Jenesis 46:1-34

  • Li Jakobe bat ta naklej ta Ejipto xchiʼuk yutsʼ yalal (1-7)

  • Li buchʼutik batik ta Ejiptoe (8-27)

  • Te la sta sbaik ta Gosen li Jose xchiʼuk Jakobe (28-34)

46  Jech oxal, li Israele laj yichʼ batel skotol li kʼusitik oy yuʼune,* vaʼun lokʼ batel. Kʼalal kʼot ta Beer-Sebae,+ te laj yakʼbe milbil matanal li Dios yuʼun stote, li Isaake.+  Li Diose la skʼopon ta akʼobaltik ta jun vaychil li Israele, xi laj yale: «¡Jakob, Jakob!», xi takʼave: «¡Liʼ oyune!».  Xi laj yale: «Voʼon li melel Diosune, jaʼ li Sdios atote.+ Mu xaxiʼ ti chayal batel ta Ejiptoe, yuʼun te chkakʼ kʼotan ta jun mukʼta lum.+  Voʼon ta jchiʼinot yalel li ta Ejiptoe xchiʼuk voʼon ta jlokʼesot sutel tal xtok.+ Li Josee chakʼ skʼob li ta asate».*+  Ta tsʼakal une, laj yikta komel Beer-Seba li Jakobe. Vaʼun, li xnichʼnabtak Israele la xkuchik batel ta kareta li stotike, li Jakobe. Jaʼ li karetaetik stakoj batel faraone. La xkuchik batel xtok li yalab xnichʼnabike xchiʼuk li yajnilike.  Laj yikʼik batel skotol li xchonbolomike xchiʼuk skotol li kʼusitik te la stsob sba yuʼunik ta yosilal Kanaane. Jaʼ jech och ta Ejipto Jakob xchiʼuk skotol li yutsʼ yalale.  Laj yikʼ batel ta Ejipto li skeremtake, li stsebetake xchiʼuk li smamobtake, skotol li yutsʼ yalale.  Xi sbiik li xnichʼnabtak Israel ti ochik ta Ejiptoe,+ jaʼ li Jakob xchiʼuk xnichʼnabtake. Li sba xnichʼon Jakobe Ruben+ sbi.  Li xnichʼnabtak Rubene jaʼik Anok, Palu, Esron xchiʼuk Karmi.+ 10  Li xnichʼnabtak Simeone+ jaʼik Jemuel, Jamin, Oad, Jakin, Soar xchiʼuk Xaul+ ti jaʼ yol jun jkanaan antse. 11  Li xnichʼnabtak Levie+ jaʼik Guerson, Koat xchiʼuk Merari.+ 12  Li xnichʼnabtak Judae+ jaʼik Er, Onan, Sela,+ Peres+ xchiʼuk Sera.+ Pe li Er xchiʼuk Onane te chamik ta yosilal Kanaan.+ Li xnichʼnab Perese jaʼ Esron xchiʼuk Amul.+ 13  Li xnichʼnabtak Isakare jaʼik Tola, Puva, Yob xchiʼuk Simron.+ 14  Li xnichʼnabtak Sabulone+ jaʼik Sered, Elon xchiʼuk Jaleel.+ 15  Taje jaʼ li yalabtak Lea ti te vokʼik ta Padan-Aram ti jaʼ xnichʼnabtak Jakobe, te xtok li stsebe, li Dinae.+ Ta skotol li skeremtak xchiʼuk stsebetake jaʼik 33 ta voʼ. 16  Li xnichʼnabtak Gade+ jaʼik Sifion, Agui, Suni, Esbon, Eri, Arodi xchiʼuk Areli.+ 17  Li xnichʼnabtak Asere+ jaʼik Imna, Isva, Isvi xchiʼuk Berias. Li stsebalike jaʼ Sera. Li xnichʼnab Beriase jaʼik Eber xchiʼuk Malkiel.+ 18  Taje jaʼ yalabtak Silpa+ ti jaʼ toʼox skiara Laban ti jaʼ laj yakʼbe li stsebe, li Leae. Jaʼ xnichʼnabtak Jakob ti vokʼ yuʼun li Silpae, ta skotolike jaʼ 16 ta voʼ. 19  Li yalab yajnil Jakob ti jaʼ li Rakele jaʼ Jose+ xchiʼuk Benjamin.+ 20  Li xnichʼnab Jose ti vokʼ ta yosilal Ejiptoe jaʼ Manases+ xchiʼuk Efrain.+ Jaʼ yalab Asenat,+ li stseb Potiferae. Li Potiferae chtun ta paleal ta On.* 21  Li xnichʼnabtak Benjamine+ jaʼik Bela, Beker, Asbel, Guera,+ Naaman, Ei, Ros, Mupim, Upim+ xchiʼuk Ard.+ 22  Taje jaʼik li yalabtak Rakel ti jaʼ xnichʼnabtak Jakobe. Ta skotolike jaʼ 14 ta voʼ. 23  Li xnichʼon* Dane+ jaʼ Usim.+ 24  Li xnichʼnabtak Neftalie+ jaʼik Jaseel, Guni, Jeser xchiʼuk Silem.+ 25  Taje jaʼ yalabtak Bila ti jaʼ toʼox skiara Laban ti jaʼ laj yakʼbe li stsebe, li Rakele. Jaʼ xnichʼnabtak Jakob ti vokʼ yuʼun li Bilae, vukvoʼ ta skotolik. 26  Skotol li snitilulal Jakob ti ochik ta Ejiptoe jaʼik 66 ta voʼ.+ Parte li yajnil skeremtak Jakobe. 27  Chaʼvoʼ noʼox xnichʼnab Jose ti te vokʼ ta Ejiptoe. Skotol li krixchanoetik ti jaʼ snitilulal Jakob ti batik ta Ejiptoe jaʼik 70 ta voʼ.+ 28  Li Jakobe la stak jelavel Juda+ sventa xbat yalbe Jose ti te xa chbat ta Gosene. Kʼalal ochik ta yosilal Gosene,+ 29  li Josee laj yal mantal ti akʼo chapanbatuk li skaretae. Muy batel, bat snup ta be ta Gosen li Israele, li stote. Kʼalal la snup sbaike, ta anil la smey* xchiʼuk te okʼ kʼuk sjalil.* 30  Xi albat yuʼun Israel li Josee: «Li avi une xuʼ xa xicham xilaj, laj xa kil asat xchiʼuk laj xa jnaʼ ti kuxulot toe». 31  Li Jose une xi laj yalbe li xchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk li buchʼutik te oy ta sna stote: «Akʼo muykun batel sventa chbat jkʼopon li faraone,+ xi chkalbee: ‹Vulik xa me li jchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk li buchʼutik te oy ta sna jtote, ti te toʼox oyik ta yosilal Kanaane.+ 32  Jaʼ jchabichijetik+ li viniketike xchiʼuk jaʼ jtsʼunchonbolometik.+ Yikʼojik tal li xchijike, li xvakaxike xchiʼuk skotol li kʼusitik oy yuʼunike›.+ 33  Mi la stakoxuk ta ikʼel faraon xchiʼuk mi la sjakʼboxuk kʼusi cha-abtejik-oe, 34  xi xavalike: ‹Li avajtunelunkutike ta jkeremalkutik onoʼox lik jtsʼunkutik chonbolometik kʼalal to li avie jech kʼuchaʼal li jmoltotkutike›.+ Jech xavalik sventa xuʼ te xanakiik ta yosilal Gosen,+ yuʼun li j-ejiptoetike chopol tajek chilik li jchabichijetike».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «laj yikʼ batel skotol li buchʼutik jaʼ yuʼune».
Jaʼ xkaltik, tsmakbe sat kʼalal mi cham li Jakobe.
Jaʼ xkaltik, li Eliopolise.
Literal «xnichʼnabtak».
Literal «la skajan sba ta snukʼ».
O «ep ta velta okʼ kʼalal smeyojbe snukʼe».