Jenesis 38:1-30

  • Juda xchiʼuk Tamar (1-30)

38  Li vaʼ kʼakʼal li Judae, laj yikta komel li xchiʼiltak ta vokʼele. Te la spas skarpana ta stsʼel ti bu nakal jun j-adulam vinik ti Ira sbie.  Li Judae te la stabe ta ilel stseb jun jkanaan vinik,+ Sua sbi li vinike. Laj yikʼ batel xchiʼuk lik xchiʼin ta vayel,  vaʼun la xchiʼin yol yuʼun. Ta tsʼakale vokʼ li yole, Er+ laj yakʼbe sbi.  La xchiʼin yol yuʼun yan velta, vokʼ li yole, Onan laj yakʼbe sbi.  Vokʼ to yan yol xtok, Sela laj yakʼbe sbi. Kʼalal vokʼ li yole, jaʼo te oy ta Aksib+ li Judae.  Ta tsʼakal li Judae la sabe yajnil li Ere, li sba xnichʼone. Tamar+ sbi li tsebe.  Pe muʼyuk lek ch-ilat yuʼun Jeova li Ere, li sba xnichʼon Judae. Jech oxal, li Jeovae laj yakʼ chamuk.  Ta skoj taje, li Judae xi laj yalbe li Onane: «Chiʼinbo ta vayel li yajnil abankile, ikʼbo li yajnile xchiʼuk paso li kʼusi abainoj ti voʼot muʼilote,* likesbo stsʼunbal li abankile».+  Li Onane snaʼoj ti mu jaʼuk yuʼun chkʼot li xnichʼnabtake,+ jech oxal kʼalal lik xchiʼinbe ta vayel yajnil li sbankile, la smal ta balumil li yaʼlel skʼunil sventa mu xkom stsʼunbal yuʼun li sbankile.+ 10  Toj chopol laj yil Jeova li kʼusi la spase, jech oxal laj yakʼ chamuk ek.+ 11  Li Judae xi laj yalbe li yalibe, li Tamare: «Ta skoj ti cham amalale, bat naklan ta sna atot, jmalatik xchʼi li jkerem Selae». Yuʼun xi tsnopilane: «Yikʼaluk xcham jech kʼuchaʼal li sbankiltake».+ Jaʼ yuʼun, bat li Tamare, te kom ta sna stot. 12  Te kʼuk sjalile, cham li yajnil Judae ti jaʼ stseb li Suae.+ Kʼalal echʼ xa ox ti kʼu sjalil laj yokʼita li anima yajnile, bat ta Timna+ ti bu oy li sviniktak ti tslokʼbeik stsotsil xchijtake, la xchiʼin batel Ira, li j-adulam vinike.+ 13  Xi laj yichʼ albel li Tamare: «Li amol-alibe* te yakal chmuy batel ta Timna sventa chbat slokʼbe stsotsil xchijtak». 14  Ta skoj taj une, la slokʼ li skʼuʼ spokʼ ti jaʼ senyail ti chamem smalale, la stsak jlik pokʼ sventa xpix li sate xchiʼuk la xpix sba ta jlik mochibal, vaʼun te la xchotan sba ta yochebal Enaim ti te xkom ta sbelel Timnae. Ti jech la spase yuʼun laj yakʼ venta ti chʼiem xa li Selae, pe muʼyuk akʼbat sventa xikʼ sbaik.+ 15  Kʼalal ilvan li Judae, ta anil la skuy ta jchonbail ants ta skoj ti xpixoj sate. 16  Jaʼ yuʼun, la skʼej sba batel ta tiʼ be ti bu oy li antse, xi laj yalbee: «Avokoluk, ¿mi xuʼ jchiʼin jbatik ta vayel?». Jech laj yal ta skoj ti mu snaʼ mi jaʼ li yalibe.+ Pe xi takʼav li antse: «¿Kʼusi chavakʼbun mi la jchiʼin jbatik ta vayele?». 17  Xi laj yal li Judae: «Ta jtakbot tal jkotuk chʼiom tentsun». Pe xi laj yal li antse: «¿Mi oy kʼusi chavakʼbun komel ta prental* un?». 18  Xi to laj yal li Judae: «¿Kʼusi prental* chakʼan chkiktabot komel?». Xi la stakʼ li antse: «Iktabun komel li a-aniyo ti oy seyoale+ xchiʼuk li yakʼil a-aniyoe, iktabun komel xtok li anamteʼ te atsakoje». Laj yakʼbe li kʼusitik kʼanbate, jech te la xchiʼin ta vayel, vaʼun la xchiʼin yol yuʼun. 19  Ta tsʼakale, lik li antse xchiʼuk bat. Laje, la slokʼ li xmochibe, jaʼ la slap yan velta li skʼuʼ spokʼ ti jaʼ senyail chamem smalale. 20  Li Judae la stak batel li chʼiom tentsune. Jaʼ laj yichʼ batel li buchʼu la xchiʼin batele, li j-adulam vinike,+ sventa xbat skʼan sutel li kʼusi la stsak komel ta prental* li antse, pe muʼyuk la sta. 21  Li vinike xi kʼot sjakʼbe li jnaklejetik tee: «¿Bu oy li jchonbail ants ta templo ti te toʼox oy ta Enaim ta xokon bee?». Xi la stakʼbeike: «Mu bakʼinuk xkilkutik jchonbail ants ta templo liʼe». 22  Vaʼun, li vinike sut batel yoʼ bu oy li Judae xchiʼuk xi kʼot yalbee: «Muʼyuk la jta, kʼajomal noʼox xi laj yalbeikun li jnaklejetik tee: ‹Mu bakʼinuk xkilkutik jchonbail ants ta templo liʼe›». 23  Xi laj yal li Judae: «Te akʼo yichʼ komel li kʼusitike sventa mu chopoluk xkom jkʼoplaltik. Yuʼun li voʼone laj onoʼox jtak batel li chʼiom tentsune, jaʼ xa stuk ti muʼyuk te la atae». 24  Oxib u ta tsʼakale, xi laj yichʼ albel li Judae: «Jchonbail ants xa me li avalib Tamare xchiʼuk xchiʼinoj xa yol ta skoj ti jech tspase». Xi laj yal li Judae: «Jochik lokʼel, akʼo yichʼ chikʼel».+ 25  Kʼalal jaʼo yakal chjochik lokʼele, xi la stakbe batel mantal li smol-alibe:* «Li kol jchiʼinoje jaʼ stot li buchʼu jaʼ yuʼun li kʼusitik liʼe». Xi to laj yale: «Kʼelo lek avokoluk buchʼu jaʼ yuʼun li aniyo ti oy seyoale, li yakʼil aniyoe xchiʼuk li namteʼile».+ 26  La skʼel lek li Judae xchiʼuk xi laj yale: «Jaʼ mas tukʼ li stuke, jaʼ mu sta li voʼone, yuʼun muʼyuk xkakʼbe li jkerem Selae».+ Kʼalal jech kʼot ta pasel taje, muʼyuk xa la xchiʼin ta vayel yan velta li antse. 27  Kʼalal kʼot skʼakʼalil chvokʼ li yole, vach li yol ta xchʼute. 28  Kʼalal ta xa xvokʼ li yole, la slokʼes tal skʼob li june, li parterae* ta anil la stsak jlik tsajal no, vaʼun la xchukbe ta skʼob. Xi laj yale: «Liʼe jaʼ baʼyel lokʼ». 29  Pe kʼalal naka noʼox la xchaʼtikʼ ochel skʼob li june, lokʼ tal li xchiʼil ta vokʼele, xi tsots laj yal li parterae:* «¡Kʼuxi xa noʼox vuʼ avuʼun ti la ajam tal abee!». Jech oxal, Peres*+ la sbiin. 30  Ta tsʼakal une, lokʼ tal li xchiʼil ta vokʼel ti la xchukbeik tsajal no ta skʼobe. Li olole Sera+ la sbiin.

Tsʼibetik ta yok vun

O «itsʼinalote».
O «avalib-mole».
O «prentail; xkʼexol».
O «prentail; xkʼexol».
O «prentail; xkʼexol».
O «yalib-mole».
O «jnetʼome; jtam-olole».
O «jnetʼome; jtam-olole».
Jaʼ skʼan xal ‹jam›. Xuʼ van jaʼ jam li sbe olole.