Xi chal Lukas 12:1-59

 • Slevadurail jfariseoetik (1-3)

 • Jaʼ xiʼtaik li Diose, maʼuk li krixchanoetike (4-7)

 • Li buchʼu chal ti xojtikin li Kristoe (8-12)

 • Lokʼolkʼop ta sventa jun bol jkʼulej vinik (13-21)

 • «Mu xa xavul avoʼontonik» (22-34)

  • «Uni jtsop chij» (32)

 • Vikʼiluk jsatik (35-40)

 • Li tukʼil jchabinae xchiʼuk li buchʼu muʼyuk tukʼ chakʼ sbae (41-48)

 • Tal chʼakvankun, maʼuk tal kakʼ jun oʼontonal (49-53)

 • Skʼan snaʼik skʼelel li kʼusi chkʼot ta pasele (54-56)

 • Chapano akʼopik (57-59)

12  Vaʼun chaʼa, kʼalal jaʼo la stsob sbaik tal ta smilal xa noʼox krixchanoetik ti chpechʼilan xa sbaik ta tekʼele, xi lik yalbe baʼyel li yajchankʼoptake: «Kʼelo me abaik ta skoj li slevadurail* jfariseoetike, ti jaʼ li loʼlavaneje.+  Pe li kʼusitik nakʼal tajeke chichʼ vinajesel, jech xtok, ta xvinaj skotol li kʼusitik mukule.+  Jech oxal, li kʼusi chavalik ta ikʼal osile chichʼ aʼiel ta sakil osil, li kʼusi chavalbe abaik ta achikinik ta akuartoike te to ta jol naetik chichʼ alel batel.  Kamigotak, chkalboxuk avaʼiik+ ti mu xaxiʼtaik li buchʼu xmil yuʼun abekʼtalike pe ti mu xa kʼusi xuʼ yuʼun spasel ta tsʼakale.+  Pe chkalboxuk avaʼiik li buchʼu skʼan xaxiʼtaike: jaʼ xiʼtaik* li buchʼu xuʼ sjipoxuk ochel ta Jeena*+ kʼalal smilojoxuk xa oxe. Jech, chkalboxuk avaʼiik, jaʼ xiʼtaik li buchʼu taje.+  Xman-o voʼkot saktarin li chaʼsep takʼin ti jutuk sbalile,* ¿mi mu jechuk? Akʼo mi jech, mi jkotuk chʼayem ta sjol li Diose.+  Pe li voʼoxuke kʼalal to ta stsotsil ajolik chapbil skotol.+ Mu xaxiʼik; yuʼun voʼoxuk mas tsots akʼoplalik kʼuchaʼal li epal saktarine.+  »Chkalboxuk avaʼiik ti buchʼu chal ta stojolal krixchanoetik ti xojtikinune,+ li Xnichʼon Krixchano eke chal ta stojolal yaj-anjeltak Dios ti xojtikine.+  Pe li buchʼu tspʼajun ta stojolal krixchanoetike jaʼ jech ta xichʼ pʼajel ta stojolal yaj-anjeltak Dios ek.+ 10  Jech xtok, li buchʼu chchopol kʼopoj ta stojolal Xnichʼon Krixchanoe ta xichʼ pasbel perton, yan li buchʼu chchopol kʼopoj ta stojolal chʼul espiritue muʼyuk chichʼ pasbel perton.+ 11  Kʼalal chavichʼik ikʼel batel ta stojolal epal krixchanoetike,* ta stojolal li buchʼutik tsots yabtelik yuʼun ajvaliletike xchiʼuk ta stojolal li j-abteletike, mu xavat avoʼontonik ta sventa ti kʼuxi chapak akʼoplalike o ti kʼusi chavalike,+ 12  yuʼun jaʼ chchanubtasoxuk chʼul espiritu kʼusi skʼan xavalik li vaʼ orae».+ 13  Vaʼun, xi albat yuʼun jun vinik ti te kapal ta epal krixchanoetike: «Jchanubtasvanej, albo li jbankil ti akʼo koʼol jchʼakbe jbakutik li kʼusi chkichʼkutike». 14  Xi la stakʼbe li vinike: «Chiʼiltik, ¿buchʼu la svaʼanun ta jchapanvanej avuʼunik o ti voʼon ta jchʼak li kʼusitik oy avuʼunike?». 15  Vaʼun, xi albatike: «Vikʼiluk me lek asatik xchiʼuk kʼelo me abaik ta sventa skotol li xpichʼetel oʼontonale,+ yuʼun kʼalal ep kʼusitik oy yuʼun li jun krixchanoe, maʼuk tsta-o xkuxlejal li kʼusitik oy yuʼune».+ 16  Vaʼun, albatik jun lokʼolkʼop, xi laj yale: «Oy jun jkʼulej vinik ti lek laj yakʼ sat li kʼusitik la stsʼun ta yosile. 17  Jech oxal, xi lik snop ta yoʼontone: ‹¿Kʼusi van ta jpas? Mu xa jnaʼ bu chkakʼ li kʼusitik lokʼ kuʼune›. 18  Jech oxal, xi laj yale: ‹Laj xa jnaʼ kʼusi ta jpas:+ ta jlomes li snail kʼusitik oy kuʼune, vaʼun ta jvaʼan mas mukʼtik, te ta jtsob skotol li kʼusitik la jtsʼune xchiʼuk skotol li kʼusitik oy kuʼune. 19  Xchiʼuk xi chkalbe jbae: «Oy ep kʼusitik kʼejel* kuʼun sventa jayibuk jabil; xuʼ junuk noʼox koʼonton, xiveʼ noʼox, xi-uchʼbolaj noʼox xchiʼuk ti jkʼupin noʼox li kʼusitik oy kuʼune»›. 20  Pe xi albat yuʼun li Diose: ‹Bol vinik, chacham ta akʼobaltik tana. Vaʼun chaʼa, ¿buchʼu chichʼ komel li kʼusitik la atsobe?›.+ 21  Jaʼ jech chkʼot ta stojolal li buchʼu tstsob skʼulejal stuke, pe ti maʼuk jkʼulej ta stojolal li Diose».+ 22  Vaʼun, xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «Jaʼ yuʼun, chkalboxuk avaʼiik ti mu xa xavul avoʼontonik ta sventa li akuxlejalike: ti kʼusi chalajesike o ti kʼusi chalapike.+ 23  Yuʼun jaʼ mas tsots skʼoplal li akuxlejalik kʼuchaʼal aveʼelike xchiʼuk jaʼ mas tsots skʼoplal li abekʼtalik kʼuchaʼal akʼuʼ apokʼike. 24  Nopbeik skʼoplal li joj mutetike: leʼe mu snaʼ x-ovolajik mi jaʼuk snaʼ stsob sveʼelik; jech xtok, chʼabal snail sveʼelik. Akʼo mi jech, makʼlinbilik yuʼun Dios.+ ¿Mi mu jaʼuk mas tsots akʼoplalik kʼuchaʼal li mutetike?+ 25  ¿Buchʼu junukal avuʼunik ti xuʼ snatubtas jlikeluk* xkuxlejal ta skoj ti chavul avoʼontonike? 26  Yuʼun mi mu xuʼ avuʼunik spasel taje, ¿kʼu yuʼun chavul avoʼontonik ta skoj li yan kʼusitike?+ 27  Nopik kʼuxi chchʼi li nichimetike:* muʼyuk bu tsots ch-abtejik xchiʼuk muʼyuk bu chnaujik; pe chkalboxuk avaʼiik ti mi jaʼuk sta jech yutsil skʼuʼ spokʼ la slap Salomon ta sjunul smukʼulal kʼuchaʼal li nichimetik taje.+ 28  Jaʼ yuʼun, mi jaʼ jech chakʼbe skʼuʼ spokʼ tsʼiʼleletik ta osiltik li Diose, ti liʼ to oyik avie, pe ti chichʼ tikʼel ta orno okʼome, ¿mi mu masuk oy srasonal ti chakʼ akʼuʼ apokʼik li voʼoxuke? ¡Toj jutuk xchʼunel avoʼontonik! 29  Jech oxal, mu xa xavul avoʼontonik ta saʼel li kʼusi chalajesik xchiʼuk li kʼusi chavuchʼike, mu xa xavul tajek avoʼontonik.+ 30  Yuʼun taje jaʼ li kʼusitik batem tajek ta yoʼonton saʼel li krixchanoetik ta balumile, pe li Atotike snaʼoj me ti chtun avuʼunik li kʼusitik taje.+ 31  Jaʼ mas lek saʼilanik li Ajvalilal* yuʼune, vaʼun ta me xakʼboxuk li kʼusitik taje.+ 32  »Mu xaxiʼ, uni jtsop chij,+ yuʼun li Atotike snopoj xa chakʼboxuk li Ajvalilale.+ 33  Chonik li kʼusitik oy avuʼunike, akʼik matanal sventa chakʼuxubinvanik.*+ Paso yav atakʼinik ti mu snaʼ xlaje, jaʼ xkaltik, tsobo akʼulejalik ta vinajel+ ti mu xlaj skʼoplale, ti bu mu xnopaj batel j-elekʼe xchiʼuk ti bu mu x-och xchanule. 34  Yuʼun ti bu oy akʼulejalike jaʼ te oy li avoʼontonik eke. 35  »Alapojuk me akʼuʼ apokʼik xchiʼuk chapalukoxuk me*+ xchiʼuk tsanaluk me li akantilike;+ 36  skʼan me jechoxuk kʼuchaʼal viniketik ti tsmala yajvalik kʼalal tsut tal+ ta skʼinal nupunele,+ yuʼun kʼalal mi kʼot skʼojilan tiʼ nae, ta anil noʼox tsjambeik. 37  ¡Xmuyubajik noʼox li mosoiletik ti vikʼil sat chkʼot taatikuk yuʼun li yajvalike! Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti tslap skʼuʼ spokʼ* li yajvalik sventa chtun ta stojolalike xchiʼuk chakʼ akʼo xchotiik ta veʼel ta mexa, vaʼun chnopaj tal ta stojolalik xchiʼuk ch-akʼbat sveʼelik. 38  Manchuk mi ta yorail xchaʼkojal chabivanej* ta akʼobaltik chkʼot o mi ta yorail yoxkojal chabivanej* ta akʼobaltik chkʼot, ¡xmuyubajik noʼox me mi jech vikʼil-o satike! 39  Pe naʼik me liʼe: ti lajuk snaʼ yajval na jayib ora ta akʼobal chtal li j-elekʼe, muʼyuk bu xakʼ akʼo x-och j-elekʼ ta sna ti jechuke.+ 40  Li voʼoxuk eke, akʼik ta ilel ti chapaloxuke, yuʼun jaʼo chtal li Xnichʼon Krixchano kʼalal maʼuk yorail anopojike».+ 41  Vaʼun, xi laj yal li Pedroe: «Kajval, ¿mi voʼonkutik noʼox chavalbunkutik li lokʼolkʼop taje o mi jkotolkutik?». 42  Vaʼun, xi la stakʼ li Kajvaltike: «¿Buchʼu jaʼ ta melel li tukʼil jchabina, ti pʼije, ti ch-akʼbat sbain skotol li yaj-abteltak yajval sventa chakʼbe sveʼel ta yorail ti kʼu yepal chtun yuʼunike?+ 43  ¡Xmuyubaj noʼox me mi jech yakal tspas ta xtaat yuʼun yajval li mosoil taje! 44  Chkalboxuk avaʼiik ta melel ti ta me svaʼan sventa chakʼbe sbain skotol li kʼusitik oy yuʼune. 45  Pe mi oy junuk velta xi chlik snop ta yoʼonton li mosoil taje: ‹Muʼyuk to chtal li Kajvale›, vaʼun chlik smaj li yan jtuneletike, chlik ta veʼel, ta uchʼbolajel xchiʼuk ta yakubel,+ 46  pe kʼalal maʼuk skʼakʼalil snopoj xchiʼuk ti maʼuk yorail snaʼoj chkʼot yajval li mosoile, jaʼo me chkʼot, jaʼ yuʼun tsots chakʼbe stoj smul xchiʼuk jaʼ te chbat yakʼbe xchiʼin li buchʼutik muʼyuk tukʼike. 47  Vaʼun, li mosoil ti laj yaʼibe smelolal li kʼusi tskʼan yoʼonton yajvale, pe ti muʼyuk bu la xchapan sbae xchiʼuk ti muʼyuk bu la spas li kʼusi kʼanbat yuʼun* yajvale ep chichʼ majel.+ 48  Yan li buchʼu muʼyuk bu laj yaʼibe smelolal xchiʼuk ti la spas li kʼusitik sta-o majele jutuk noʼox chichʼ majel. Ta melel, skotol li buchʼu ep kʼusi ch-akʼbate ep kʼusi chkʼanbat; li buchʼu ep kʼusi ch-akʼbat sventaine mas toj ep kʼusi chkʼanbat.+ 49  »Tal jtsan kʼokʼ ta balumil, pe ¿kʼusi to mas ta jkʼan ti tsanem xae? 50  Ta melel, oy jun ichʼvoʼ ti persa chkichʼe, jech-o ta jvul koʼonton jaʼ to mi tsutse.+ 51  ¿Mi chanopik ti tal kakʼ jun oʼontonal ta balumile? Chkalboxuk avaʼiik ti mu jechuke, yuʼun tal chʼakvankun.+ 52  Yuʼun li avi xchiʼuk ta mas jelavele, ta xchʼak sbaik li voʼob ti nakalik ta jpʼej nae, li oxvoʼe tskontrainik li chaʼvoʼe, li chaʼvoʼe tskontrainik li oxvoʼe. 53  Ta xchʼak sbaik, li totile tskontrain xnichʼon, li nichʼonile tskontrain stot; li meʼile tskontrain stseb, li tsebe tskontrain smeʼ; li meʼalibale* tskontrain yalib, li alibale tskontrain smeʼalib».+ 54  Vaʼun chaʼa, xi laj yalbe ek li epal krixchanoetike: «Kʼalal chavilik chlik tal tok ta smaleb kʼakʼale, xi chavalik ta orae: ‹Ta xtal tsatsal ikʼaloʼ›, vaʼun jech chkʼot ta pasel. 55  Kʼalal chavilik ti xjumet tal ikʼ ta sure, xi chavalike: ‹Toj kʼux kʼakʼal tana›, vaʼun jech chkʼot ta pasel. 56  Jloʼlavanejetik, xanaʼik skʼelel kʼu yelan li balumil xchiʼuk vinajele, pe ¿kʼuxi ti mu xanaʼik skʼelel li kʼusi chkʼot ta pasel avie?+ 57  ¿Kʼu yuʼun mu xanop atukik li kʼusi tukʼe? 58  Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal chbat achapan akʼopik ta stojolal ajvalil xchiʼuk li avajkontrae, kʼelo kʼusi xuʼ xapas sventa xchapaj akʼopik kʼalal yakal to chaxanavik batel ta be sventa mu xbat yakʼot ta skʼob jchapanvaneje, vaʼun li jchapanvaneje chakʼot ta skʼob mayol, te une tstikʼot ta chukel li mayole.+ 59  Chkalbot avaʼi ti ta melel mi jaʼuk me bu chalokʼ ta chukel jaʼ to mi toj avuʼun li slajeb sentavoe».*

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, levadura.
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Kʼelo Glosario, Jeena.
Literal «chaʼsep asarione». Kʼelo Apendise B14.
O jaʼ van skʼoplal «ta yeloval snail tsobobbailetike».
O «nakʼal».
Literal «junuk xukʼubil». Kʼelo Apendise B14.
Literal «lirio nichimetike».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «akʼbeik smoton li buchʼu povree». Kʼelo Glosario, matanal chichʼ akʼel ta xkʼuxul oʼontonal.
Literal «Chukuluk me lek achʼutik».
O «chchuk lek xchʼut».
Chlik van ta baluneb ora ta akʼobal jaʼ to tstsuts ta oʼlol akʼobal.
Chlik van ta oʼlol akʼobal jaʼ to tstsuts ta oxib ora ta sob.
O «li kʼusi tskʼan».
O «mel-alibale».
Literal «slajeb leptone». Kʼelo Apendise B14.