Xi chal Juan 12:1-50

  • La smalbe aseite ta yakan Jesus li Mariae (1-11)

  • Labal sba kʼu yelan och batel ta Jerusalen li Jesuse (12-19)

  • Baʼyel xa onoʼox laj yalbe skʼoplal slajel li Jesuse (20-37)

  • Kʼot ta pasel li albil kʼop ti chʼabal xchʼunel yoʼonton judaetike (38-43)

  • Tal skolta krixchanoetik li Jesuse (44-50)

12  Kʼalal vakib xa ox kʼakʼal skʼan li Kʼin Koltaele, te kʼot ta Betania li Jesuse, jaʼ te ti bu oy li Lasaro+ ti laj yichʼ chaʼkuxesel yuʼun Jesuse.  Jaʼ yuʼun, te laj yikʼik ta veʼel ta bat kʼakʼal, jaʼ te chakʼ veʼlil li Martae,+ jun li buchʼu te chveʼ* xchiʼuke jaʼ li Lasaroe.  Vaʼun, li Mariae la stsak jutuk mu j-oʼloluk litro* muil aseite, jaʼ li batsʼi nardo ti toyol tajek stojole, te une la smalbe ta yakan xchiʼuk la skusbe yakan ta stsotsil sjol. Xmuet tajek ta sjunul yut na li yikʼ muil aseite taje.+  Pe li Judas Iskariote+ ti jaʼ jun yajchankʼope, ti poʼot xa ox x-akʼvan ta kʼabale, xi laj yale:  «¿Kʼu yuʼun mu lajuk yichʼ chonel mas ta oxib sien denario* li muil aseite liʼe xchiʼuk ti lajuk yichʼ akʼbel buchʼutik abol sbaik li stojole?».  Pe ti jech laj yale, maʼuk ta skoj ti yuʼun oy ta yoʼonton li buchʼutik abol sbaike, yuʼun jaʼ jun j-elekʼ xchiʼuk te yichʼoj li xkaxail takʼine xchiʼuk nopem xaʼi chelkʼan li takʼin ti te chichʼ tikʼele.  Vaʼun, xi laj yal li Jesuse: «Chʼan uto, akʼo spas jech ta skoj ti chkʼot skʼakʼalil chkichʼ mukele.+  Yuʼun skotol kʼakʼal liʼ achiʼinojik li buchʼutik abol sbaike,+ yan li voʼone mu skotoluk kʼakʼal liʼ jchiʼinojoxuke».+  Kʼalal jaʼo jech taje, laj yaʼiik epal judaetik ti te oy li Jesuse, jaʼ yuʼun talik, pe maʼuk noʼox tal skʼelik, yuʼun tal skʼelik ek li Lasaro ti chaʼkuxesat yuʼun Jesuse.+ 10  Vaʼun, lik snop skʼopik li bankilal paleetik sventa tsmilik ek li Lasaroe, 11  yuʼun jaʼ ta skoj ti ep te chbat li judaetike xchiʼuk ti chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse.+ 12  Ta yokʼomale, laj yaʼiik ti chtal Jesus ta Jerusalen li epal krixchanoetik ti talemik ta kʼine. 13  Jaʼ yuʼun, la stsakik yanal xan, bat snupik ta be xchiʼuk xi tsots lik avanikuke: «¡Avokoluk, chabio! ¡Akʼo sta bendision li buchʼu chtal ta sbi Jeovae,*+ jaʼ li Ajvalil yuʼun Israele!».+ 14  Kʼalal la sta jkot chʼiom vuro li Jesuse, la skajlebin,+ jaʼ jech kʼuchaʼal xi tsʼibabile: 15  «Mu xaxiʼ, stseb Sion. ¡Kʼelavil! Chtal li ajvalil avuʼune, kajal chtal ta jkot yol meʼ vuro».+ 16  Ta slikebale, muʼyuk laj yaʼibeik smelolal li yajchankʼoptak li kʼusitik taje, pe kʼalal laj yichʼ toybel skʼoplal li Jesuse,+ jaʼ to vul ta sjolik ti jech onoʼox tsʼibabil skʼoplale xchiʼuk ti jech onoʼox chichʼ pasbel taje.+ 17  Jech xtok, li epal krixchanoetik ti te xchiʼinojik Jesus kʼalal laj yapta lokʼel Lasaroe+ xchiʼuk kʼalal la xchaʼkuxese, laj yalbeik-o batel skʼoplal.+ 18  Jaʼ ta skoj xtok ti bat snupik ta be li epal krixchanoetike, yuʼun laj yaʼiik ti la spas li senyail taje. 19  Jaʼ yuʼun, xi laj yalbe sbaik li jfariseoetike: «Akʼo avilik venta, mu kʼusi spas kuʼuntik jutebuk. ¡Kʼelavilik! Skotol krixchanoetik chbat xchiʼinik».+ 20  Ti buchʼutik batik ta kʼin sventa chichʼik ta mukʼ Diose te kapal batel jlom jgresiaetik. 21  Jaʼ yuʼun, nopajik batel ta stojolal Felipe+ ti likem ta Betsaida ta yosilal Galileae, xi lik skʼanbeik vokole: «Bankilal, ta jkʼan ta jkʼoponkutik li Jesuse». 22  Vaʼun, tal yalbe Andres li Felipee. Jech oxal, tal yalbeik Jesus li Andres xchiʼuk Felipee. 23  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Kʼot xa yorail sventa xichʼ toybel skʼoplal li Xnichʼon Krixchanoe.+ 24  Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti mi muʼyuk chpʼaj* yalel ta lum li sat trigoe xchiʼuk mi muʼyuk xchame, staoj-o me yav jpʼejpʼej sat chkom. Pe mi chchame,+ ep chlik yakʼ sat. 25  Yuʼun li buchʼu skʼanoj tajek xkuxlejale* ta xchʼay yuʼun, yan li buchʼu spʼajoj xkuxlejal+ li ta balumil liʼe jaʼ tsta kuxlejal sbatel osil.+ 26  Buchʼuuk noʼox ti tskʼan chtun ta jtojolale akʼo stsʼakliun tal, jech xtok, ti bu oyune jaʼ te oy ek li kajtunele.+ Mi oy buchʼu tskʼan chtun ta jtojolale, ta me x-ichʼat ta mukʼ yuʼun li Totile. 27  Mu xa noʼox x-echʼ kuʼun chkaʼi,+ pe ¿kʼusi xuʼ xkal? Koltaun li avi orae, Tot. Akʼo mi jech, jaʼ ta skoj ti lital li avi orae.+ 28  Tot, akʼo yichʼ toybel skʼoplal li abie». Vaʼun, te vinaj tal jun yechʼomal eil+ ta vinajel: «La jtoybe skʼoplal xchiʼuk ta jtoybe skʼoplal yan velta».+ 29  Laj yaʼiik epal krixchanoetik ti te vaʼajtik ti oy kʼusi nike, vaʼun lik yalik ti avan chauke. Oy buchʼutik xi laj yalike: «Kʼoponat tal yuʼun jun anjel». 30  Xi la stakʼ li Jesuse: «Ti jech laj avaʼiik li yechʼomal eil taje, maʼuk ta jventa, jaʼ ta aventaik li voʼoxuke. 31  Jaʼ xa yorail chichʼ chapanel li krixchanoetik liʼe; xchiʼuk chichʼ nutsel lokʼel+ li ajvalil ta balumil liʼe.+ 32  Pe mi laj kichʼ jokʼanele,+ ta xkikʼ tal ta jtojolal skotol li jeltos krixchanoetike». 33  Ta melel, ti jech laj yale, jaʼ sventa chal ti kʼu yelan poʼot xa ta xchame.+ 34  Vaʼun, xi takʼbat yuʼun li epal krixchanoetike: «Kaʼiojkutik ta Mantal ti te oy-o sbatel osil li Kristoe;+ ¿kʼuxi xa noʼox ti chaval ti chichʼ jokʼanel li Xnichʼon Krixchanoe?+ ¿Buchʼu li Xnichʼon Krixchano taje?». 35  Vaʼun, xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Liʼ to oy ta atojolalik jlikeluk li sakil osile. Xanavanik yoʼ to oy li sakil osil sventa mu stsaloxuk li ikʼal osile; yuʼun mu snaʼ bu chbat li buchʼu chanav ta ikʼal osile.+ 36  Yoʼ to liʼ oy ta atojolalik li sakil osile, akʼo xchʼunel avoʼontonik ta stojolal sakil osil sventa xakʼotik ta xnichʼnab li sakil osile».+ Kʼalal laj yal Jesus li kʼusitik taje, bat, muʼyuk xa xakʼ sba ta ilel ta stojolalik. 37  Muʼyuk bu laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal akʼo mi ep tajek akʼbat yilik senyailtak, 38  jaʼ yuʼun kʼot ta pasel li kʼusi xi yaloj j-alkʼop Isaiase: «Jeova,* ¿buchʼu laj yakʼ xchʼunel yoʼonton ta sventa li kʼusi laj kalkutike?+ Li Jeovae,* ¿buchʼu yakʼojbe yil li sjuʼele?».*+ 39  Ti kʼu yuʼun muʼyuk la xchʼunike jaʼ ta skoj ti xi onoʼox yaloj xtok li Isaiase: 40  «Makbil satik yuʼun Dios xchiʼuk tsatsubtasbil yoʼontonik, jaʼ yuʼun mu xil ta satik xchiʼuk mu xaʼibeik smelolal ta yoʼontonik, jaʼ jech mu sutik tal ta jtojolal sventa jpoxtaik».+ 41  Jaʼ jech laj yal Isaias ta skoj ti laj yilbe smukʼulal li Kristoe, jech oxal laj yalbe skʼoplal.+ 42  Akʼo mi jech, ep ajvaliletik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal ek,+ pe muʼyuk bu jamal laj yalik ta skoj li jfariseoetik sventa mu xichʼik nutsel lokʼel li ta snail tsobobbaile;+ 43  yuʼun jaʼ mas toj lek chaʼiik ti chtoybat skʼoplalik yuʼun li krixchanoetike, jaʼ mu sta laj yaʼiik ti chtoybat skʼoplalik yuʼun li Diose.+ 44  Pe xi tsots laj yal li Jesuse: «Li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale maʼuk noʼox chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolal, yuʼun chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal xtok li buchʼu la stakun tale;+ 45  li buchʼu chilune chil xtok li buchʼu la stakun tale.+ 46  Talemun kʼuchaʼal sakil osil ta stojolal krixchanoetik+ sventa mu teuk oy-o ta ikʼal osil+ li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale. 47  Yan li buchʼu chaʼi li kʼusi chkale, pe ti muʼyuk bu tspase, muʼyuk bu ta jchapan; yuʼun maʼuk talemun ta xchapanel li krixchanoetike, jaʼ sventa tal jkolta li krixchanoetike.+ 48  Li buchʼu tspʼajun xchiʼuk ti mu xichʼ ta mukʼ li kʼusitik chkale oy buchʼu chchapanat. Jaʼ jchapanvanej chkʼot yuʼun ta slajebal kʼakʼal li kʼusi kaloje. 49  Yuʼun maʼuk chlokʼ ta koʼonton jtuk li kʼusi chkale, yuʼun jaʼ yalojbun mantal stuk kʼusi chkal+ xchiʼuk kʼusi chkakʼ ta chanel li Totil ti la stakun tale. 50  Jech xtok, jnaʼoj ti jaʼ skʼan xal kuxlejal sbatel osil+ li smantale. Jaʼ yuʼun, li kʼusitik chkale jaʼ jech chkal ti kʼu yelan yalojbun li Totile».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «te patal ta sba mexa».
Literal «jun libra». Jaʼ xkaltik, jun libra yuʼun jromaetik, te van 327 gramo. Kʼelo Apendise B14.
O «tstsʼuj».
Li ta griego kʼope jaʼ psykje. Kʼelo Glosario, psykje.
Literal «li skʼobe».