Xi chal Lukas 3:1-38

  • La slikes yabtel li Juane (1, 2)

  • Laj yalbe skʼoplal ichʼvoʼ li Juane (3-20)

  • Laj yichʼ voʼ li Jesuse (21, 22)

  • Snitilulal Jesukristo (23-38)

3  Kʼalal 15 jabil xa ox yochel ta ajvalil li Tiberio Sesare, ti jaʼo tikʼil ta ajvalil ta Judea li Ponsio Pilatoe, ti jaʼo ch-ajvalilaj ta yosilal Galilea li Erodese,*+ li sbankil ti Filipo sbie te ch-ajvalilaj ta yosilal Iturea balumil xchiʼuk ta Trakonitide xchiʼuk te ch-ajvalilaj ta yosilal Abilene li Lisaniase,  li ta skʼakʼalil Kaifas+ xchiʼuk kʼalal jaʼo ochem ta bankilal pale li Anase, jaʼo laj yichʼ akʼbel jun aʼyej yuʼun Dios ta takixokol balumil+ li Juan+ ti jaʼ xnichʼon Sakariase.  Jaʼ yuʼun, bat ta lumetik ta sjoylejal Jordan, te la xcholbe skʼoplal ti skʼan xichʼ voʼ li krixchanoetik sventa chakʼik ta ilel ti sutesoj yoʼontonik yoʼ staik perton ta skoj li smulike.+  Jech onoʼox kʼot ta pasel kʼuchaʼal tsʼibabil skʼoplal ta slivro li j-alkʼop Isaiase: «Oy buchʼu xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: ‹¡Chapanbeik li sbe Jeovae!* Tukʼibtasbeik li sbee.+  Skʼan xichʼ nojesel skotol li stenlejaltike; skʼan xichʼ jemel yalel skotol li mukʼta vitsetik xchiʼuk li bikʼtal vitsetike, skʼan xkʼot ta tukʼil be li xotxot beetike xchiʼuk skʼan xichʼ pasel ta parejo li chʼentike  xchiʼuk ta me xilik skotol krixchanoetik ti chkoltavan* li Diose›».+  Jaʼ yuʼun, xi lik yalbe li epal krixchanoetik ti lokʼemik tal sventa x-akʼbat yichʼik voʼe: «Stsʼunbaltak veneno chon, ¿buchʼu la spʼijubtasoxuk sventa xajatavik li ta skʼakʼal yoʼonton Dios ti poʼot xa xtale?+  Jech oxal, akʼo vinajuk ta avabtelik ti asutesoj avoʼontonik ta melele. Mu me xiuk xlik aval ta avoʼontonike: ‹Jaʼ jtotkutik li Abraane›. Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti oy sjuʼel Dios sventa tskʼatajesbe ta xnichʼnab Abraan li tonetik liʼe.  Jech xtok, te xa metsel ta yibel teʼetik li ekʼele. Jaʼ yuʼun, chichʼ tsʼetel skotol li teʼ ti mu xakʼ lek sate xchiʼuk chichʼ jipel ochel ta kʼokʼ».+ 10  Xi jakʼbat yuʼun li epal krixchanoetike: «¿Kʼusi skʼan jpaskutik un chaʼa?». 11  Xi takʼbatike: «Li buchʼu oy chaʼlik skʼuʼ spokʼe* akʼo yakʼbe jlikuk li buchʼu chʼabal yuʼune xchiʼuk li buchʼu oy kʼusi tslajese akʼo yakʼbe ek li buchʼu chʼabal yuʼune».+ 12  Kʼalal ta jtsobpatanetik tal yichʼik voʼ+ xchiʼuk xi laj yalbeike: «Jchanubtasvanej, ¿kʼusi skʼan jpaskutik?». 13  Xi albatike: «Jaʼ noʼox me jech yepal xakʼanik* ti kʼu yepal albil skʼoplal li patane».+ 14  Xi la sjakʼik ek li buchʼutik ochemik ta soltaroale: «¿Kʼusi skʼan jpaskutik?». Xi takʼbatike: «Mu me xavilbajinik li krixchanoetike o mu me jecheʼuk xasabeik smul,+ skʼan me junuk avoʼontonik yuʼun ti kʼu yepal cha-akʼbatike».* 15  Oy kʼusi yakal tsmala li jteklume xchiʼuk xi tsnopilan ta yoʼonton skotolik ta stojolal li Juane: «¿Mi jaʼ van Kristo leʼe?».+ 16  Xi la stakʼbe skotol krixchanoetik li Juane: «Li voʼone chkakʼ avichʼik voʼ, yan li buchʼu tsʼakal chtal kuʼune jaʼ mas tsots yabtel, mu jta-o ti ta jtitunbe li yakʼil xonobe.+ Li stuke tstʼujoxuk ta chʼul espiritu xchiʼuk tslajesoxuk ta kʼokʼ.*+ 17  Te xa stsakoj ta skʼob li yikʼaobil strigo sventa chchʼuba lek li yavil bu chichʼ ikʼaele, yuʼun ta skʼej* ta snail li strigoe, yan li solepale* ta xchikʼ ta kʼokʼ ti bu mu xtupʼe». 18  Jech xtok, li Juane ep laj yal mantal xchiʼuk laj yalilanbe lekil aʼyejetik li jteklume. 19  Pe li ajvalil Erodes ta yosilal Galileae tsots akʼbat mantal yuʼun Juan ta skoj li Erodiase, ti jaʼ li yajnil sbankil ti Filipo sbie xchiʼuk ta skoj skotol li kʼusitik toj chopol spasoj li Erodese, 20  ta skotol li kʼusitik chopol spasoje oy to kʼusi yan la spas: la stikʼ ta chukel li Juane.+ 21  Vaʼun, kʼalal laj xa ox yichʼ voʼ sjunul li jteklume, laj yichʼ voʼ ek li Jesuse.+ Kʼalal jaʼo yakal tspas orasione, jam li vinajele+ 22  xchiʼuk yal tal ta sba chʼul espiritu ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jkot palomae xchiʼuk laj yichʼ aʼiel jun yechʼomal eil ta vinajel ti xi laj yale: «Voʼot Jnichʼonot, jkʼanojot, ximuyubaj avuʼun».+ 23  Kʼalal la slikes yabtel li Jesuse,+ yichʼoj van 30 jabil,+ chalikejaʼ la xnichʼon Jose,+xnichʼon Eli, 24  xnichʼon Matat,xnichʼon Levi,xnichʼon Melki,xnichʼon Janai,xnichʼon Jose, 25  xnichʼon Matatias,xnichʼon Amos,xnichʼon Naum,xnichʼon Esli,xnichʼon Nagai, 26  xnichʼon Maat,xnichʼon Matatias,xnichʼon Semein,xnichʼon Josek,xnichʼon Joda, 27  xnichʼon Joanan,xnichʼon Resa,xnichʼon Sorobabel,+xnichʼon Sealtiel,+xnichʼon Neri, 28  xnichʼon Melki,xnichʼon Adi,xnichʼon Kosam,xnichʼon Elmadam,xnichʼon Er, 29  xnichʼon Jesus,xnichʼon Elieser,xnichʼon Jorim,xnichʼon Matat,xnichʼon Levi, 30  xnichʼon Simeon,xnichʼon Judas,xnichʼon Jose,xnichʼon Jonam,xnichʼon Eliakim, 31  xnichʼon Melea,xnichʼon Mena,xnichʼon Matata,xnichʼon Natan,+xnichʼon David,+ 32  xnichʼon Jese,+xnichʼon Obed,+xnichʼon Boas,+xnichʼon Salmon,+xnichʼon Nason,+ 33  xnichʼon Aminadab,xnichʼon Arni,xnichʼon Esron,xnichʼon Peres,+xnichʼon Juda,+ 34  xnichʼon Jakob,+xnichʼon Isaak,+xnichʼon Abraan,+xnichʼon Tare,+xnichʼon Nakor,+ 35  xnichʼon Serug,+xnichʼon Reu,+xnichʼon Peleg,+xnichʼon Eber,+xnichʼon Sela,+ 36  xnichʼon Kainan,xnichʼon Arpaksad,+xnichʼon Sem,+xnichʼon Noe,+xnichʼon Lamek,+ 37  xnichʼon Matusalen,+xnichʼon Enok,xnichʼon Jared,+xnichʼon Maalaleel,+xnichʼon Kainan,+ 38  xnichʼon Enos,+xnichʼon Set,+xnichʼon Adan,+xnichʼon Dios.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, li Erodes Antipase. Kʼelo Glosario, Erodes.
O «kʼu yelan chkoltavan».
O «jchop smasil skʼuʼ spokʼe».
O «xatsobik».
O «chatojatike».
Literal «Li stuke chakʼ avichʼik voʼ ta chʼul espiritu xchiʼuk ta kʼokʼ».
O «snakʼ».
O «spate». Kʼelo Glosario, solepal.