Xi chal Lukas 9:1-62

 • La xchanubtas ta cholmantal li 12 ta voʼ jtakboletike (1-6)

 • Mu xa snaʼ kʼusi tspas Erodes ta skoj li Jesuse (7-9)

 • La smakʼlin voʼmil viniketik li Jesuse (10-17)

 • Li Pedroe laj yal ti jaʼ Kristo li Jesuse (18-20)

 • Laj yal ti chcham li Jesuse (21, 22)

 • Li kʼusi skʼan spas jun melel jchankʼope (23-27)

 • La skʼatajes sba li Jesuse (28-36)

 • La xpoxta jun kerem ti ochem pukuj ta yoʼontone (37-43 sbavokʼal)

 • Laj yal yan velta ti chcham li Jesuse (43 xchaʼvokʼal kʼalal ta 45)

 • La svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu mas mukʼ skʼoplal yuʼunike (46-48)

 • «Li buchʼu muʼyuk tskontrainoxuke jmoj avoʼontonik xchiʼuk» (49, 50)

 • Muʼyuk la xchʼamik Jesus li ta jun lum yuʼun jsamariaetike (51-56)

 • Ti kʼuxi ta tsʼakliel li Jesuse (57-62)

9  Vaʼun, la stak ta ikʼel li 12 ta voʼ jtakboletike, laj yakʼbe sjuʼelik xchiʼuk laj yakʼbe yabtelik sventa tspasik ta mantal skotol li pukujetike+ xchiʼuk sventa chpoxtaik jchameletik.+  Vaʼun, la stakan batel sventa xbat xcholbeik skʼoplal li Ajvalilal* yuʼun Diose xchiʼuk sventa chpoxtavanik.  Jech xtok, xi laj yalbe yaʼiike: «Mu me kʼusi xavichʼik batel ti bu chabatike, mu xavichʼ batel anamteʼik, amoralik, apanik, atakʼinik* mi jaʼuk chaʼchop akʼuʼ apokʼik.*+  Pe buyuk noʼox jpʼejukal na ti cha-ochike te komanik-o jaʼ to mi lalokʼik batel li ta jteklume.+  Xchiʼuk buyuk noʼox ti mu skʼan xchʼamoxuke lilino komel li spukukal* avakanik kʼalal mi lalokʼik li ta jteklum taje, jech chakʼik venta ti mu lekuk oyike».+  Vaʼun, la stam batel sbeik, batik ta jujun bikʼit lumetik, la xcholik batel li lekil aʼyejetike xchiʼuk ta buyuk noʼox poxtavanik.+  Vaʼun, kʼot ta xchikin ajvalil Erodes* skotol li kʼusitik yakal chkʼot ta pasele, mu xa snaʼ kʼusi tspas, yuʼun oy buchʼutik chalik ti laj xa la yichʼ chaʼkuxesel li Juane,+  pe li yantike chalik ti jaʼ la vul ta lokʼel li Eliase, li yantik xtoke chalik ti laj xa la yichʼ chaʼkuxesel junuk j-alkʼop ta voʼnee.+  Xi laj yal li Erodese: «Voʼon la jtuchʼbe sjol li Juane.+ ¿Buchʼu xa noʼox skʼoplal ti vaʼ yelan kʼusitik tspase?». Jech oxal, oy ta yoʼonton tskʼel yaʼi.+ 10  Kʼalal sutik tal li jtakboletike, laj yalbeik Jesus skotol li kʼusitik la spasike.+ Vaʼun, laj yikʼan batel xchiʼuk batik ti bu stsʼijlan* ta jun jteklum ti Betsaida sbie.+ 11  Kʼalal laj yaʼi epal krixchanoetik taje, la stsʼakliik batel. Lek chʼamatik yuʼun li Jesuse xchiʼuk lik albatikuk skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk poxtaatik li buchʼutik skʼanik poxtaele.+ 12  Kʼalal lik chʼayuk batel kʼakʼale, li 12 ta voʼ jtakboletike te nopajik batel ta stojolal xchiʼuk xi laj yalbeike: «Tako xa batel li krixchanoetik sventa xbatik li ta bikʼtal lumetik ti liʼ noʼox nopol oye xchiʼuk li ta stiʼiltak jteklum sventa tsaʼ bu xuʼ xvayik xchiʼuk kʼusi tslajesike, yuʼun stsʼijlan* ti bu oyutike».+ 13  Pe xi albatike: «Makʼlinik voʼoxuk».+ Xi laj yalike: «Chʼabal kʼusi oy kuʼunkutik, kʼajomal voʼob pan xchiʼuk chaʼkot choy, jaʼ xa noʼox mi chbat jmanbekutik tal sveʼel skotol li krixchanoetik liʼe». 14  Ta melel, te van voʼmiluk li viniketike. Pe xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «Albeik mantal ti akʼo xchotiik sventa stsob sbaik 50 ta voʼ jujuvokʼe». 15  Jaʼ jech la spasik, laj yalbeik ti akʼo xchoti skotolike. 16  Te une, la stsak li voʼob pane xchiʼuk li chaʼkot choye, la skʼel muyel vinajel, la stoj ta vokol. Laje, la xut* xchiʼuk laj yakʼbe li jchankʼopetike, vaʼun li jchankʼopetike bat yakʼbeik li krixchanoetike. 17  Jech oxal, veʼ skotolik xchiʼuk noj lek xchʼutik, vaʼun la stsobbeik li skomenale,* noj 12 moch.+ 18  Ta tsʼakale, kʼalal jaʼo yakal tspas orasione, te batik ta stojolal Jesus li jchankʼopetike, vaʼun xi jakʼbatike: «¿Buchʼuun la chalik li krixchanoetike?».+ 19  Xi la stakʼbeike: «Voʼot la li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe; pe li yantike chalik ti voʼot la li Eliase; li yantik xtoke chalik ti voʼot la junuk j-alkʼop ta voʼne ti laj yichʼ chaʼkuxesele».+ 20  Vaʼun, xi albatike: «Pe li voʼoxuk une, ¿buchʼuun avalojik?». Xi la stakʼ li Pedroe: «Voʼot li Kristoot yuʼun Diose».+ 21  Vaʼun, tsots albatik mantal, albatik ti mu me buchʼu xalbeike,+ 22  pe xi laj yale: «Toj ep chil svokol li Xnichʼon Krixchanoe xchiʼuk chpʼajat yuʼun li moletike, li bankilal paleetike xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale xchiʼuk chlaj ta milel,+ vaʼun chchaʼkuxi ta yoxibal kʼakʼal».+ 23  Vaʼun, xi laj yalbe skotolike: «Mi oy buchʼu tskʼan chtal ta jtojolale, akʼo sjip ta yoʼonton xkuxlejal,+ akʼo xkuch li jtel teʼ sventa vokolil* jujun kʼakʼale xchiʼuk akʼo stsʼakliun-o batel.+ 24  Yuʼun li buchʼu tspoj yaʼi xkuxlejale ta me xchʼay yuʼun, yan li buchʼu chcham* ta jkoje jaʼ tsta xkuxlejal.+ 25  Ta melel, ¿kʼusi sbalil tstabe li jun krixchano mi laj yuʼunin skotol li kʼusi oy ta balumil pe ti jaʼ chbat ta chʼayel li stuke o ti chil svokole?+ 26  Yuʼun li buchʼu chkʼexav ta jkoj xchiʼuk ti chkʼexav-o li kʼusi chkale, li Xnichʼon Krixchanoe jaʼ jech ta xkʼexav ta stojolal ek kʼalal mi vul tal xchiʼuk smukʼulal stuk xchiʼuk smukʼulal Stot xchiʼuk smukʼulal skotol li chʼul anjeletike.+ 27  Pe chkalboxuk avaʼiik ta melel ti oy jlom li buchʼutik liʼ vaʼalik ti muʼyuk bu chaʼiik kʼu yelan ta jyalel li lajelale, jaʼ to mi baʼyel laj yilik li Ajvalilal yuʼun Diose».+ 28  Ta melel, kʼalal echʼ xa ox van vaxakib kʼakʼal ti laj yal Jesus taje, laj yikʼ muyel ta vits li Pedroe, laj yikʼ batel xtok li Juan xchiʼuk Santiagoe, bat spas orasion.+ 29  Kʼalal jaʼo yakal tspas orasione, lik yanijuk* li sate xchiʼuk sakub tajek li skʼuʼ spokʼe, solel xojobinaj tajek. 30  Ta anil noʼox vinaj tal chaʼvoʼ viniketik ti te yakal chchiʼinik ta loʼil li Jesuse, jaʼ li Moises xchiʼuk Eliase. 31  Vinaj xojobalik xchiʼuk lik yalbeik skʼoplal ti chbate, ti jech onoʼox albil skʼoplal ti poʼot xkʼot ta pasel ta stojolal ta Jerusalene.+ 32  Vaʼun, li Pedro xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼinoje solel tsmutsʼ xa sba stuk li satike, pe kʼalal vikʼ xa ox lek satike, laj yilbeik li xojobal Jesuse+ xchiʼuk laj yilik li chaʼvoʼ viniketik ti te vaʼalike. 33  Kʼalal chbatik xa ox li chaʼvoʼ viniketike, xi laj yalbe Jesus li Pedroe: «Jchanubtasvanej, toj lek ti liʼ oyunkutike. Jaʼ yuʼun, akʼo jvaʼankutik oxpʼej karpana, jpʼej avuʼun, jpʼej yuʼun Moises xchiʼuk jpʼej yuʼun Elias». Pe mu snaʼ li kʼusi yakal chale. 34  Pe kʼalal yakal to chal li kʼusitik taje, la svol sba tal jvol tok xchiʼuk pixatik ta yaxinal.* Xiʼik tajek kʼalal yakal chpixatik yuʼun li toke. 35  Vaʼun, te vinaj tal jun yechʼomal eil+ ta tok ti xi chale: «Liʼe jaʼ Jnichʼon, jaʼ li buchʼu tʼujbile.+ Chikintaik li kʼusi chale».+ 36  Kʼalal vinaj li yechʼomal eile, stuk xa te oy li Jesuse. Pe muʼyuk kʼusi xalik li vaʼ kʼakʼale xchiʼuk muʼyuk buchʼu laj yalbeik li kʼusitik laj yilike.+ 37  Ta yokʼomale, kʼalal yalik tal li ta vitse, bat nupatuk ta be yuʼun epal krixchanoetik.+ 38  Vaʼun, oy jun vinik ti tsots kʼopoj ti bu oy epal krixchanoetike, xi laj yale: «Jchanubtasvanej, ta jkʼanbot vokol ti akʼo xakolta li jnichʼone, yuʼun uni jun noʼox.+ 39  ¡Kʼelavil!, ch-ilbajinat yuʼun jun pukuj, ta anil noʼox chlik avanuk, tstupʼbe yikʼ, chvokan ye yuʼun xchiʼuk vokol tajek chikta komel akʼo mi yayijem xa. 40  La jkʼanbe vokol avajchankʼoptak ti akʼo slokʼesbeike, pe muʼyuk bu xuʼ yuʼunik». 41  Xi la stakʼ li Jesuse: «¡Ay, jkʼol kuxlejal ti chʼabal xchʼunel avoʼontone xchiʼuk ti jpasmulilote!,+ ¿kʼu to van sjalil liʼ ta jchiʼinoxuke xchiʼuk kʼu to van sjalil ta jtsʼikboxuk? Ikʼo tal li anichʼone».+ 42  Pe kʼalal jaʼo chnopaj xa batel li Jesuse, li pukuje la sjip ta lum li kereme xchiʼuk tsots la slikesbe stupʼ-ikʼ. Pe li Jesuse la stsak ta utel li ibal sba* pukuje xchiʼuk la xpoxta li kereme, vaʼun laj yakʼbe sutel skerem li totile. 43  Toj chʼayal to kʼot yoʼonton skotolik ta skoj li smukʼul juʼel Diose. Kʼalal jaʼo chʼayal yoʼonton skotolik ta skoj li kʼusitik la spase, xi laj yalbe li yajchankʼoptake: 44  «Chikintaik lek xchiʼuk vuleso me ta ajolik li kʼusitik chkale, yuʼun li Xnichʼon Krixchanoe ta xichʼ akʼel ta skʼob krixchanoetik».+ 45  Pe muʼyuk bu laj yaʼibeik-o smelolal li kʼusi laj yale. Ta melel, laj yichʼik mukbel sventa mu xaʼibeik smelolal, vaʼun muʼyuk kʼusi la sjakʼbeik ta sventa li kʼusi laj yale, yuʼun xiʼik ta sjakʼel. 46  Vaʼun, lik svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu junukal mas mukʼ skʼoplal yuʼunike.+ 47  Ta skoj ti snaʼoj Jesus li kʼusi yakal tsnop ta yoʼontonike, laj yikʼ tal jun uni olol, la svaʼan ta xokon, 48  vaʼun xi albatike: «Li buchʼu tstsak ta venta junuk uni olol ta jbi jech kʼuchaʼal li uni olol liʼe, tstsakun ta venta ek; jech xtok, li buchʼu tstsakun ta ventae tstsak ta venta ek li buchʼu la stakun tale.+ Yuʼun li buchʼu bikʼit chakʼ sba avuʼunike jaʼ li buchʼu mas mukʼ skʼoplale».+ 49  Xi la stakʼ li Juane: «Jchanubtasvanej, oy buchʼu laj kilkutik ti yakal tslokʼes pukujetik kʼalal tstunes abie, laj ox jpajeskutik, yuʼun maʼuk jchiʼiltik ta xanbal».+ 50  Pe xi albat yuʼun li Jesuse: «Mu xapajesik, yuʼun li buchʼu muʼyuk tskontrainoxuke jmoj avoʼontonik xchiʼuk». 51  Ta skoj ti chkʼot xa* skʼakʼalil ti chichʼ ikʼel muyele,+ jpʼel ta yoʼonton ti chbat ta Jerusalene. 52  Jaʼ yuʼun, la stak jelavel jayvoʼuk yajkʼopojel. Vaʼun, batik li buchʼutik takatik batele xchiʼuk te kʼotik ta jun bikʼit lum yuʼun jsamariaetik sventa chchapanbeik li kʼusitik chtun yuʼune. 53  Pe muʼyuk bu la xchʼamik li Jesuse,+ yuʼun jpʼel ta yoʼonton chbat ta Jerusalen. 54  Kʼalal laj yil li jchankʼop Santiago xchiʼuk Juan+ taje, xi laj yalike: «Kajval, ¿mi chakʼan ta jkʼankutik akʼo yaluk tal kʼokʼ ta vinajel sventa xlajesatik?».+ 55  Pe joypʼij li Jesuse, vaʼun la stsak ta utel xchaʼvoʼalik. 56  Jech oxal, batik ta yan bikʼit lum. 57  Pe kʼalal jaʼo te xbatik ta bee, oy buchʼu xi albate: «Ta jtsʼakliot batel ti buyuk noʼox chabate». 58  Pe xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «Oy xchʼen li vetetike xchiʼuk oy stas li mutetik chvil ta vinajele, yan li Xnichʼon Krixchanoe muʼyuk bu xuʼ smetsan sjol».+ 59  Vaʼun, xi laj yalbe yan vinike: «Laʼ tsʼakliun». Xi laj yal li vinike: «Kajval, baʼyel akʼo bat jmuk li jtote».+ 60  Pe xi albat yuʼun li Jesuse: «Akʼo smuk stuk yanimaik li animaetike,+ pe li voʼote, bat cholbo skʼoplal ta buyuk noʼox li Ajvalilal yuʼun Diose».+ 61  Oy to yan buchʼu xi laj yale: «Ta jtsʼakliot batel, Kajval, jaʼ noʼox ti baʼyel akʼo bat jkʼopon komel li buchʼutik te oy ta jnae». 62  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Li buchʼu stsakoj ta skʼob slokobil osile, mi tskʼel sutel li kʼusitik yiktaoje,+ mu sta-o x-och li ta Ajvalilal yuʼun Diose».+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Literal «aplataik».
O «jchop smasil akʼuʼ apokʼik».
O «slumal».
Jaʼ xkaltik, li Erodes Antipase. Kʼelo Glosario, Erodes.
O «tsʼijil».
O «tsʼijil».
O «xetʼ; svokʼ».
O «skomelale».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ sventa vokolil.
O «chchʼay xkuxlejal».
O «lik jeluk».
O «skeoval».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Literal «tstsʼaki xa».