Xi chal Lukas 15:1-32

  • Lokʼolkʼop ta sventa chʼayemal chij (1-7)

  • Lokʼolkʼop ta sventa ti chʼay jsep takʼine (8-10)

  • Lokʼolkʼop ta sventa chʼayemal kerem (11-32)

15  Vaʼun, skotol li jtsobpatanetik xchiʼuk li jpasmuliletike nopajik talel ta stojolal Jesus sventa chaʼibeik li skʼope.+  Li jfariseoetik xchiʼuk li jchanubtasvanejetik ta mantale xi chbikʼtal kʼopojik-oe: «Lek chchʼam jpasmuliletik li vinik leʼe xchiʼuk chchiʼin ta veʼel».  Vaʼun, xi albatik yuʼun Jesus li lokʼolkʼop liʼe:  «Mi oy jun vinik avuʼunik ti oy sien ta kot xchije, pe ti chʼay jkote, ¿mi mu teuk van chikta ta takixokol balumil li 99 ta kot sventa chbat saʼ tal li jkot ti chʼayeme, ti jaʼ to chlaj yoʼonton mi la stae?+  Vaʼun, tskajan ta snekeb mi la stae xchiʼuk xkuxet xa yoʼonton.  Vaʼun, kʼalal chkʼot ta snae, tstak ta ikʼel yamigotak xchiʼuk slakʼnatak, xi chalbee: ‹Jmojuk kuxetuk koʼontontik, yuʼun laj xa jta li jchij ti chʼayem toʼoxe›.+  Chkalboxuk avaʼiik ti jaʼ jech xkuxet yoʼontonik ta vinajel kʼalal tsutes yoʼonton li jun jpasmulile,+ ti jaʼ mu sta jech ta skoj li 99 ta voʼ tukʼil krixchanoetik ti mu persauk sutes yoʼontonike.  »O mi oy junuk ants ti oy lajunsep drakma* stakʼine, pe ti chʼay jsepe, ¿mi mu tauk stsan skantil, tsmes lek sna xchiʼuk tsaʼ lek ti jaʼ to chlaj yoʼonton mi la stae?  Vaʼun, kʼalal mi la stae, tstak ta ikʼel li yamigotake* xchiʼuk li slakʼnatake, xi chalbee: ‹Jmojuk kuxetuk koʼontontik, yuʼun laj xa jta li jsep drakma* takʼin ti chʼayem toʼoxe›. 10  Chkalboxuk avaʼiik ti jaʼ jech xkuxet yoʼonton li yaj-anjeltak Dios kʼalal tsutes yoʼonton li jun jpasmulile».+ 11  Vaʼun, xi laj yale: «Oy jun vinik ti oy chaʼvoʼ xnichʼone. 12  Xi laj yalbe stot li itsʼinale: ‹Tot, akʼbun li jparte ti kʼu yepal skʼoplal chavakʼbune›. Vaʼun, li totile la xchʼakbe kʼusitik oy yuʼun li chaʼvoʼ xnichʼnabe. 13  Kʼalal echʼ jayibuk kʼakʼale, la stsob skotol kʼusitik oy yuʼun li itsʼinale, bat ta namal balumil, vaʼun te laj yixtolan skotol li kʼusitik oy yuʼune, yuʼun muʼyuk xa noʼox spajeb li kʼusitik la spase. 14  Kʼalal laj xa ox slajes skotole, tal tsatsal viʼnal li ta namal balumil taje, vaʼun lik yil svokol. 15  Jech oxal, bat spakʼalin sba ta stojolal jun jnaklej li ta balumil taje, vaʼun takat batel ta yosil sventa chchabibe xchitom.+ 16  Oy tajek ta yoʼonton tslajesbe yaʼi sveʼel chitom li kereme, pe muʼyuk buchʼu kʼusi x-akʼbat slajes. 17  »Xi laj yal kʼalal vul xchʼulele: ‹¡Kʼu to noʼox yepal yaj-abteltak jtot ti ep spanike, jaʼuk ti voʼone chicham xa ta viʼnal! 18  Ta jtam batel jbe, chibat yoʼ bu oy li jtote xchiʼuk xi chkalbee: «Tot, jtaoj jmul ta stojolal Dios ta vinajel xchiʼuk ta atojolal. 19  Mu xa jta-o ti chapʼisun ta anichʼone. Pʼisun xa noʼox kʼuchaʼal junuk avaj-abtel»›. 20  Jech oxal, la stam batel sbe, bat yoʼ bu oy li stote. Kʼalal nom to skʼan xkʼote, taat ta ilel yuʼun li stote, kʼuxubaj ta yoʼonton xnichʼon li totile, bat snup ta be ta anil, la smey xchiʼuk la skʼunil tsʼutsʼ.* 21  Vaʼun, xi laj yalbe li stote: ‹Tot, jtaoj jmul ta stojolal Dios ta vinajel xchiʼuk ta atojolal.+ Mu xa jta-o ti chapʼisun ta anichʼone›. 22  Pe xi laj yalbe smosotak li totile: ‹¡Sobanik!, ichʼik tal jlikuk natil kʼuʼil ti bu mas leke xchiʼuk lapbeik. Jech xtok, xojbeik junuk aniyo ta sniʼ skʼob xchiʼuk lapbeik xonob. 23  Xchiʼuk ikʼik tal li chʼiom tot vakax ti lek jupʼeme, milik jtiʼtik xchiʼuk muyubajkutik, 24  yuʼun chamem toʼox li jnichʼon liʼe, pe chaʼkuxi xa;+ chʼayem toʼox, pe laj xa yichʼ tael›. Vaʼun, lik muyubajikuk. 25  »Pe jaʼo batem ta yosilik li bankilale, vaʼun kʼalal sut tal xchiʼuk ti nopaj tal ta snae, laj yaʼi ti chnik son xchiʼuk ti yakal ch-akʼotajike. 26  Jech oxal, la skʼopon jun yajtunel xchiʼuk la sjakʼbe kʼusi yakal chkʼot ta pasel. 27  Xi takʼbate: ‹Sut tal li avitsʼine, vaʼun li atote la smil jkot chʼiom tot vakax ti lek jupʼeme, yuʼun muʼyuk ip* sut tal›. 28  Pe ilin ta jyalel xchiʼuk mu skʼan x-och li ta snae. Vaʼun, lokʼ tal li stote xchiʼuk lik skʼanbe vokol ti akʼo ochuke. 29  Xi la stakʼbe li stote: ‹¡Kʼelavil!, oy xa jayibuk jabil chi-abtej ta atojolal kʼuchaʼal jun moso xchiʼuk mi junuk velta kiktaoj jba ta xchʼunel li amantaltake. Pe mi junuk velta avakʼojbun jkotuk chʼiom tentsun sventa ximuyubaj xchiʼuk li kamigotake. 30  Pe jaʼ noʼox ti sut tal li anichʼon ti ay yixtolan ta jchonbail antsetik li kʼusitik oy avuʼune, la amilbe jkot chʼiom tot vakax ti lek jupʼeme›. 31  Vaʼun, xi la stakʼbe xnichʼon li totile: ‹Jnichʼon, liʼ onoʼox achiʼinojun-o maʼ li voʼote xchiʼuk jaʼ avuʼun skotol li kʼusitik oy kuʼune. 32  Pe yuʼun skʼan xijmuyubaj xchiʼuk ti xkuxetuk noʼox koʼontontike, yuʼun chamem toʼox li avitsʼine, pe chaʼkuxi xa; chʼayem toʼox, pe laj xa yichʼ tael›».

Tsʼibetik ta yok vun

O «yamigatake».
O «butsʼ; tsʼutsʼun».
O «yuʼun lek».