Xi chal Lukas 10:1-42

  • Takatik batel yuʼun Jesus li 70 ta voʼe (1-12)

  • Abol sba li jteklumetik ti muʼyuk tsutes yoʼontonike (13-16)

  • «Sutik tal li 70 ta voʼe» (17-20)

  • Li Jesuse tskʼupil kʼopta Stot ta skoj ti chkʼuxubin li buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike (21-24)

  • Lokʼolkʼop ta sventa jun jsamaria vinik (25-37)

  • Bat svulaʼan Marta xchiʼuk Maria li Jesuse (38-42)

10  Ta tsʼakal une, laj to stʼuj 70 ta voʼ li Kajvaltike, ta chaʼchaʼvoʼ+ la stak jelavel ta skotol jteklumetik ti bu chbat li stuk eke.  Vaʼun, xi laj yalbe skotolike: «Ta melel, toj ep kʼusitik tsʼunbil ti skʼan tsobbel sate, pe jaʼ toj jutuk li j-abteletike. Jaʼ yuʼun, kʼanbeik vokol li Yajval Abtel ti akʼo stak tal mas j-abteletik ta stsobbel sat li kʼusitik tsʼunbile.+  ¡Batanik! Pe pʼijanik me, yuʼun ta jtakoxuk batel kʼuchaʼal chijetik ta stojolal loboetik.*+  Mu me xavichʼ batel yav atakʼinik, amoralik, axonobik+ xchiʼuk mu me xapajik ta skʼoponel* li krixchanoetik chanupik ta bee.  Xi me baʼyel xavalik kʼalal cha-ochik ta yut nae: ‹Junuk avoʼontonik li buchʼutik liʼ nakaloxuk ta nae›.+  Yuʼun mi oy buchʼu skʼanoj li jun oʼontonale, ta xichʼ komel li jun oʼontonal oy ta atojolalike. Pe mi muʼyuke, ta sut tal ta atojolalik.  Jaʼ yuʼun, te xakomik li ta na taje,+ lajesik xchiʼuk uchʼanik li kʼusitik cha-akʼbatike,+ yuʼun sta-o xichʼ stojol li j-abtele.+ Jech xtok, mu me xalokʼ xa-ochik batel ta jujupʼej na.  »Kʼalal cha-ochik ta junuk jteklum xtoke xchiʼuk ti lek chchʼamoxuke, lajesik me li kʼusitik cha-akʼbatik tee  xchiʼuk poxtaik li jchameletik tee xchiʼuk xi xavalbeike: ‹Nopajem xa tal ta atojolalik li Ajvalilal* yuʼun Diose›.+ 10  Pe kʼalal cha-ochik ta junuk jteklum xchiʼuk ti mu xchʼamoxuke, batanik li ta mukʼta kayeetik yuʼunike xchiʼuk xi xavalike: 11  ‹Li spukukal* ateklumalik ti la spakʼ sba ta kakankutike ta jlilinkutik komel sventa xavakʼik venta ti muʼyuk lek oyoxuke.+ Pe teuk me ta ajolik liʼe: nopajem xa tal li Ajvalilal yuʼun Diose›. 12  Jamal chkal avaʼiik ti vaʼ kʼakʼale, mas to me tsots chil svokol li jteklum taje, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Sodomae.+ 13  »¡Toj abol aba, Korasin! ¡Toj abol aba, Betsaida!, yuʼun ti teuk laj yichʼ pasel ta Tiro xchiʼuk ta Sidon li skʼelobiltak juʼelal laj yichʼ pasel ta atojolalike, voʼne xa la slapik chʼixal kʼuʼil* xchiʼuk la xchotan sbaik ta tantik jechuk ta skoj ti sutesoj yoʼontonike.+ 14  Jech oxal, kʼalal chavichʼik chapanele, mas to me tsots chavil avokolik, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Tiro xchiʼuk Sidone. 15  Li voʼot eke, Kapernaum, ¿mi avaloj ti kʼalal to ta vinajel chtoy batel akʼoplale? ¡Bu chata, kʼalal to ta Mukinal* chayal batel! 16  »Li buchʼu chchikinta li kʼusi chavalike chchikinta li kʼusi chkale.+ Li buchʼu mu skʼan xchikinta li kʼusi chavalike mu skʼan xchikinta li kʼusi chkal eke. Jech xtok, li buchʼu mu skʼan xchikinta li kʼusi chkale mu skʼan xchikintabe ek li kʼusi chal li buchʼu la stakun tale».+ 17  Vaʼun, xkuxet noʼox yoʼonton sutik tal li 70 ta voʼe xchiʼuk xi laj yalike: «Kajval, kʼalal ta pukujetik la xchʼunik jmantalkutik kʼalal la jtuneskutik abie».+ 18  Xi albatik ta skoj taje: «Li Satanase laj kil ti anil noʼox yal ta lum+ kʼuchaʼal li saksevul* ti sjisluj chyal tal ta vinajele. 19  ¡Kʼelavilik!, laj kakʼ avabtelik sventa xapechʼilanik ta tekʼel li chon xchiʼuk tseke,* jech xtok, laj kakʼ avabtelik sventa xatsalbeik sjuʼel li jkontrainvaneje,+ muʼyuk kʼusi chopol chanuptanik. 20  Pe mu me jaʼuk xkuxetuk-o avoʼontonik taje, ti la xchʼunik amantalik li pukujetike, jaʼuk kuxetuk-o avoʼontonik ti teuk tsʼibabil ta vinajel li abiike».+ 21  Li vaʼ orae, xkuxet tajek yoʼonton ta sventa chʼul espiritu xchiʼuk xi laj yale: «Tot, Yajval vinajel xchiʼuk balumil, ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal krixchanoetik, yuʼun li kʼusitik laj kalbe skʼoplale anakʼoj lek ta stojolal li buchʼutik pʼijik xchiʼuk li buchʼutik lek snaʼike,+ vaʼun jaʼ avakʼojbe snaʼ li uni ololetike. Tot, ta melel jech la skʼan avoʼonton ti kʼu yelan kʼot ta pasele.+ 22  Skotol li kʼusitike jaʼ yakʼojbun ta jkʼob li Jtote xchiʼuk muʼyuk buchʼu xojtikin buchʼu jaʼ li Nichʼonile jaʼ noʼox li Totile. Jech xtok, muʼyuk buchʼu xojtikin buchʼu jaʼ li Totile jaʼ noʼox li Nichʼonile,+ vaʼun li Nichʼonile ta xakʼ ta ojtikinel li Totile, pe jaʼ noʼox ti buchʼu tskʼan yoʼonton stuke».+ 23  Vaʼun, joypʼij ta stojolal jchankʼopetik li Jesuse xchiʼuk xi laj yalanbe ta mukule: «Xmuyubaj noʼox satik li buchʼutik chilik li kʼusitik yakal chavilike.+ 24  Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti ep j-alkʼopetik xchiʼuk ajvaliletik oy ox ta yoʼonton tskʼel yaʼiik li kʼusitik chakʼelik voʼoxuke, pe muʼyuk bu xilik;+ oy ox ta yoʼonton chaʼiik li kʼusitik chavaʼiik voʼoxuke, pe muʼyuk bu xaʼiik». 25  ¡Kʼelavil un!, te vaʼi jun vinik ti lek chanem ta Mantale xchiʼuk xi laj yalbe sventa tspas ta prevae: «Jchanubtasvanej, ¿kʼusi skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?».+ 26  Xi albate: «¿Kʼusi tsʼibabil li ta Mantale? ¿Kʼusi chal aviloj?». 27  Xi la stakʼe: «‹Skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova* Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal, ta sjunul avipal xchiʼuk ta sjunul anopben›+ xchiʼuk ‹skʼan me jech xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›».+ 28  Xi albate: «Toj lek la atakʼ, jech xapas-o batel, vaʼun chata li kuxlejale».+ 29  Pe ta skoj ti oy ta yoʼonton chakʼ ta ilel ti jaʼ jun tukʼil vinike,+ xi laj yalbe li Jesuse: «¿Buchʼu van ta melel li jchiʼile?». 30  Xi takʼav li Jesuse: «Oy jun vinik ti yal tal ta Jerusalen sventa chbat ta Jerikoe, vaʼun laj ta j-elekʼ, pojbat batel li kʼusitik oy yuʼune, laj ta majel, chamem xa kom yuʼunik yilel; te une, batik. 31  Vaʼun, jaʼo te xyal tal jun pale li ta be taje, pe la sjoy sbe kʼalal laj yile, bat ta jot tiʼ be. 32  Jech xtok, te yal tal jun jlevi vinik, pe la sjoy sbe ek kʼalal laj yile, bat ta jot tiʼ be. 33  Pe jaʼo te chanav tal jun jsamaria vinik+ ta skoj ti oy bu chbate, kʼuxubaj ta yoʼonton kʼalal laj yile. 34  Vaʼun, nopaj batel ta stojolal, la xpixbe li syayijemale, la smalbe aseite xchiʼuk vino. Te une, la skajan batel ta svuro, yuʼun laj yikʼ batel ti bu chakʼik ta chʼamunel nae xchiʼuk la xchabi. 35  Ta yokʼomal une, laj yakʼbe chib denario* li yajval nae xchiʼuk xi laj yale: ‹Chabibun li vinike, mi mu xlokʼ-o ti kʼu yepal chkakʼbot liʼe, te ta jtojbot mi lisut tale›. 36  ¿Buchʼu junukal ta yoxvoʼal chavil ti la skʼan li xchiʼil+ ti laj ta j-elekʼe?». 37  Xi la stakʼe: «Jaʼ li buchʼu la xkʼuxubin li vinike».+ Vaʼun, xi albat yuʼun li Jesuse: «Batan, bat paso jech ek».+ 38  Vaʼun, kʼalal jaʼo stamoj batel sbeike, te och ta jun bikʼit lum. Te oy jun ants ti Marta sbie,+ lek la xchʼam li Jesuse xchiʼuk te laj yakʼ vayuk ta sna. 39  Oy jun smuk ti Maria sbie, vaʼun te choti ta stsʼel yakan Kajvaltik xchiʼuk te chchikintabe li kʼusi chale.* 40  Yan li Martae jaʼ batem ta yoʼonton li kʼusitik ep skʼan pasele. Jech oxal, te nopaj tal xchiʼuk xi laj yale: «Kajval, ¿mi lek noʼox chavil ti jtuk chakʼ jpas jmuk li kʼusitik skʼan pasele? Albo ti akʼo xtal skoltaune». 41  Xi takʼbat yuʼun li Kajvaltike: «Marta, Marta, toj ep kʼusitik chavul-o avoʼonton. 42  Yuʼun jutuk noʼox li kʼusi chtune o jun noʼox. Yan li Mariae jaʼ la stʼuj li kʼusi leke,*+ vaʼun muʼyuk bu chichʼ pojbel».

Tsʼibetik ta yok vun

Li loboe xkoʼolajtik kʼuchaʼal okʼil.
O «smeyel».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «slumal».
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «Ades», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «saktsel».
O «eskorpione».
Literal «li skʼope».
O «li kʼusi mas leke».