Xi chal Markos 1:1-45

  • Chchol mantal li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (1-8)

  • Laj yichʼ voʼ li Jesuse (9-11)

  • Akʼat ta preva yuʼun Satanas li Jesuse (12, 13)

  • Lik xchol mantal ta Galilea li Jesuse (14, 15)

  • La stak ta ikʼel li baʼyel yajchankʼoptake (16-20)

  • La slokʼes jun ibal sba pukuj (21-28)

  • Ep buchʼutik la xpoxta ta Kapernaum li Jesuse (29-34)

  • Nom bu bat spas orasion (35-39)

  • La xpoxta jun vinik ti ip ta leprae (40-45)

1  Liʼe jaʼ slikeb li lekil aʼyejetik ta sventa Jesukristo ti jaʼ Xnichʼon Diose:  jaʼ jech kʼuchaʼal xi tsʼibabil yuʼun li j-alkʼop Isaiase: «(¡Kʼelavil! Voʼon ta jtak batel baʼyel ta atojolal* li kaj-almantale, jaʼ jbabe chbat avuʼun sventa xchapan abe).+  Oy buchʼu xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: ‹¡Chapanbeik li sbe Jeovae!,* tukʼibtasbeik li sbee›».+  Li Juan ti chakʼ ichʼvoʼe te oy ta takixokol balumil, te la xcholbe skʼoplal ti skʼan xichʼ voʼ li krixchanoetik sventa chakʼik ta ilel ti sutesoj yoʼontonik yoʼ staik perton ta skoj li smulike.+  Jech oxal, skotol li buchʼutik te oyik ta yosilal Judea xchiʼuk skotol li buchʼutik te nakalik ta Jerusalene batik sventa bat skʼelik, vaʼun akʼbat yichʼik voʼ* ta ukʼum Jordan xchiʼuk jamal laj yal li smulike.+  Li skʼuʼ spokʼ Juane ta stsotsil kameyo pasbil xchiʼuk nukul li xchuk xchʼute;+ kʼulub tstiʼ xchiʼuk teʼtikal pom tsloʼ.+  Xi la xchol batel mantale: «Li buchʼu tsʼakal chtal kuʼune jaʼ mas tsots yabtel, mu jta-o ta jtsuban jba sventa ta jtitunbe li yakʼil xonobe.+  Li voʼone laj kakʼ avichʼik voʼ, yan li stuke chakʼ avichʼik chʼul espiritu».+  Li vaʼ kʼakʼale, lik tal ta Nasaret ta yosilal Galilea li Jesuse xchiʼuk akʼbat yichʼ voʼ yuʼun Juan ta ukʼum Jordan.+ 10  Jaʼ noʼox ti lokʼ ta voʼe, laj yil jam li vinajele, vaʼun laj yil yal tal ta sba Jesus li chʼul espiritu ti xkoʼolaj kʼuchaʼal palomae,+ 11  vaʼun laj yichʼ aʼiel jun yechʼomal eil ta vinajel ti xi laj yale: «Voʼot Jnichʼonot, jkʼanojot, ximuyubaj avuʼun».+ 12  Vaʼun, ta anil noʼox tijbat yoʼonton yuʼun chʼul espiritu sventa xbat ta takixokol balumil. 13  Jech oxal, te kom 40 kʼakʼal li ta takixokol balumile xchiʼuk te akʼat ta preva yuʼun li Satanase.+ Te xchiʼuk jtiʼvanej chonbolometik, pe koltaat yuʼun li anjeletike.+ 14  Vaʼun, kʼalal laj yichʼ chukel batel li Juane, bat ta Galilea li Jesuse,+ la xchol batel li lekil aʼyejetik yuʼun Diose+ 15  xchiʼuk xi chale: «Kʼot xa ta pasel li yorail ti albil onoʼoxe xchiʼuk nopajem xa tal li Ajvalilal* yuʼun Diose. Suteso avoʼontonik+ xchiʼuk oyuk xchʼunel avoʼontonik ta sventa li lekil aʼyejetike». 16  Kʼalal yakal chanav batel ta tiʼ nab Galileae, te laj yil li Simon xchiʼuk Andres+ ti sbankil yitsʼin sbaike, yakal ta stikʼ yalel snutiʼik sventa tsakob choy ta yut nab,+ yuʼun jtsakchoyetik.+ 17  Jech oxal, xi albatik yuʼun li Jesuse: «Laʼ tsʼakliikun, vaʼun krixchanoetik xa chasaʼik kuʼun».*+ 18  Laj yiktaik ta anil li snutiʼik sventa tsakob choye, vaʼun la stsʼakliik batel.+ 19  Kʼalal namaj batel jutuke, te laj yil Santiago xchiʼuk Juan ti sbankil yitsʼin sbaike, ti jaʼ li xnichʼnab Sebedeoe, te tikʼilik ta varko xchiʼuk yakal tstsʼis snutiʼik sventa tsakob choy;+ 20  vaʼun ta anil noʼox ikʼatik batel. Jech oxal, te laj yiktaik ta varko li stotik ti jaʼ li Sebedeoe xchiʼuk li sviniktake, vaʼun la stsʼakliik batel. 21  Te une, batik ta Kapernaum. Kʼalal jaʼo lik skʼakʼalil savadoe, och batel li ta snail tsobobbaile xchiʼuk lik chanubtasvanuk.+ 22  Vaʼun, chʼayal to kʼot yoʼontonik ta skoj ti kʼu yelan chanubtasvane, yuʼun vinaj ti tsots yabtel ti kʼu yelan chanubtasvane, mu jechuk kʼuchaʼal li jchanubtasvanejetik ta mantale.+ 23  Li vaʼ ora eke, te oy jun vinik ta snail stsobobbailik ti uʼuninbil yuʼun ibal sba* pukuje, xi tsots avane: 24  «¿Kʼusi chasaʼ liʼ eke, Jnasaretal Jesus?+ ¿Mi yuʼun tal alajesunkutik? ¡Xkojtikinot lek buchʼuot, voʼot li Buchʼu chʼul yuʼun Diose!».+ 25  Pe li Jesuse la stsak ta utel li pukuje, xi laj yalbee: «¡Anchan, lokʼan ta stojolal li vinike!». 26  Vaʼun, li ibal sba pukuje, kʼalal laj xa ox sjip ta lum li vinik ta skoj ti la slikesbe stupʼ-ikʼ xchiʼuk ti tsots avane, lokʼ batel ta stojolal li vinike. 27  Jech oxal, ta skoj ti toj labal sba laj yil skotol krixchanoetike, lik svulilan sbaik xchiʼuk xi laj yalike: «¿Kʼusi xa noʼox leʼe? ¡Achʼ ti kʼu yelan chchanubtasvane! Yuʼun kʼalal ta ibal sba pukujetik tsots chakʼbe mantal xchiʼuk chchʼunbat smantal». 28  Vaʼun, ta anil noʼox puk batel skʼoplal ta buyuk noʼox ta sjunul yosilal Galilea. 29  Te une, lokʼik batel li ta snail tsobobbaile, vaʼun batik ta sna Simon xchiʼuk Andres, te xchiʼukik ek li Santiago xchiʼuk Juane.+ 30  Vaʼun, te puchʼul la staik li smeʼniʼ Simone,+ yuʼun ip ta kʼokʼ, jech oxal laj yalbeik li Jesuse. 31  Nopaj batel ta stojolal, la stsakbe skʼob xchiʼuk la snit likel, jech tupʼ li skʼakʼale, vaʼun lik meltsanbatuk sveʼelik. 32  Kʼalal chʼay xa ox batel kʼakʼal xchiʼuk ti ch-ikʼub xa osile, li krixchanoetike laj yikʼbeik tal li buchʼutik ip chaʼiike xchiʼuk li buchʼutik uʼuninbilik yuʼun pukujetike+ 33  xchiʼuk te la stsob sbaik ta mero tiʼ na sjunul li jteklume. 34  Jech oxal, la xpoxta ep krixchanoetik ti jeltos xchamelike+ xchiʼuk la slokʼes ep pukujetik, pe muʼyuk bu laj yakʼ kʼopojuk li pukujetike, yuʼun snaʼojik ti jaʼ li Kristoe.* 35  Sob tajek lik ta yokʼomal, ikʼ to osil, vaʼun nom bu bat xchiʼuk te lik spas orasion.+ 36  Pe li Simon xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼuke bat saʼik, 37  kʼalal la staike, xi laj yalbeike: «Skotol krixchanoetik yakal tsaʼoxuk». 38  Pe xi la stakʼe: «Batik ta yan lum, batik li ta jteklumetik ti nopolik noʼox sventa jchol mantal te xtoke, yuʼun jaʼ sventa ti lokʼemun tale».+ 39  Bat onoʼox un, bat xchol mantal li ta snailtak stsobobbailik ta sjunul yosilal Galileae xchiʼuk la slokʼes pukujetik.+ 40  Jech xtok, te tal jun vinik ta stojolal ti ip ta leprae,* la skejan sba xchiʼuk xi la skʼanbe vokole: «Ti xakʼanuke, xuʼ xapoxtaun».+ 41  Vaʼun, kʼuxubaj ta yoʼonton, la syeʼ batel skʼob, la spik xchiʼuk xi laj yalbee: «¡Ta jkʼan!; kolan».+ 42  Ta ora noʼox sakchʼay li sleprae, te une poxtaj. 43  Vaʼun, jamal laj yalbe mantal xchiʼuk la stak batel, 44  xi laj yalbee: «Aʼio avaʼi, mu me buchʼu kʼusi xavalbe un; pe batan, bat akʼo aba ta ilel ta stojolal li palee xchiʼuk akʼo li matanal jech kʼuchaʼal yaloj Moises ta skoj ti lapoxtaje,+ sventa xakʼik venta li kʼusi kʼot ta pasele».+ 45  Pe kʼalal lokʼ batel li vinike, jamal laj yal batel xchiʼuk la spukbe batel skʼoplal ta buyuk noʼox. Jech oxal, li Jesuse mu xa xuʼ x-och batel ta junuk jteklum ta yeloval sat krixchanoetik; nom bu chkom ti bu chʼabal krixchanoetike. Akʼo mi jech, te chbatilanik-o ta stojolal Jesus li krixchanoetik ti yantik-o bu likemik tale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta yeloval asat».
O «laj yichʼik mukel ta voʼ».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «krixchanoetik xa chatsakik kuʼun jech kʼuchaʼal chatsakik choye».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O jaʼ van skʼoplal «snaʼojik buchʼu ti stuke».
Kʼelo Glosario, lepra.