Xi chal Lukas 18:1-43

  • Lokʼolkʼop ta sventa jun ants ti tskʼanilan vokole (1-8)

  • Jun jfariseo xchiʼuk jun jtsobpatan (9-14)

  • Jesus xchiʼuk uni ololetik (15-17)

  • Oy kʼusi la sjakʼ jun jkʼulej ajvalil (18-30)

  • Laj yal yan velta ti chcham li Jesuse (31-34)

  • Jam sat jun maʼsat vinik ti jkʼanlimoxnae (35-43)

18  Vaʼun, lik albatikuk jun lokʼolkʼop ta sventa ti toj tsots skʼoplal skʼan mu xikta sbaik ta spasel orasion sventa mu xlubtsajike,+  xi lik yale: «Oy jun jchapanvanej ta jun jteklum ti muʼyuk bu chiʼta Dios xchiʼuk ti muʼyuk bu chichʼ ta mukʼ krixchanoetike.  Jech xtok, li ta jteklum taje oy jun ants ti chamem smalale, chkʼotilan ta stojolal li jchapanvaneje xchiʼuk xi chalbee: ‹Kʼelo ti tukʼuk xkichʼ chapanel kʼalal chikʼun batel ta snail chapanobbail li kajkontrae›.  Lek jal ti muʼyuk bu la stsakbe ta mukʼ skʼop ants li jchapanvaneje, pe xi la snop ta tsʼakale: ‹Manchuk mi muʼyuk bu ta jxiʼta Dios xchiʼuk ti muʼyuk bu chkichʼ ta mukʼ mi junuk krixchanoe,  ta skoj ti liʼ xvulvun ta jtojolal li ants ti chamem smalale, ta jkʼel ti akʼo tukʼuk xichʼ chapanel sventa mu xa xtal svulilanune, yuʼun liʼ xvaʼvun ta skʼanel partee›».+  Vaʼun, xi laj yal li Kajvaltike: «¡Chikintaik li kʼusi laj yal li jchapanvaneje, manchuk mi muʼyuk tukʼ stalelal!  Jaʼ me jech ta melel, ¿mi mu tauk skʼel Dios ti tukʼuk xchapanatik li buchʼutik tʼujbil yuʼun ti ta kʼakʼal akʼobal tskʼanik vokol ta stojolale+ xchiʼuk mi mu tauk xakʼ ta ilel ta stojolalik ti oy lek smalael yuʼune?+  Chkalboxuk avaʼiik ti tskʼel ti akʼo tukʼuk xichʼik chapanel ta anile. Pe kʼalal mi vul li Xnichʼon Krixchanoe, ¿mi oy van ta melel jech xchʼunel oʼontonal tsta li ta balumile?».  Pe xi laj yal jun lokʼolkʼop xtok ta sventa li buchʼutik spatoj yoʼonton ti tukʼ chaʼi sbaike xchiʼuk ti muʼyuk sbalil chilik yantike: 10  «Muy batel chaʼvoʼ viniketik ta templo sventa tspasik orasion, jun jfariseo xchiʼuk jun jtsobpatan. 11  Te vaʼi sventa tspas orasion li jfariseoe, xi lik yalbe sba skʼoplal stuke: ‹Dios, ta jtojbot ta vokol ti mu jechukun kʼuchaʼal skotol li yantike: ti j-elekʼetike, ti muʼyuk stukʼilike, ti tsloʼla snup xchiʼilike xchiʼuk ti mi jaʼuk xikoʼolaj kʼuchaʼal li jtsobpatan liʼe. 12  Chaʼkoj ta jpas ayuno* ta xemana, chkakʼ jdiesmo ta skotol li kʼusitik ta jtae›.+ 13  Yan li jtsobpatane nom to la svaʼan sba, mi jaʼuk skʼan stoy muyel sat ta vinajel, kʼajomal noʼox lik smaj stiʼ yoʼonton xchiʼuk xi laj yale: ‹Ay Dios, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal, yuʼun jpasmulilun›.+ 14  Chkalboxuk avaʼiik ti vinik taje jaʼ mas tukʼ skʼoplal kʼalal sut batel ta snae, jaʼ mu sta li jfariseoe.+ Yuʼun li buchʼu xtoyet xa chaʼi sbae chichʼ bikʼtajesbel skʼoplal, yan li buchʼu bikʼit chakʼ sbae chichʼ toybel skʼoplal».+ 15  Vaʼun, li krixchanoetike te laj yikʼbeik tal uni ololetik sventa xakʼ skʼob ta stojolalik, pe kʼalal laj yil jchankʼopetik taje, lik yutik.+ 16  Pe laj yikʼ tal ololetik li Jesuse xchiʼuk xi laj yale: «Akʼo talikuk ta jtojolal li uni ololetike xchiʼuk mu xapajesik. Yuʼun jaʼ jechik li buchʼutik chuʼuninik li Ajvalilal* yuʼun Diose.+ 17  Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti buchʼu muʼyuk chchʼam li Ajvalilal yuʼun Dios jech kʼuchaʼal jun uni olole, mi jaʼuk onoʼox bu ch-och te».+ 18  Oy jun ajvalil ti xi la sjakʼbe Jesuse: «Lekil Jchanubtasvanej, ¿kʼusi skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?».+ 19  Xi albat yuʼun li Jesuse: «¿Kʼu yuʼun chavalbun ti lekune? Muʼyuk onoʼox buchʼu lek, jaʼ noʼox stuk lek li Diose.+ 20  Xavojtikin li mantaletike: ‹Mu xaloʼla anup achiʼil,+ mu xamilvan,+ mu xa-elkʼaj,+ mu xanopbe smul achiʼil+ xchiʼuk ichʼo ta mukʼ atot ameʼ›».+ 21  Vaʼun, xi la stakʼ li vinike: «Ta jbikʼtal onoʼox lik jpas tal skotol maʼ taje». 22  Xi laj yal Jesus kʼalal laj yaʼie: «Oy to jtos kʼusi skʼan avuʼun: chono skotol li kʼusitik oy avuʼune, li stojole bat chʼakbo li buchʼutik abol sbaike; jaʼ jech chata akʼulejal ta vinajel, vaʼun laʼ tsʼakliun».+ 23  Kʼalal laj yaʼi taje, lik yat tajek yoʼonton, yuʼun jkʼulej tajek.+ 24  Li Jesuse la skʼel batel li vinike, vaʼun xi laj yale: «¡Toj vokol chaʼi ch-och batel ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼutik oy stakʼinike!+ 25  Ta melel, jaʼ mu vokoluk chjelav ta sat akuxa sventa tsʼisom jkot kameyo, jaʼ toj vokol ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu jkʼuleje».+ 26  Xi laj yalik li buchʼutik laj yaʼiik taje: «¿Buchʼu xa noʼox xuʼ xkol?».+ 27  Xi laj yale: «Li kʼusitik mu xuʼ yuʼun spasel li krixchanoetike, xuʼ yuʼun spasel li Diose».+ 28  Pe xi laj yal li Pedroe: «¡Kʼelavil!, li voʼonkutike kiktaojkutik li kʼusitik oy kuʼunkutik sventa jtsʼakliotkutike».+ 29  Xi albatike: «Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti skotol li buchʼu yiktaoj sna o yajnil o sbankil o yitsʼin o xvix o yixlel o stot smeʼ o xnichʼnab ta skoj li Ajvalilal yuʼun Diose+ 30  mas to me toj ep tsta li avi kʼakʼale xchiʼuk ta me sta xkuxlejal sbatel osil ta tsʼakal».+ 31  Vaʼun, parte laj yikʼ batel li 12 ta voʼ jtakboletike xchiʼuk xi laj yalanbee: «¡Kʼelavilik! Chijmuy batel ta Jerusalen, vaʼun chkʼot ta pasel* skotol li kʼusitik stsʼibaoj j-alkʼopetik ta sventa li Xnichʼon Krixchanoe.+ 32  Jech kʼuchaʼal liʼe, chichʼ akʼel ta skʼob jyanlumetik sventa tslabanik,+ muʼyuk xa noʼox xkʼexlal chilbajinik+ xchiʼuk tstubtaik,+ 33  vaʼun tsmilik mi laj xa ox stsitsike;*+ pe chchaʼkuxi ta yoxibal kʼakʼal».+ 34  Pe mi jtosuk bu laj yaʼibeik smelolal taje, yuʼun mukbil smelolal li kʼusitik albatike. 35  Vaʼun, kʼalal poʼot xa ox xkʼot ta Jeriko li Jesuse, te chotol jun maʼsat vinik ta xokon be, te tskʼan limoxna.+ 36  Kʼalal laj yaʼi ti ep te ch-echʼ krixchanoetik li maʼsate, la sjakʼ kʼusi ti yakal chkʼot ta pasele. 37  Xi laj yalbeike: «¡Jaʼ liʼ yakal ch-echʼ li Jnasaretal Jesuse!». 38  Xi lik avanuke: «¡Jesus, Xnichʼon David, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal!». 39  Pe li buchʼutik jbabeik batele tsots lik yutik ti akʼo stsʼijie, pe mas to tsots xi lik avanuke: «¡Xnichʼon David, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal!». 40  Jech oxal, vaʼi li Jesuse xchiʼuk laj yal mantal ti akʼo yikʼik tal li vinike. Kʼalal nopaj xa ox tale, xi la sjakʼ li Jesuse: 41  «¿Kʼusi chakʼan ta jpasbot?». Xi laj yalbee: «Kajval, akʼo jamuk li jsate». 42  Vaʼun, xi albat yuʼun li Jesuse: «Akʼo jamuk li asate; lapoxtaj xa ta skoj li xchʼunel avoʼontone».+ 43  Jech oxal, ta ora noʼox jam li sate, vaʼun lik stsʼakli batel Jesus+ xchiʼuk la stoybe skʼoplal Dios. Kʼalal laj yilik krixchanoetik li kʼusi kʼot ta pasele, lik skʼupil kʼoptaik Dios ek.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ayuno.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «tstsʼaki».
O «yakʼbeik nukule».