Sventa Kolosenses 3:1-25

  • Mol talelal xchiʼuk achʼ talelal (1-17)

    • Milik li stsʼakbenaltak abekʼtalike (5)

    • Li kʼanelale batsʼi jpasvanej ta jun (14)

  • Mantal sventa utsʼ alaliletik ti jaʼik yajtsʼaklom Kristoe (18-25)

3  Jaʼ yuʼun, mi laj avichʼik chaʼkuxesel xchiʼuk li Kristoe,+ jaʼuk me xasaʼik-o li kʼusitik te oy ta akʼol ti bu chotol ta sbatsʼikʼob Dios li Kristoe.+  Teuk me oy-o anopbenik ta sventa li kʼusitik ta akʼole,+ maʼuk ta sventa li kʼusitik oy ta sba balumile.+  Yuʼun lachamik li voʼoxuke xchiʼuk laj xa yichʼ kʼejel* akuxlejalik ta stojolal Kristo ti jech la skʼan yoʼonton Diose.  Kʼalal mi laj yichʼ akʼel ta ilel li Kristo ti jaʼ jkuxlejaltike,+ jaʼ jech jmoj chavichʼik akʼel ta ilel xchiʼuk ek ti jmoj amukʼulal chakʼotike.+  Jech oxal, milik li stsʼakbenaltak abekʼtalik+ ti jaʼ noʼox sventa sba balumile: ta sventa li mulivajele,* li kʼusitik ibal sbae,* ti oy tajek ta avoʼontonik chachiʼinvanik ta vayele,+ ti chopol kʼusi tskʼan avoʼontonike xchiʼuk li pichʼ oʼontonal ti jaʼ yichʼel ta mukʼ santoe.  Chtal skʼakʼal yoʼonton Dios ta skoj li kʼusitik taje.  Taje jaʼ toʼox jech nopem xavaʼiik spasel* li ta akuxlejalik eke.+  Pe li avie, skʼan xajipik lokʼel skotol liʼe: ti chavilta abaike, li skʼakʼal avoʼontonike, li achoplejalike,+ ti chachopol kʼopta abaike+ xchiʼuk li bol kʼop+ chlokʼ ta aveike.  Mu me xajutbe abaik kʼop* ta jujuntal.+ Lokʼik li amol talelalik+ ta skoj li kʼusi nopem xavaʼiik spasele, 10  jaʼ lapik li achʼ talelale,+ yuʼun yakal ch-achʼub batel ta skoj li lekil yojtikinobile sventa jech chkʼot kʼuchaʼal slokʼol li buchʼu la spase,+ 11  ti bu chʼabal jgresia mi jaʼuk judae, ti muʼyuk skʼoplal mi ichʼbil sirkunsision* o mi muʼyuk, chʼabal jyanlum, chʼabal j-esita,* chʼabal mosoil xchiʼuk chʼabal buchʼu kolem; yuʼun te tsakal skʼoplal skotol ta stojolal Kristo xchiʼuk sventainojutik.+ 12  Jaʼ yuʼun, ti tʼujbiloxuk+ yuʼun Dios, ti chʼuloxuk xchiʼuk ti kʼanbiloxuke lapik me li smukʼul xkʼuxul avoʼontonike,+ li slekil avoʼontonike, ti bikʼit chavakʼ abaike,*+ ti manxoukoxuke+ xchiʼuk tsʼikuk me avuʼunik.+ 13  Jechuk-o me tsʼikbo abaik ta jujuntal xchiʼuk mu me xajalanbe abaik ta jujuntal ti chapasbe abaik pertone+ akʼo mi oy buchʼu tsaʼ smul ta atojolalik.+ Jech kʼuchaʼal muʼyuk la sjalanboxuk perton li Jeovae,* jech me skʼan xapasik ek.+ 14  Pe maʼuk noʼox skotol taje, lapik me li kʼanelal xtoke,+ yuʼun jaʼ batsʼi jpasvanej ta jun.+ 15  Jech xtok, jaʼuk akʼo sventain avoʼontonik li jun oʼontonal yuʼun Kristoe,+ yuʼun jun noʼox abekʼtalik laj avichʼik takel ta ikʼel ta sventa li jun oʼontonal taje xchiʼuk tojik ta vokol. 16  Oyuk ta atojolalik skotol li skʼulejal spʼijilal skʼop Kristoe. Jechuk-o xachanubtas abaik xchiʼuk jechuk-o xapatbe aba avoʼontonik* ta jujuntal ta salmoetik,+ ta skʼupil kʼoptael Dios, ta kʼejimoletik sventa yichʼobil ta mukʼ Dios, ta kʼejimoletik sventa xichʼ tojel ta vokol xchiʼuk kʼejintaik ta avoʼontonik li Jeovae.*+ 17  Skotol li kʼusitik chavalik o chapasike pasik skotol ta sbi li Kajvaltik Jesuse xchiʼuk jaʼ ta stojolal albeik koliyal li Jtotik Diose.+ 18  Ajnilaletik, ichʼo me ta mukʼ amalalik,+ yuʼun kʼupil sba chil li Kajvaltike. 19  Malaliletik, jechuk-o me xakʼan avajnilik+ xchiʼuk mu me xkʼakʼetuk tajek avoʼontonik* ta stojolalik.+ 20  Alab nichʼnabiletik, chʼunbo me smantal atot ameʼik ta kʼusiuk noʼox,+ yuʼun kʼupil sba ta stojolal li Kajvaltike. 21  Totiletik, mu me xasabeik skʼakʼal yoʼonton* anichʼnabik+ sventa mu xchibaj yoʼontonik. 22  Mosoiletik, chʼunbeik skotol smantal li krixchanoetik ti jaʼ avajvalike,+ pe maʼuk noʼox kʼalal skʼelojoxuk sventa lek xa xiloxuk li krixchanoetike, moʼoj, jaʼ lek paso ta sjunul avoʼontonik xchiʼuk xiʼtaik* me Jeova* ti jech chapasike. 23  Kʼusiuk noʼox ti yakal chapasike pasik ta sjunul avoʼontonik* ta sventa Jeova,*+ maʼuk ta sventa krixchanoetik, 24  yuʼun anaʼojik ti jaʼ ta stojolal Jeova* ti chavichʼ arextoik* jech kʼuchaʼal matanale.+ Tunanik ta mosoil ta stojolal li Ajvalil ti jaʼ li Kristoe. 25  Ta melel, li buchʼu tspas kʼusi muʼyuk tukʼe chichʼ akʼbel stojol ta skoj li kʼusi muʼyuk tukʼ la spase,+ yuʼun mu snaʼ xtʼujvan li Diose.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «nakʼel».
Li ta griego kʼope jaʼ porneia. Kʼelo Glosario, mulivajel.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «nopem xavaʼi chaxanavik».
O «xanopbe abaik kʼop».
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
Li «j-esita» xie jaʼ chalbe skʼoplal jun krixchano ti mu kʼusi snaʼ o ti mu kʼusi xojtikine.
O «ti bikʼit chavakʼ abaik ta anopbenike».
O «xapʼijubtas abaik».
O «mu me tsotsuk atalelalik».
O «mu me xasabeik sjol».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Li ta griego kʼope jaʼ psykje. Kʼelo Glosario, psykje.
O «apukulalik; aparteik».