Xi chal Markos 11:1-33

  • Labal sba kʼu yelan och batel ta Jerusalen li Jesuse (1-11)

  • La xchopol kʼopta teʼel igo (12-14)

  • La xchʼuba templo li Jesuse (15-18)

  • Oy kʼusi laj yakʼ ta chanel ta sventa li steʼel igo ti takijeme (19-26)

  • La sjakʼbeik bu la sta yabtel li Jesuse (27-33)

11  Vaʼun, kʼalal nopajik xa ox batel ta Jerusalen, ta Betfague xchiʼuk ta Betania+ te ta vits Olivatike, la stak batel chaʼvoʼ yajchankʼoptak li Jesuse+  xchiʼuk xi laj yale: «Batanik li ta bikʼit lum leʼe, vaʼun mi la-ochike, te chukul chataik ta anil jkot chʼiom vuro ti muʼyuk buchʼu skajlebinoj-oe; titunik, vaʼun ikʼik tal liʼe.  Pe mi oy buchʼu xi chalboxuke: ‹¿Kʼusi chapasik leʼe?›, xi xavalbeike: ‹Yuʼun chtun yuʼun li Kajvaltike, pe te tstak sutel tal ta ora›».  Vaʼun, batik, te chukul la staik ta tiʼ na li chʼiom vuroe, te oy ta pana* ta xokon kaye, te une la stitunik tal.+  Pe xi laj yalik jlom li buchʼutik te vaʼajtike: «¿Kʼusi chapasik ti chatitunik li chʼiom vuroe?».  Jaʼ jech la stakʼbeik kʼuchaʼal albatik yuʼun Jesuse; te une albatik ti xuʼ xikʼik tale.  Laje, laj yikʼbeik tal Jesus li chʼiom vuroe,+ la slambeik ta sba li skʼuʼ slapoj ta sbaike, vaʼun kaji li Jesuse.+  Jech xtok, ep krixchanoetik la skʼi ta be li skʼuʼ slapoj ta sbaike, yantike la skʼasik tal kʼob teʼ ta xokon be.+  Li buchʼutik jbabe batel xchiʼuk li buchʼutik tijilik batel ta spate xi x-avet chalike: «¡Avokoluk, chabio!+ ¡Akʼo sta bendision li buchʼu chtal ta sbi Jeovae!*+ 10  ¡Akʼo sta bendision li Ajvalilal* chtal ta tsʼakal yuʼun jtotik Davide!+ ¡Avokoluk, chabio, voʼot ti ta toyol oyote!». 11  Te une, och batel ta Jerusalen, ta yut templo, la skʼel batel skotol li kʼusitik ta jujujote, pe ta skoj ti bat xa tajek orae, bat ta Betania xchiʼuk li 12 ta voʼ jtakboletike.+ 12  Ta yokʼomal kʼalal chlokʼik xa ox ta Betaniae, lik viʼnajuk.+ 13  Te la sta ta ilel steʼel igo ta nom ti naka yanal oye, vaʼun bat skʼel mi oy kʼusi sta. Pe muʼyuk kʼusi la sta kʼalal kʼote, jaʼ noʼox yanal, yuʼun maʼuk yorail tsatin. 14  Jaʼ yuʼun, xi laj yalbe li steʼel igoe: «Muʼyuk xa buchʼu tslobot-o li asate».+ Te yabinoj yajchankʼoptak li kʼusi laj yale. 15  Vaʼun, kʼotik ta Jerusalen. Te och batel ta templo xchiʼuk lik snuts lokʼel skotol li buchʼutik te chchonolajik xchiʼuk chmanolajik ta temploe, la svalkʼunbe xmexaik li jeltakʼinetike xchiʼuk la svalkʼunbe svankaik li buchʼutik chchonik palomae.+ 16  Jech xtok, mu xakʼ ti oy buchʼu xjelav xchiʼuk yikatsik li ta temploe. 17  Xi chanubtasvane xchiʼuk xi laj yale: «Xi tsʼibabile: ‹Li jnae spasobil orasion sventa skotol jteklumetik chichʼ albel skʼoplal›.+ Pe li voʼoxuke apasojik xa ta xchʼen j-elekʼetik».+ 18  Kʼalal laj yaʼiik li bankilal paleetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale, lik skʼelik kʼuxi xuʼ smilik;+ yuʼun xiʼtaojik ta skoj ti chʼayal to chkʼot yoʼonton yuʼun epal krixchanoetik ta sventa ti kʼu yelan chchanubtasvane.+ 19  Lokʼik batel ta jteklum kʼalal bat xa ox kʼakʼale. 20  Pe kʼalal te echʼik ta sob yokʼomale, laj yilik ti takijem xa li steʼel igoe, kʼalal to ta yibel takijem.+ 21  Li Pedroe vul ta sjol li kʼusi kʼot ta pasele, jaʼ yuʼun xi laj yalbee: «¡Kʼelavil, Rabi!,* takijem xa li steʼel igo la achopol kʼoptae».+ 22  Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Oyuk xchʼunel avoʼontonik ta stojolal Dios. 23  Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti buchʼu xi chalbe li vits liʼe: ‹Lokʼan batel, bat jipo aba ta nab› xchiʼuk mi muʼyuk xchibet chale, ti oy lek xchʼunel yoʼonton ti chkʼot ta pasel li kʼusi chale, ta me xkʼot ta pasel yuʼun.+ 24  Jaʼ yuʼun, chkalboxuk avaʼiik ti skotol li kʼusitik chakʼanik ta orasione, oyuk xchʼunel avoʼonton xakʼanik xchiʼuk ataojikuk xa yaʼel, yuʼun ta onoʼox xa-akʼbatik.+ 25  Kʼalal oy bu chavaʼan abaik ta spasel orasion xtoke, pasbeik me perton li buchʼu oy smul avuʼunik sventa jech ta spasboxuk perton apaltailik* ek li Atotik ta vinajele».+ 26 * —— 27  Te talik yan velta ta Jerusalen. Kʼalal jaʼo te chanav ta temploe, te nopajik tal li bankilal paleetike, li jchanubtasvanejetik ta mantale xchiʼuk li moletike. 28  Xi laj yalbeike: «¿Bu la ata avabtel ti jech chapas li kʼusitik liʼe? ¿O buchʼu laj yakʼbot li avabtel sventa chapas li kʼusitik liʼe?».+ 29  Xi la stakʼ li Jesuse: «Oy kʼusi ta jakʼboxuk ek. Takʼbeikun, vaʼun chkalboxuk ek bu la jta kabtel ti jech ta jpas li kʼusitik liʼe. 30  ¿Bu lik tal li yabtel Juan ti laj yakʼ ichʼvoʼe,+ mi ta vinajel o mi ta stojolal krixchanoetik? Takʼbeikun».+ 31  Vaʼun, xi lik yalbe sbaike: «‹Ta vinajel› mi xkutike, xi chalbutike: ‹Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun muʼyuk xachʼunbeik?›. 32  Pe ¿mi ta van xkaltik ti ta stojolal krixchanoetike?». Xiʼik ta skoj li epal krixchanoetike, yuʼun jaʼ jun j-alkʼop chilik ta melel li Juane.+ 33  Jech oxal, xi la stakʼbeik li Jesuse: «Mu jnaʼkutik». Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk chkalboxuk bu la jta kabtel ek ti jech ta jpas li kʼusitik liʼe».

Tsʼibetik ta yok vun

O «pat na».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
O «achopolilik».
Muʼyuk te chvinaj ta jlom voʼneal vunetik li versikulo liʼe, yuʼun muʼyuk te li ta Tsʼibetik laj yakʼ ta naʼel Diose. Kʼelo Apendise A3.