Xi chal Lukas 7:1-50

  • Xchʼunel yoʼonton jun bankilal soltaro (1-10)

  • Li Jesuse la xchaʼkuxesbe skerem jun ants ta Nain (11-17)

  • La skʼupil kʼopta li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (18-30)

  • Chal ti chchapanat li jkʼol kuxlejal ti jtoybae (31-35)

  • Laj yichʼ pasbel perton jun jpasmulil ants (36-50)

    • Lokʼolkʼop ta sventa viniketik ti oy yilike (41-43)

7  Kʼalal laj yoʼonton ta yalbel krixchanoetik li kʼusi onoʼox chalbee, och batel ta Kapernaum.  Vaʼun, oy jun bankilal soltaro ti oy jun smoso ti skʼanoj tajeke, toj tsots ip xchiʼuk ta xa xcham.+  Kʼalal laj yaʼibe skʼoplal li Jesuse, la stak batel moletik yuʼun judaetik sventa xbat yikʼik tal, yuʼun tskʼan ti akʼo xtal poxtabatuk li smosoe.  Vaʼun, xi kʼot skʼanbeik vokol Jesus li buchʼutik laj yichʼik takel batele: «Sta-o ti xakoltae,  yuʼun skʼanoj li jlumalkutike xchiʼuk jaʼ la svaʼan li snail jtsobobbailkutike».  Jaʼ yuʼun, la xchiʼin batel j-ikʼvanejetik li Jesuse. Kʼalal jutuk xa ox skʼan xkʼot ta nae, stakoj xa ox batel yamigotak li bankilal soltaro sventa xi xbat yalbeike: «Bankilal, mu xavakʼ avokol, yuʼun mu jta-o ti xa-och ta yut jnae.+  Jech oxal, muʼyuk ay jkʼelot ta skoj ti mu jta-o chkaʼie. Pe alo ti chkole, vaʼun chkol li jmosoe.  Yuʼun pasbilun noʼox ta mantal xchiʼuk ta jpas ta mantal soltaroetik ek, kʼalal ‹¡Batan!› mi xkut li june, chbat. ‹¡Laʼ!› mi xkut li jun xtoke, chtal. ‹¡Paso liʼe!› mi xkut li jmosoe, tspas».  Toj labal sba laj yaʼi Jesus kʼalal laj yaʼi li kʼusitik taje, te une joypʼij, la skʼel batel li epal krixchanoetik ti tstsʼakliate xchiʼuk xi laj yalbee: «Chkalboxuk avaʼiik ti muʼyuk buchʼu jech toj mukʼ xchʼunel yoʼonton jtaoj li ta Israele».+ 10  Kʼalal sutik batel ta na li buchʼutik laj yichʼik takel batele, poxtajem xa kʼot staik li mosoile.+ 11  Kʼalal mu toʼox jaluk yechʼel taje, bat ta jteklum Nain, te tijilik batel ek li yajchankʼoptake xchiʼuk li epal krixchanoetike. 12  Kʼalal jutuk xa ox skʼan xkʼot ta stiʼ jteklume, jaʼ to chile te telbil* tal jun anima, jaʼ skerem jun ants ti jun noʼox li yole.+ Jech xtok, jaʼ jun ants ti chamem smalale. Te chiʼinbil tal yuʼun epal krixchanoetik ta jteklum li antse. 13  Kʼalal la sta ta ilel ants li Kajvaltike, kʼuxubaj ta yoʼonton+ xchiʼuk xi laj yalbee: «Mu xa xa-okʼ».+ 14  Te une, nopaj batel, la spikbe li svayebe* xchiʼuk pajik ta xanbal li buchʼutik stelojik* batele. Vaʼun, xi laj yalbee: «Xi chkalbote, kerem: ¡likan!».+ 15  Te une, chaʼkuxi li kereme, choti xchiʼuk lik kʼopojuk, vaʼun li Jesuse laj yakʼbe skerem li meʼile.+ 16  Vaʼun, xiʼik ta jyalel skotolik xchiʼuk xi lik stoybeik skʼoplal li Diose: «Vul ta lokʼel jun mukʼul j-alkʼop ta jtojolaltik».+ Xi chalik xtoke: «Laj xa yakʼ tal sat Dios ta stojolal li steklumale».+ 17  Puk batel skʼoplal ta sjunul Judea xchiʼuk li ta jteklumetik ti oy ta sjoylejale. 18  Vaʼun, li Juane albat yuʼun yajchankʼoptak li kʼusitik taje.+ 19  Jaʼ yuʼun, la stak ta ikʼel chaʼvoʼ yajchankʼoptak li Juane, la stak batel sventa xi sjakʼbeik li Kajvaltike: «¿Mi voʼot li buchʼu chtale+ o mi yan-o buchʼu ta jmalakutik?». 20  Kʼalal kʼotik ta stojolale, xi laj yalbeike: «Jaʼ la stakunkutik tal li Juan J-akʼ-ichʼvoʼ sventa xi jakʼbotkutike: ‹¿Mi voʼot li buchʼu chtale o mi yan-o buchʼu ta jmalakutik?›». 21  Li vaʼ orae, la xpoxta ep jchameletik, li buchʼutik tsots xchamelike,+ li buchʼutik uʼuninbil yuʼun chopol pukujetike xchiʼuk ep maʼsatetik la sjambe sat. 22  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Batanik, bat albeik Juan li kʼusi laj avilik xchiʼuk li kʼusi laj avaʼiike: li maʼsatetike xilik xa osil,+ li koxoetike chanavik xa, li buchʼutik ipik ta leprae* poxtajik xa,+ li pakʼchikinetike* chaʼiik xa kʼoponel, li buchʼutik chamemike chchaʼkuxiik xa xchiʼuk li buchʼutik abol sbaike chichʼik xa cholbel li lekil aʼyejetike.+ 23  Xmuyubaj noʼox li buchʼu muʼyuk bu tsmak* yakan ta jkoje».+ 24  Kʼalal batik xa ox li yajchankʼoptak Juane, xi lik yalbe epal krixchanoetik ta sventa Juan li Jesuse: «¿Kʼusi lokʼ akʼelik li ta takixokol balumile? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jtekʼuk aj ti xlaʼaʼet ta ikʼe?+ 25  Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi lokʼ akʼelik? ¿Mi jaʼ lokʼ akʼelik jun vinik ti toyol stojol skʼuʼ spokʼ slapoje?+ Yuʼun te oyik ta sna ajvaliletik maʼ li buchʼutik toj kʼupil sba skʼuʼ spokʼike xchiʼuk ti toj echʼem kʼusitik oy yuʼunike. 26  ¿Kʼusi lokʼ akʼelik chaʼa? ¿Mi jaʼ jun j-alkʼop? Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti jaʼ mas to jelavem skʼoplal kʼuchaʼal li jun j-alkʼope.+ 27  Taje jaʼ li buchʼu xi tsʼibabil skʼoplale: ‹¡Kʼelavil! ¡Voʼon ta jtak batel baʼyel ta atojolal* li kaj-almantale, jaʼ jbabe chbat avuʼun sventa xchapan abe!›.+ 28  Chkalboxuk avaʼiik ti muʼyuk buchʼu mas jelavem skʼoplal ti vokʼem tal ta stojolal junuk ants jech kʼuchaʼal li Juane. Pe li buchʼu mas bikʼit skʼoplal li ta Ajvalilal* yuʼun Diose jaʼ mas to jelavem skʼoplal kʼuchaʼal li Juane».+ 29  (Kʼalal laj yaʼiik sjunul jteklum xchiʼuk jtsobpatanetik taje, laj yalik ti tukʼ li Diose, yuʼun laj yichʼik voʼ ti kʼu yelan laj yakʼ ichʼvoʼ li Juane.+ 30  Pe muʼyuk bu la stsakik ta mukʼ li tojobtasel* akʼbatik yuʼun Dios li jfariseoetik+ xchiʼuk li buchʼutik lek chanemik ta Mantale, yuʼun muʼyuk bu laj yichʼik voʼ ta stojolal Juan). 31  «Jaʼ yuʼun, ¿buchʼu ta jkoʼoltas-o li krixchanoetik ta jkʼol kuxlejal liʼe, buchʼu xkoʼolajik-o?+ 32  Jaʼ xkoʼolajik kʼuchaʼal uni ololetik ti te chotajtik ta chʼivit ti xi chapta sbaike: ‹La jupankutik avaʼiik ama,* pe muʼyuk xa-akʼotajik, kʼalal xi-avetkutik ta at-oʼontone, muʼyuk bu xa-okʼik›. 33  Jaʼ jech ek, li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe muʼyuk bu sveʼ pan xchiʼuk muʼyuk bu xuchʼ vino,+ pe xi chavalike: ‹Ochem pukuj ta yoʼonton›. 34  Li Xnichʼon Krixchanoe chveʼ xchiʼuk ch-uchʼbolaj, pe xi chavalike: ‹¡Kʼelavilik! ¡Jaʼ jun vinik ti mu x-echʼ yoʼonton ta veʼel xchiʼuk ta yuchʼel vinoe, jaʼ yamigo jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik!›.+ 35  Manchuk mi jech, li pʼijilale chvinaj ti tukʼ skʼoplal* ta skoj skotol li xnichʼnabe».*+ 36  Vaʼun, oy jun jfariseo ti chalilanbe tajek ti akʼo xbat veʼuk ta snae. Jech oxal, och batel ta sna jfariseo li Jesuse xchiʼuk te choti ta veʼel ta mexa. 37  ¡Kʼelavil!, oy jun ants ti ojtikinbil kʼuchaʼal jpasmulil li ta jteklume, laj yaʼi ti te chveʼ* ta sna jun jfariseo li Jesuse, laj yichʼ batel muil aseite ti xchʼoloj batel ta jarra ti pasbil ta alabastroe.+ 38  Te kʼot skejan sba ta spat li Jesuse, ta stsʼel yakan, lik okʼuk xchiʼuk lik xtʼuxubtasbe yakan ta yaʼlel sat xchiʼuk la skusbe ta stsotsil sjol. Jech xtok, la skʼunil tsʼutsʼbe* li yakane xchiʼuk la smalbe li muil aseitee. 39  Kʼalal laj yil li jfariseo ti ikʼvan ta veʼele, xi la snop ta yoʼontone: «Ti j-alkʼopuk ta melel li vinik liʼe, xojtikin jechuk buchʼu li antse xchiʼuk snaʼoj jechuk ti kʼu yelan stalelal li ants ti la spik akanile, ti jaʼ jun jpasmulile».+ 40  Pe xi laj yal li Jesuse: «Oy kʼusi chkalbot, Simon». Xi la stakʼe: «Alo kaʼitik, Jchanubtasvanej». 41  «Oy chaʼvoʼ viniketik ti oy yilik ta stojolal jun vinik ti chakʼ ta chʼamunel stakʼine; li june oy voʼob sien ta sep denario* yil, pe li june 50 ta sep. 42  Kʼalal mu xa sut yilik li viniketik taje, ta sjunul yoʼonton la xchʼaybe yil xchaʼvoʼalik. Jaʼ yuʼun, ¿buchʼu junukal mas skʼanoj?». 43  Xi la stakʼ li Simone: «Ta jnope jaʼ ti buchʼu mas ep chʼaybat yile». Xi albate: «Oy arason, jech avaʼuk». 44  Te une, joypʼij li Jesuse, la skʼel batel li antse xchiʼuk xi laj yalbe li Simone: «¿Mi xavil li ants liʼe? Kʼalal li-och ta yut anae, muʼyuk laj avakʼbun voʼ sventa li kakane. Yan li ants liʼe la xtʼuxubtasbun kakan ta yaʼlel sat xchiʼuk la skus ta stsotsil sjol. 45  Muʼyuk bu la atsʼutsʼun* maʼ voʼote, jaʼuk li ants liʼe muʼyuk bu lajem-o yoʼonton ta skʼunil tsʼutsʼel kakan ti kʼu xa sjalil li-och tale. 46  Muʼyuk bu la amalbe aseite li jole, jaʼuk li ants liʼe la smalbe muil aseite li kakane. 47  Ta skoj taje, chkalbot avaʼi ti pasbil xa perton li smultake manchuk mi toj ep,*+ yuʼun toj echʼ xa noʼox kʼanvan; yan li buchʼu jutuk noʼox chkʼanvane jutuk noʼox chichʼ pasbel perton». 48  Vaʼun, xi laj yalbe li antse: «Pasbil xa perton li amultake».+ 49  Xi la snopik li buchʼutik te chveʼik ta mexae: «¿Buchʼu xa noʼox li vinik leʼe, ti tspas perton muliletike?».+ 50  Pe xi laj yalbe ants li Jesuse: «Laj xa skoltaot li xchʼunel avoʼontone;+ junuk avoʼonton batan».

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼechbil».
O «stemal animae».
O «xkʼechojik».
Kʼelo Glosario, lepra.
O «li koketike; li buchʼutik makal xchikinike».
O «chtʼab».
Literal «ta yeloval asat».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «beiltasel».
O «amay; flauta».
O «chichʼ toybel skʼoplal».
O «kʼusi chkʼot ta pasel yuʼune».
O «patal ta sba mexa».
O «butsʼbe; tsʼutsʼunbe».
O «abutsʼun; atsʼutsʼunun».
O «toj tsots».