Xi chal Lukas 14:1-35

  • Poxtaj ta savado jun vinik ti ip ta situbele (1-6)

  • Bikʼit xkakʼ jbatik kʼalal chkichʼtik takel ta ikʼele (7-11)

  • Jaʼ tako ta ikʼel li buchʼutik mu kʼusi xuʼ stojboxuk-o sutele (12-14)

  • Lokʼolkʼop ta sventa li buchʼutik takbil ta ikʼel ti muʼyuk xbatike (15-24)

  • Ti kʼusi skʼan jpastik sventa xijkʼot ta jchankʼope (25-33)

  • «Chlaj yip li atsʼame» (34, 35)

14  Ta yan veltae, bat ta veʼel ta sna jun jnitvanej ta relijion yuʼun jfariseoetik ta skʼakʼalil savado, li buchʼutik te oyik ta nae te nopol tskʼelik batel.  Pe jaʼo te vaʼal ta yeloval Jesus jun vinik ti ip ta situbele.*  Jaʼ yuʼun, lik kʼopojuk li Jesuse, xi lik sjakʼbe li buchʼutik lek chanemik ta Mantale xchiʼuk li jfariseoetike: «¿Mi stakʼ xijpoxtavan ta savado o mi muʼyuk?».+  Pe te tsʼijil komik. Vaʼun, la stsakbe skʼob li vinike, la xpoxta, laje la stak batel.  Xi albatike: «¿Buchʼu van junukal avuʼunik ti muʼyuk chbat slokʼes ta anil mi balchʼuj ochel ta yut chʼen+ ta skʼakʼalil savado li xnichʼone o li stot xvakaxe?».+  Vaʼun, muʼyuk bu la stakʼik jpʼeluk.  Kʼalal laj yakʼ venta ti kʼu yelan tstʼujik li chotlebaletik ti bu mas tsotsik skʼoplale, lik yalbe jun lokʼolkʼop li buchʼutik takbilik ta ikʼele.+ Xi laj yale:  «Kʼalal oy buchʼu chikʼot ta veʼel ta skʼinal nupunele, mu me jaʼuk te xachoti li ta chotlebal ti bu mas tsots skʼoplale.+ Yuʼun xiʼel oy buchʼu ikʼbil ta veʼel ek ti jaʼ mas ojtikinbil kʼuchaʼal li voʼote.  Vaʼun, ti xtal li buchʼu laj yikʼoxuk ta veʼele xchiʼuk ti xi chalbote: ‹Jaʼ liʼ akʼo chotluk li vinik liʼe›. Jech chakʼexav xa chbat chotlan li ta chotlebal bu muʼyuk tsots skʼoplale. 10  Pe kʼalal chavichʼ takel ta ikʼele, jaʼ te xbat chotlan li ta chotlebal bu muʼyuk tsots skʼoplal sventa xi chalbot li buchʼu la stakot ta ikʼele: ‹Amigo, laʼ liʼ ti bu mas leke›. Vaʼun, chichʼoxuk ta mukʼ skotol li buchʼutik takbil ta ikʼele.+ 11  Yuʼun li buchʼu xtoyet xa chaʼi sbae chichʼ bikʼtajesbel skʼoplal, yan li buchʼu bikʼit chakʼ sbae chichʼ toybel skʼoplal».+ 12  Vaʼun, xi laj yalbe ek li j-ikʼvanej ta veʼele: «Kʼalal cha-ikʼvan ta veʼel ta oʼlol kʼakʼal o ta bat kʼakʼale, mu me jaʼuk xatak ta ikʼel li avamigotake, li abankil avitsʼinabe, li avutsʼ avalaltake xchiʼuk li alakʼnatak ti jkʼulejike. Yuʼun xuʼ van stakoxuk ta ikʼel junuk kʼakʼal ek, vaʼun jaʼ atojol chkʼot. 13  Pe kʼalal chapas kʼine, jaʼ tako ta ikʼel li buchʼutik abol sbaike, li buchʼutik mu xtun skʼobike,* li koxoetike xchiʼuk li maʼsatetike,+ 14  vaʼun chamuyubaj, yuʼun muʼyuk kʼusi xuʼ stojboxuk-o sutel. Yuʼun te chavichʼ tojbel kʼalal chchaʼkuxi+ li buchʼutik tukʼike». 15  Kʼalal laj yaʼi jun vinik taje, ti ikʼbil ta veʼel eke, xi laj yalbe li Jesuse: «Xmuyubaj noʼox li buchʼu tsveʼ pan li ta Ajvalilal* yuʼun Diose». 16  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Oy jun vinik ti laj yakʼ mukʼta veʼel ta bat kʼakʼale,+ vaʼun ep buchʼutik la stak ta ikʼel. 17  Kʼalal la sta yorail li veʼel ta bat kʼakʼale, la stak batel smoso sventa xi xbat yalbe li buchʼutik takbilik ta ikʼele: ‹Laʼik, yuʼun meltsajem xa skotol›. 18  Pe lik skʼan perton skotolik.+ Xi laj yal li baʼyele: ‹La jman jsep kosil, jaʼ yuʼun chbat jkʼel; avokoluk, pasun ta perton›. 19  Xi laj yal li jun eke: ‹La jman voʼob par j-abtel vakax, jaʼ yuʼun chbat jkʼel; avokoluk, pasun ta perton›.+ 20  Xi laj yal li jun xtoke: ‹Jaʼ to linupun, jech oxal mu xuʼ kuʼun xibat›. 21  Jaʼ yuʼun, bat ta stojolal yajval li mosoile, bat yalbe skotol taje. Vaʼun, ilin tajek li yajval nae xchiʼuk xi laj yalbe li smosoe: ‹Batan ta anil li ta mukʼtik kayee xchiʼuk li ta bikʼtal bebetik ta jteklume, vaʼun ikʼo tal li buchʼutik abol sbaike, li buchʼutik mu xtun skʼobike, li maʼsatetike xchiʼuk li koxoetike›. 22  Xi laj yal ta tsʼakal li mosoile: ‹Kajval, laj xa yichʼ pasel li kʼusi laj avale, pe oy to xokol chotlebal›. 23  Xi albat yuʼun yajval li mosoile: ‹Batan ta bebetik xchiʼuk ta bikʼtal bebetik, vaʼun ikʼo tal ta persa skotolik sventa xnoj li jnae.+ 24  Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti buchʼutik laj yichʼik takel ta ikʼele, mi junuk buchʼu tspas preva li jveʼel sventa bat kʼakʼale›».+ 25  Vaʼun, li Jesuse te chanav batel xchiʼuk epal krixchanoetik, joypʼij xchiʼuk xi laj yalanbee: 26  «Mi oy buchʼu chtal ta jtojolal pe ti muʼyuk bu tspʼaj* stot, smeʼ, yajnil, xnichʼnab, sbankil yitsʼinab, yixleltak o xvixobtak xchiʼuk mi jaʼuk bu tspʼaj li xkuxlejal stuke,+ mu xuʼ xtun ta kajchankʼop.+ 27  Li buchʼu muʼyuk chkuch li jtel teʼ sventa vokolil* kʼalal chtal ta jtojolale, mu xuʼ xtun ta kajchankʼop.+ 28  Jech kʼuchaʼal liʼe, mi oy junuk avuʼunik ti tskʼan tsvaʼan junuk tayal kʼelob osile, ¿mi mu baʼyeluk chchotan sba sventa tskʼel kʼu yepal chlaj yuʼun sventa stsuts yuʼun li kʼusi tspase? 29  Yuʼun mi moʼoje, xuʼ me xakʼbe snakleb, pe muʼyuk bu tstsuts yuʼun, vaʼun yikʼaluk me xlik labanatuk yuʼun li buchʼutik chilike, 30  xi chalike: ‹Oy kʼusi lik svaʼan li vinik leʼe, pe muʼyuk bu stsuts yuʼun›. 31  ¿Mi oy van junuk ajvalil ti chbat spas kʼop xchiʼuk yan ajvalil, ti mu baʼyeluk chchotan sba sventa tsnop lek mi stsal yuʼun ta lajunmil soltaroetik li yan ajvalil ti jaʼ oy 20 mil yajsoltarotake? 32  Ta melel, mi mu xuʼ yuʼune, tstak batel jtsop jkʼopojel kʼalal nom to xtal li yan ajvalile, vaʼun tskʼan ti akʼo spas ta jun yoʼontonike. 33  Jaʼ noʼox jech ek, naʼik me lek ti mu me xuʼ xatunik ta kajchankʼop mi muʼyuk chaviktaik* skotol li kʼusitik oy avuʼunike.+ 34  »Toj lek ta melel maʼ li atsʼame. Pe mi oy junuk velta chlaj yip li atsʼame, ¿kʼuxi xa chchiʼub?+ 35  Mu xa kʼusi xtun-o ta sventa li balumile, mi jaʼuk ta sventa li skʼaʼal balumile. Tstaniik lokʼel. Akʼo yaʼi li buchʼu tskʼan chchikintae».+

Tsʼibetik ta yok vun

Stsoboj sba yaʼlel sbekʼtal.
O «tunkoike; mochʼ skʼobike».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «pe mi mas skʼanoj».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ sventa vokolil.
O «chtuchʼ ta avoʼontonik».