Jenesis 45:1-28

  • Laj yakʼ sba ta ojtikinel li Josee (1-15)

  • Bat yikʼik talel Jakob li xchiʼiltak ta vokʼel Josee (16-28)

45  Ta skoj taje, li Josee mu xa stsʼik yuʼun laj yaʼi ti mu x-okʼ ta yeloval li yajtuneltake,+ jaʼ yuʼun xi avane: «¡Lokʼanik batel akotolik!». Kʼalal muʼyuk xa buchʼu te kome, laj yakʼ sba ta ojtikinel Jose ta stojolal li xchiʼiltak ta vokʼele.+  Tsots tajek lik okʼuk, laj to yaʼiik li j-ejiptoetike xchiʼuk li buchʼutik te oyik ta sna faraone.  Ta tsʼakale, xi laj yalbe xchiʼiltak ta vokʼel li Josee: «Voʼon Joseun. ¿Mi kuxul to li jtote?». Ta skoj ti chʼayal to tajek kʼot yoʼontonik li xchiʼiltak ta vokʼele, muʼyuk kʼusi la stakʼik jutebuk.  Jaʼ yuʼun, li Josee xi laj yalbe li xchiʼiltak ta vokʼele: «Nopajanik tal ta jtojolal, avokolikuk». Jaʼ yuʼun, nopajik batel. Xi albatike: «Voʼon Joseun, jaʼ li achiʼilikun ta vokʼel ti la achonik ta skʼob j-ejiptoetike.+  Pe mu xavakʼbe aba avokolik xchiʼuk mu xavakʼbe aba amulinik ti liʼ la achonikun tale; yuʼun jaʼ Dios la stakun jelavel avuʼunik sventa muʼyuk buchʼu xcham.+  Yuʼun jaʼ to xchibal jabil viʼnal liʼ ta osile+ xchiʼuk chtal to voʼob jabil ti muʼyuk chichʼ lokel balumil o ti chichʼ tsobbel sat kʼusi chlokʼe.  Pe ta sjuʼel Dios la stakun jelavel avuʼunik sventa mu xlaj li avutsʼ avalalik+ liʼ ta balumile xchiʼuk sventa kuxul xakomik.  Jaʼ yuʼun, maʼuk voʼoxuk ti la atakikun tale, jaʼ la stakun talel melel Dios sventa svaʼanun ta bankilal jtojobtasvanej* yuʼun li faraone, jech xtok, jaʼ sventa xikʼot ta yajval li snae xchiʼuk xikʼot ta jpasmantal ta skotol li yosilal Ejiptoe.+  »Sutanik batel ta anil bu oy li jtote, xi xavalbeike: ‹Xi laj yal li akerem Josee: «Li Diose la svaʼanun ta bankilal ta sjunul Ejipto.+ Yalan talel ti bu oyune, mu me xajalij.+ 10  Laʼ naklan ta yosilal Gosen+ sventa nopol xa oyot ta jtojolal, voʼot, anichʼnabtak, amamobtak, achijtak, avakaxtak xchiʼuk skotol li kʼusitik oy avuʼune. 11  Voʼon chkakʼbot aveʼel te, yuʼun oy to voʼob jabil viʼnal.+ Yuʼun mi moʼoje, ta povreal chkom li anae xchiʼuk li voʼote, jech xtok, chcham skotol li kʼusitik oy avuʼune»›. 12  Voʼot xchiʼuk li kitsʼin Benjamine chavakʼik venta ta asat atukik ti voʼon ta melel ti buchʼu yakal tskʼoponoxuke.+ 13  Albeik jtot skotol li jmukʼulal jtaoj ta Ejiptoe xchiʼuk skotol li kʼusitik laj avilik liʼe. Sujo abaik, bat ikʼik yalel tal li jtote». 14  Vaʼun, la smey* li yitsʼin Benjamine xchiʼuk tʼom yokʼel. Li Benjamin eke okʼ kʼalal smeyojbe snukʼ li sbankile.+ 15  Li Josee la stsʼutsʼ* skotol li xchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk okʼ kʼalal la smeyane. Ta tsʼakale, li xchiʼiltak ta vokʼele loʼilajik xchiʼuk li Josee. 16  Xi kʼot aʼyej ta sna li faraone: «¡Talemik xchiʼiltak ta vokʼel li Josee!». Lek laj yaʼiik faraon xchiʼuk li yajtuneltake. 17  Xi albat yuʼun faraon li Josee: «Xi xavalbe li achiʼiltak ta vokʼele: ‹Xi xapasike: kajanbeik yikats li achonbolomike, vaʼun batanik li ta yosilal Kanaane. 18  Bat ikʼik talel li atotike xchiʼuk li buchʼutik te oy ta anaike, liʼ xatalik ta jtojolale. Chkakʼboxuk li kʼusitik lekik ta yosilal Ejiptoe xchiʼuk jaʼ chalajesik* li kʼusitik mas lekik chlokʼ ta balumile›.+ 19  Li voʼot une Jose chavichʼ albel mantal ti xi xavale:+ ‹Xi xapasike: ikʼik batel karetaetik+ li ta Ejipto sventa li avalab anichʼnabike xchiʼuk sventa li avajnilike. Te xakajanik talel ta junuk kareta li atotike, vaʼun laʼik liʼe.+ 20  Skotol li kʼusitik lekik chlokʼ ta yosilal Ejiptoe jaʼ avuʼunik,+ jech oxal mu xavul avoʼontonik yuʼun li kʼusitik oy avuʼunike›». 21  Jaʼ jech la spasik li xnichʼnabtak Israele, jech xtok, li Josee laj yakʼanbe batel karetaetik jech kʼuchaʼal laj yal mantal li faraone xchiʼuk laj yakʼanbe batel kʼusitik chtun yuʼunik sventa be. 22  Laj yakʼanbe jujuchop skʼuʼ spokʼik, pe li Benjamine laj yakʼbe oxib sien ta sep plata xchiʼuk voʼchop skʼuʼ spokʼ.+ 23  Li stote la stakbe batel lajunkot tot vuro ti xkuchoj batel kʼusitik lekik chlokʼ ta Ejiptoe. Jech xtok, la stakbe batel lajunkot meʼ vuro ti xkuchoj batel pan, yan veʼliletik xchiʼuk sveʼel stot ti chtun yuʼun sventa bee. 24  La stak batel li xchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk xi laj yalanbe kʼalal chbatik xa oxe: «Mu me xavut abaik ta be».+ 25  Vaʼun, lokʼik li ta Ejiptoe, muyik batel xchiʼuk kʼotik li ta yosilal Kanaan ti bu oy li stotik Jakobe. 26  Xi kʼot yalbeike: «¡Kuxul to li Josee xchiʼuk jaʼ jpasmantal ta skotol li yosilal Ejiptoe!».+ Mu xa snaʼ kʼusi chal, yuʼun mu xchʼun chaʼi li kʼusi ch-albate.+ 27  Kʼalal jech laj yalilanbeik-o li kʼusitik laj yal Josee xchiʼuk kʼalal laj yil li karetaetik stakoj batel Jose sventa x-ikʼat batele, chaʼkuxi to laj yaʼi li stotik Jakobe. 28  Xi tsots laj yal li Israele: «¡Ta jchʼun ti melele! ¡Kʼuxul to li jnichʼon Josee! ¡Chbat jkʼel yoʼ to mu xichame!».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «kʼuchaʼal totil».
Literal «la skajan sba ta snukʼ».
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
O «chakuxiik-o».