Xi chal Lukas 22:1-71

 • La skomon nopik kʼuxi tsmilik Jesus li paleetike (1-6)

 • La xchapanik li slajeb Kʼin Koltaele (7-13)

 • Laj yichʼ likesel li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike (14-20)

 • «Liʼ skajanoj skʼob jchiʼuk ta sba mexa li buchʼu chakʼun ta kʼabale» (21-23)

 • Tsots lik svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu mas mukʼ skʼoplal yuʼunike (24-27)

 • Li trato la spas Jesus ta sventa jun ajvalilale (28-30)

 • Laj xa onoʼox yal Jesus ti chal Pedro ti mu x-ojtikinvane (31-34)

 • Skʼan xchapan sbaik. Li chib espadae (35-38)

 • La spas orasion Jesus ta vits Olivatik (39-46)

 • Laj yichʼ chukel batel li Jesuse (47-53)

 • La spʼaj Jesus li Pedroe (54-62)

 • La slabanik li Jesuse (63-65)

 • Laj yichʼ chapanel ta Sanedrin (66-71)

22  Vaʼun, chnopaj xa tal+ li Skʼinal Pan ti Muʼyuk Slevaduraile,* ti Kʼin Koltael chalbeike.+  Li bankilal paleetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale lik skʼelik lek kʼuxi xuʼ smilik,+ yuʼun xiʼik ta skoj li krixchanoetike.+  Laje, li Satanase och ta stojolal li Judas ti Iskariote chalbeike, jaʼ jun li ta 12 ta voʼ jtakboletike,+  te une bat skʼel li bankilal paleetik xchiʼuk li bankilal jchabivanejetik ta temploe, yuʼun chalbe kʼuxi chakʼ ta kʼabal ta stojolalik li Jesuse.+  Vaʼun, xkuxet likel yoʼontonik ta skoj taje xchiʼuk laj yalik ti chakʼbeik plata takʼine.+  Lek laj yaʼi, jaʼ yuʼun lik saʼilan kʼuxi xuʼ xakʼ ta kʼabal kʼalal jaʼo chʼabal krixchanoetike.  Vaʼun, kʼot li Skʼakʼalil Pan ti Muʼyuk Slevaduraile, kʼalal jaʼo chakʼik ta milbil matanal li chonbolom sventa Kʼin Koltaele.+  Jaʼ yuʼun, la stak batel Pedro xchiʼuk Juan li Jesuse, xi laj yale: «Batanik, bat chapanik li veʼlil sventa Kʼin Koltael yoʼ jlajestike».+  Xi laj yalbeike: «¿Bu chakʼan chbat jchapankutik?». 10  Xi albatike: «¡Kʼelavilik!, kʼalal mi la-ochik ta jteklume, te chanup abaik ta be xchiʼuk jun vinik ti xkuchoj batel jpʼej kʼib yaʼale. Tsʼakliik batel, jaʼ to te xapajik ti bu ch-och ta jpʼejuk nae.+ 11  Xi xavalbeik li yajval nae: ‹Xi chalbot li Jchanubtasvaneje: «¿Bu oy li kuarto sventa jvulaʼaletik yoʼ te jlajes xchiʼuk kajchankʼoptak li veʼlil sventa Kʼin Koltaele?»›. 12  Li vinik taje chakʼ avilik jkʼol mukʼta kuarto ta akʼol ti chapal xa leke. Jaʼ te xameltsanik». 13  Vaʼun, batik, jaʼ jech la staik ti kʼu yelan albatike, te une la xchapanik li Kʼin Koltaele. 14  Kʼalal kʼot yorail une, te choti ta veʼel ta mexa xchiʼuk li yajtakboltake.+ 15  Vaʼun, xi albatike: «Jech onoʼox oy tajek ta koʼonton ti jmoj jlajestik li veʼlil sventa Kʼin Koltael liʼe, ti kʼalal mu to chkil jvokole, 16  yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti mu xa bu ta jlajes li veʼlil sventa Kʼin Koltaele, jaʼ to mi kʼot ta pasel ta Ajvalilal* yuʼun Dios li kʼusitik skʼan xal taje». 17  Vaʼun, la stsak li kopa akʼbate, la stoj ta vokol xchiʼuk xi laj yale: «Tsakik liʼe, jelubtasbo abaik batel ta jujuntal, 18  yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, muʼyuk xa chkuchʼ li vino liʼe, jaʼ to mi vul li Ajvalilal yuʼun Diose». 19  Jech xtok, la stsak jun pan,+ la stoj ta vokol, la xut* xchiʼuk laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: «Liʼe jaʼ skʼelobil* li jbekʼtal+ ti chichʼ akʼel ta aventaike.+ Jech xapasilanik-o sventa jnaʼobil».+ 20  Jaʼ jech la spas xtok ta sventa li kopa kʼalal laj xa ox yoʼontonik ta veʼele, xi laj yale: «Li kopa liʼe jaʼ skʼelobil* li achʼ trato+ ta sventa li jchʼichʼel+ ti chichʼ malel ta aventaike.+ 21  »¡Kʼelavilik!, liʼ skajanoj skʼob jchiʼuk ta sba mexa li buchʼu chakʼun ta kʼabale.+ 22  Yuʼun ta melel, tstam batel sbe li Xnichʼon Krixchano jech onoʼox kʼuchaʼal albile;+ pe ¡toj abol sba li vinik ti ch-akʼvan ta kʼabale!».+ 23  Vaʼun, lik yalbe sbaik buchʼu van junukal yuʼunik ta melel ti jech tspase.+ 24  Pe tsots lik svulilan sbaik xtok ta sventa ti buchʼu junukal mas mukʼ skʼoplal ilbil yuʼunike.+ 25  Pe xi albatike: «Li ajvaliletik ta jteklumetike jpʼel xa xalik ta stojolal li buchʼutik sventainojike xchiʼuk jkʼuxubinvanejetik chalbeik ti buchʼutik mukʼ skʼoplalik ti chpasvanik ta mantale.+ 26  Pe mu me jechukoxuk kʼuchaʼal taje.+ Yuʼun li buchʼu tskʼan mukʼ skʼoplal avuʼunike, skʼan baʼyel xkʼot ta itsʼinal;+ jech xtok, li buchʼu jbabee skʼan baʼyel xkʼot ta jtunel. 27  Yuʼun ¿buchʼu ti mas mukʼ skʼoplale, mi jaʼ li buchʼu chchoti ta veʼele* o mi jaʼ li jtunele? ¿Mi mu jaʼuk mas mukʼ skʼoplal li buchʼu chchoti ta veʼel* ta mexae? Yan li voʼone jaʼ jech kʼotemun ta atojolalik kʼuchaʼal jtunel.+ 28  »Akʼo mi jech, li voʼoxuke liʼ achiʼinojikun-o+ kʼalal chkil jvokole;+ 29  jaʼ yuʼun ta jpas jun trato xchiʼuk voʼoxuk, jech kʼuchaʼal spasoj jun trato xchiʼuk voʼon li Jtote, ta sventa jun ajvalilal,+ 30  sventa te xaveʼik xchiʼuk te xa-uchʼbolajik ta jmexa li ta Ajvalilal kuʼune,+ jech xtok, chachotiik li ta chotlebal sventa ajvalil+ yoʼ xachapanik li 12 ta vokʼ nitilulal ta Israele.+ 31  »Simon, Simon, ¡kʼelavil!, li Satanase yaloj mantal ti akʼo xavichʼik lilinel akotolik kʼuchaʼal trigoe.+ 32  Pe jkʼanoj xa vokol ta atojolal sventa mu xchʼay li xchʼunel avoʼontone;+ vaʼun tsatsubtasbo yoʼonton avermanotak kʼalal mi asutesoj xa ox avoʼontone».+ 33  Vaʼun, xi laj yalbee: «Kajval, chapalun xa sventa chbat jchiʼinot, akʼo mi xkichʼtik chukel o mi xkichʼtik milel».+ 34  Pe xi albate: «Chkalbot avaʼi, Pedro, ti oxib xa ox velta laj aval ti mu xavojtikinun kʼalal skʼan toʼox x-okʼ jkot kots* tanae».+ 35  Xi albatik eke: «Kʼalal la jtakoxuk batel ti muʼyuk laj avichʼ batel yav atakʼinik, amoralik xchiʼuk axonobike,+ ¿mi mu jechuk ti muʼyuk kʼusi la spas palta avuʼunike?». Xi laj yalike: «¡Muʼyuk!». 36  Vaʼun, xi albatike: «Pe li avi une, akʼo me yichʼ batel li buchʼu oy yav stakʼine, akʼo me stsak xtok li smorale; jech xtok, akʼo xchon li skʼuʼ slapoj ta sba sventa sman junuk s-espada li buchʼu chʼabal yuʼune. 37  Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti chkʼot ta pasel ta jtojolal li kʼusi tsʼibabile, jaʼ xkaltik liʼe: ‹Te laj yichʼ kapbel skʼoplal ta stojolal li buchʼutik toj chopolike›.+ Yuʼun yakal xa chkʼot ta pasel li kʼusitik jaʼ jkʼoplale».+ 38  Vaʼun, xi laj yalike: «¡Kʼelavil, Kajval!, oy liʼ chib espadae». Xi albatike: «Lek xa noʼox jech». 39  Kʼalal lokʼ batele, bat ta vits Olivatik kʼuchaʼal nopem onoʼox xaʼie, vaʼun te tijilik batel li yajchankʼoptak eke.+ 40  Kʼalal kʼot ti bu taje, xi laj yale: «Pasik-o me orasion sventa mu xayalik ta mulil».+ 41  Te une, la xchʼak sba lokʼel ta stojolalik, jechtik snamal bat kʼuchaʼal snamal chichʼ tenel batel tone, vaʼun la skejan sba xchiʼuk lik spas orasion, 42  xi laj yale: «Tot, ti xakʼanuke, lokʼesbun ta jtojolal li kopa* liʼe. Pe maʼukuk me xkʼot ta pasel ti kʼusi tskʼan koʼontone, jaʼuk me ti kʼusi tskʼan avoʼontone».+ 43  Vaʼun, te vinaj tal jun anjel ta vinajel ta stojolal xchiʼuk tsatsubtasbat yoʼonton.+ 44  Ta skoj ti mu xa xnel chaʼi li svokole, mas to tsots lik spas orasion;+ jech xtok, xkoʼolaj xa kʼuchaʼal chʼichʼ li xchikʼ ti stsʼujtsʼun yalel ta lumtike. 45  Kʼalal laj yoʼonton ta spasel orasion xchiʼuk kʼalal bat skʼel li jchankʼopetike, chvayik kʼot sta, lubemik tajek ta skoj ti chat yoʼontonike.+ 46  Xi albatike: «¿Kʼu yuʼun chavayik? Likanik xchiʼuk pasik-o me orasion sventa mu xayalik ta mulil».+ 47  Kʼalal yakal toʼox chkʼopoje, jaʼo xa te tal epal krixchanoetik xchiʼuk li vinik ti Judas chalbeike, jaʼ jun li ta 12 ta voʼ jtakboletike, jaʼ jbabe kʼotel, vaʼun nopaj batel sventa tstsʼutsʼ* li Jesuse.+ 48  Pe xi albat yuʼun li Jesuse: «Judas, ¿mi ta jkoj noʼox tsʼutsʼel* chavakʼ ta kʼabal li Xnichʼon Krixchanoe?». 49  Kʼalal laj yilik kʼusi chkʼot ta pasel li buchʼutik te oy ta spat xokone, xi laj yalike: «Kajval, ¿mi ta xkakʼbekutik espada?». 50  Vaʼun, oy jun yuʼunik ti la syayijesbe smoso li mero bankilal palee, yuʼun la xtuchʼbe sbatsʼichikin.+ 51  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Mu xapasik jech leʼe». Vaʼun, la spikbe li xchikine xchiʼuk la xpoxta. 52  Laje, xi albatik yuʼun Jesus li bankilal paleetike, li bankilal jchabivanejetik ta temploe xchiʼuk li moletik ti tal tsakvanikuke: «¿Mi yuʼun tal achukikun kʼuchaʼal jun j-elekʼ ti avichʼoj tal a-espadaik xchiʼuk ateʼike?+ 53  Kʼalal skotol kʼakʼal te la jchiʼinoxuk ta temploe,+ muʼyuk la atsakikun.+ Pe jaʼ xa yorail avuʼunik xchiʼuk jaʼ xa yorail yuʼunik ek li buchʼutik oy yabtelik ta ikʼal osile».+ 54  Vaʼun, la xchukik batel li Jesuse,+ laj yikʼik batel, bat yakʼik ta sna li mero bankilal palee; pe te xtijet* batel ta nom li Pedroe.+ 55  Kʼalal la stsanik kʼokʼ ta oʼlol amakʼe,* te jmoj chotiik, vaʼun te bat chotluk li Pedro eke.+ 56  Pe oy jun kiara ti laj yil batel li Pedro ti te chotol ta yeloval kʼokʼe, la skʼel lek xchiʼuk xi laj yale: «Te toʼox xchiʼuk maʼ leʼ eke». 57  Pe laj yal ti mu xojtikine, xi laj yale: «Mi jaʼuk xkojtikin maʼ taje, ants». 58  Kʼalal mu toʼox jaluk yechʼele, xi laj yal yan krixchano kʼalal laj yil eke: «Te kapal akʼoplal maʼ leʼ eke». Pe xi la stakʼ li Pedroe: «Mu jechuk maʼ taje, chiʼiltik».+ 59  Vaʼun, kʼalal echʼ xa ox van junuk orae, oy buchʼu xi tsots laj yal ti mu xlaj yoʼontone: «¡Melel xkal, jaʼ toʼox te xchiʼuk maʼ li vinik leʼe, yuʼun jaʼ jun jgalilea vinik!». 60  Pe xi la stakʼ li Pedroe: «Mu jnaʼ li kʼusi chavale, chiʼiltik». Vaʼun, ta ora noʼox okʼ jkot kots* kʼalal yakal to chkʼopoje. 61  Te une, joypʼij li Kajvaltike xchiʼuk tukʼ la skʼel batel li Pedroe, vaʼun li Pedroe vul ta sjol ti xi onoʼox albil yuʼun li Kajvaltike: «Oxib xa ox velta la apʼajun kʼalal skʼan toʼox x-okʼ jkot kots* tanae».+ 62  Vaʼun, lokʼ batel ta pana,* lik smil sba ta okʼel. 63  Li viniketik ti yakal chchabiik+ Jesuse lik slabanik xchiʼuk lik smajik;+ 64  vaʼun kʼalal laj xa ox smakbeik sate, xi la sjakʼilanbeike: «Mi j-alkʼopote, albunkutik buchʼu ti la smajote». 65  Ep to kʼusitik laj yalbeik sventa chchopol kʼoptaik. 66  Kʼalal sakub xa ox osil une, la stsob sbaik li moletik ta jteklum ti jaʼik li bankilal paleetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale,+ vaʼun laj yikʼik ochel ta Sanedrin li Jesuse, xi laj yalbeike: 67  «Alo kaʼikutik mi voʼot li Kristoote».+ Pe xi albatike: «Manchuk mi xkalboxuk, mu onoʼox xachʼunik ta jyalel. 68  Jech xtok, mi oy kʼusi ta jakʼboxuke, mu onoʼox xakʼan xatakʼik. 69  Pe liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, li Xnichʼon Krixchanoe+ ta xchoti ta sbatsʼikʼob Dios ti oy sjuʼele».+ 70  Vaʼun, xi laj yal skotolik kʼalal laj yaʼiik taje: «¿Mi yuʼun voʼot li Xnichʼonot Diose chaʼa?». Xi takʼbatike: «Voʼoxuk laj aval atukik ti voʼonune». 71  Xi laj yalike: «¿Kʼu yuʼun persa to skʼan xtal yan testigoetik? Yuʼun laj xa kaʼi jtuktik ti lokʼ ta ye stuke».+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, levadura.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «xetʼ; svokʼ».
O «senyail; smelolal».
O «senyail; smelolal».
O «te patal ta sba mexae».
O «te patal».
O «kelem».
Li kopae jaʼ skʼan xal ti jaʼ jech la skʼan Dios ti akʼo xcham Jesus ta skoj ti pakʼtaat ta jchopolkʼoptavaneje.
O «tsbutsʼ; tstsʼutsʼun».
O «butsʼel; tsʼutsʼunel».
O «xnapʼet».
O «tiʼ nae». Kʼelo Glosario, amakʼ.
O «kelem».
O «kelem».
O «pat na».