Xi chal Lukas 21:1-38

 • Jun povre ants ti la stikʼ chaʼsep stakʼine (1-4)

 • SENYAIL LI KʼUSITIK CHKʼOT TA PASELE (5-36)

  • Paskʼop, tsatsal nikeletik, tsatsal chamel xchiʼuk viʼnal (10, 11)

  • «Joybil ta soltaroetik li Jerusalene» (20)

  • «Yorail ti akʼbil li jteklumetike» (24)

  • Chtal li Xnichʼon Krixchanoe (27)

  • Lokʼolkʼop ta sventa li steʼel igoe (29-33)

  • «Vikʼiluk-o me asatik» (34-36)

 • Chchanubtasvan ta templo li Jesuse (37, 38)

21  Kʼalal la stoy sat li Jesuse, te laj yil ti tstikʼik matanal takʼin ta xkaxailtak* takʼin li jkʼulejetike.+  Vaʼun, te laj yil jun ants ti chamem smalale xchiʼuk ti chʼabal kʼusi oy yuʼune, te la stikʼ chaʼsep yuni takʼin* ti jutuk tajek sbalile,+  vaʼun xi laj yale: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel, li jun povre ants ti chamem smalal leʼe jaʼ mas ep la stikʼ stakʼin ta skotol li buchʼutik la stikʼike.+  Yuʼun naka skomenal* stakʼin la stikʼik ta moton maʼ leʼe, yan li antse la stikʼ skotol ti kʼu yepal oy yuʼun sventa chkuxi-o akʼo mi povree».+  Ta mas tsʼakale, kʼalal jaʼo oy buchʼutik yakal chalbeik skʼoplal kʼu yelan pasbil ta kʼupil sba tonetik li temploe xchiʼuk li kʼusitik akʼbil ta stojolal Diose,+  xi laj yale: «Li kʼusitik chavilik liʼe, ta xkʼot skʼakʼalil ti chichʼ jinesele, mi jpʼejuk ton kajal chkom ta sba yan ton liʼe».+  Vaʼun, xi la sjakʼbeike: «Jchanubtasvanej, ¿bakʼin chkʼot ta pasel ta melel li kʼusitik taje xchiʼuk kʼusi senyail kʼalal ta xkʼot ta pasel skotol li kʼusitik liʼe?».+  Xi la stakʼe: «Kʼelo me abaik, mu me xalajik ta loʼlael,+ yuʼun ep buchʼutik chtalik ta jbi xchiʼuk xi chalike: ‹Voʼon Kristoun› xchiʼuk ‹Nopajem xa tal tajek li skʼakʼalile›. Mu me xbat atsʼakliik ta anil.+  Jech xtok, kʼalal chavaʼiik ti oy paskʼop xchiʼuk ti oy vochlajetele,* mu me xaxiʼik ta jyalel. Yuʼun persa baʼyel chkʼot ta pasel skotol li kʼusitik taje, pe muʼyuk to me bu chtal ta ora li slajebe».+ 10  Vaʼun, xi albatike: «Chlik skontrain sbaik jujun mukʼta jteklum,+ chlik skontrain sbaik ajvaliletik.+ 11  Ta x-echʼ tsatsal nikeletik, chlik viʼnal xchiʼuk tsatsal chamel ta buyuk noʼox;+ jech xtok, chichʼ ilel kʼusitik toj xibal sba xchiʼuk chvinaj mukʼtik senyailtak ta vinajel. 12  »Pe kʼalal muʼyuk to chkʼot ta pasel skotol li kʼusitik taje, baʼyel chavichʼik chukel xchiʼuk chavichʼik kontrainel,+ chavichʼik akʼel ta kʼabal ta snail tsobobbailetik xchiʼuk chavichʼik tikʼel ta chukinab. Jech xtok, voʼon ta jkoj chavichʼik ikʼel batel ta stojolal bankilal ajvaliletik xchiʼuk ta stojolal itsʼinal ajvaliletik.+ 13  Taje jaʼ sventa xaʼiik mantal avuʼunik. 14  Jech oxal, akʼo me ta avoʼontonik ti mu me baʼyeluk chachapan abaik kʼuxi chapak akʼoplalike,+ 15  yuʼun voʼon chkakʼ ta aveik kʼusi chavalik xchiʼuk chkakʼ apʼijilik, vaʼun muʼyuk bu chkuch yuʼunik mi jaʼuk bu chchibal kʼoptaoxuk skotol li avajkontratakike.+ 16  Jech xtok, chakʼoxuk ta kʼabal* kʼalal ta atot ameʼik, abankil avitsʼinik, avutsʼ avalalik xchiʼuk avamigotakik, vaʼun oy me jayvoʼuk chalajik ta milel,+ 17  chavichʼik pʼajel yuʼun skotol krixchanoetik ta skoj li jbie.+ 18  Akʼo mi jech, mi jpʼejuk stsotsil ajolik ta xchʼay.+ 19  Ta sventa ti chkuch avuʼunike, chakuxiik-o.+ 20  »Pe kʼalal mi laj avilik ti joybil ta soltaroetik li Jerusalene,+ naʼik me ti poʼot xa xichʼ lajesele.+ 21  Vaʼun, li buchʼutik te oyik ta Judeae akʼo jatavikuk batel ta vitstik,+ li buchʼutik te oyik ta yutil Jerusalene akʼo lokʼikuk batel xchiʼuk li buchʼutik te oyik ta bikʼtal lumetike mu me x-ochik batel te. 22  Yuʼun jaʼo skʼakʼalil chapanel sventa chkʼot ta pasel skotol li kʼusitik tsʼibabile. 23  Li vaʼ kʼakʼale, ¡toj abol sbaik li antsetik ti xchiʼuk yolike xchiʼuk li antsetik ti chchuʼun to yolike!+ Yuʼun chlik tsatsal vokolil li ta jteklume xchiʼuk chlik skʼakʼal oʼontonal ta stojolal li krixchanoetik te nakalike. 24  Vaʼun, chlajik ta espada xchiʼuk chichʼik chukel batel ta skotol jteklumetik;+ jech xtok, chichʼ pechʼel ta tekʼel yuʼun jteklumetik* li Jerusalene jaʼ to mi tsʼaki yorail ti akʼbil li jteklumetike.*+ 25  »Jech xtok, chvinaj senyailtak ta kʼakʼal, ta luna* xchiʼuk ta kʼanaletik,+ jech xtok, chil svokol li jteklumetik ta sba balumile, yuʼun mu snaʼik kʼusi tspasik ta skoj ti xvoʼoʼet li nabe xchiʼuk ti tsyukʼilan sbae. 26  Chbat xchʼulelik ta xiʼel li krixchanoetike xchiʼuk ta skoj ti tsmalaik kʼusitik chkʼot ta pasel li ta sba balumile, yuʼun ta xnik li kʼusitik oy ta vinajele. 27  Te une, ta xilik chtal ta ba tok xchiʼuk sjuʼel xchiʼuk smukʼulal+ li Xnichʼon Krixchanoe.+ 28  Pe kʼalal chlik kʼotuk ta pasel li kʼusitik taje, tukʼ xavaʼiik xchiʼuk toyo muyel asatik, yuʼun nopol xa li akolebalike». 29  Vaʼun, xi lik albatikuk jun lokʼolkʼope: «Kʼelavilik li steʼel igoe xchiʼuk skotol li yan teʼetike.+ 30  Kʼalal chavilik chkʼelomaje, anaʼoj atukik ti nopol xa li veranoe.* 31  Jaʼ jech ek, kʼalal chavilik chkʼot ta pasel li kʼusitik taje, naʼik me ti nopol xa li Ajvalilal* yuʼun Diose. 32  Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti muʼyuk onoʼox bu chlaj li jkʼol kuxlejal liʼe jaʼ to mi kʼot ta pasel skotol li kʼusitike.+ 33  Chlaj skʼoplal li vinajel xchiʼuk balumile, pe li kʼusi chkale muʼyuk onoʼox bu chlaj skʼoplal.+ 34  »Pe kʼelo me aba atukik sventa mu x-alub avoʼontonik ta skoj ti chaveʼik ta mase, ti cha-uchʼbolajik ta mase+ xchiʼuk ta skoj li vul oʼonton ta sventa li kuxlejale,+ vaʼun ti chʼayal avoʼonton chvul staoxuk ta anil li vaʼ kʼakʼal 35  ti xkoʼolaj kʼuchaʼal yakel ta chʼojone.+ Yuʼun chvul ta stojolal skotol li jnaklejetik ta spʼejel balumile. 36  Vaʼun chaʼa, vikʼiluk-o me asatik+ ta skʼanel vokol skotol kʼakʼal+ sventa xakolik lokʼel ta skotol li kʼusitik albil skʼoplal ti persa chkʼot ta pasele, vaʼun jaʼ me jech vaʼaloxuk ta stojolal li Xnichʼon Krixchanoe».+ 37  Jech oxal, te chchanubtasvan ta templo li ta kʼakʼaltike, yan li ta akʼobaltike, chlokʼ batel sventa te chbat komuk li ta vits Olivatik chalbeike. 38  Vaʼun, chbatik ta templo ta sob skotol li krixchanoetik sventa chaʼiik li kʼusitik chale.

Tsʼibetik ta yok vun

O «ta yaviltak».
Literal «chaʼsep lepton». Kʼelo Apendise B14.
O «skomelal».
O «avlajetele».
O «tsloʼlaoxuk».
O «jyanlumetik».
O «jyanlumetike».
O «u».
Jaʼ xkaltik, yorail kʼepelaltik.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.