Xi chal Lukas 13:1-35

  • Tsutes yoʼontonik o mi chlajik (1-5)

  • Lokʼolkʼop ta sventa li steʼel igo ti mu xakʼ sate (6-9)

  • Poxtaj ta skʼakʼalil savado jun ants ti ipe (10-17)

  • Lokʼolkʼop ta sventa bekʼ mostasa xchiʼuk levadura (18-21)

  • Skʼan tsots xichʼ akʼbel yipal sventa xij-och li ta bikʼit tiʼ nae (22-30)

  • Vet li Erodese (31-33)

  • Laj yat yoʼonton ta stojolal Jerusalen li Jesuse (34, 35)

13  Li vaʼ kʼakʼale, oy buchʼutik te laj yalbeik Jesus kʼu yelan milatik yuʼun Pilato li jgalileaetik kʼalal jaʼo te chakʼik milbil matanale.  Jech oxal, xi takʼbatike: «¿Mi chanopik ti jaʼ mas to toj tsots smulik li jgalileaetik ta skoj ti vaʼ yelan tsots vokol la snuptanike, ti jaʼ mu sta jech smulik li yan jgalileaetike?  Chkalboxuk avaʼiik ti mu jechuke; jech oxal mi mu xasutes avoʼontonike, jaʼ me jech chalaj akotolik ek.+  O li 18 ta voʼ chamik ta skoj ti lajik ta netʼel ta tayal kʼelob osil ta Siloame, ¿mi chanopik ti jaʼ mas to toj tsots smulik ti vaʼ yelan la snuptanike, ti jaʼ mu sta jech skotol li yan krixchanoetik te nakalik ta Jerusalene?  Chkalboxuk avaʼiik ti mu jechuke; jech oxal mi mu xasutes avoʼontonike, jaʼ me jech chalaj akotolik ek».  Vaʼun, xi lik yal jun lokʼolkʼope: «Oy jun vinik ti te tsʼunul jtekʼ igo ti bu tsʼunajtik s-uvae, tal stulbe sat, pe chʼabal bu la sta.+  Jech oxal, li vinike xi laj yalbe li jtsʼun-uvae: ‹Oy xa ta oxib jabil liʼ xivaʼvun ta sabel sat li steʼel igoe, pe chʼabal bu jta. ¡Tsʼeto lokʼel! ¿Kʼu yuʼun ti jecheʼ liʼ tsmak balumile?›.  Vaʼun, xi takʼav li jtsʼun-uvae: ‹Kajval, akʼo to te oyuk li jabil liʼe, ta jokʼbe baʼyel li xokontak yoke xchiʼuk chkakʼbe skʼaʼal.  Mi laj yakʼ sat ta tsʼakale, lek un bi; pe mi muʼyuke, tsʼeto lokʼel›».+ 10  Vaʼun, te chchanubtasvan ta jun snail tsobobbail ta skʼakʼalil savado. 11  Pe jaʼo te oy jun ants ti oy xa ta 18 jabil ip ta skoj ti uʼuninbil yuʼun jun pukuje, xvujvun spat chanav xchiʼuk mu stakʼ tukʼ xvaʼi. 12  Kʼalal laj yil li Jesuse, la skʼopon, xi laj yalbee: «Ants, chkol li achamele».+ 13  Laj yakʼ skʼob ta stojolal xchiʼuk ta ora noʼox tukʼ vaʼi, jaʼ yuʼun lik stoybe skʼoplal li Diose. 14  Pe chopol laj yil li bankilal jpasmantal ta snail tsobobbail ta skoj ti poxtavan ta savado li Jesuse, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li epal krixchanoetike: «Oy vakib kʼakʼal sventa xij-abtej;+ jaʼo xatalik sventa xavichʼik poxtael, pe mu xatalik maʼ ta skʼakʼalil savadoe».+ 15  Pe xi takʼbat yuʼun li Kajvaltike: «Jloʼlavanejetik,+ ¿mi muʼyuk chatitunik lokʼel ta sna li stot avakaxik o avuroik ta skʼakʼalil savado sventa chbat avakʼbeik yuchʼ voʼe?+ 16  Jaʼ yuʼun, ¿mi mu lekuk xanaʼik ti xkol lokʼel ta mosoil ta skʼakʼalil savado li ants liʼe, ti jaʼ stseb Abraan, ti oy xa ta 18 jabil chukbil yuʼun li Satanase?». 17  Vaʼun, lik kʼexavuk skotol li yajkontratak ta skoj li kʼusitik laj yale, pe skotol li epal krixchanoetike xkuxet noʼox yoʼontonik ta skoj li kʼusitik jun yutsil la spase.+ 18  Vaʼun, xi albatike: «¿Kʼusi xkoʼolaj-o li Ajvalilal* yuʼun Diose o kʼusi ta jkoʼoltas-o? 19  Jaʼ xkoʼolaj kʼuchaʼal jpʼej sbekʼ mostasa* ti laj yichʼ batel jun vinik sventa chbat stsʼun li ta tsʼunobaltik yuʼune, vaʼun chʼi, pas ta mukʼta teʼ, jech oxal te tal spas stasik ta skʼobkʼobtak li mutetike».+ 20  Xi to laj yal xtoke: «¿Kʼusi ta jkoʼoltas-o li Ajvalilal yuʼun Diose? 21  Jaʼ xkoʼolaj kʼuchaʼal levadura* ti laj yichʼ batel jun ants sventa chbat svotsʼ ta arina ti oxpʼis spʼisol* ti lek mukʼtike, vaʼun la sitʼes skotol li arinae».+ 22  Laje, lik xanavuk ta skotol jteklumetik xchiʼuk ta bikʼit lumetik sventa chbat ta Jerusalen, vaʼun te chchanubtasvan batel. 23  Te une, xi albat yuʼun jun vinike: «Kajval, ¿mi jutuk noʼox li buchʼu chkolike?». Xi albatike: 24  «Tsots xavakʼbeik yipal sventa jaʼ te xa-ochik batel li ta bikʼit tiʼ nae,+ yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti ep buchʼutik tskʼan ch-ochike pe mu me xuʼ yuʼunik. 25  Yuʼun kʼalal likem xa ox smak lek tiʼ na li yajval nae, te vaʼal chakomik ta pana,* chakʼojilanik li tiʼ nae xchiʼuk xi chavalike: ‹Kajval, jambunkutik li tiʼ nae›.+ Pe xi tstakʼboxuke: ‹Mu jnaʼ bu likemoxuk tal›. 26  Vaʼun, xi chlik avalike: ‹La jchiʼinotkutik ta veʼel, ta uchʼbolajel xchiʼuk te lachanubtasvan li ta mukʼtik kaye kuʼunkutike›.+ 27  Pe xi chalboxuke: ‹Mu jnaʼ bu likemoxuk tal. ¡Lokʼanik batel, voʼoxuk ti chapasik li kʼusi muʼyuk tukʼe!›. 28  Vaʼun, jaʼ te cha-okʼik xchiʼuk chakʼux stanal aveik kʼalal chavilik batel li Abraan, Isaak, Jakob xchiʼuk skotol li j-alkʼopetik ti te oyik ta Ajvalilal yuʼun Diose, yan li voʼoxuke chavichʼik jipel lokʼel.+ 29  Jech xtok, chtal xchiʼinik ta veʼel ta Ajvalilal yuʼun Dios li krixchanoetik ta slokʼeb kʼakʼal, ta smaleb kʼakʼal, ta norte xchiʼuk ta sure. 30  Pe ¡kʼelavilik!, li buchʼutik ta slajeb oyike jaʼ chkʼotik ta baʼyel, li buchʼutik ta baʼyel oyike jaʼ chkʼotik ta slajeb».+ 31  Jaʼo te nopaj tal jlom jfariseoetik li vaʼ orae xchiʼuk xi laj yalbeike: «Lokʼan batel liʼe, batan, yuʼun tskʼan tsmilot li Erodese». 32  Vaʼun, xi albatike: «Batanik, xi xbat avalbeik li vet* taje: ‹¡Kʼelavil!, ta jlokʼes pukuj xchiʼuk chipoxtavan li avi xchiʼuk okʼome, chaʼej to chlaj koʼonton›. 33  Pe skʼan xibat avi, okʼom xchiʼuk chaʼej, yuʼun mu lekuk* ti chichʼ milel junuk j-alkʼop ti maʼuk ta Jerusalene.+ 34  Jerusalen, Jerusalen, ti chamil li j-alkʼopetike xchiʼuk ti chavakʼbe ton li buchʼutik chichʼ takel batel ta atojolale...,+ ¡ep ta velta la jkʼan la jtsob avalab jech kʼuchaʼal tstsob ta yolon xikʼ yalab li meʼ alakʼe! Pe muʼyuk xakʼanik li voʼoxuke.+ 35  ¡Kʼelavilik! Iktabil chkom li anaike.+ Xi chkalboxuk avaʼiike: muʼyuk xa me bu chavilikun-o jaʼ to me mi xi laj avalike: ‹¡Akʼo sta bendision li buchʼu chtal ta sbi Jeovae!›».*+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Jaʼ jtos bikʼit sbekʼ tsʼunobil ti chchʼi ta Palestinae. Taje te van chanibuk metro staylej chchʼi xchiʼuk oy skʼobkʼobtak.
Kʼelo Glosario, levadura.
Literal «spʼisol sea». Li jun seae jaʼ 7.33 litro. Kʼelo Apendise B14.
O «pat na».
Li ta Israele toj manya ilbil li vete.
O «mu xkʼot-o».