Xi chal Juan 1:1-51

  • «Laj yichʼ sbekʼtal li Kʼope» (1-18)

  • Li kʼusi laj yal Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (19-28)

  • Jesus, li Xchʼiom Chij Diose (29-34)

  • Baʼyel yajchankʼoptak Jesus (35-42)

  • Felipe xchiʼuk Natanael (43-51)

1  Li Kʼope te onoʼox oy ta slikebal,+ te onoʼox oy xchiʼuk Dios li Kʼope+ xchiʼuk oy sjuʼel kʼuchaʼal Dios li Kʼope.*+  Te oy xchiʼuk Dios ta slikebal li stuke.  Jaʼ ta skoj ti lik ayanuk tal skotol li kʼusitike,+ ti muʼyukuke, mi jtosuk kʼusi ayan tal ti jechuke.  Jaʼ koltavan sventa xkuxi skotol li kʼusitik oye xchiʼuk kʼot ta sakil osil ta stojolal li krixchanoetike.+  Vaʼun, chakʼ xojobal ta ikʼal osil li sakil osile,+ yan li ikʼal osile mu xtupʼ yuʼun li sakil osile.  Tal jun vinik ti takbil tal kʼuchaʼal jun yajkʼopojel Diose, Juan sbi.+  Li vinike tal kʼuchaʼal jun testigo sventa chalbe skʼoplal li sakil osile,+ jech buchʼuuk krixchanoal chchʼun li kʼusi chale.  Pe li stuke maʼuk skʼoplal li sakil osil taje,+ yuʼun jaʼ noʼox chalbe skʼoplal.  Li melel sakil osil ti chakʼbe xojobal buchʼuuk krixchanoale jutuk xa ox skʼan xtal ta stojolal krixchanoetik.*+ 10  Liʼ toʼox oy ta stojolal krixchanoetike,+ jaʼ ta skoj ti lik ayanuk tal li krixchanoetike,+ pe muʼyuk bu ojtikinat yuʼun li krixchanoetike. 11  Tal ta slumal stuk, pe muʼyuk xchʼamat li ta steklumale. 12  Akʼo mi jech, skotol li buchʼutik la xchʼamike akʼbat yabtelik sventa xkʼotik ta xnichʼnab Dios,+ yuʼun laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal.*+ 13  Li stukike vokʼik, pe maʼuk ta chʼichʼ mi jaʼuk ta skoj ti jech tskʼan yoʼonton stot smeʼike, mi jaʼuk ta skoj ti jech tskʼan yoʼonton li vinike, jaʼ ta skoj ti jech tskʼan yoʼonton Diose.+ 14  Jech oxal, laj yichʼ sbekʼtal li Kʼope+ xchiʼuk la xchiʼinunkutik ta naklej, laj kilbekutik li yutsilale, jaʼ jech yutsilal kʼuchaʼal ch-akʼbat yuʼun stot li jun noʼox nichʼonile.+ Lek onoʼox tajek ilat yuʼun Dios* xchiʼuk jaʼ onoʼox laj yal li kʼusi melele. 15  (Jaʼ albat skʼoplal yuʼun li Juane, xi tsots laj yale: «Jaʼ li buchʼu xi laj kalbe skʼoplale: ‹Jaʼ jbabe maʼ li buchʼu chtal ta jpate, yuʼun oy xa onoʼox kʼalal muʼyukun toʼoxe›»).+ 16  Ta skoj ti noj tajek ta yoʼonton li slekil yutsil yoʼonton Diose, jkotoltik toj ep ta jtatik li slekil yutsil yoʼonton Diose. 17  Yuʼun jaʼ ta stojolal Moises laj yichʼ akʼel li Mantale,+ yan li slekil yutsil yoʼonton Dios+ xchiʼuk li kʼusi melele tal ta stojolal Jesukristo.+ 18  Muʼyuk buchʼu yiloj-o li Diose;+ li jun noʼox nichʼonil+ ti xkoʼolajtik kʼuchaʼal Dios ti te oy ta xokon li Totile,*+ jaʼ li buchʼu laj yakʼ ta ojtikinel li Totile.+ 19  Li judaetike la stakik batel paleetik xchiʼuk jlevietik ti likik tal ta Jerusalen sventa xi xbat sjakʼbeik li Juane: «¿Buchʼuot?».+ 20  Vaʼun, jamal laj yal xchiʼuk muʼyuk la smuk, xi laj yale: «Maʼukun li Kristoe». 21  Xi la sjakʼbeike: «¿Buchʼuot chaʼa? ¿Mi voʼot Eliasot?».+ Pe xi la stakʼe: «Maʼuk». «¿Mi voʼot li J-alkʼopote?».+ Xi la stakʼe: «¡Maʼuk!». 22  Jech oxal, xi laj yalbeike: «¿Buchʼuot? Albun kaʼikutik sventa xuʼ ta jtakʼbekutik li buchʼutik la stakunkutik tale. ¿Buchʼuot chaval li voʼote?». 23  Xi laj yale: «Voʼon li yechʼomal eil ti xi tsots ch-avan ta takixokol balumile: ‹Tukʼibtasbeik li sbe Jeovae›,+ jech kʼuchaʼal laj yal li j-alkʼop Isaiase».+ 24  Pe takbil tal yuʼun jfariseoetik li buchʼutik taje. 25  Jech oxal, xi la sjakʼbeike xchiʼuk xi laj yalbeike: «¿Kʼu yuʼun chavakʼ ichʼvoʼ mi maʼukot li Kristoe, mi maʼukot li Eliase xchiʼuk mi maʼukot li J-alkʼope?». 26  Xi takʼbatik yuʼun li Juane: «Li voʼone chkakʼ ichʼvoʼ. Oy buchʼu te vaʼal ta oʼlol avuʼunik ti mu xavojtikinike, 27  jaʼ li buchʼu te xtal ta jpate, pe jaʼ ti buchʼu mu jta-o ta jtitunbe yakʼil xonobe».+ 28  Ta Betania kʼot ta pasel skotol li kʼusitik taje, ta jot ukʼum Jordan, jaʼ te yoʼ bu chakʼ ichʼvoʼ li Juane.+ 29  Ta yokʼomale, laj yil ti te xtal Jesus yoʼ bu oye, vaʼun xi laj yale: «¡Kʼelavil li Xchʼiom Chij+ Dios ti chchʼay mulil+ ta balumile!+ 30  Liʼe jaʼ li buchʼu xi laj kalbe skʼoplale: ‹Oy jun vinik ti te xtal ta jpat ti jaʼ jbabe kuʼune, yuʼun oy xa onoʼox kʼalal muʼyukun toʼoxe›.+ 31  Mi jaʼuk toʼox xkojtikin ek, pe ti kʼu yuʼun tal kakʼ ichʼvoʼ ta voʼe jaʼ sventa chichʼ ojtikinel li ta Israele».+ 32  Jech xtok, li Juane xi laj yalbe skʼoplale: «Laj kil yal tal ta vinajel kʼuchaʼal jkot paloma li xchʼul espiritu Diose xchiʼuk te kom-o ta stojolal.+ 33  Mi jaʼuk toʼox xkojtikin ek, pe xi laj yalbun li buchʼu la stakun tal sventa chkakʼ ichʼvoʼ ta voʼe: ‹Li buchʼu chyal tal chʼul espiritu ta stojolal chavile xchiʼuk ti te chkom-o ta stojolale+ jaʼ li buchʼu chakʼ ichʼvoʼ ta chʼul espiritue›.+ 34  Kiloj maʼ voʼone xchiʼuk laj kal ti jaʼ li Xnichʼon Diose».+ 35  Ta yokʼomal xtoke, te vaʼal xchiʼuk chaʼvoʼ yajchankʼoptak li Juane, 36  vaʼun kʼalal laj yil ti te chanav batel li Jesuse, xi laj yale: «¡Kʼelavilik li Xchʼiom Chij+ Diose!». 37  Kʼalal laj yaʼiik li chaʼvoʼ jchankʼopetik taje, la stsʼakliik batel li Jesuse. 38  Jech oxal, joypʼij li Jesuse, xi laj yal kʼalal laj yil ti yakal tstsʼakliat batele: «¿Kʼusi chasaʼik?». Xi la stakʼbeike: «Rabi,* ¿bu chavay?». (Li jpʼel kʼop Rabi xie jaʼ smelolal jchanubtasvanej). 39  Xi albatike: «Laʼik, laʼ kʼelik». Jech oxal, batik, bat skʼelik ti bu chvaye, vaʼun te la xchiʼinik li vaʼ kʼakʼale; te xa van ta slajunebal ora.* 40  Li Andres+ ti sbankil yitsʼin sbaik xchiʼuk Simon Pedroe jaʼ jun li ta xchaʼvoʼalik ti laj yaʼiik li kʼusi laj yal Juane, vaʼun la stsʼakliik batel li Jesuse. 41  Baʼyel la sta li sbankile,* li Simone, vaʼun xi laj yalbee: «Laj xa jtakutik li Mesiase»+ (taje xi smelolal kʼalal chichʼ jelubtasele: Kristo), 42  laje laj yikʼ batel ti bu oy li Jesuse. Xi albat kʼalal ilat yuʼun li Jesuse: «Li voʼote, Simon+ xnichʼonot Juan, Sefas chabiin» (ti Pedro+ ta alel kʼalal chichʼ jelubtasele). 43  Ta yokʼomale, chbat yaʼi ta Galilea li Jesuse. Vaʼun, te la sta li Felipee+ xchiʼuk xi laj yalbee: «Laʼ tsʼakliun». 44  Li Felipee ta Betsaida likem tal, jaʼ te yoʼ bu slumalik li Andres xchiʼuk Pedroe. 45  La sta Natanael li Felipee+ xchiʼuk xi laj yalbee: «Laj xa jtakutik li buchʼu laj yichʼ tsʼibabel skʼoplal yuʼun Moises li ta Mantale xchiʼuk li kʼusitik yaloj j-alkʼopetike, jaʼ li Jesuse, jaʼ li xnichʼon Jose+ ti likem ta Nasarete». 46  Pe xi takʼbat yuʼun li Natanaele: «¿Mi oy van kʼusi xuʼ lek xlik tal li ta Nasarete?». Xi laj yal li Felipee: «Laʼ kʼelavil». 47  Kʼalal laj yil Jesus ti nopol xa xtal li Natanaele, xi laj yalbee: «Kʼelavil, leʼ xtal jun j-israel vinik ti batsʼi mu snaʼ xloʼlavane».+ 48  Xi albat yuʼun li Natanaele: «¿Kʼuxi ti xavojtikinune?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Laj kilot kʼalal muʼyuk toʼox bu yikʼojot tal li Felipee, jaʼo kʼalal te oyot ta yolon steʼel igoe». 49  Xi la stakʼ li Natanaele: «Rabi,* voʼot Xnichʼonot li Diose, voʼot li Ajvalilot ta Israele».+ 50  Xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «¿Mi jaʼ la achʼun-o ta skoj ti laj kalbot ti laj kilot ta yolon steʼel igoe? Oy to kʼusitik mas labalik sba chavil». 51  Vaʼun, xi to albate: «Ta batsʼi melel chkalboxuk avaʼiik: chavilik ti jamal li vinajele xchiʼuk chavilik ti xyal xmuy li yaj-anjeltak Dios ti bu oy li Xnichʼon Krixchanoe».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «jaʼ onoʼox jun dios li Kʼope».
Literal «balumil».
Literal «ta sbi».
O «Oy tajek slekil yutsil yoʼonton Dios ta stojolal».
O «nopol oy ta stiʼ yoʼonton Totile». Jaʼ skʼan xal ti lek tajek ilbile.
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
Jaʼ xkaltik, te van ta chanib ora ta bat kʼakʼal.
Li ta griego kʼope muʼyuk bu chal mi bankilal li Pedroe ti jaʼ itsʼinal li Andrese.
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.