sjunul kipaltik xchiʼuk ti akʼo jkʼan jchiʼiltik jech kʼuchaʼal jkʼanoj jba jtuktike, jaʼ mas oy sbalil kʼuchaʼal li chikʼbil matanaletik xchiʼuk li milbil matanaletike».+ 34  Vaʼun, kʼalal laj yakʼ venta Jesus ti lek xtojob la stakʼe, xi laj yalbee: «Muʼyuk bu nom oyot ta stojolal li Ajvalilal* yuʼun Diose». Te une, muʼyuk xa buchʼu kʼusi skʼan sjakʼbe.+ 35  Pe kʼalal jaʼo yakal chchanubtasvan ta templo li Jesuse, xi laj yale: «¿Kʼuxi ti chal jchanubtasvanejetik ta mantal ti jaʼ xnichʼon David li Kristoe?+ 36  Ta stojolal chʼul espiritu+ xi laj yal li Davide: ‹Xi albat yuʼun Jeova* li Kajvale: «Chotlan ta jbatsʼikʼob jaʼ to mi laj kakʼ ta yolon avakan li avajkontratake»›.+ 37  ¿Kʼuxi xa noʼox ti jaʼ xnichʼone?, yuʼun ‹Kajval› xi li Davide».+ Li epal krixchanoetike toj lek chaʼiik ta xchikintael li kʼusi chale. 38  Vaʼun, xi laj yal kʼalal yakal chchanubtasvane: «Kʼelo me abaik ta stojolal li jchanubtasvanejetik ta mantal ti buyuk noʼox tskʼan chbatik ti slapoj snatil kʼuʼike xchiʼuk ti tskʼanik ti lek xa chkʼoponatik ta chʼivite+ 39  xchiʼuk ti te chchotiik ta sbacholal* chotlebal ta snail tsobobbailetike xchiʼuk ti bu mas tsotsik skʼoplal li ta jujun kʼine.+ 40  Jaʼ li buchʼutik tspojbeik kʼusitik oy yuʼun* li antsetik ti chamem smalalike xchiʼuk ti jal tajek tspasik orasion sventa tsmakbeik sat* li krixchanoetike. Mas tsots chichʼik chapanel maʼ leʼe». 41  Vaʼun, te choti ti bu lek xil batel li xkaxailtak takʼine.+ Te lik skʼel kʼu yelan tstikʼ stakʼinik ta xkaxailtak* takʼin li epal krixchanoetike, te laj yil ti ep jkʼulejetik tstikʼ ep stakʼinike.+ 42  Te une, te tal jun povre ants ti chamem smalal ti la stikʼ chaʼsep yuni takʼin ti jutuk tajek sbalile.*+ 43  Jech oxal, laj yikʼ tal li yajchankʼoptake xchiʼuk xi laj yalbee: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel, li jun povre ants ti chamem smalal leʼe jaʼ mas ep la stikʼ stakʼin ta skotol li yantik la stikʼ stakʼinik ta xkaxailtak takʼine.+ 44  Yuʼun naka skomenal* stakʼin la stikʼ skotolik, yan li antse la stikʼ skotol ti kʼu yepal oy yuʼun sventa chkuxi-o akʼo mi povree».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «mok».
O «chchukik».
Li Vivliae muʼyuk bu chal buchʼu bankilal o buchʼu itsʼinal yuʼunik ti chame.
O «mas tsots skʼoplal».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «lekil».
Literal «snaik».
O «tspak-o skʼoplalik ta stojolal».
O «ta yaviltak».
Literal «chaʼsep lepton, jaʼ xkaltik, jun kuadrante». Kʼelo Apendise B14.
O «skomelal».