Xi chal Juan 11:1-57

  • Cham li Lasaroe (1-16)

  • La spatbe yoʼonton Marta xchiʼuk Maria li Jesuse (17-37)

  • La xchaʼkuxes Lasaro li Jesuse (38-44)

  • La skomon nopik kʼuxi tsmilik li Jesuse (45-57)

11  Vaʼun, oy jun vinik ti ip chaʼie, jaʼ li Lasaro ti likem ta Betaniae, li ta bikʼit lum ti bu nakalik Maria xchiʼuk li Marta ti smuk xvix sbaike.+  Taje jaʼ li Maria ti la smalbe muil aseite li Kajvaltike xchiʼuk ti la skusbe yakan ta stsotsil sjole,+ jaʼ smuk* ti ip chaʼie, jaʼ li Lasaroe.  Vaʼun, li xvixobtake la stakbeik batel mantal, xi laj yalbeike: «Kajval, ¡aʼio avaʼi!, ip chaʼi li buchʼu akʼanoje».  Kʼalal laj yaʼi Jesus taje, xi laj yale: «Li chamel taje maʼuk sventa chcham-o, jaʼ sventa chichʼ-o mukʼibtasbel skʼoplal li Diose+ xchiʼuk jaʼ sventa chichʼ-o mukʼibtasbel skʼoplal li Xnichʼon Diose».  Li Jesuse skʼanoj li Martae, li smuke* xchiʼuk li Lasaroe.  Pe kʼalal laj yaʼi ti ipe, te to kom chib kʼakʼal ti bu onoʼox oye.  Ta tsʼakale, xi laj yalbe li jchankʼopetike: «Batik yan velta ta Judea».  Xi albat yuʼun li jchankʼopetike: «Rabi,*+ muʼyuk to bu jal yechʼel ti tskʼan ox chakʼboxuk ton+ li jnaklejetik ta Judeae, ¿kʼuxi xa noʼox ti chabat yan velta tee?».  Xi la stakʼ li Jesuse: «Oy 12 ora sakil osil, ¿mi mu jechuk?+ Mi oy buchʼu chanav ta sakil osile, chʼabal kʼusi tsmak-o* yakan, yuʼun jaʼ chil li sakil osil sventa krixchanoetike. 10  Pe mi oy buchʼu chanav ta akʼobaltike, tsmak* yakan, yuʼun chʼabal sakil osil ta stojolal». 11  Kʼalal laj xa ox yal li kʼusitik taje, xi to laj yale: «Vay xa+ li kamigotik Lasaroe, pe chbat jtij likel». 12  Jaʼ yuʼun, xi albat yuʼun li jchankʼopetike: «Kajval, mi yakal chvaye, ta xlekub». 13  Li Jesuse jaʼ yakal chalbe skʼoplal ti chameme. Pe li stukike la snopik ti jaʼ yakal chalbe skʼoplal ti vayal noʼoxe. 14  Vaʼun, xi jamal albatik yuʼun li Jesuse: «Cham xa li Lasaroe,+ 15  pe xkuxet koʼonton ta atojolalik ti muʼyuk te oyun kʼalal jech kʼot ta pasele, yuʼun jech tstsatsub xchʼunel avoʼontonik. Pe bat jkʼeltik». 16  Vaʼun, li Tomase, li Vach chalbeike, xi laj yalbe li xchiʼiltake: «Batik ek, yoʼ koʼol xijchamutik xchiʼuk».+ 17  Kʼalal kʼot li Jesuse, laj yaʼi ti chanib xa ox kʼakʼal te oy ta smukinal li Lasaroe. 18  Li Betaniae nopol yiloj Jerusalen, te van oxibuk kilometro* snamal yiloj. 19  Talem ep judaetik sventa tspatbeik yoʼonton li Marta xchiʼuk Maria ta skoj ti cham li smukike. 20  Kʼalal laj yaʼi Marta ti te xtal li Jesuse, bat snup ta be, pe li Mariae+ te chotol kom ta na. 21  Vaʼun, li Martae xi laj yalbe li Jesuse: «Kajval, ti liʼuk onoʼox oyote, muʼyuk xcham jechuk li jmuke. 22  Akʼo mi jech, jnaʼoj ti chakʼbot Dios ti kʼusiuk noʼox chakʼanbee». 23  Li Jesuse xi laj yalbe li Martae: «Chchaʼkuxi li amuke». 24  Xi la stakʼ li Martae: «Jnaʼoj ti chchaʼkuxi+ ta slajebal kʼakʼale». 25  Li Jesuse xi laj yalbee: «Voʼon li chaʼkuxeselune xchiʼuk voʼon li kuxlejalune.+ Li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale manchuk mi ta xcham, ta xkuxi; 26  li buchʼu kuxul xchiʼuk ti chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale muʼyuk bu chcham-o sbatel osil,+ ¿mi chachʼun taje?». 27  Xi la stakʼbee: «Ta jchʼun, Kajval, jchʼunoj ti voʼot li Kristoote, li Xnichʼon Diose, li buchʼu chtal ta balumile». 28  Kʼalal laj xa ox yal li kʼusitik taje, bat skʼopon li smuke, jaʼ li Mariae, xi laj yalbe ta mukule: «Liʼ oy li Jchanubtasvaneje,+ la stakot ta ikʼel». 29  Kʼalal laj yaʼi taje, lik ta anil xchiʼuk bat ti bu oye. 30  Li Jesuse muʼyuk toʼox bu ochem li ta bikʼit lume, te to oy ti bu ay nupatuk ta be yuʼun li Martae. 31  Vaʼun, li judaetik ti te talemik ta sna Maria sventa chpatbat yoʼontone laj yilik ti lik ta anile xchiʼuk ti lokʼ batele, jaʼ yuʼun te tijilik batel, yuʼun la snopik ti bat okʼuk ta mukinale.+ 32  Kʼalal kʼot ti bu oy Jesus li Mariae xchiʼuk kʼalal la sta ta ilele, la skejan sba ta yakan, vaʼun xi laj yalbee: «Kajval, ti liʼuk onoʼox oyote, muʼyuk xcham jechuk li jmuke». 33  Kʼalal laj yil Jesus ti yakal ch-okʼe xchiʼuk ti yakal ch-okʼik ek li judaetik ti talemik ta snae, toj kʼux laj yaʼi ta yoʼonton xchiʼuk mu xa noʼox x-echʼ yuʼun chaʼi. 34  Xi laj yale: «¿Bu laj avakʼik?». Xi laj yalbeike: «Laʼ kʼelavil, Kajval». 35  Lik okʼuk li Jesuse.+ 36  Jech oxal, xi lik yal li judaetike: «Kʼelavil, ¡skʼanoj tajek li buchʼu chame!». 37  Pe xi lik yalik jlome: «Li vinik liʼe jaʼ li buchʼu la sjambe sat li maʼsate,+ ¿kʼu yuʼun ti muʼyuk kʼusi la spas sventa mu xcham li vinik liʼe?». 38  Toj kʼux laj yaʼi ta yoʼonton yan velta li Jesuse, vaʼun bat ta mukinal. Li mukinal taje jombil ta jpʼej ton xchiʼuk makbil ta ton. 39  Xi laj yal li Jesuse: «Lokʼesik li tone». Li Marta ti jaʼ xvix li buchʼu chameme, xi laj yale: «Kajval, oy xa yikʼ jnaʼ, yuʼun oy xa ta xchanibal kʼakʼal». 40  Xi albat yuʼun li Jesuse: «¿Mi mu lajuk xa onoʼox kalbot ti chavilbe smukʼulal Dios mi oy xchʼunel avoʼontone?».+ 41  Jaʼ yuʼun, la slokʼesik li tone. Vaʼun, la stoy muyel sat ta vinajel+ li Jesuse xchiʼuk xi laj yale: «Tot, kolaval chkalbot ti laj avaʼi li jkʼope. 42  Ta melel, jnaʼoj ti chavaʼibun jkʼop skotol veltae; pe ta skoj ti liʼ joyol epal krixchanoetike, jaʼ yuʼun likʼopoj sventa xchʼunik ti voʼot la atakun tale».+ 43  Kʼalal laj yal li kʼusitik taje, xi tsots avane: «¡Lasaro, lokʼan tal!».+ 44  Li vinik ti chamem toʼoxe tsʼotol ta pokʼ yok skʼob lokʼ tal xchiʼuk pixbil ta jlik pokʼ li sate. Xi laj yal li Jesuse. «Titunik, akʼo batuk». 45  Vaʼun, ep judaetik ti talemik ti bu oy Mariae xchiʼuk ti laj yilik li kʼusi la spas Jesuse laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal;+ 46  pe li jlome batik ta stojolal jfariseoetik xchiʼuk laj yalbeik li kʼusitik la spas Jesuse. 47  Jaʼ yuʼun, li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike lik stsobik li Sanedrine xchiʼuk xi laj yalike: «¿Kʼusi ta jpastik ta skoj ti ep senyailtak yakal tspas li vinik taje?+ 48  Mi te noʼox jkʼelojtike, chakʼ xchʼunel yoʼonton skotolik ta stojolal, vaʼun chtal spoj kaviltik* xchiʼuk jlumaltik li jromaetike». 49  Pe oy jun xchiʼilik, Kaifas+ sbi, jaʼo ochem ta mero bankilal pale li vaʼ jabile, xi laj yale: «Muʼyuk kʼusi xanaʼik jutebuk 50  xchiʼuk mu xavakʼik venta ti xuʼ xatabeik sbalil ti chcham jun vinik sventa li jteklume, ti jaʼ chopol mi chichʼ lajesel sjunlej li jteklume». 51  Pe taje maʼuk lokʼ ta yoʼonton stuk ti jech laj yale; jech laj yal ta skoj ti jaʼo ochem ta mero bankilal pale li vaʼ jabile, jaʼ yuʼun laj yal jun albil kʼop ti chcham onoʼox ta skoj jteklum li Jesuse, 52  pe maʼuk noʼox ta skoj li jteklume, jaʼ sventa spas ta jun xtok li xnichʼnab Dios ti buyuk noʼox oyike. 53  Jaʼ yuʼun li vaʼ kʼakʼale, te lik snop tal skʼopik sventa tsmilik. 54  Jech oxal, muʼyuk xa bu te xanav ta yeloval sat judaetik li Jesuse, la xchʼak sba batel ta jun osil ti nopol xil takixokol balumile, jaʼ li jteklum ti Efrain+ sbie, vaʼun te kom xchiʼuk li jchankʼopetike. 55  Jaʼo jutuk xa ox skʼan li Kʼin Koltael+ tspas judaetike, vaʼun ep krixchanoetik ta stiʼiltak jteklum ti muyik batel ta Jerusalen kʼalal skʼan toʼox li Kʼin Koltael sventa tsakubtas sbaik kʼuchaʼal chal Mantale. 56  Lik saʼik li Jesuse, vaʼun kʼalal te oyik ta temploe, xi chalilanbe sbaike: «¿Kʼusi chanopik? ¿Mi chtal ta kʼin xanaʼik o mi muʼyuk?». 57  Pe li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike yalojik xa onoʼox mantal ti akʼo yal mi oy buchʼu laj yil bu oy li Jesus sventa xbat stsakik* tale.

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta griego kʼope muʼyuk bu chal mi jaʼ bankilal o mi mukil.
Li ta griego kʼope muʼyuk bu chal mi jaʼ vixil o mi mukil.
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
O «chtʼab-o».
O «chtʼab».
Literal «te van 15 estadio». Kʼelo Apendise B14.
Jaʼ xkaltik, li temploe.
O «xchukik».