Xi chal Lukas 19:1-48

  • Bat svulaʼan Sakeo li Jesuse (1-10)

  • Lokʼolkʼop ta sventa lajuneb mina (11-27)

  • Labal sba kʼu yelan och batel ta Jerusalen li Jesuse (28-40)

  • Okʼ ta stojolal Jerusalen li Jesuse (41-44)

  • La xchʼuba templo li Jesuse (45-48)

19  Vaʼun, och batel ta Jeriko, te echʼ batel ta oʼlol.  Te oy jun vinik li ta jteklum taje, Sakeo sbi; jaʼ jun bankilal jtsobpatan xchiʼuk jkʼulej vinik.  Tskʼel yaʼi buchʼu li Jesuse, pe mu xil ta skoj ti tsinil tajek epal krixchanoetike, yuʼun komkom vinik noʼox.  Jaʼ yuʼun, jelav batel ta anil, muy ta jtekʼ sikomoro teʼ sventa tskʼel li Jesuse, yuʼun poʼot xa ox te xjelav li ta be taje.  Kʼalal te xa x-echʼ Jesus ti bu taje, la skʼel muyel xchiʼuk xi laj yalbee: «Sakeo, yalan tal ta anil, yuʼun te chivay ta ana tana».  Jech oxal, yal tal ta anil xchiʼuk xkuxet noʼox yoʼonton te laj yakʼ vayuk ta sna.  Pe te lik bikʼtal kʼopojuk skotol li krixchanoetik kʼalal laj yilik taje, xi laj yalike: «Bat vayuk ta sna jun jpasmulil vinik».+  Pe vaʼi li Sakeoe xchiʼuk xi laj yalbe li Kajvaltike: «¡Kʼelavil, Kajval!, chkakʼbe j-oʼloluk kʼusitik oy kuʼun li buchʼutik abol sbaike, jech xtok, chanib to velta ta jsutesbe li buchʼu laj kelkʼanbe ta mukul stakʼine».+  Vaʼun, xi albat yuʼun li Jesuse: «Laj xa sta skolebalik avi li buchʼutik liʼ nakalik ta nae, yuʼun jaʼ xnichʼonot Abraan ek. 10  Yuʼun li Xnichʼon Krixchanoe jaʼ tal saʼ xchiʼuk tal skolta li buchʼutik chʼayemike».+ 11  Kʼalal jaʼo te yakal chaʼiik li kʼusitik chale, albatik jun lokʼolkʼop xtok ta skoj ti te nopol oyik ta Jerusalene, yuʼun tsnopik ti chvinaj tal ta anil li Ajvalilal* yuʼun Diose.+ 12  Jaʼ yuʼun, xi laj yale: «Oy jun vinik ti jaʼ xnichʼon ajvalile bat ta nom+ sventa chichʼ yabtel ta ajvalil, vaʼun sut tal. 13  Laj yikʼ tal lajunvoʼ smoso, laj yakʼbe lajuneb mina* ta skotolik xchiʼuk xi laj yale: ‹Abtelanik ti kʼu sjalil chibate›.+ 14  Pe kontrainbil yuʼun xchiʼiltak ta jteklum, jaʼ yuʼun la stakik batel jtsop jkʼopojel ta stojolal sventa xi xalbeike: ‹Mu jkʼankutik xa-och ta ajvalil kuʼunkutik›. 15  »Kʼalal echʼ xa ox kʼuk sjalile, sut tal kʼalal laj xa ox yichʼ yabtel ta ajvalile, vaʼun la stak ta ikʼel li smosotak ti laj yakʼbe komel takʼine,* yuʼun tskʼel kʼu yepal la spasik kanal ta skoj ti laj yabtelanike.+ 16  Vaʼun, te tal li baʼyele, xi laj yale: ‹Kajval, jolin lajuneb mina li aminae›.+ 17  Vaʼun, xi albate: ‹¡Lek ti jech la apase, lekil mosoil! Yuʼun tukʼ la aventain ti kʼusi juteb laj kakʼbot aventain komele, jaʼ yuʼun ichʼo avabtel sventa chaventain lajuneb jteklum›.+ 18  Vaʼun, te tal li xchaʼvoʼale, xi laj yale: ‹Kajval, pas ta voʼob mina li aminae›.+ 19  Xi laj yalbe eke: ‹Baino voʼob jteklum li voʼot eke›. 20  Pe te tal yan xtok, xi laj yale: ‹Kajval, liʼ oy li aminae, la jpix lek ta pokʼ. 21  Yuʼun lixiʼ avuʼun ta skoj ti tsots xanaʼ xapasvan ta mantale; yuʼun chalokʼes li takʼin ti muʼyuk atikʼoj ta vankoe xchiʼuk chatsobbe sat li kʼusi mu voʼotuk la atsʼune›.+ 22  Xi albate: ‹Chopol mosoil, ta jchapanot ta skoj akʼopojel. Yuʼun anaʼoj onoʼox ti tsots jnaʼ xipasvan ta mantale, ti ta jlokʼes li takʼin ti mu voʼonuk la jtikʼ ta vankoe xchiʼuk ti ta jtsobbe sat li kʼusi mu voʼonuk la jtsʼune.+ 23  Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun muʼyuk xatikʼ ta vanko li jtakʼine?* Yuʼun kʼalal mi livule, chkichʼ sutel xchiʼuk sjol jechuk li jtakʼine›. 24  »Jech oxal, xi laj yalbe li buchʼu te vaʼajtike: ‹Pojbeik li minae, jaʼ akʼbeik li buchʼu yichʼoj lajuneb minae›.+ 25  Pe xi laj yalike: ‹¡Kajval, pe oy xa lajuneb mina yuʼun chkil une!›. 26  ‹Chkalboxuk avaʼiik ti skotol li buchʼu oy yuʼune ta to x-akʼbat mas; yan li buchʼu chʼabal yuʼune ta xpojbat sutel ti kʼu yepal oy yuʼune.+ 27  Jech xtok, ikʼik tal li kajkontratak ti mu skʼanik xi-ajvalilaj ta stojolalike, liʼ xamilik ta yeloval jsate›». 28  Kʼalal laj yoʼonton ta yalel taje, lik xanavuk, muy batel ta Jerusalen. 29  Vaʼun, kʼalal nopaj xa ox batel ta Betfague xchiʼuk ta Betaniae, te ta yok li vits Olivatik chalbeike,+ la stak batel chaʼvoʼ yajchankʼoptak li Jesuse.+ 30  Xi laj yale: «Batanik li ta bikʼit lum leʼe, vaʼun mi lakʼotik xa oxe, te chukul chataik jkot chʼiom vuro ti muʼyuk buchʼu skajlebinoj-oe. Titunik, vaʼun ikʼik tal liʼe. 31  Pe mi oy buchʼu xi tsjakʼboxuke: ‹¿Kʼu yuʼun chatitunik li chʼiom vuroe?›. Xi me skʼan xavalike: ‹Yuʼun chtun yuʼun li Kajvaltike›». 32  Vaʼun, batik li buchʼutik laj yichʼik takel batele xchiʼuk jaʼ jech tajek la staik kʼuchaʼal albatike.+ 33  Pe xi laj yal li yajvaltak chʼiom vuro kʼalal la stitunike: «¿Kʼu yuʼun chatitunik li chʼiom vuroe?». 34  Xi laj yalike: «Yuʼun chtun yuʼun li Kajvaltike». 35  Laje, laj yikʼbeik tal li Jesuse, la slambeik ta sba chʼiom vuro li skʼuʼ slapoj ta sbaike, vaʼun la skajanik muyel li Jesuse.+ 36  Kʼalal kajal xa ox batel li Jesuse, lik skʼi ta be li skʼuʼ slapoj ta sbaike.+ 37  Vaʼun, kʼalal nopol xa ox x-echʼ batel ti bu chyal tal sbelel li vits Olivatike, xkuxet noʼox likel yoʼonton skotol li epal jchankʼopetike xchiʼuk tsots lik skʼupil kʼoptaik Dios ta skoj ti laj yilik li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasele. 38  Xi chalike: «¡Akʼo sta bendision li buchʼu chtal kʼuchaʼal Ajvalil ta sbi Jeovae!* ¡Akʼo oyuk jun oʼontonal ta vinajel xchiʼuk ichʼbiluk ta mukʼ li Dios te oy ta toyole!».+ 39  Pe xi laj yal jlom jfariseoetik ti te kapalik ta epal krixchanoetike: «Jchanubtasvanej, tsako ta utel li avajchankʼoptake».+ 40  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik, mi tsʼij xiik likele, jaʼ me chlik avanuk li tonetike». 41  Kʼalal poʼot xa ox xkʼote, la skʼel li jteklume, lik okʼuk ta skoj.+ 42  Xi laj yale: «Ti lajuk avakʼ venta atuke, ti lajuk avaʼibe smelolal li kʼusitik chakʼ jun oʼontonale... Pe li avi une, laj xa avichʼ mukbel li kʼusitik taje.+ 43  Yuʼun chkʼot skʼakʼalil ti chtal sjoyobtaot li avajkontratak ta estaka ti tsʼubajtik lek sniʼe xchiʼuk tsibtasoxuk* ta jujujot.+ 44  Tsjipot ta lum xchiʼuk li avalab achiʼuke,+ jech xtok, mi jpʼejuk ton kajal chkom ta sba yan ton liʼ ta atojolale,+ yuʼun muʼyuk xavakʼ venta kʼalal jaʼo skʼakʼalil chavichʼ kʼelele». 45  Vaʼun, och batel ta templo xchiʼuk lik snuts lokʼel skotol li buchʼutik te chchonolajike.+ 46  Te une, xi albatike: «Xi tsʼibabile: ‹Li jnae spasobil orasion chkʼot›,+ pe li voʼoxuke apasojik xa ta xchʼen j-elekʼetik».+ 47  Te chchanubtasvan-o skotol kʼakʼal ta templo. Pe li bankilal paleetik, li jchanubtasvanejetik ta mantal xchiʼuk li buchʼutik tsots yabtelik ta jteklume lik skʼelik kʼuxi xuʼ smilik.+ 48  Pe mu staik ti kʼu yelan xuʼ smilike, yuʼun te napʼalik ta stojolal Jesus skotol li krixchanoetik sventa chaʼiik li kʼusitik chale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Kʼalal chalbe skʼoplal jun mina li ta griego kʼope, jaʼ 340 gramo yalal. Yaʼeluke, sien drakma yepal. Kʼelo Apendise B14.
Literal «platae».
Literal «li jplatae».
O «chakʼboxuk avokol».