Xi chal Juan 7:1-52

  • Te oy Jesus li ta Skʼinal Axibalnaetike (1-13)

  • Te chanubtasvan ta kʼin li Jesuse (14-24)

  • Jelajtik kʼusi tsnopik ta sventa li Kristoe (25-52)

7  Vaʼun, kʼalal echʼ xa ox taje, te xanav ta yosilal Galilea li Jesuse, yuʼun mu skʼan xbat li ta Judeae, yuʼun tskʼan chmilat yuʼun li judaetike.+  Pe jutuk xa ox skʼan li Skʼinal Axibalnaetik+ ti tspas judaetike.  Jaʼ yuʼun, xi albat yuʼun li yitsʼinabe:+ «Lokʼan batel liʼe, batan ta Judea sventa xilik avajchankʼoptak ek li avabtel chapase.  Yuʼun mu ta mukuluk kʼusi tspas li buchʼu tskʼan chakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal krixchanoetike. Ta skoj ti jech yakal chapase, akʼo aba ta ilel ta stojolal li krixchanoetike».  Li yitsʼinabe muʼyuk onoʼox bu yakʼoj xchʼunel yoʼontonik ta stojolal.+  Jech oxal, xi albatik yuʼun li Jesuse: «Li voʼone muʼyuk to bu kʼotem korail,+ yan li voʼoxuke kʼusiuk noʼox ora xuʼ xkʼot avorailik.  Yuʼun li voʼoxuke chʼabal srasonal sventa tspʼajoxuk li krixchanoetike, yan li voʼone spʼajojikun, yuʼun chkalbe skʼoplal ti toj chopol li kʼusitik tspasike.+  Muyanik batel ta kʼin li voʼoxuke; yuʼun li voʼone muʼyuk to bu chimuy batel li ta kʼin taje, yuʼun muʼyuk to bu kʼotem lek korail».+  Kʼalal jech albatik taje, li stuke te kom ta Galilea. 10  Pe kʼalal muyik xa ox batel ta kʼin li yitsʼinabe, muy batel ek, pe muʼyuk laj yakʼ sba ta ilel, ta mukul noʼox muy batel. 11  Jaʼ yuʼun, li judaetike lik saʼik ta kʼin xchiʼuk xi chalilanbe sbaike: «¿Bu oy xanaʼik li vinike?». 12  Toj ep chloʼilajik ta mukul li epal krixchanoetike. Jlome xi chalike: «Jaʼ jun lekil vinik». Oy buchʼutik xi chalik xtoke: «Maʼuk, jaʼ noʼox chchʼay ta be li epal krixchanoetike».+ 13  Pe ta melel, mi junuk buchʼu jamal chalbe skʼoplal Jesus ta yeloval krixchanoetik, yuʼun chiʼtaik li judaetike.*+ 14  Kʼalal echʼ xa ox j-oʼlol kʼine, muy batel ta templo li Jesuse, vaʼun lik chanubtasvanuk. 15  Toj labal sba laj yaʼi li judaetike, xi laj yalike: «¿Kʼuxi xa noʼox ti lek xojtikin Tsʼibetik+ li vinik liʼe, ti muʼyuk bu chanunajem ta chanob vune?».*+ 16  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Maʼuk kuʼun li kʼusi chkakʼ ta chanele, jaʼ yuʼun li buchʼu la stakun tale.+ 17  Mi oy buchʼu tskʼan tspasbe li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, te chakʼ venta mi jaʼ yuʼun Dios li kʼusi chkakʼ ta chanele+ o mi voʼon chlokʼ ta koʼonton jtuk. 18  Li buchʼu chlokʼ ta yoʼonton stuk kʼusi chale yakal tsaʼ smukʼulal stuk; pe li buchʼu jaʼ tsabe smukʼulal li buchʼu takvan tale+ melel li kʼusi chale xchiʼuk jaʼ jun tukʼil vinik. 19  ¿Mi mu jechuk ti jaʼ laj yakʼboxuk Moises li Mantale?+ Pe muʼyuk buchʼu chchʼun avuʼunik li Mantale. ¿Kʼu yuʼun ti chakʼan chamilikune?».+ 20  Xi la stakʼ li epal krixchanoetike: «Ochem pukuj ta avoʼonton. ¿Buchʼu ti tskʼan tsmilote?». 21  Xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Jtos noʼox kʼusi la jpas, pe toj labal sba laj avilik. 22  Jaʼ yuʼun, laj yakʼboxuk komel mantal sventa sirkunsision*+ li Moisese —pe maʼuk te lik tal ta skʼakʼalil li Moisese, yuʼun jaʼ te lik tal ta skʼakʼalil li moltotiletike—,+ jech oxal li voʼoxuke ta savado chavakʼbeik sirkunsision li jun vinike. 23  Mi chichʼ sirkunsision ta savado jun vinik sventa mu xichʼ pʼajbel li Smantal Moisese, ¿kʼu yuʼun xtiʼet tajek avoʼontonik ta jtojolal ta skoj ti la jpoxtabe skotol xchamel li jun vinik ta skʼakʼalil savadoe?+ 24  Maʼuk xachapanvanik-o ta skoj li kʼusi chavil ta asat atukike, jaʼ lek tukʼ xachapanvanik».+ 25  Vaʼun, xi lik yalik jayvoʼuk jnaklejetik ta Jerusalene: «Leʼe jaʼ li vinik ti tskʼan tsmilike, ¿mi mu jechuk?+ 26  Pe ¡kʼelavilik!, yakal chkʼopoj ta yeloval krixchanoetik, pe muʼyuk kʼusi chalbeik. Li ajvaliletike, ¿mi yuʼun van laj xa yojtikinik ti ta melel jaʼ Kristo leʼe? 27  Pe li voʼotike jnaʼojtik bu likem tal li vinik leʼe;+ pe kʼalal mi vul li Kristoe, muʼyuk buchʼu snaʼ bu likem tal». 28  Jech oxal, xi tsots kʼopoj kʼalal jaʼo yakal chchanubtasvan ta templo li Jesuse: «Xavojtikinikun li voʼoxuke xchiʼuk xanaʼik bu likemun tal. Jech xtok, muʼyuk lokʼ ta koʼonton jtuk ti litale,+ yuʼun kuxul ta melel li buchʼu la stakun tale, pe mu xavojtikinik.+ 29  Li voʼone xkojtikin,+ yuʼun jaʼ yajkʼopojelun xchiʼuk jaʼ la stakun tal». 30  Jech oxal, lik skʼelik kʼuxi xuʼ stsakik,+ pe mi junuk buchʼu laj yakʼ skʼob ta stojolal, yuʼun muʼyuk toʼox bu kʼotem yorail.+ 31  Akʼo mi jech, ep buchʼutik ti te kapalik ta epal krixchanoetike laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal+ xchiʼuk xi lik yalike: «Kʼalal mi vul tal li Kristoe, mu xa bu tspas mas senyailtak kʼuchaʼal spasoj li vinik liʼe, ¿mi mu jechuk?». 32  Li jfariseoetike laj yaʼiik ti te chkʼopojik ta mukul li epal krixchanoetik ta sventa taje, jech oxal li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike la stakik batel j-abteletik sventa chbat stsakik tal.* 33  Vaʼun, xi laj yal li Jesuse: «Ta to jchiʼinoxuk jayibuk kʼakʼal yoʼ to mu xisut batel ta stojolal li buchʼu la stakun tale.+ 34  Chasaʼikun, pe muʼyuk bu chataikun; yuʼun ti bu chibate, mu xuʼ xabatik te li voʼoxuke».+ 35  Jaʼ yuʼun, xi laj yalbe sbaik li judaetike: «¿Bu xa noʼox chbat yaloj leʼ eke, ti mu xa jtatik ta saʼele? Muʼyuk bu snopoj chbat ta stojolal li judaetik ti spukoj sbaik batel ta stojolal jgresiaetik xchiʼuk ti jaʼ chbat xchanubtas li jgresiaetike, ¿mi mu jechuk? 36  ¿Kʼusi smelolal ti xi laj yale: ‹Chasaʼikun, pe muʼyuk bu chataikun; yuʼun ti bu chibate, mu xuʼ xabatik te li voʼoxuke›?». 37  Li ta slajebal kʼakʼal une, li ta mero skʼakʼalil kʼine,+ te vaʼi li Jesuse xchiʼuk xi tsots kʼopoje: «Mi oy buchʼu chaʼi takitiʼile, akʼo taluk ta jtojolal xchiʼuk akʼo yuchʼ voʼ.+ 38  Jech kʼuchaʼal yaloj li Tsʼibetike, li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale, ‹ta yutil to tajek yoʼonton chbein lokʼel tal li voʼ ti chakʼ kuxlejale›».+ 39  Pe jaʼ jech laj yal ta sventa li chʼul espiritu ti poʼot xa ox xichʼik li buchʼutik chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolale; yuʼun muʼyuk toʼox bu yichʼojik chʼul espiritu,+ yuʼun muʼyuk toʼox bu staoj smukʼulal li Jesuse.+ 40  Xi lik yalik jayvoʼuk li buchʼutik te kapalik ta epal krixchanoetik kʼalal laj yaʼiik taje: «Ta melel, leʼe jaʼ li J-alkʼope».+ 41  Xi chal li yantike: «Leʼe jaʼ li Kristoe».+ Pe oy yantik ti xi chalike: «¿Mi yuʼun ta Galilea chlik tal li Kristoe chaʼa?+ 42  ¿Mi mu yalojuk Tsʼibetik ti ta snitilulal David+ xchiʼuk ti ta Belen+ chlik tal li Kristoe, li ta steklumal Davide?».+ 43  Jech oxal, la xchʼak sbaik ta skoj Jesus li epal krixchanoetike. 44  Oy jayvoʼuke tskʼan ox tstsakik,* pe mi junuk buchʼu la stsak. 45  Vaʼun, sutik tal ta stojolal bankilal paleetik xchiʼuk jfariseoetik li j-abteletike, vaʼun xi albatike: «¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk laj avikʼik tale?». 46  Xi la stakʼ li j-abteletike: «Mi junuk buchʼu jech kʼopojem kʼuchaʼal li vinik taje».+ 47  Pe xi la stakʼ li jfariseoetike: «Muʼyuk avakʼoj abaik ta loʼlael ek, ¿mi mu jechuk? 48  Mi junuk ajvalil o jfariseo yakʼoj xchʼunel yoʼonton ta stojolal, ¿mi mu jechuk?+ 49  Pe li epal krixchanoetik ti mu xojtikinik li Mantale mu kʼusi xtunik-o ta jmoj». 50  Li Nikodemo ti jaʼ jun jfariseo eke xchiʼuk ti ayem xa onoʼox skʼel li Jesuse xi laj yale: 51  «Muʼyuk chal Mantal kuʼuntik ti xuʼ jchapantik jun vinik kʼalal muʼyuk to kaʼiojtik kʼusi chal xchiʼuk kʼalal mu to jnaʼtik kʼusi yakal tspase, ¿mi mu jechuk?».+ 52  Vaʼun, xi la stakʼbeike: «Maʼuk te likemot tal ta Galilea ek, ¿mi mu jechuk? Kʼelbo lek smelolal avil, vaʼun te chavakʼ venta ti mi junuk j-alkʼop te chlik tal ta Galileae».*

Tsʼibetik ta yok vun

Taje jaʼ skʼoplalik li jnitvanejetik ta relijion yuʼun judaetike.
Jaʼ xkaltik, chanob vun yuʼun jrabietik.
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
O «xchukik tal».
O «chchukik».
Ta epal voʼne tsʼibetik ti tsotsik skʼoplale muʼyuk bu chichʼ tael li versikulo 53 kʼalal to ta kapitulo 8:11.