Xi chal Juan 8:12-59

  • Chalbe skʼoplal Jesus li Totile (12-30)

    • Li Jesuse jaʼ sakil osil kʼotem ta stojolal li krixchanoetike (12)

  • Xnichʼnab Abraan (31-41)

    • «Jaʼ chakʼ akolebalik li kʼusi melele» (32)

  • Xnichʼnab Diablo (42-47)

  • Jesus xchiʼuk Abraan (48-59)

8  12  Vaʼun, kʼoponatik yan velta yuʼun li Jesuse, xi albatike: «Voʼon sakil osil kʼotemun ta stojolal krixchanoetik.+ Muʼyuk me oy ta ikʼal osil li buchʼu tstsʼakliun batele, yuʼun chuʼunin li sakil osil+ sventa kuxlejale». 13  Vaʼun, xi albat yuʼun li jfariseoetike: «Chavalbe aba akʼoplal atuk; mu meleluk li kʼusi chavale». 14  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Akʼo onoʼox mi xkalbe jba jkʼoplal jtuk, melel li kʼusi chkale, yuʼun jnaʼoj bu likemun tal xchiʼuk bu chibat.+ Yan li voʼoxuke mu xanaʼik bu likemun tal xchiʼuk bu chibat. 15  Jaʼ jech chachapanvanik kʼuchaʼal tspas* li krixchanoetike;+ yan li voʼone muʼyuk buchʼu ta jchapan. 16  Akʼo onoʼox mi xichapanvan, melel li chapanel chkakʼe, yuʼun mu jtukuk, yuʼun liʼ xchiʼinojun li Totil ti la stakun tale.+ 17  Xchiʼuk xi tsʼibabil xtok li ta Mantal avuʼunike: ‹Melel me chkʼot mi koʼol skʼopik li chaʼvoʼ testigoe›.+ 18  Voʼon chkalbe jba jkʼoplal jtuk xchiʼuk chalbun jkʼoplal ek li Totil ti la stakun tale».+ 19  Vaʼun, xi laj yalbeike: «¿Bu oy li Atote?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Mu xavojtikinikun xchiʼuk mi jaʼuk xavojtikinik ek li Jtote.+ Ti yuʼunuk xavojtikinikune, xavojtikinik jechuk ek li Jtote».+ 20  Taje te albatik ti bu tstsobik takʼin+ kʼalal jaʼo yakal chchanubtasvan ta temploe. Pe mi junuk buchʼu tsak yuʼun ta skoj ti muʼyuk toʼox kʼotem yoraile.+ 21  Vaʼun, xi albatik yan veltae: «Ta jtam batel jbe, vaʼun chasaʼikun, pe te akuchoj amul chachamik.+ Mu xuʼ te xabatik ti bu chibate».+ 22  Xi lik yal li judaetike: «Muʼyuk van tsmil sba stuk, ¿mi mu jechuk? Yuʼun xi chale: ‹Mu xuʼ te xabatik ti bu chibate›». 23  Jaʼ yuʼun, xi albatike: «Ta olon likemoxuk li voʼoxuke; yan li voʼone ta toyol likemun tal.+ Liʼ likemoxuk ta balumil li voʼoxuke, yan li voʼone mu liʼuk likemun ta balumile. 24  Jech oxal, xi laj kalboxuke: te akuchoj amul chachamik. Yuʼun mi mu xachʼunik ti voʼonun taje, te akuchoj amul chachamik». 25  Vaʼun, xi lik yalbeike: «¿Buchʼuot?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Jecheʼ noʼox chachʼaybeikun jkʼakʼal ti liʼ xivulvune 26  Ep to kʼusitik skʼan xkalboxuk xchiʼuk ep to kʼusitik skʼan jchapan. Yuʼun melel kʼusi chal li buchʼu la stakun tale xchiʼuk chkal batel ta stojolal krixchanoetik li kʼusi laj kaʼi laj yale».+ 27  Muʼyuk laj yaʼibeik smelolal ti jaʼ chalbe skʼoplal li Totile. 28  Vaʼun, xi laj yal li Jesuse: «Kʼalal mi laj xa ox ajokʼanik li Xnichʼon Krixchanoe,+ jaʼ to te chavakʼik venta ti voʼonun taje+ xchiʼuk ti maʼuk ta jpas jtosuk ti kʼusi chlokʼ ta koʼonton jtuke;+ yuʼun li kʼusitik yakal chkalboxuke jaʼ jech chkal kʼuchaʼal la xchanubtasun li Totile. 29  Liʼ xchiʼinojun li buchʼu la stakun tale; muʼyuk bu yiktaojun jtuk, yuʼun jaʼ onoʼox ta jpas li kʼusi lek chile».+ 30  Ep buchʼutik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal kʼalal jech laj yale. 31  Vaʼun, xi to albatik yuʼun Jesus li judaetik ti la xchʼunike: «Voʼoxuk me kajchankʼopoxuk ta melel mi te oyoxuk-o ta stojolal li jkʼope, 32  vaʼun chavojtikinik li kʼusi melele+ xchiʼuk jaʼ chakʼ akolebalik li kʼusi melele».+ 33  Xi la stakʼike: «Snitilulalunkutik Abraan xchiʼuk mi jaʼuk buchʼu smosoinojunkutik. ¿Kʼuxi xa noʼox ti ‹chakolik› xachie?». 34  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti mosoinbil yuʼun mulil skotol li buchʼu tspas smule.+ 35  Jech xtok, mu sbateluk osil te oy-o ta na li mosoile; yan li nichʼonile te oy-o sbatel osil. 36  Jech oxal, mi chakʼ akolelik li Nichʼonile, ataoj me akolelik ta melel. 37  Jnaʼoj ti snitilulaloxuk Abraane. Pe chakʼan chamilikun, yuʼun mu xakʼan xachʼamik li chanubtasel chkakʼe. 38  Chkalboxuk skotol li kʼusi kiloj ta stojolal Jtot kʼalal te toʼox oyun xchiʼuke;+ pe li voʼoxuke jaʼ chapasik li kʼusi avaʼioj ta stojolal atotike». 39  Xi la stakʼike: «Jaʼ jtotkutik li Abraane». Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Ti jaʼuk xnichʼnaboxuk Abraane, jaʼ chapasbeik jechuk li yabteltak Abraane.+ 40  Pe chakʼan chamilikun, voʼon ti laj kalboxuk li kʼusi melel laj kaʼi ta stojolal Diose.+ Mu jechuk la spas Abraan maʼ taje. 41  Jaʼ yakal chapasbeik li yabteltak atotike». Xi laj yalbeike: «Mu ta mulivajeluk* livokʼkutik maʼ voʼonkutike; jun noʼox Jtotkutik, jaʼ li Diose». 42  Xi laj yal li Jesuse: «Ti jaʼuk Atotik li Diose, chakʼanikun ti jechuke,+ yuʼun ta stojolal Dios likemun tal xchiʼuk jaʼ ta skoj ti liʼ oyune. Taje jaʼ li buchʼu la stakun tale, maʼuk lokʼ ta koʼonton jtuk xtok ti litale.+ 43  ¿Kʼu yuʼun mu xavaʼibeik smelolal li kʼusi chkalboxuke? Jaʼ ta skoj ti mu xakʼan xachikintaik li jkʼope. 44  Yuʼun te likemoxuk talel ta stojolal atotik ti jaʼ li Diabloe xchiʼuk jaʼ chakʼan chapasbeik li kʼusi tskʼan yoʼontone.+ Yuʼun jmilvanej onoʼox ta slikebal+ xchiʼuk muʼyuk onoʼox bu tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li kʼusi melele, yuʼun muʼyuk te oy ta stojolal li kʼusi melele. Kʼalal tsjut kʼope,* jaʼ chal li kʼusi oy ta yoʼontone, yuʼun jutkʼop xchiʼuk jaʼ totil yuʼun li jutbil kʼope.+ 45  Yan li voʼone melel li kʼusi chkalboxuke, pe mu xachʼunbeikun. 46  ¿Buchʼu junukal avuʼunik ti xuʼ xakʼ ta ilel ti oy jmule? ¿Kʼu yuʼun mu xachʼunbeikun ti melel li kʼusi chkale? 47  Li buchʼu likem tal ta stojolal Diose chchikintabe li kʼusi chal Diose.+ Jech oxal, mu xakʼan xachikintaik li voʼoxuke, yuʼun muʼyuk bu likemoxuk tal ta stojolal Dios».+ 48  Xi takʼbat yuʼun li judaetike: «¿Mi mu meleluk ti xi chkalbotkutike: ‹Jsamaria vinikot+ xchiʼuk ochem pukuj ta avoʼonton›?».+ 49  Xi la stakʼ li Jesuse: «Muʼyuk bu ochem pukuj ta koʼonton, yuʼun chkichʼ ta mukʼ li Jtote, yan li voʼoxuke muʼyuk bu chavichʼikun ta mukʼ. 50  Pe muʼyuk bu ta jsaʼ jmukʼulal jtuk;+ yuʼun oy buchʼu tsaʼ xchiʼuk chchapanvan. 51  Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti mi jaʼuk bu chcham li buchʼu tspas kʼusi chkale».+ 52  Xi albat yuʼun li judaetike: «Ta ora une, jnaʼojkutik xa ti ochem pukuj ta avoʼontone. Cham maʼ li Abraane, jaʼ jech ek li j-alkʼopetike; pe xi chaval li voʼote: ‹Mi jaʼuk me bu tspas preva lajelal li buchʼu tspas kʼusi chkale›. 53  Li voʼote maʼuk mas mukʼ akʼoplal kʼuchaʼal li jmoltotkutik Abraan ti chame, ¿mi mu jechuk? Jech xtok, chamik ek li j-alkʼopetike. ¿Buchʼuot avaloj li voʼote?». 54  Xi la stakʼ li Jesuse: «Muʼyuk kʼusi xtun-o li jmukʼulal mi voʼon noʼox ta jsaʼ jmukʼulal jtuke. Jaʼ chakʼbun jmukʼulal li Jtot+ ti jaʼ li Adiosik chavalike. 55  Pe muʼyuk bu avojtikinojik-o,+ yan li voʼone xkojtikin.+ Yuʼun mi laj kal ti mu xkojtikine, batsʼi jutkʼopun* jechuk jech kʼuchaʼal voʼoxuke. Pe xkojtikin ta melel xchiʼuk ta jpas li kʼusi chale. 56  Li atotik Abraane xkuxet tajek yoʼonton ta skoj ti spatoj yoʼonton chil li kʼusitik ta jpase, vaʼun laj onoʼox yil xchiʼuk la sta xkuxetel yoʼonton».+ 57  Vaʼun, xi albat yuʼun li judaetike: «Muʼyuk to bu avichʼoj 50 jabil, ¿kʼuxi xa noʼox ti chaval ti aviloj li Abraane?». 58  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti oyun xa onoʼox kʼalal muʼyuk toʼox li Abraane».+ 59  Jech oxal, la stamik ton sventa chakʼbeik; pe la snakʼ* sba li Jesuse, vaʼun lokʼ batel li ta temploe.

Tsʼibetik ta yok vun

O «nopem xaʼiik».
Li ta griego kʼope jaʼ porneia. Kʼelo Glosario, mulivajel.
O «tsnop kʼope; ch-epal kʼopoje».
O «jnopkʼopun; j-epalkʼopun».
O «smuk».