Xi chal Lukas 16:1-31

  • Lokʼolkʼop ta sventa jchabina ti muʼyuk tukʼe (1-13)

    • Li buchʼu tukʼ chakʼ sba ta sventa kʼusi jutuke tukʼ chakʼ sba ta sventa li kʼusi epe (10)

  • Li Mantal xchiʼuk li Ajvalilal yuʼun Diose (14-18)

  • Lokʼolkʼop ta sventa jun jkʼulej vinik xchiʼuk Lasaro (19-31)

16  Vaʼun, xi laj yalbe li yajchankʼoptak eke: «Oy jun jkʼulej vinik ti oy jun jchabina yuʼun ti laj yichʼ tikʼbel smul ta skoj ti jecheʼ la chixtolanbe li kʼusitik oy yuʼun yajvale.  Jaʼ yuʼun, la stak ta ikʼel xchiʼuk xi laj yalbee: ‹¿Kʼusi ti vaʼ yelan yakalot spasel ti kʼot ta jchikine? Albun kaʼi kʼu yelan oy skotol li kʼusitik aventainoje, yuʼun muʼyuk xa bu chabain li jnae›.  Xi la snop ta yoʼonton li jchabinae: ‹¿Kʼusi van ta jpas ta skoj ti tslokʼesun ta kabtel li kajvale? Yuʼun muʼyuk xa yipal kuʼun ta yabtelanel li balumile xchiʼuk chikʼexav ta skʼanel limoxna.  ¡Aa!, laj xa jnaʼ kʼusi ta jpas sventa oyuk buchʼu xiyotes ta sna kʼalal mi lilokʼesat ta jchabinae›.  Vaʼun, la stak ta ikʼel ta jujuntal li buchʼutik oy yil ta stojolal yajvale, xi laj yalbe li baʼyele: ‹¿Kʼu yepal avil yuʼun li kajvale?›.  Xi la stakʼe: ‹Oy sien ta pʼis aseite ti pasbil ta oliva ti lek mukʼtik spʼisole›.* Xi albate: ‹Chotlan, liʼ oy li svunal avil ti la apas firmare xchiʼuk 50 xa noʼox ta pʼis xatsʼiba ta anil›.  Vaʼun, xi laj yalbe li jun eke: ‹¿Kʼu yepal avil li voʼote?›. Xi la stakʼe: ‹Oy sien ta pʼis trigo ti lek mukʼtik spʼisole›.* Xi albate: ‹Tsako li svunal kʼusi kʼotem ta nopel ta sventa li avile xchiʼuk 80 xa noʼox ta pʼis xatsʼiba›.  Manchuk mi muʼyuk tukʼ li jchabinae, kʼupil kʼoptaat yuʼun li yajvale, yuʼun pʼij ti kʼu yelan la spas sbae; yuʼun li krixchanoetik avie* jaʼ mas pʼijik, jaʼ mu sta li yajtuneltak Diose.*+  »Chkalboxuk avaʼiik xtok ti xatunesik li kʼulejal ta balumil* sventa xasaʼ avamigotakike,+ yuʼun kʼalal mi laj skʼoplal li kʼulejal taje, li avamigotakike chikʼoxuk ochel ta snaik ti jaʼ sventa sbatel osile.+ 10  Li buchʼu tukʼ chakʼ sba ta sventa li kʼusi jutuke tukʼ chakʼ sba xtok ta sventa li kʼusi epe, jech xtok, li buchʼu muʼyuk tukʼ chakʼ sba ta sventa li kʼusi jutuke muʼyuk tukʼ chakʼ sba xtok ta sventa li kʼusi epe. 11  Jaʼ yuʼun, mi muʼyuk tukʼ avakʼoj abaik ta sventa li akʼulejalik ta balumile, ¿buchʼu xa noʼox spatoj yoʼonton chal ti xuʼ xabain li melel kʼulejale? 12  Jech xtok, mi muʼyuk tukʼ avakʼoj abaik ta sventa li kʼusi maʼuk avuʼunike, ¿buchʼu xa noʼox chakʼboxuk li kʼusi kʼejbil ti jaʼ avuʼunike?+ 13  Mu me xuʼ xtun ta moso ta chaʼvoʼ yajval mi junuk j-abtel ta na, yuʼun tskontrain li june, jaʼ tskʼan li yane; o jaʼ mas nopol chakʼ sba ta stojolal li june, pe tspʼaj li yane. Jaʼ me jech ek, mu me xuʼ xatunik ta smoso Dios xchiʼuk ta smoso Kʼulejal».+ 14  Kʼalal laj yaʼi jfariseoetik skotol li kʼusitik taje, lik snel satiik sventa tslabanik, yuʼun xpichʼet yoʼontonik ta takʼin.+ 15  Jaʼ yuʼun, xi albatike: «Li voʼoxuke chavalik ta stojolal krixchanoetik ti tukʼoxuke,+ pe xojtikin me Dios li avoʼontonike.+ Yuʼun ibal me sba* chil Dios li kʼusi mukʼ skʼoplal chil krixchanoetike.+ 16  »Li Mantal xchiʼuk li kʼusitik yaloj J-alkʼopetike laj yichʼ alel kʼalal to ta skʼakʼalil Juan. Jaʼo te lik yichʼ alel tal ti jaʼ lekil aʼyejetik li Ajvalilal* yuʼun Diose, vaʼun jaʼ li kʼusi ta sjunul yoʼonton tskʼan tsta li jeltos krixchanoetike.+ 17  Ta melel, xuʼ van jaʼ mu vokoluk chlaj skʼoplal li vinajel xchiʼuk balumile, pe li kʼusi tsʼibabil ta Mantale persa onoʼox chkʼot ta pasel skotol, manchuk mi jaʼ li letra ti bikʼit tajek ta skotole.+ 18  »Tsloʼla snup xchiʼil li buchʼu tsutes-o* yajnil xchiʼuk ti chikʼ yan antse, jech xtok, ta xmulivaj li buchʼu chikʼ jun ants ti sutesbil yuʼun smalale.+ 19  »Oy jun jkʼulej vinik ti naka kuxul morado xchiʼuk lino pokʼ tslape xchiʼuk ti xkuxet noʼox yoʼonton jujun kʼakʼal tskʼupin skʼulejale. 20  Pe nopem xaʼi te chakʼik jun jkʼanlimoxna vinik li ta stiʼ snae, Lasaro sbi, noj ta kʼaʼal chin li sbekʼtale 21  xchiʼuk oy tajek ta yoʼonton tslajes yaʼi li kʼusitik chlilij yalel ta xmexa li jkʼulej vinike. Pe chlaj ta lekʼbel ta tsʼiʼ xtok li skʼaʼal chine. 22  Vaʼun, kʼalal echʼ batel kʼakʼale, cham li jkʼanlimoxnae, vaʼun ikʼat batel yuʼun anjeletik ta xokon Abraan. »Cham li jkʼulej vinik eke xchiʼuk laj yichʼ mukel. 23  Kʼalal jaʼo te chil svokol ta Mukinale,* la stoy muyel sat, te laj yil batel ta nom li Abraan xchiʼuk Lasaro ti te oy ta xokone. 24  Jech oxal, kʼopoj xchiʼuk xi laj yale: ‹Jtot Abraan, kʼuxubinun, tako tal li Lasaroe, akʼo stsʼaj sniʼ skʼob ta voʼ sventa xtal sikubtasbun kokʼ, yuʼun toj echʼem chkil jvokol ta skoj ti xtiltun* li kʼokʼe›. 25  Pe xi laj yal li Abraane: ‹Jnichʼon, vuleso ta ajol ti ep kʼusitik la ata ta akuxlejale, jaʼuk li Lasaroe naka chopol kʼusitik la sta. Pe li avi une, liʼ xa la sta spatobil yoʼontone, yan li voʼote chavil avokol. 26  Maʼuk noʼox taje, yuʼun oy jun natil xab* ta oʼlol kuʼuntik, jaʼ yuʼun li buchʼutik tskʼan chbatik ti bu oyoxuke mu xuʼ xjelavik batel xchiʼuk muʼyuk buchʼu xuʼ xjelav tal ta jtojolalkutik xtok liʼe›. 27  Vaʼun, xi laj yale: ‹Mi jeche chaʼa, tot, ta jkʼanbot vokol ti akʼo xatak batel ta sna jtote, 28  yuʼun oy voʼob kitsʼinab ti skʼan lek tsʼakal xcholbatik mantal sventa mu xtalik li ta yavil tsatsal vokolil liʼe›. 29  Pe xi la stakʼ li Abraane: ‹Te oy ta stojolalik li kʼusitik la stsʼiba Moises xchiʼuk li kʼusitik yaloj J-alkʼopetike; jaʼ akʼo xchikintabeik li kʼusitik chalike›.+ 30  Vaʼun, xi la stakʼe: ‹Jtot Abraan, muʼyuk ta xchikintabeik, yuʼun jaʼ to tsutes yoʼontonik mi jaʼ bat ta stojolalik li buchʼu chaʼkuxieme›. 31  Pe xi la stakʼ li Abraane: ‹Mi mu skʼan xchikintabeik li kʼusitik la stsʼiba Moises+ xchiʼuk li kʼusitik yaloj J-alkʼopetike, muʼyuk me bu chchʼunbeik xtok li buchʼu chaʼkuxieme›».

Tsʼibetik ta yok vun

O «sien bato aseite». Li jun batoe jaʼ 22 litro. Kʼelo Apendise B14.
O «sien koro trigo». Li jun koroe jaʼ 220 litro. Kʼelo Apendise B14.
Literal «yalab xnichʼnab li kʼusitik oy ta balumile».
Literal «li yalab xnichʼnab sakil osile».
Literal «kʼulejal ti muʼyuk stukʼile».
Kʼelo Glosario, ibal sba.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Li jpʼel kʼop ta griego taje jaʼ skʼan xal ti oy lek svunal yuʼunik ta stojolal ajvalil ti xuʼ sutes-o sbaik li buchʼutik nupunemike.
O «Adese», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «xloklun; xpulpun».
Kʼelo Glosario, xab.