Skarta Judas 1:1-25

  • Kʼopoj batel (1, 2)

  • Chichʼik chapanel ta melel li jecheʼ jchanubtasvanejetike (3-16)

    • Laj yut sbaik li Diablo xchiʼuk Miguele (9)

    • Laj yal albil kʼop li Enoke (14, 15)

  • «Te xakomik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose» (17-23)

  • Jaʼ yuʼun Dios li mukʼulale (24, 25)

 Voʼon Judasun, jaʼ smosoun li Jesukristoe xchiʼuk xchiʼilun ta vokʼel Santiago,+ voʼoxuk chkalboxuk tal ti jmoj takbiloxuk ta ikʼel+ xchiʼuk ti kʼanbiloxuk yuʼun li Jtotik Diose xchiʼuk ti chʼakbiloxuk sventa jmoj oyoxuk xchiʼuk li Jesukristoe:+  Masuk to xkʼuxubinoxuk, xakʼboxuk jun oʼontonal xchiʼuk masuk to skʼanoxuk.  Voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke, akʼo mi laj kakʼbe yipal yoʼ jtsʼibaboxuk tal sventa li kolebal jtaojtik ta komone,+ laj kil ti skʼan xkalboxuk tal mantal ti skʼan xavakʼbeik yipal ta spakbel skʼoplal li xchʼunel oʼontonal+ ti j-echʼel akʼbilik-o li buchʼutik chʼulike.  Ti jech chkalboxuke, yuʼun kʼunkʼun la stikʼ sbaik ochel viniketik ta atojolalik ti voʼne xa onoʼox albil skʼoplalik ta Tsʼibetik sventa xichʼik chapanele; jaʼik chopol viniketik ti tsjoypʼinbeik skʼoplal li slekil yutsil yoʼonton Jdiostik ta skoj ti toj kʼexlal sba li stalelalike*+ xchiʼuk ti chakʼik ta ilel ti jecheʼ chalik ti oyik ta stojolal li jun noʼox Kajvaltik Jesukristo ti jaʼ yuʼunutike.+  Akʼo mi anaʼojik xa lek skotol liʼe, oy ta koʼonton ta jvulesboxuk ta ajolik ti la skolta lokʼel jun jteklum ta slumal Ejipto+ li Jeovae,* vaʼun la slajes ta tsʼakal li buchʼutik muʼyuk laj yakʼ ta ilel xchʼunel yoʼontonike.+  Jaʼ jech ek li anjeletik ti muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ li yabtel akʼbatike,*+ ti laj yiktaik ti bu jun toʼox yutsil akʼatike, chukatik sbatel osil xchiʼuk akʼatik ta ikʼal osil sventa xichʼik chapanel mi kʼot li smukʼta kʼakʼalile.+  Jaʼ jech ek li Sodoma, Gomorra xchiʼuk li yan jteklumetik te nopole toj echʼ xa noʼox chopol mulivajik* xchiʼuk jaʼ laj yakʼ ta yoʼontonik spasel li kʼusi mu xa staleluk tskʼan sbekʼtalike.+ Jaʼ sventa jpʼijubtasobiltik ti jech laj yichʼ stojol smulik sbatel osil ta kʼokʼe.*+  Akʼo mi jech, li viniketik taje jaʼ batem ta yoʼontonik li xvayichike, tsokes li sbekʼtalike, tspʼajik li buchʼutik oy yabtelike xchiʼuk toj chopol chkʼopojik ta stojolal li buchʼutik oy smukʼulalike.+  Pe kʼalal lik skʼopik xchiʼuk laj yut sbaik li Diablo xchiʼuk li bankilal anjel+ Miguel+ ta skoj li sbekʼtal Moisese,+ li Miguele muʼyuk bu toj chopol lik kʼopojuk ta stojolal sventa xchapan,+ jaʼ noʼox xi laj yalbee: «Akʼo xchapanot stuk Jeova».*+ 10  Pe jaʼuk li viniketik taje yakal chchopol kʼoptaik skotol li kʼusitik mu xaʼibeik smelolal ta melele.+ Yan li kʼusi xaʼibeik smelolale jaʼ jech chaʼiik kʼuchaʼal li chonbolometik ti mu snaʼik snopele,+ vaʼun jech tsokes sbaik. 11  ¡Toj chopol kʼusi tsnuptanik, yuʼun jaʼ stamojbeik batel li sbe Kaine,+ jaʼ yakʼojbeik yipal ta stambel xchopol be Balaam+ ta skoj takʼin xchiʼuk chamemik xa ta skoj li stoyba kʼopojel+ Koree!+ 12  Li viniketik taje jaʼik tonetik ti nakʼajtik* ta yut voʼ kʼalal jmoj yakal chaveʼik xchiʼukik kʼalal chapasbeik li skʼinal kʼanelale,+ jaʼik jchabichijetik ti muʼyuk xiʼel chaʼi tsmakʼlin sba stukike,+ tok ti xtal xbatik ta ikʼ ti chʼabal yaʼlele;+ teʼetik ti mu satin ta otonyoe,* chib to velta chamemik* xchiʼuk kʼalal to ta yibel yichʼojik bulel; 13  simaron nab ti xyukʼlajet tajek ti nom to chkʼot svok li xkʼexlale;+ kʼanaletik ti mu snaʼ bu chbatik ti toj echʼ xa noʼox ikʼpulan ti bu chtakatik batel sbatel osile.+ 14  Jech, li Enok+ ti jaʼ svukkʼolal snitilulal Adane xi onoʼox laj yalbe skʼoplal li krixchanoetik taje: «¡Kʼelavilik! Ta sjaylajunebal xa noʼox mil tal xchiʼuk xchʼul anjeltak li Jeovae*+ 15  sventa xchapan skotol+ xchiʼuk sventa xakʼbe yil smulik li buchʼutik muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ Dios ti toj chopol kʼusi la spasik ta skoj xchopolilike xchiʼuk ta skoj skotol li kʼusitik chopol ta aʼiel laj yalik li chopol jpasmuliletik ta stojolale».+ 16  Toj lek xbikʼtal kʼopojik li viniketik taje,+ muʼyuk kʼusi lek chil ta xkuxlejalik, jaʼ chbat ta yoʼontonik li kʼusi tskʼan stukike,+ xtoyet xa chkʼopojik xchiʼuk lek xa chalbeik skʼoplal yantik* sventa oy kʼusitik lek tsta stukik.+ 17  Pe li voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke mu me xchʼay ta ajolik li kʼusi yalojik xa onoʼox yajtakboltak Kajvaltik Jesukristoe, 18  jech onoʼox kʼuchaʼal xi nopem xaʼiik chalboxuke: «Ta me xlik tal jlabanvanejetik ta slajebal xa yorail ti jaʼ jech tspasik batel ti kʼu yelan tskʼan stukik ti toj chopole».+ 19  Taje jaʼ li buchʼutik chchʼakvanike,+ chonbolom krixchanoetik,* muʼyuk yichʼojbeik li xchʼul espiritu Diose. 20  Pe li voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke tsatsubuk me batel avuʼunik li xchʼunel avoʼontonik ti toj chʼule xchiʼuk jech me xapasik orasion kʼuchaʼal tskʼan chʼul espiritue+ 21  sventa te xakomik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose+ yoʼ to chamalabeik skʼakʼalil li xkʼuxul yoʼonton Kajvaltik Jesukristo ti ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osile.+ 22  Jech xtok, oyuk-o me xkʼuxul avoʼontonik+ ta stojolal li buchʼutik xchibet noʼox yoʼontonike;+ 23  jochik me lokʼel+ ta anil ta kʼokʼ sventa xapojik. Oyuk-o me xkʼuxul avoʼontonik ta stojolal li yantike, pe pʼijanik me, pʼajik me xtok li kʼuʼil pokʼil ti ikʼubtasbil ta bekʼtalile.+ 24  Li avie, li buchʼu tskoltaoxuk sventa mu xamak* avakanik, sventa chʼabaluk apaltailik*+ xchiʼuk ti xamuyubajik tajek ta stojolal smukʼulal 25  ti jaʼ li jun noʼox Jkoltavanej Dios kuʼuntike jaʼuk me yuʼun li utsilal, mukʼulal, juʼelal xchiʼuk li pasmantal ta stojolal li Kajvaltik Jesukristoe, jaʼ onoʼox yuʼun ti kʼu xa sjalil echʼem tale, li avie xchiʼuk ta sbatel-o osil. Jechuk.

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta griego kʼope jaʼ aselgueia. Kʼelo Glosario, talelal toj kʼexlal sba.
Jaʼ xkaltik, ti bu toʼox oyik ta vinajele.
Kʼelo Glosario, mulivajel.
Taje jaʼ skʼoplal lajelal sbatel osil.
O «mukajtik».
Jaʼ xkaltik, yorail voʼtik.
O «chamemik ta jyalel».
O «lek xa chilbeik stalelal yantik».
O «kuxulik kʼuchaʼal tskʼan bekʼet».
O «xatʼabes».
O «achopolilik».