Xi chal Lukas 6:1-49

  • «Jaʼ Yajval savado» li Jesuse (1-5)

  • La xpoxta jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe (6-11)

  • Li 12 ta voʼ jtakboletike (12-16)

  • Chanubtasvan xchiʼuk poxtavan li Jesuse (17-19)

  • Xamuyubajik xchiʼuk abol abaik (20-26)

  • Jkʼan kajkontratik (27-36)

  • «Mu xa xatikʼik mulil» (37-42)

  • Chichʼ ojtikinel ta sat li jtekʼ teʼe (43-45)

  • Na ti lek vaʼanbile; na ti muʼyuk lek tsots snaklebe (46-49)

6  Vaʼun, kʼalal jaʼo te jelav ta trigoaltik ta skʼakʼalil savadoe, la xtuchʼik trigo li yajchankʼoptake+ xchiʼuk la sjuʼilan ta skʼobik sventa xkʼuxik.+  Ta skoj taje, xi laj yal jlom jfariseoetike: «¿Kʼu yuʼun jaʼ yakaloxuk spasel li kʼusi mu stakʼ pasel ta savadoe?».+  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «¿Mi muʼyuk akʼelojik-o li kʼusi la spas David xchiʼuk sviniktak kʼalal viʼnajike?+  ¿Mi mu ochuk batel ta sna Dios xchiʼuk akʼbat li pan ti akʼbil ta stojolal Diose, ti la sveʼe xchiʼuk ti laj yakʼbe ek li buchʼutik te xchiʼuk batele? Taje jaʼ noʼox xuʼ sveʼik li paleetike, muʼyuk buchʼu yan xuʼ sveʼ».+  Vaʼun, xi to albatike: «Jaʼ Yajval savado li Xnichʼon Krixchanoe».+  Kʼalal jaʼo skʼakʼalil savado xtoke,+ och batel ta snail tsobobbail xchiʼuk te lik chanubtasvanuk. Vaʼun, te oy jun vinik ti xmochʼoj sba* li sbatsʼikʼobe.+  Li jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk li jfariseoetike te skʼelojik mi chpoxtavan ta skʼakʼalil savado li Jesuse, yuʼun tskʼelik kʼu yelan xuʼ tsabeik smul.  Pe li stuke snaʼoj li kʼusi tsnopike,+ jech oxal xi laj yalbe li vinik ti xmochʼoj sba* jun skʼobe: «Likan, vaʼano aba ta oʼlol». Vaʼun, lik xchiʼuk bat svaʼan sba ta oʼlol.  Laje, xi albatik yuʼun li Jesuse: «Oy kʼusi ta jakʼboxuk: ¿kʼusi stakʼ pasel li ta savadoe, mi jaʼ li kʼusi leke o mi jaʼ li kʼusi chopole; mi jaʼ ti oy buchʼu ta jpojtike o mi jaʼ ti oy buchʼu ta jmiltike?».+ 10  Vaʼun, kʼalal la skʼel jujujot xokone, xi laj yalbe li vinike: «Xachʼo li akʼobe». La xachʼ, vaʼun lekub li skʼobe. 11  Pe kap tajek sjolik xchiʼuk lik yalilanbe sbaik kʼusi xuʼ spasbeik li Jesuse. 12  Oy jun kʼakʼal ti muy batel ta vits sventa tspas orasione,+ sjunul akʼobal la skʼopon Dios.+ 13  Pe kʼalal sakub osile, laj yikʼ tal li yajchankʼoptake, vaʼun la stʼuj lokʼel 12 ta voʼ, jtakboletik laj yakʼbe sbi:+ 14  taje jaʼ Simon ti Pedro laj yakʼbe sbie, ti sbankil yitsʼin sbaik xchiʼuk Andrese, Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolome, 15  Mateo, Tomas,+ Santiago xnichʼon Alfeo, Simon ti «Baxbol Vinik»* chalbeike, 16  Judas xnichʼon Santiago xchiʼuk Judas Iskariote ti akʼvan ta kʼabal ta tsʼakale. 17  Vaʼun, li Jesuse yal tal xchiʼukik, te kʼot ta stenlejaltik. Te oy ep yajchankʼoptak xchiʼuk epal krixchanoetik ti likemik tal ta sjunul steklumal Judea, ta Jerusalen xchiʼuk li ta yosilal Tiro xchiʼuk ta Sidon ta tiʼ nabe, yuʼun tal yaʼiik li kʼusitik chale xchiʼuk sventa xichʼ poxtabel li xchamelike. 18  Li buchʼutik ilbajinbilik yuʼun ibal sba* pukujetike poxtajik ek. 19  Skotol krixchanoetik tskʼan tspikik li Jesuse, yuʼun chlokʼ sjuʼel+ sventa chpoxta skotol li krixchanoetike. 20  Vaʼun, la stoy muyel sat ta stojolal li yajchankʼoptake xchiʼuk xi laj yalanbee: «Xamuyubajik noʼox voʼoxuk ti abol abaike, yuʼun jaʼ avuʼunik li Ajvalilal* yuʼun Diose.+ 21  »Xamuyubajik noʼox voʼoxuk ti chaviʼnajik avie, yuʼun chavichʼ nojesbel achʼutik.+ »Xamuyubajik noʼox voʼoxuk ti cha-okʼik avie, yuʼun chatseʼinik.+ 22  »Xamuyubajik noʼox me kʼalal ta spʼajoxuk li krixchanoetike,+ kʼalal chavichʼik nutsele,+ kʼalal ta xchopol kʼoptaoxuk xchiʼuk kʼalal chakʼik ta kʼexlal abiik ta skoj li Xnichʼon Krixchanoe. 23  Kuxetuk noʼox me avoʼontonik li vaʼ kʼakʼale xchiʼuk pʼitanik me ta muyubajel, yuʼun mukʼ li amoton chataik ta vinajele, yuʼun jech onoʼox la spasbeik j-alkʼopetik li smoltotakike.+ 24  »Pe ¡abol abaik voʼoxuk ti jkʼulejoxuke,+ yuʼun lek xa tsʼakal ataojik li spatobil avoʼontonike!+ 25  »¡Abol abaik voʼoxuk ti noj achʼutik avie, yuʼun chaviʼnajik! »¡Abol abaik voʼoxuk ti chatseʼinik avie, yuʼun chavat avoʼontonik xchiʼuk cha-okʼik!+ 26  »¡Abol abaik mi lek xa akʼoplalik yuʼun li krixchanoetike,+ yuʼun jech la spasbeik jloʼlavanej j-alkʼopetik li smoltotakike! 27  »Pe xi chkalboxuk li voʼoxuk ti yakal chachikintaik li kʼusitik chkale: kʼanik-o me li avajkontratakike, lek me kʼusi xapasbeik li buchʼutik tspʼajoxuke,+ 28  kʼanik akʼo x-akʼbat slekilal li buchʼutik chchopol kʼoptaoxuke, pasik orasion ta stojolal li buchʼutik chayilbajinike.+ 29  Li buchʼu chtʼaxbot majel ta xokon asate akʼbo xtok li jote; li buchʼu tspojbot li akʼuʼ alapoj ta sbae akʼbo xtok li akʼuʼ alapoj ta yute.+ 30  Akʼbo li buchʼu oy kʼusi tskʼanbote+ xchiʼuk li buchʼu tspojbot kʼusitik avuʼune, mu xakʼanbe sutel. 31  »Jech xtok, li kʼusitik chakʼan akʼo spasboxuk li krixchanoetike jechuk me xapasbeik ek.+ 32  »Mi jaʼ noʼox chakʼanik li buchʼutik skʼanojoxuke, ¿kʼusi lek chavakʼik ta ilel li voʼoxuke? Yuʼun kʼalal ta jpasmuliletik skʼanojik ek li buchʼutik chkʼanatike.+ 33  Xchiʼuk mi lek kʼusi chapasbeik li buchʼutik lek kʼusi tspasboxuke, ¿kʼusi lek chavakʼik ta ilel li voʼoxuke? Yuʼun kʼalal ta jpasmuliletik jech tspasik ek. 34  Jech xtok, mi oy kʼusi chavakʼbeik xchʼamun* li buchʼu apatoj avoʼontonik tsutesboxuke, ¿kʼusi lek chavakʼik ta ilel li voʼoxuke?+ Yuʼun li jpasmuliletik eke oy kʼusi chakʼbeik xchʼamun li jpasmuliletike, yuʼun spatoj yoʼonton tsutesbatik ti kʼu yepal laj yakʼike. 35  Yan li voʼoxuke kʼanik-o me li avajkontratakike, pasbeik kʼusi lek xchiʼuk oyuk kʼusi xavakʼbeik xchʼamun, mu xapat avoʼontonik ti tsutesboxuke;+ mi jech chapasike, mukʼ amoton chataik xchiʼuk chakʼotik ta xnichʼnab li Buchʼu toj toyol oye, yuʼun lek yoʼonton ta stojolal li buchʼu mu snaʼ stoj ta vokole xchiʼuk li buchʼu toj chopole.+ 36  Oyuk-o me xkʼuxul avoʼontonik jech kʼuchaʼal oy xkʼuxul yoʼonton li Atotike.+ 37  »Jech xtok, mu xa xatikʼik mulil, vaʼun muʼyuk chavichʼ tikʼbel amulik ek,+ mu xa xavalik ti tstoj smul li yantike, vaʼun muʼyuk chavichʼik albel ti chatoj amulik eke. Pasbeik perton smul yantik sventa xavichʼ pasbel perton amulik ek.+ 38  Oyuk me kʼusi xavakʼilanbeik li yantike, vaʼun cha-akʼbatik ek.+ Chtanij xa me lokʼel li kʼusi achupoj ta yok akʼuʼik* ti lek tsʼakal spʼisole, ti tsinile, ti lek noje xchiʼuk ti tokol xae. Yuʼun ti kʼu yelan chapʼisvanike jaʼ jech chavichʼik pʼisel ek». 39  Vaʼun, albatik jun lokʼolkʼop xtok: «Li jun maʼsate mu xuʼ sbeiltas yan maʼsat, ¿mi mu jechuk? Xchaʼvoʼalik chbalchʼujik ochel ta chʼen, ¿mi mu jechuk?+ 40  Li jun jchanune* maʼuk mas jelavem skʼoplal kʼotem ta stojolal li yajchanubtasvaneje, pe skotol li buchʼu lek chanubtasbile jaʼ jech chkʼot kʼuchaʼal li yajchanubtasvaneje. 41  Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun chakʼelbe sjobelal sbekʼ sat avermano ti jaʼ mu xavakʼ venta ti te kʼatal jtel tsʼamteʼ ta sbekʼ asat atuke?+ 42  ¿Kʼuxi ti xi chavalbe avermanoe: ‹Ermano, jlokʼestik li sjobelal sbekʼ asate›, pe ti mu xavil ti te kʼatal jtel tsʼamteʼ ta sbekʼ asat atuke? ¡Jloʼlavanej! Baʼyel lokʼeso li jtel tsʼamteʼ te kʼatal ta sbekʼ asat atuke, jech chavil lek kʼuxi xuʼ xalokʼesbe sjobelal sbekʼ sat li avermanoe. 43  »Yuʼun chʼabal jtekʼuk lekil teʼ ti chopol chakʼ sate xchiʼuk chʼabal jtekʼuk chopol teʼ ti lek tajek sat chakʼe.+ 44  Yuʼun chichʼ ojtikinel ta sat li jujutekʼ teʼe.+ Jech kʼuchaʼal liʼe, muʼyuk bu chichʼ tsobel igo ta chʼixtik xchiʼuk muʼyuk bu chichʼ tsobel uva ta jpets chʼix. 45  Li lekil vinike tslokʼes tal li kʼusitik lekik skʼejoj* ta yoʼontone, pe li chopol vinike tslokʼes tal li kʼusitik toj chopol skʼejoj ta yoʼontone. Yuʼun jaʼ chlokʼ ta ye li kʼusitik oy ta yoʼontone.+ 46  »Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun ‹¡Kajval! ¡Kajval!› xavutikun ti muʼyuk bu chapasik li kʼusitik chkalboxuke?+ 47  Skotol li buchʼu chtal ta jtojolal xchiʼuk ti chaʼi li kʼusitik chkale xchiʼuk ti tspase, chkalboxuk avaʼiik buchʼu xkoʼolaj-o:+ 48  jaʼ xkoʼolaj kʼuchaʼal jun vinik ti la svaʼan sna ta sba tone, ti nat la sjom yalel sventa tspasbe lek snaklebe. Jech oxal, kʼalal tal tsatsal voʼe, li yok ukʼume la smaj li na taje, pe muʼyuk bu la svukʼilan, yuʼun lek vaʼanbil.+ 49  Yan li buchʼu chaʼi li kʼusitik chkale pe ti muʼyuk bu tspase+ xkoʼolaj kʼuchaʼal jun vinik ti la svaʼan sna ta ba lum ti muʼyuk bu laj yakʼbe snaklebe. Laj ta majel ta ukʼum, vaʼun ta anil noʼox lom, batsʼi laj ta jyalel li na taje».

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «takin».
Literal «takin».
O «Oy tajek ta yoʼonton».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Jaʼ xkaltik, li kʼusi chichʼ chʼamunel ti muʼyuk chjoline.
O «stiʼ avoʼontonik».
O «jchankʼope».
O «snakʼoj».