Jenesis 37:1-36

  • Li xvayichtak Josee (1-11)

  • Jose xchiʼuk xchiʼiltak ta vokʼel ti lek x-itʼixajike (12-24)

  • Laj yichʼ chonel batel ta mosoil li Josee (25-36)

37  Li Jakobe te to naki ta yosilal Kanaan ti bu naki kʼuchaʼal jyanlum+ li stote.  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal Jakob. Kʼalal yichʼoj 17 jabil li Josee,+ li jchʼiel kerem taje te chchabi chijetik+ xchiʼuk yalabtak Bila+ xchiʼuk li yalabtak Silpae,+ li yajniltak stote. Vaʼun, li Josee bat yalbe stot li kʼusi chopol tspasik li xchiʼiltak ta vokʼele.  Li Israele jaʼ mas skʼanoj li Josee, jaʼ mu sta li yantik xnichʼnabe,+ yuʼun jaʼ li skerem ta smalubele. Jech oxal, laj yakʼ ta pasbel jlik snatil kʼuʼ ti stuk noʼox jeche.*  Kʼalal laj yakʼik venta skotol li xchiʼiltak ta vokʼel ti jaʼ noʼox stuk mas kʼanbil yuʼun li stotike ti jaʼ mu jechuk li stukike, lik spʼajik tajek xchiʼuk maʼuk xa ta slekil yoʼonton tskʼoponik.  Vaychinaj ta mas tsʼakal li Josee xchiʼuk laj yalbe li xchiʼiltak ta vokʼele,+ jaʼ yuʼun mas to la spʼajik-o.  Xi laj yalbe li xchiʼiltak ta vokʼele: «Avokolikuk, chikintaik li kʼusi la jvaychine.  Kʼalal yakal ta jchuk jtrigotik ta oʼlol tsʼunobaltike, vaʼi li jchuk jtrigoe xchiʼuk te vaʼal kom, vaʼun li jujuchuk atrigoike la sjoyibtaik li jchuk jtrigoe xchiʼuk la snijan sbaik ta stojolal».+  Xi albat yuʼun li xchiʼiltak ta vokʼele: «¿Mi yuʼun chakʼot ta ajvalil kuʼunkutik xchiʼuk chapasunkutik ta mantal?».+ Ta skoj li xvayiche xchiʼuk li kʼusi laj yale, laj to stabeik yan srasonal sventa spʼajik.  Vaychinaj to yan velta xtok xchiʼuk xi laj yalbe li xchiʼiltak ta vokʼele: «Livaychinaj yan velta. Li avi une, la snijan sbaik ta jtojolal+ li kʼakʼale, li lunae* xchiʼuk 11 ta pʼej kʼanaletik». 10  Ta tsʼakale, laj yalbe stot xchiʼuk li xchiʼiltak ta vokʼele, pe utat yuʼun li stote, xi albate: «¿Kʼusi xa noʼox skʼan xal ti avayiche? ¿Mi yuʼun van chtal jkejan jpatan jbakutik ta lum ta atojolal xchiʼuk ameʼ xchiʼuk li achiʼiltak ta vokʼele?». 11  Li xchiʼiltak ta vokʼele lik itʼixajikuk ta stojolal,+ yan li stote muʼyuk xchʼay xaʼi li kʼusi laj yale. 12  Ta tsʼakal li xchiʼiltak ta vokʼele bat xchabibeik xchijtak stotik ta stsʼel Sikem.+ 13  Li Israele xi laj yalbe ta tsʼakal li Josee: «¿Mi mu teuk yakal chchabiik chij ta stsʼel Sikem li achiʼiltak ta vokʼele? Ta jtakot batel ti bu oyike». Xi laj yale: «¡Lek oy!». 14  Xi albate: «Batan avokoluk, bat kʼelo mi lek oyik li achiʼiltak ta vokʼele. Kʼelo kʼu yelan li chijetike, te xtal avalbun». Jaʼ yuʼun, la stak batel kʼalal te oyik ta stenlejaltik Ebrone+ sventa xbat ta Sikem. 15  Ta mas tsʼakale te taat yuʼun jun vinik kʼalal te chanav batel ta osiltik li Josee. Xi jakʼbat yuʼun li vinike: «¿Kʼusi chasaʼ?». 16  Xi la stakʼbee: «Yakal ta jsaʼ jchiʼiltak ta vokʼel, albun avokoluk, ¿mi oy bu aviloj yakal chchabiik chijetik?». 17  Xi to laj yal li vinike: «Lokʼik xa batel maʼ liʼe, yuʼun xi laj yalik laj kaʼie: ‹Batik ta Dotan›». Jaʼ yuʼun, li Josee bat saʼ li xchiʼiltak ta vokʼele, te la staan ta Dotan. 18  Li xchiʼiltak ta vokʼele laj yilik ta nom ti te xtale, vaʼun kʼalal mu to chkʼot ti bu oyike, la xchapbeik skʼoplal sventa tsmilik. 19  Xi laj yalbe sbaike: «¡Kʼelavilik!, leʼ xa xtal li mu jvaychinajele.+ 20  Bat jmiltik xchiʼuk jiptik ochel ta junuk poso, chkaltik ti laj ta tiʼel ta jkot simaron jtiʼvanej chonbolome. Te chkiltik kʼusi chkʼot ta pasel xchiʼuk li xvayichtake». 21  Kʼalal laj yaʼi li Rubene,+ la skʼel kʼuxi xuʼ skolta ta stojolal li xchiʼiltak ta vokʼele. Jech oxal, xi laj yale: «Mu me jmiltik».+ 22  Xi to albatik yuʼun li Rubene: «Mu xamalik chʼichʼ.+ Jaʼ lek jipik ochel ta poso li ta takixokol balumile, pe mu xayayijesik».*+ Yuʼun li kʼusi oy ta yoʼontone jaʼ ti tskolta lokʼel ta stojolal li xchiʼiltak ta vokʼele sventa xikʼbe batel li stote. 23  Kʼalal naka noʼox kʼot Jose ti bu oy li xchiʼiltak ta vokʼele, la snitbeik lokʼel li snatil kʼuʼ Josee, jaʼ li snatil kʼuʼ tslap ti stuk noʼox jeche.+ 24  La stsakik xchiʼuk la sjipik ochel ta poso. Pe li vaʼ kʼakʼale takin li posoe; muʼyuk yaʼlel. 25  Tsʼakal te chotiik ta veʼel. Kʼalal la stoy satike, te xcholetik talel j-ismaeletik+ ti likemik tal ta Galaad sventa xbatik ta Ejiptoe. Oy skameyoik ti xkuchoj talel ladano,* balsamo xchiʼuk pat teʼ ti oy xuchʼale.+ 26  Vaʼun, xi laj yalbe xchiʼiltak ta vokʼel li Judae: «¿Kʼusi ta jpastik kanal mi la jmiltik li jchiʼiltik ta vokʼele xchiʼuk mi ta jmukbetik skʼoplal li xchʼichʼele?+ 27  Laʼik, jaʼ lek jchonbetik batel+ li j-ismaeletike sventa mu xkakʼ jkʼobtik ta stojolal, yuʼun jaʼ onoʼox jchiʼiltik ta vokʼel xchiʼuk jaʼ jbekʼtaltik». Li xchiʼiltak ta vokʼele la xchʼunbeik li kʼusi laj yale. 28  Kʼalal jaʼo xa te x-echʼik li jmadianetik+ ti jaʼ jpʼolmajeletike, la slokʼesik ta poso li Josee, la xchonbeik batel j-ismaeletik, 20 ta sep plata la skʼanbeik stojol.+ Li j-ismaeletike laj yikʼik batel ta Ejipto li Josee. 29  Kʼalal sut skʼel poso ta tsʼakal li Rubene xchiʼuk kʼalal laj yil ti muʼyuk xa te li Josee, la sliʼ ta jatel li skʼuʼ spokʼe. 30  Xi tsots laj yal kʼalal kʼot ti bu oy li xchiʼiltak ta vokʼele: «¡Muʼyuk xa te li kʼoxe! Li voʼon une..., ¿kʼusi ta jpas?». 31  Jaʼ yuʼun, la stsakbeik li snatil kʼuʼ Josee. La smilik jkot tot tentsun, vaʼun te la stsʼajbeik ta xchʼichʼel li snatil kʼuʼe. 32  Vaʼun, la stakbeik batel stotik li snatil kʼuʼ ti stuk noʼox jeche, xi laj yalbeike: «La jtakutik liʼe, avokoluk, kʼelo lek mi jaʼ snatil kʼuʼ li akereme o mi maʼuk».+ 33  Li Jakobe la skʼel lek xchiʼuk xi tsots laj yale: «¡Jaʼ li snatil kʼuʼ jkereme! ¡Laj ta tiʼel ta jkot simaron jtiʼvanej chonbolom! ¡Laj yichʼ lilinel ta tiʼel li Josee!». 34  Ta skoj taje, la sliʼ ta jatel skʼuʼ spokʼ li Jakobe xchiʼuk la xchuk chʼixal kʼuʼil* ta xchukbenal,* ep kʼakʼal laj yokʼita li xnichʼone. 35  Laj yakʼik persa ta spatbel yoʼonton stotik li skeremtak xchiʼuk stsebetake, pe li totile mu patbeluk yoʼonton chaʼi, kʼajomal xi chalilane: «¡Jech-o chkat koʼonton ta skoj jkerem jaʼ to ti kʼuxi xichame!».+ Jech-o laj yokʼita li xnichʼone. 36  Li jmadianetike la xchonik batel ta Ejipto li Josee, jaʼ la xchonbeik li Potifare ti jaʼ jun bankilal yaj-abtel li faraone+ xchiʼuk ti jaʼ bankilal yuʼun jchabivanejetike.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jlik snatil kʼuʼ ti alakʼ sbae».
O «li ue».
O «mu xavakʼ akʼobik ta stojolal».
O «xuchʼ ti xmuet yikʼe».
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «xchʼut».