Jenesis 44:1-34

  • Te tikʼil ta xkoxtal Benjamin li skopa Jose pasbil ta platae (1-17)

  • Li Judae tspoj yaʼi li Benjamine (18-34)

44  Ta tsʼakale, li Josee xi laj yalbe mantal li vinik ti sventainojbe snae: «Nojesbo ta veʼlil xkoxtalik li viniketike, jaʼ ti bu kʼalal xuʼ yuʼunik xkuchel batele, te xatikʼbe xtok li stakʼinik ta jujuntal ta stiʼ xkoxtalike.+  Pe te xatikʼbe batel jkopa ta stiʼ xkoxtal li mas kʼoxe, jaʼ li jkopa pasbil ta platae. Te jmoj xatikʼbe batel xchiʼuk li stojol sveʼele». Jech la spas kʼuchaʼal albat yuʼun Jose li vinike.  Kʼalal naka to chlokʼ tal kʼakʼale, takatik sutel xchiʼuk svuroik li viniketike.  Kʼalal mu to toj nomuk slokʼelik batel li ta jteklume, xi albat yuʼun Jose li vinik ti sventainojbe snae: «¡Likan! ¡Bat nutso ta be li viniketike! Xi xavalanbe kʼalal mi la atae: ‹¿Kʼu yuʼun chopol la apakik sutel li kʼusi lek lapasbatike?  ¿Mi mu jaʼuk skopa ti bu ch-uchʼbolaj li kajvale xchiʼuk ti jaʼ tstunes sventa chalbe skʼoplal li kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakale? Toj echʼ xa noʼox chopol li kʼusi la apasike›».  Li kʼusi albate jech laj yalbe kʼalal la sta li viniketike.  Pe xi la stakʼike: «¿Kʼu yuʼun ti jech chaval taje, kajval? Mu sta-o ti jech ta jpaskutik ti jaʼ avajtunelunkutike.  ¡Leʼ to ta yosilal Kanaan laj kichʼkutik sutel tal li takʼin chkil une, jaʼ li takʼin la jtakutik ta stiʼ jkoxtalkutike!+ Jaʼ yuʼun, ¿kʼuxi xa noʼox ti chkelkʼankutik plata o mi oro li ta sna avajvale?  Mi oy buchʼu yichʼoj junukal kuʼunkutik ti jaʼ amosounkutike, akʼo chamuk. Kajval, li voʼonkutik xtoke xuʼ chikʼotkutik ta amoso». 10  Xi la stakʼe: «Jechuk xkʼot ta pasel kʼuchaʼal chavalike: ti buchʼu yichʼoje jaʼuk xkʼot ta jmoso, li yantike muʼyuk amul chakomik». 11  Jaʼ yuʼun, anil xa la syalesik ta lumtik li xkoxtalike xchiʼuk la stitunbeik li stiʼe. 12  Lik xchaj ta saʼel, te lik sabe ta xkoxtal li mas bankilale, xcholet la saʼ batel kʼalal to ta xkoxtal li mas kʼoxe. Vaʼun, te la stabe ta xkoxtal Benjamin li kopae.+ 13  Lik sliʼ ta jatel li skʼuʼ spokʼike xchiʼuk ta jujuntal la xchaʼkajan ta sba svuroik li yikatsike. Vaʼun, sutik batel li ta jteklume. 14  Kʼalal ochik batel ta sna Jose li Juda+ xchiʼuk li xchiʼiltak ta vokʼele, te oy-o li Josee. Kʼalal te kʼotik ta stojolale, la skejan sbaik ta lumtik.+ 15  Xi laj yal li Josee: «¿Kʼu yuʼun ti jech la apasike? ¿Mi mu xanaʼik ti x-al yuʼun kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal+ jun vinik jech kʼuchaʼal voʼone?». 16  Xi laj yal li Judae: «¿Kʼusi xa xuʼ xkalkutik ta atojolal un, kajval? ¿Kʼuxi xa xuʼ chkakʼkutik ta ilel ti tukʼ li kʼusi ta jpaskutike? Li melel Diose laj xa svinajesbe smul li amosotake.+ ¡Li avi une, kajval, chi-ochkutik ta amoso xchiʼuk li buchʼu laj yichʼ tabel li kopae!». 17  Pe xi albatike: «¡Mu sta-o ti jech ta jpase! Jaʼ noʼox chkom ta jmoso+ li buchʼu laj yichʼ tabel li kopae. Li voʼoxuke junuk avoʼontonik xasutik batel ti bu oy li atotike». 18  Li Judae nopaj batel ta stojolal xchiʼuk xi laj yalbee: «Kuni ajval, ta jkʼanbot vokol ti akʼo xachikintabun jaypʼeluk li jkʼope. Ta skoj ti jech ajuʼel chkil kʼuchaʼal li faraone,+ mu xa-ilin ta jtojolal ti voʼon amosoune. 19  Li avajtunelunkutike xi la ajakʼbunkutike, kajval: ‹¿Mi kuxul to atotik xchiʼuk mi oy to yan achiʼilik ta vokʼel?›. 20  Xi la jtakʼbotkutike, kajval: ‹Kuxul to, mol xa xchiʼuk oy jun skerem ta smalubel, jaʼ li mas kʼoxe.+ Li sbankil ti jmoj smeʼike cham,+ jech oxal stuk xa kom.+ Kʼanbil tajek yuʼun li stote›. 21  Xi laj avalbunkutik ta tsʼakal li amosounkutike: ‹Ikʼbeikun talel sventa xuʼ jkʼel›.+ 22  Pe xi laj kalbotkutike, kajval: ‹Mu stakʼ xikta komel stot li kereme, yuʼun mi laj yikta komele, ta melel xuʼ me xcham li stote›.+ 23  Vaʼun, xi laj avalbunkutik li amosounkutike: ‹Mi muʼyuk laj avikʼik tal li avitsʼinike, mu me stakʼ xakʼelik yan velta li jsate›.+ 24  »Jaʼ yuʼun, limuykutik batel ti bu oy li amoso ti jaʼ li jtotkutike, vaʼun laj kalbekutik li kʼusitik laj avalbunkutike, kajval. 25  Xi laj yalbunkutik ta tsʼakal li jtotkutike: ‹Sutanik batel, bat manik talel jutuk jveʼeltik›.+ 26  Pe xi laj kalbekutike: ‹Mu xuʼ xiyalkutik batel; jaʼ to chibatkutik mi la xchiʼinunkutik batel li kitsʼinkutike. Yuʼun mi muʼyuk laj kikʼkutik batel li kitsʼinkutike, mu xuʼ xbat jkʼelbekutik sat li vinike›.+ 27  Vaʼun, xi laj yalbunkutik li amosoe, jaʼ li jtotkutike: ‹Anaʼojik lek ti jaʼ noʼox chaʼvoʼ jnichʼon laj yakʼbun li kajnile.+ 28  Pe li june laj yiktaun, vaʼun xi laj kale: «¡Ta melel, laj yichʼ lilinel ta tiʼel ta chonbolom!»,+ muʼyuk xa xkil-o. 29  Mi laj avikʼik batel ti bu mu xa xkile xchiʼuk mi oy kʼusi la snuptan ta be ti xuʼ xcham-oe, voʼoxuk ta akojik ta melel ti ta yatel koʼonton chbat ta Mukinal*+ li sakil jole›.+ 30  »Mi muʼyuk kikʼojkutik sutel li kerem ta stojolal amoso ti jaʼ li jtote, ta skoj ti skʼanoj tajek li skerem jech kʼuchaʼal skʼanoj sba stuke, 31  ta me xcham mi laj yakʼ noʼox venta ti muʼyuk te kikʼojkutik sutel li kereme. Jaʼ me ta jkojkutik ta melel ti jech-o chat yoʼonton chbat ta Mukinal* kuʼunkutik sakil sjol li jtotkutike. 32  Li amosoune la jvaʼan jba sventa jkʼel ti mu kʼusi snuptan li kereme, yuʼun xi laj kalbee: ‹Mi muʼyuk laj kikʼbot sutel tale, jech-o me la jsaʼ jmul ta atojolal sbatel osil un bi›.+ 33  Tana un, avokoluk, voʼon ti amosoune, akʼo komkun ta xkʼexol li kereme, voʼon komkun ta amoso, jaʼ akʼo batuk xchiʼuk xchiʼiltak ta vokʼel li kereme. 34  ¿Kʼuxi xa noʼox xuʼ chisut batel ta stojolal jtot mi muʼyuk kikʼoj sutel li kereme? ¡Mu stsʼik kuʼun mi laj kil kʼu yelan chil svokol li jtot ta skoj taje!».

Tsʼibetik ta yok vun

O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.