Xi chal Lukas 5:1-39

  • Ep la stsakik choy. Baʼyel jchankʼopetik (1-11)

  • Li Jesuse la xpoxta jun vinik ti ip ta leprae (12-16)

  • La xpoxta jun vinik ti alubem sbekʼtale (17-26)

  • La stak ta ikʼel Levi sventa stsʼakliat (27-32)

  • Oy kʼusi laj yichʼ jakʼel ta sventa ayuno (33-39)

5  Jun veltae, kʼalal jaʼo te vaʼal ta xokon nab ta Jenesaret* li Jesuse,+ laj ta netʼel yuʼun epal krixchanoetik, yuʼun tskʼan chaʼiik li skʼop Diose.  Vaʼun, te laj yil ti te kotajtik chaʼkot varko ta tiʼ nabe, pe jaʼo lokʼemik li jtsakchoyetike, yuʼun yakal tsap snutiʼik sventa tsakob choy.+  Te muy li ta jkot varkoe, jaʼ li svarko Simone, laj yalbe ti akʼo stikʼ ochel jutuk ta yut nabe. Vaʼun, te choti li ta varkoe, te lik xchanubtas tal li epal krixchanoetike.  Kʼalal laj yoʼontone, xi laj yalbe li Simone: «Tikʼo ochel ta natil nab li avarkoe, vaʼun te xajipik yalel li anutiʼik sventa tsakob choye».  Pe xi la stakʼ li Simone: «Jchanubtasvanej, sjunul akʼobal laj kakʼbekutik yipal saʼel, muʼyuk bu la jtakutik,+ pe ta skoj ti voʼot chavale, ta jip yalel li nutiʼ sventa tsakob choye».  Kʼalal la sjipik yalele, batsʼi ep tajek la staik li choye. Jech oxal, solel lik jatuk li snutiʼik sventa tsakob choye.+  Jaʼ yuʼun, la svelkʼobtaik sventa xtal koltaatikuk yuʼun li xchiʼiltakik ti te tikʼilik ta yan varkoe, vaʼun talik, la snojesik xchaʼkotal li varkoe, ta xa x-och yalel ta nab.  Kʼalal laj yil Simon Pedro taje, la skejan sba ta stojolal li Jesuse xchiʼuk xi laj yale: «Chʼako aba ta jtojolal, Kajval, yuʼun jpasmulil vinikun».  Ta skoj ti batsʼi ep la stsakik choye, chʼayal to kʼot yoʼonton li Pedro xchiʼuk xchiʼiltake, 10  jaʼ jech laj yaʼi sbaik ek li Santiago xchiʼuk Juane, li xnichʼnab Sebedeoe,+ ti jaʼ xchiʼiltak li Simone. Pe xi laj yalbe Simon li Jesuse: «Mu xa xaxiʼ. Yuʼun liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, krixchanoetik xa chasaʼ kuʼun».*+ 11  Jaʼ yuʼun, la slokʼesik ta tiʼ nab li svarkoike, te laj yiktaik skotol, vaʼun la stsʼakliik batel.+ 12  Ta yan velta kʼalal jaʼo te oy ta jun jteklume, ¡te oy jun vinik ti ip ta lepra* sjunul sbekʼtale! Kʼalal la sta ta ilel Jesus li vinike, la spatan sba ta lum xchiʼuk xi la skʼanbe vokole: «Kajval, ti xakʼanuke, xuʼ xapoxtaun».+ 13  Jech oxal, la syeʼ batel skʼob, la spik xchiʼuk xi laj yalbee: «¡Ta jkʼan! Kolan». Ta ora noʼox sakchʼay li sleprae.+ 14  Vaʼun, laj yalbe mantal ti mu me buchʼu kʼusi xalbee xchiʼuk xi laj yalbee: «Pe batan, bat akʼo aba ta ilel ta stojolal li palee xchiʼuk akʼo li matanal jech kʼuchaʼal yaloj Moises+ ta skoj ti lapoxtaje, sventa xakʼik venta li kʼusi kʼot ta pasele».+ 15  Pe mas to puk batel skʼoplal, jaʼ yuʼun la stsob-o sba tal epal krixchanoetik sventa chaʼiik li kʼusitik chale xchiʼuk sventa xichʼ poxtabel li xchamelike.+ 16  Akʼo mi jech, te chbatilan ti bu stsʼijlan* sventa tspas orasione. 17  Oy jun kʼakʼal kʼalal jaʼo chchanubtasvane, te chotolik li jfariseoetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantal ti likemik tal ta skotol bikʼtal lumetik ta Galilea, ta Judea xchiʼuk ta Jerusalene; te chkoltaat ta sjuʼel Jeova* sventa chpoxtavan li Jesuse.+ 18  ¡Kʼelavil!, te kʼot viniketik ti xchechojik tal jun vinik ta svayeb* ti alubem sbekʼtale, lik skʼelik kʼusi xuʼ spasik sventa tstikʼik ochel xchiʼuk ti xakʼik ta yeloval li Jesuse.+ 19  Jaʼ yuʼun, muyik ta jol na ta skoj ti mu xa x-ochike, yuʼun tsinil tajek li krixchanoetike, jech oxal la stotsbeik li stejail na sventa te xchechik yalel xchiʼuk svayeb* li jchamele, yoʼ te xakʼik ta oʼlol tajek ti bu oy li krixchanoetik ta yeloval li Jesuse. 20  Kʼalal ilbat li xchʼunel yoʼontonike, xi laj yale: «Vinik, pasbil xa perton li amultake».+ 21  Vaʼun, xi lik snopik li jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk li jfariseoetike: «¿Buchʼu xa noʼox leʼe ti chchopol kʼopoj ta stojolal Diose? ¿Mi mu jaʼuk noʼox Dios ti xuʼ spas perton li mulile?».+ 22  Pe li Jesuse laj yakʼ venta li kʼusi yakal tsnopike, jaʼ yuʼun xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun ti jech chanop ta avoʼontonike? 23  ¿Kʼusi mas kʼun ta alel, mi jaʼ ti xi chichʼ alele: ‹Pasbil xa perton li amultake› o mi jaʼ ti xi chichʼ alele: ‹Vaʼlan, xanavan› xie? 24  Ta jkʼan ti xanaʼik ti tsots yabtel yichʼoj ta sba balumil li Xnichʼon Krixchano sventa tspas perton muliletike...». Vaʼun, xi laj yalbe li buchʼu alubem sbekʼtale: «Xi chkalbote: vaʼlan, tamo batel li avayebe,* batan ta ana».+ 25  Vaʼun, te skʼelojik vaʼi, la stam li svayebe* xchiʼuk bat ta sna, lik stoybe skʼoplal li Diose. 26  Toj labal sba laj yil skotolik, lik stoybeik skʼoplal Dios xchiʼuk xiʼik ta jyalel, xi laj yalike: «¡Toj labal xa noʼox sba ti kʼusitik laj kiltik avie!». 27  Kʼalal jech kʼot ta pasele, lokʼ batel xchiʼuk te laj yil jun jtsobpatan ti Levi sbie, te chotol ti bu chichʼ tojel patane, xi laj yalbee: «Laʼ tsʼakliun».+ 28  Jaʼ yuʼun, te laj yikta skotol, vaʼi xchiʼuk lik stsʼakli batel. 29  Vaʼun, li Levie laj yakʼ lek veʼel ta sna ta sventa li Jesuse, te chveʼik* ep jtsobpatanetik xchiʼuk yan krixchanoetik.+ 30  Pe lik bikʼtal kʼopojikuk li jfariseoetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantal yuʼunike, xi laj yalbeik li yajchankʼoptak Jesuse: «¿Kʼu yuʼun jmoj chaveʼik, cha-uchʼbolajik xchiʼuk li jtsobpatanetik xchiʼuk li jpasmuliletike?».+ 31  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk bu chtun yuʼunik doktor li buchʼutik muʼyuk ipike, jaʼ noʼox chtun yuʼunik li buchʼutik ipike.+ 32  Li voʼone maʼuk tal jtak ta ikʼel li buchʼutik tukʼike, jaʼ tal jtak ta ikʼel li jpasmuliletik sventa sutes yoʼontonike».+ 33  Xi laj yalbeike: «Nopajtik noʼox tspasik ayuno* li yajchankʼoptak Juane xchiʼuk tskʼanik vokol, jaʼ jech tspasik li yajchankʼoptak jfariseoetik eke, pe li avajchankʼoptake chveʼik xchiʼuk ch-uchʼbolajik noʼox».+ 34  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Mu xuʼ spasik ayuno avuʼunik li yamigotak jnupunel kʼalal liʼ to xchiʼukik li jnupunele, ¿mi mu jechuk? 35  Pe chkʼot me skʼakʼalil ta melel ti chpojbatik batel li jnupunele,+ vaʼun jaʼ to tspasik ayuno li vaʼ kʼakʼale».+ 36  Xi albatik jun lokʼolkʼop xtoke: «Muʼyuk me buchʼu chtuchʼ lokʼel jtuchʼuk pokʼ ta jlik achʼ kʼuʼil pokʼil sventa tspakʼ li ta mol kʼuʼil pokʼile. Yuʼun mi jech tspase, li achʼ pokʼe ta me xjat lokʼel, jech xtok, mu me snup-o sba xchiʼuk mol pokʼ li achʼ pokʼe.+ 37  Jech xtok, muʼyuk me buchʼu te chchʼol achʼ vino li ta yav vino* ti mol xae. Yuʼun mi jech tspase, li achʼ vinoe ta me sjatbe li yav vinoe, vaʼun ta me xmal xchiʼuk ta me sok li yav vino eke. 38  Pe li achʼ vinoe skʼan te xichʼ chʼolel li ta achʼ yav vinoe.* 39  Mu me skʼan xuchʼ achʼ vino li buchʼu yuchʼoj xa mol vinoe, yuʼun xi chale: ‹Jaʼ mas toj lek ta uchʼel li mol vinoe›».

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, nab ta Galilea.
O «jaʼ xa chasaʼ kuʼun li kuxul krixchanoetik jech kʼuchaʼal chasaʼ choye».
Kʼelo Glosario, lepra.
O «tsʼijil».
O «skamiya».
O «skamiya».
O «akamiyae».
O «skamiyae».
O «te patalik ta sba mexa».
Kʼelo Glosario, ayuno.
Yav vino pasbil ta snukulil chonbolometik.
Yav vino pasbil ta snukulil chonbolometik.