Xi chal Lukas 2:1-52

  • Vokʼ li Jesuse (1-7)

  • Vinaj tal anjeletik ta stojolal jchabichijetik (8-20)

  • Sirkunsision xchiʼuk tsakubtas sbaik (21-24)

  • Laj yil Kristo li Simeone (25-35)

  • Laj yalbe skʼoplal olol li Anae (36-38)

  • Sutik batel ta Nasaret li Jose xchiʼuk Mariae (39, 40)

  • Te oy ta templo li Jesus kʼalal yichʼoj xa ox 12 jabile (41-52)

2  Li vaʼ kʼakʼale, li Sesar Augustoe* laj yal mantal ti akʼo yakʼ ta tsakel sbiik skotol li jnaklejetike.*  (Kʼalal laj yichʼ tsakel ta baʼyel velta li sbiike, jaʼo ochem ta ajvalil ta Siria li Kirinioe).  Jaʼ yuʼun, bat ta slumalik skotol li krixchanoetik sventa chakʼ ta tsakel li sbiike.  Li Jose+ eke lokʼ batel ta jteklum Nasaret ta Galilea, bat ta Judea ta steklumal David ti Belen+ sbie, yuʼun jaʼ yutsʼ yalal xchiʼuk snitilulal li Davide.  Bat yakʼ ta tsakel sbi xchiʼuk li Mariae, yuʼun jaʼ xa ox yajnil li vaʼ kʼakʼale+ xchiʼuk jutuk xa ox skʼan xvokʼ yol li Mariae.+  Kʼalal jaʼo te oyike, kʼot yorail* ti chvokʼ yole.  Vaʼun, vokʼ li yole, jaʼ li sba yole,+ la xpix ta pokʼ xchiʼuk te la xpuchʼan ta veʼeb vakax,+ yuʼun muʼyuk xa xokol la staik li vayebale.  Jech xtok, li ta lum taje te nakalik ta osiltik jchabichijetik ti chchabi xchijik ta akʼobaltike.  Ta ora te vinaj tal yaj-anjel Jeova* ta stojolalik, vaʼun xojobaj ta spat xokonik li yutsilal Jeovae* xchiʼuk xiʼik tajek. 10  Pe xi albatik yuʼun li anjele: «Mu xaxiʼik. Yuʼun tal kalboxuk lekil aʼyejetik ti chmuyubaj-o tajek skotol li krixchanoetike. 11  Yuʼun vokʼ xa jun jkoltavanej avuʼunik+ li avie, jaʼ li Kajvaltik Kristoe,+ te vokʼ ta steklumal David.+ 12  Jaʼ chtun ta senyail liʼe: pixil ta pokʼ chataik jun olol xchiʼuk te puchʼul chataik ta veʼeb vakax». 13  Ta ora noʼox te vinaj tal yan epal anjeletik,*+ yakal tskʼupil kʼoptaik Dios xchiʼuk xi chalike: 14  «Akʼo junuk yutsil slekilal li Dios ti te oy ta toyole xchiʼuk junuk yoʼontonik li krixchanoetik ta sba balumil ti lek ilbilike».* 15  Jech oxal, kʼalal sutik muyel ta vinajel li anjeletike, xi lik yalbe sbaik li jchabichijetike: «Skʼan tukʼ xijbat ta ora li ta Belene, bat jkʼeltik li kʼusi kʼot ta pasel ti laj yakʼ jnaʼtik Jeovae».* 16  Jech oxal, batik ta anil, te la staik li Maria xchiʼuk Josee, vaʼun te puchʼul la staik ta veʼeb vakax li olole. 17  Kʼalal laj yilik taje, laj yakʼik ta naʼel li kʼusi albatik ta sventa li uni olole. 18  Toj labal sba laj yaʼi skotol li buchʼutik laj yaʼiik li kʼusi laj yal jchabichijetike, 19  yan li Mariae lik snakʼ ta yoʼonton skotol li kʼusitik laj yalike, te tsnopilan-o ta yoʼonton kʼusi smelolal.+ 20  Vaʼun, sutik batel li jchabichijetike, laj yalbeik yutsilal Dios xchiʼuk la skʼupil kʼoptaik, yuʼun skotol li kʼusitik laj yaʼiik xchiʼuk laj yilike jaʼ vinaj-o ti melel li kʼusi albatike. 21  Kʼalal lokʼ xa ox vaxakib kʼakʼale, kʼalal kʼot skʼakʼalil chichʼ sirkunsision* li olole,+ Jesus laj yichʼ akʼbel sbi, jaʼ li biil laj yal anjel kʼalal muʼyuk toʼox te ta xchʼut Mariae.+ 22  Jech xtok, kʼalal kʼot skʼakʼalil tsakubtas sbaik jech kʼuchaʼal chal Smantal Moisese,+ laj yikʼik muyel ta Jerusalen sventa chakʼbeik yil Jeova* ti jaʼ yuʼun li olole, 23  jech onoʼox kʼuchaʼal tsʼibabil ta Smantal Jeovae:* «Skotol li sba olol chvokʼ ti kereme skʼan me chʼul skʼoplal ta stojolal Jeova».*+ 24  Vaʼun, laj yakʼik milbil matanal jech kʼuchaʼal chal Smantal Jeovae:* «Chaʼkot tortola* o chaʼkot chʼiom paloma».+ 25  Te ta Jerusalene oy jun vinik ti Simeon sbie, jaʼ jun tukʼil vinik xchiʼuk yichʼoj ta mukʼ Dios, smalaoj chtal spatobil yoʼonton Israel+ xchiʼuk oy chʼul espiritu ta stojolal. 26  Jech xtok, akʼbat snaʼ yuʼun Dios ta chʼul espiritu ti muʼyuk bu chcham jaʼ to mi laj yil li Kristo stakoj tal Jeovae.* 27  Ta skoj ti ventainbil yuʼun sjuʼel li chʼul espiritue, och batel ta templo, vaʼun jaʼo te yikʼojik ochel Jesus li stot smeʼe, yuʼun tspasbeik li kʼusi nopem xaʼiik spasel jech kʼuchaʼal chal Mantale,+ 28  la spet li olole, la skʼupil kʼopta Dios xchiʼuk xi laj yale: 29  «Mukʼul Jpasmantal, avie chavakʼ ti junuk yoʼonton xcham li amoso+ jech kʼuchaʼal avaloj onoʼoxe, 30  yuʼun laj xa kil ta jsat li kʼusi chatunes sventa chakoltavane,+ 31  jaʼ li kʼusi achapanoj sventa xil ta sat skotol li jteklumetike.+ 32  Jaʼ jun lus+ ti tslokʼesbe smakobil sat li jteklumetike+ xchiʼuk jaʼ yutsil li ateklumal Israele». 33  Vaʼun, li stot smeʼ olole jech-o labal sba chaʼiik li kʼusitik laj yichʼ alel ta stojolal li olole. 34  Jech xtok, li Simeone la skʼan bendision ta stojolalik xchiʼuk xi laj yalbe li Mariae: «¡Kʼelavil!, li olol liʼe jaʼ ta skoj ti ep buchʼutik chyalik ta lum+ ta Israele,+ ti chlikik yan veltae xchiʼuk ta xichʼ pʼajel+ 35  sventa xvinaj skʼoplal li kʼusi tsnop ta yoʼontonike. Yan li voʼote, Maria, chavil avokol xchiʼuk oy kʼusi toj kʼux chavaʼi».*+ 36  Vaʼun, oy jun meʼ j-alkʼop ti Ana sbie, jaʼ stseb Fanuel ti jaʼ snitilulal li Asere. Oy xa sjabilal li ants taje xchiʼuk vukub jabil la xchiʼin ta naklej smalal kʼalal laj yikʼ sbaike,* 37  li avie jaʼ xa jun meʼon ants ti yichʼoj xa 84 jabile. Muʼyuk bu yiktaoj sba chbat ta templo, ta kʼakʼal akʼobal chkʼot yichʼ ta mukʼ Dios, tspas ayuno* xchiʼuk tskʼan vokol. 38  Li vaʼ orae, nopaj batel xchiʼuk lik stojbe ta vokol Dios, lik yalbe skʼoplal li olole, laj yalbe skotol li buchʼutik tsmalaik chichʼ koltael li Jerusalene.+ 39  Jech oxal, kʼalal laj xa ox spasik skotol li kʼusi chal Smantal Jeovae,*+ sutik batel ta steklumalik ta Nasaret ta Galilea.+ 40  Vaʼun, lik chʼiuk li uni olole xchiʼuk lik tsatsubuk, la sta batel lek spʼijil xchiʼuk lek ilbil-o yuʼun li Diose.+ 41  Li stot smeʼe nopem xaʼi chbatik jujun jabil ta Kʼin Koltael ta Jerusalen.+ 42  Vaʼun, kʼalal yichʼoj xa ox 12 jabile, muyik batel ta kʼin jech onoʼox kʼuchaʼal nopem xaʼiike.+ 43  Kʼalal tsʼaki skʼakʼalil li kʼine xchiʼuk ti sutik batele, te kom ta Jerusalen li kerem Jesuse, pe muʼyuk laj yakʼ venta li stot smeʼe. 44  La snopik ti te kapal batel ta stojolal li xchiʼiltakik ta xanbale, jaʼ yuʼun kʼalal jun xa ox kʼakʼal xanavemik batele, lik saʼik mi te oy ta stojolal li yutsʼ yalalike xchiʼuk ta stojolal li buchʼutik xojtikinike. 45  Pe ta skoj ti muʼyuk la staike, sutik batel ta Jerusalen xchiʼuk lik saʼik lek. 46  Vaʼun, kʼalal echʼem xa ox oxib kʼakʼale, te la staik ta templo, te chotol ta oʼlol ti bu oy jchanubtasvanejetike, yakal chaʼi li kʼusitik chalike xchiʼuk oy kʼusitik tsjakʼilan. 47  Pe toj labal sba chaʼiik skotol li buchʼutik te yakal chaʼiik ta skoj ti lek xaʼibe smelolale xchiʼuk ti kʼu yelan tstakʼe.+ 48  Vaʼun, kʼalal laj yilik li yutsʼ yalale, chʼayal to kʼot yoʼontonik, jech oxal xi albat yuʼun li smeʼe: «Jkerem, ¿kʼu yuʼun ti jech la apasbunkutike? Li voʼon xchiʼuk atote la jsaʼotkutik tajek, ep laj kat koʼontonkutik avuʼun». 49  Pe xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun la asaʼikun? ¿Mi mu xanaʼik ti skʼan liʼ oyun ta sna Jtote?».+ 50  Pe muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal li kʼusi albatike. 51  Vaʼun, yal batel xchiʼukik, sutik batel ta Nasaret, lek snaʼ xchʼunbe smantal li stot smeʼe.+ Jech xtok, li smeʼe la snakʼ lek ta yoʼonton skotol li kʼusitik taje.+ 52  Li Jesuse lik pʼijubuk mas xchiʼuk lik chʼiuk, lek ilbil-o yuʼun li Diose xchiʼuk li krixchanoetike.

Tsʼibetik ta yok vun

Taje jaʼ jech chichʼ albel jun ajvalil, maʼuk sbi jun krixchano.
Literal «sjunul li balumil ti bu oy yajvale».
O «tsʼaki skʼakʼalil».
Literal «epal soltaroetik ta vinajel».
O «ti lek chile».
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
O «puruvok».
Literal «ch-echʼ xtuchʼ avoʼonton jun natil espada».
Literal «ti te lik tal kʼalal tojol tseb toʼoxe».
Kʼelo Glosario, ayuno.