Xi chal Juan 3:1-36

  • Jesus xchiʼuk Nikodemo (1-21)

    • «Chvokʼ ta achʼ» (3-8)

    • «Skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose» (16)

  • Slajeb velta laj yalbe skʼoplal Jesus li Juane (22-30)

  • «Li buchʼu likem tal ta toyole» (31-36)

3  Oy jun jfariseo vinik ti Nikodemo+ sbie, jaʼ jun ajvalil yuʼun li judaetike.  Te tal skʼel Jesus ta akʼobaltik+ xchiʼuk xi laj yalbee: «Rabi,*+ jnaʼojkutik ti jchanubtasvanejote, ti likemot tal ta stojolal Diose; yuʼun li buchʼu muʼyuk chiʼinbil yuʼun Diose+ mu spas yuʼun li senyailtak+ chapase».  Xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «Chkalbot avaʼi ta batsʼi melel: muʼyuk me chil Ajvalilal* yuʼun Dios+ li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta achʼe».*+  Xi laj yal li Nikodemoe: «¿Kʼuxi xuʼ chvokʼ ta achʼ li buchʼu mol xae? Mu xuʼ x-och yan velta ta yalajeb smeʼ li jun krixchanoe, ¿mi mu jechuk?».  Xi la stakʼ li Jesuse: «Chkalbot avaʼi ta batsʼi melel: muʼyuk me ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta voʼ+ xchiʼuk li buchʼu muʼyuk chvokʼ ta chʼul espiritue.+  Li kʼusi vokʼem ta bekʼete jaʼ bekʼet, yan li kʼusi vokʼem ta chʼul espiritue jaʼ xnichʼon Dios.  Mu me chʼayaluk avoʼonton xkʼot yuʼun ti laj kalbot ti skʼan xavokʼik ta achʼe.  Li ikʼe jaʼ te chbat ti bu tskʼan yoʼonton chbate, akʼo mi xavaʼi ti xjumumete, mu xanaʼ bu lik tal xchiʼuk mu xanaʼ bu chbat. Jaʼ jech yelan li buchʼu chvokʼ ta chʼul espiritue».+  Li Nikodemoe xi la sjakʼbe: «¿Kʼuxi xa noʼox ti jech chkʼot ta pasel li kʼusitik taje?». 10  Xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «Voʼote jchanubtasvanejot ta Israel, ¿kʼuxi xa noʼox ti mu xanaʼ li kʼusitik taje? 11  Chkalbot avaʼi ta batsʼi melel: jaʼ chkalbekutik skʼoplal li kʼusi jnaʼojkutike xchiʼuk jaʼ chkalbekutik skʼoplal li kʼusi kilojkutike, pe li voʼoxuke mu xachʼamik li kʼusi chkalbekutik skʼoplale. 12  Pe mi mu xachʼunik li kʼusitik chkalboxuk ta sventa balumile, ¿kʼuxi xa noʼox chachʼunik mi jaʼ chkalboxuk li kʼusitik ta sventa vinajele? 13  Jech xtok, mi junuk buchʼu muyem batel ta vinajel,+ jaʼ noʼox likem tal ta vinajel+ li Xnichʼon Krixchanoe. 14  Jech kʼuchaʼal la sjokʼan chon ta takixokol balumil li Moisese,+ jaʼ jech chichʼ jokʼanel ek li Xnichʼon Krixchano+ 15  sventa sta xkuxlejal sbatel osil li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale.+ 16  »Yuʼun skʼanoj tajek krixchanoetik* li Diose, jaʼ yuʼun laj yakʼ li jun noʼox Xnichʼon+ sventa mu xichʼ lajesel li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa tsta-o xkuxlejal sbatel osil.+ 17  Yuʼun ti la stak tal Xnichʼon ta stojolal krixchanoetik* li Diose maʼuk sventa chchapan li krixchanoetike, jaʼ sventa tsta skolel li krixchanoetik ta stojolale.+ 18  Jaʼ yuʼun, muʼyuk chichʼ chapanel li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale.+ Yan li buchʼu muʼyuk chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale laj xa me yichʼ chapanel, yuʼun muʼyuk laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal* li jun noʼox Xnichʼon Diose.+ 19  Vaʼun, jaʼ me chichʼ tsakel ta mukʼ sventa chapanel ti tal ta stojolal krixchanoetik li sakil osile; pe jaʼ skʼanojik ikʼal osil li krixchanoetike,+ jaʼ mu skʼanik li sakil osile, yuʼun toj chopol li kʼusitik tspasike. 20  Yuʼun spʼajoj sakil osil li buchʼu tspas kʼusitik toj chopole xchiʼuk muʼyuk chtal ti bu oy sakil osil sventa mu xichʼ tukʼibtasbel* li kʼusi tspase. 21  Pe li buchʼu jaʼ tspas li kʼusi melele jaʼ te chtal ti bu oy li sakil osil+ sventa xvinaj ti jaʼ jech tspas kʼuchaʼal tskʼan yoʼonton Diose». 22  Te une, bat ta stiʼiltak Judea li Jesus xchiʼuk yajchankʼoptake, te jokʼtsajik kʼuk sjalil xchiʼuk laj yakʼ ichʼvoʼ.+ 23  Pe li Juan eke te chakʼ ichʼvoʼ ta Enon ti nopol yiloj Salime, yuʼun jaʼ oy ep voʼ te,+ jech oxal te chtalik li krixchanoetik sventa chichʼik voʼe;+ 24  yuʼun muʼyuk toʼox bu tikʼbil ta chukel li Juane.+ 25  Vaʼun, te lik kʼop yuʼunik li yajchankʼoptak Juan xchiʼuk jun juda vinik ta sventa ti tsakubtas sbaike. 26  Jaʼ yuʼun, talik ta stojolal Juan, xi laj yalbeike: «Rabi,* li vinik ti te toʼox achiʼuk ta jot ukʼum Jordan ti laj avalbe skʼoplale,+ kʼelavil, yakal chakʼ ichʼvoʼ, jaʼ yuʼun te chbatik skotol li krixchanoetik ta stojolale». 27  Xi la stakʼ li Juane: «Muʼyuk me kʼusi chichʼ akʼbel li jun krixchano mi maʼuk akʼbil yuʼun Diose. 28  Voʼoxuk testigooxuk kuʼun ti xi onoʼox laj kale: ‹Maʼukun li Kristoe,+ yuʼun jaʼ noʼox takbilun tal ta jbabe yuʼun taje›.+ 29  Li buchʼu ochem xa ta yok skʼob li jnupunel tsebe jaʼ li jnupunel kereme.+ Pe li yamigo jnupunel kereme xkuxet tajek yoʼonton ta stojolal kʼalal te nopol oy ta stsʼele, yuʼun chaʼi li kʼusi chale. Jaʼ yuʼun, xkuxet tajek koʼonton. 30  Persa skʼan x-epaj batel yuʼun maʼ stuke, yan li voʼone persa skʼan xjutukaj batel kuʼun». 31  Li buchʼu likem tal ta toyole+ jaʼ mas tsots skʼoplal ta skotol li krixchanoetike. Li buchʼu likem ta balumile likem ta balumil xchiʼuk jaʼ noʼox chalbe skʼoplal li kʼusitik ta sventa balumile. Li buchʼu likem tal ta vinajele jaʼ mas tsots skʼoplal ta skotol li krixchanoetike.+ 32  Li kʼusi yiloj xchiʼuk li kʼusi yaʼioje jaʼ chalbe skʼoplal,+ pe mi junuk buchʼu chchʼun li kʼusitik chale.+ 33  Yan li buchʼu xchʼunoj xa li kʼusitik chale jamal chal* ti melel snaʼ xkʼopoj li Diose.+ 34  Yuʼun li buchʼu takbil tal yuʼun Diose jaʼ chalbe skʼoplal li kʼusi chal Diose,+ yuʼun muʼyuk spajeb* chakʼ li xchʼul espiritue. 35  Skʼanoj Nichʼonil li Totile+ xchiʼuk yakʼojbe ta skʼob skotol li kʼusitike.+ 36  Tsta xkuxlejal sbatel osil li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal li Nichʼonile;+ pe li buchʼu mu xchʼunbe smantal li Nichʼonile muʼyuk bu tsta li kuxlejale,+ jaʼ noʼox te oy-o ta stojolal li skʼakʼal yoʼonton Diose.+

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «muʼyuk chvokʼ tal ta akʼole».
Literal «balumil».
Literal «balumil».
Literal «ta sbi».
O «mu xvinaj».
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
Literal «yakʼojbe seyoal».
O «spʼisol».