Xi chal Lukas 20:1-47

  • La sjakʼbeik bu la sta yabtel li Jesuse (1-8)

  • Lokʼolkʼop ta sventa jtsʼunolajeletik ti chmilvanike (9-19)

  • Dios xchiʼuk Sesar (20-26)

  • Oy kʼusi la sjakʼik ta sventa li chaʼkuxesele (27-40)

  • ¿Mi jaʼ xnichʼon David li Kristoe? (41-44)

  • Mu xachanbeik li jchanubtasvanejetik ta mantale (45-47)

20  Oy jun kʼakʼal kʼalal jaʼo yakal chchanubtas krixchanoetik ta templo xchiʼuk kʼalal jaʼo yakal chcholbe skʼoplal li lekil aʼyejetike, te talik li bankilal paleetik, li jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk li moletike,  xi laj yalbeike: «Albun kaʼikutik, ¿bu la ata avabtel ti jech chapas li kʼusitik liʼe o buchʼu laj yakʼbot avabtel?».+  Xi la stakʼe: «Oy kʼusi ta jakʼboxuk ek. Takʼbeikun tal:  ¿bu lik tal li yabtel Juan ti laj yakʼ ichʼvoʼe, mi ta vinajel o mi ta stojolal krixchanoetik?».  Vaʼun, xi lik yalbe sbaike: «‹Ta vinajel› mi xkutike, xi chalbutike: ‹¿Kʼu yuʼun muʼyuk xachʼunbeik chaʼa?›.  Pe ‹ta stojolal krixchanoetik› mi xkutike, chakʼbutik ton skotol li krixchanoetike, yuʼun xchʼunojik ti jaʼ jun j-alkʼop li Juane».+  Jaʼ yuʼun, laj yalik ti mu snaʼik bu likem tale.  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk chkalboxuk bu la jta kabtel ek ti jech ta jpas li kʼusitik liʼe».  Te une, lik yalbe jun lokʼolkʼop li krixchanoetike: «Oy jun vinik la stsʼun uva,+ vaʼun laj yakʼbe slokʼ jtsʼunolajeletik, laje bat ta namal balumil, jal te jokʼtsaj.+ 10  Kʼalal kʼot yoraile, la stak batel jun mosoil ta stojolal li jtsʼunolajeletik sventa x-akʼbat jlomuk li sat uvae. Pe majat yuʼun li jtsʼunolajeletike, vaʼun xokol skʼob takat sutel.+ 11  Pe jaʼ noʼox jech la spas yan velta li yajval uvae, la stak batel yan smoso. Tsots la smajik ek, la xkʼexlaltasik xchiʼuk xokol skʼob la stakik sutel ek. 12  Laj to stak batel yan xtok, yoxvoʼal xa; la syayijesik ek xchiʼuk la snutsik lokʼel. 13  Vaʼun xi laj yal li yajval uvae: ‹¿Kʼusi van skʼan jpas? Jaʼ xa ta jtak batel li jkerem ti jkʼanoje.+ Xuʼ van jaʼ xichʼik ta mukʼ›. 14  Xi laj yalbe sbaik li jtsʼunolajeletik kʼalal la staik ta ilel li nichʼonile: ‹Leʼe jaʼ li buchʼu chichʼ komel kʼusitike; bat jmiltik sventa voʼotik xkichʼtik li kʼusitik chuʼunine›. 15  Jech oxal, la sjipik lokʼel ti bu tsʼunajtik uvae, vaʼun la smilik.+ Jaʼ yuʼun, ¿kʼusi van tspasbatik yuʼun li yajval uvae? 16  Ta xtal xchiʼuk tsmil li jtsʼunolajeletike, vaʼun yan xa-o buchʼutik chakʼbe ti butik tsʼunajtik s-uvae». Xi laj yalik kʼalal laj yaʼiike: «¡Mu me jechuk xkʼot ta pasel taje!». 17  Pe kʼelbat satik yuʼun li Jesuse xchiʼuk xi albatike: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi skʼan xal li kʼusi xi tsʼibabile: ‹Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetike jaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼoteme›?+ 18  Lilijem chkom skotol li buchʼu kajal chkʼot li ta sba ton taje.+ Yan li buchʼu chyal tal ta sbae vochʼem* chkom ta jyalel». 19  Ta ora ox tskʼan tstsakik Jesus li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike, pe chiʼik ta skoj li krixchanoetike, yuʼun laj yakʼik venta ti jaʼ skʼoplalik kʼalal laj yal li lokʼolkʼop taje.+ 20  Kʼalal laj xa ox skʼelik leke, la stojik jayvoʼuk viniketik ta mukul, vaʼun la stakik batel ta stojolal Jesus sventa xakʼik ta ilel ti tukʼik xa tajek yilele, yuʼun tskʼelik kʼuxi xuʼ stabeik smul ta skoj li kʼusitik chale,+ vaʼun jech chbat yakʼik ta skʼob j-abteletik xchiʼuk ta skʼob ajvalil. 21  Oy kʼusi la sjakʼbeik, xi laj yalike: «Jchanubtasvanej, jnaʼojkutik ti tukʼ kʼusi chavale, ti tukʼ xanaʼ xachanubtasvane xchiʼuk ti mu tʼujbiluk noʼox yajval avuʼune, yuʼun melel kʼusi chavakʼ ta chanel ta sventa li Diose: 22  ¿mi stakʼ* xichʼ tojbel patan li Sesare o mi moʼoj?». 23  Pe laj yakʼ venta ti oy smanyaike, jaʼ yuʼun xi albatike: 24  «Akʼbeikun kil jsepuk denario,* ¿buchʼu slokʼol liʼe xchiʼuk kʼusi ti liʼ tsʼibabile?». «Jaʼ li Sesare» xiik. 25  Xi albatike: «Vaʼun chaʼa, tojbeik ta persa Sesar li kʼusitik jaʼ yuʼun Sesare,+ yan li kʼusitik jaʼ yuʼun Diose tojbeik Dios».+ 26  Pe muʼyuk kʼu xut stsakik ta yeloval sat krixchanoetik ta skoj li kʼusitik laj yale, kʼajomal noʼox toj labal sba laj yaʼiik ti jech la stakʼe, jaʼ yuʼun muʼyuk xa kʼusi laj yalik. 27  Pe oy jlom jsaduseoetik, ti chalik ti chʼabal chaʼkuxesele,+ talik ta stojolal Jesus xchiʼuk xi la sjakʼbeike:+ 28  «Jchanubtasvanej, li Moisese xi la stsʼibabutik komele: ‹Mi oy buchʼu cham sbankil, ti stuk chikta komel li yajnile xchiʼuk ti chʼabal to xnichʼnabe, skʼan xikʼbe yajnil sbankil li itsʼinal* sventa oyuk snitilulal li sbankile›.+ 29  Yuʼun oy toʼox vukvoʼ viniketik ti sbankil yitsʼin sbaike. La saʼ yajnil li bankilale, pe cham kʼalal chʼabal toʼox xnichʼnabe. 30  Jaʼ jech la snuptan ek li xchaʼvoʼale, 31  vaʼun laj yikʼ li yoxvoʼale. Laj yikʼ svukvoʼalik; pe chʼabal xnichʼnabik kom, yuʼun chamik. 32  Ta slajebal une, cham li ants eke. 33  Jaʼ yuʼun, li ta chaʼkuxesele, ¿buchʼu junukal ta xkʼot ta yajnil? Yuʼun laj yikʼ svukvoʼalik». 34  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Li krixchanoetik avie* tsaʼ yajnilik xchiʼuk chmalijik, 35  pe li buchʼutik chchaʼkuxiik tal ti bu oy animaetike xchiʼuk ti sta-o xkuxiik ta jelavele muʼyuk tsaʼ yajnilik xchiʼuk muʼyuk chmalijik.+ 36  Jech xtok, muʼyuk xa bu chchamik, yuʼun jaʼ jechik kʼuchaʼal anjeletik xchiʼuk jaʼik xnichʼnab Dios ta skoj ti yichʼojik chaʼkuxesele.* 37  Pe ti chchaʼkuxi li buchʼutik chamemike, laj yalbe skʼoplal Moises ek kʼalal la stsʼiba ta sventa li jpets chʼixe, kʼalal laj yalbe skʼoplal Jeova* ti jaʼ ‹li Sdios Abraane, li Sdios Isaake xchiʼuk li Sdios Jakobe›.+ 38  Leʼe jaʼ li Dios yuʼun li buchʼutik kuxulike, maʼuk li buchʼutik chamemike, yuʼun kuxul chil skotolik».+ 39  Vaʼun, oy jlom jchanubtasvanejetik ta mantal ti xi la stakʼike: «Jchanubtasvanej, lek lakʼopoj». 40  Jaʼ yuʼun, muʼyuk xa buchʼu kʼusi la skʼan la sjakʼbe jpʼeluk. 41  Vaʼun, xi jakʼbatike: «¿Kʼuxi ti chalik ti jaʼ xnichʼon David li Kristoe?+ 42  Yuʼun xi chal stuk David li ta slivroal Salmose: ‹Xi albat yuʼun Jeova* li Kajvale: «Chotlan ta jbatsʼikʼob 43  jaʼ to mi laj kakʼ ta skajleb avakan li avajkontratake»›.+ 44  Jaʼ yuʼun chaʼa, mi ‹Kajval› xi li Davide, ¿kʼuxi xa noʼox ti jaʼ xnichʼone?». 45  Vaʼun, kʼalal jaʼo yakal chaʼi skotol krixchanoetik taje, xi laj yalbe li yajchankʼoptake: 46  «Kʼelo me abaik ta stojolal li jchanubtasvanejetik ta mantal ti buyuk noʼox tskʼan chbatik ti slapoj snatil kʼuʼike xchiʼuk ti tskʼanik tajek ti lek xa chkʼoponatik ta chʼivite xchiʼuk ti te chchotiik ta sbacholal* chotlebal ta snail tsobobbailetike xchiʼuk ti bu mas tsotsik skʼoplal li ta jujun kʼine+ 47  xchiʼuk ti tspojbeik kʼusitik oy yuʼun* li antsetik ti chamem smalalike xchiʼuk ti jal tajek tspasik orasion sventa tsmakbeik sat* li krixchanoetike. Mas tsots chichʼik chapanel maʼ leʼe».

Tsʼibetik ta yok vun

O «tʼusem».
O «lek ti».
Li Vivliae muʼyuk bu chal buchʼu bankilal o buchʼu itsʼinal yuʼunik ti chame.
Literal «Li xnichʼnab kʼusitik oy ta balumile».
O «ti jaʼik xnichʼnab chaʼkuxesele».
O «lekil».
Literal «snaik».
O «tspak-o skʼoplalik ta stojolal».