Jenesis 35:1-29

  • La xchʼaybe skʼoplal sdiostak jyanlumetik li Jakobe (1-4)

  • Sut batel ta Betel li Jakobe (5-15)

  • Vokʼ Benjamin; cham Rakel (16-20)

  • Li 12 ta voʼ xnichʼnab Israele (21-26)

  • Cham li Isaake (27-29)

35  Ta tsʼakale, xi albat yuʼun Dios li Jakobe: «Likan, muyan batel li ta Betele,+ te xanaki xchiʼuk te xapasbe jun skajleb smoton li melel Diose, ti te laj yakʼ sba ta ilel ta atojolal kʼalal jaʼo lajatav ta stojolal li achiʼil ta vokʼel Esaue».+  Vaʼun, li Jakobe xi laj yalbe li yutsʼ yalal xchiʼuk skotol li buchʼutik te xchiʼuke: «Lokʼesik li sdiostak jyanlumetik avichʼojik tale,+ sakubtas abaik xchiʼuk jelik li akʼuʼ apokʼike.  Totskutik xchiʼuk muykutik batel ta Betel. Te ta jpasbe jun skajleb smoton li melel Dios ti jaʼ la stakʼbun kʼalal jaʼo oy jvokole xchiʼuk ti te xchiʼinojun-o ti buyuk* noʼox chibate».+  Jech oxal, laj yakʼbeik Jakob skotol li sdiostak jyanlumetik ti te yichʼojike xchiʼuk li s-areteal xchikinike. Li Jakobe te la smuk* ta yolon jpets mukʼta teʼ ti te nopol xkom ta Sikeme.  Kʼalal jaʼo yakal chanavik batele, li Diose laj yakʼ xiʼuk li jteklumetik ti te noʼox nopol oyike. Jech oxal, muʼyuk xa bat snutsik li xnichʼnabtak Jakobe.  Ta tsʼakal une, li Jakob xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼinojan batele kʼotik ta Lus,+ jaʼ xkaltik, ta Betel ti te oy ta yosilal Kanaane.  Te la spas jun skajleb matanal; El-Betel* laj yakʼbe sbi ti bu la spase, yuʼun te laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal li melel Dios kʼalal jaʼo chjatav ta skoj li xchiʼil ta vokʼele.+  Ta tsʼakale, cham li Deborae,+ li ants ti buchʼu la stsʼites li Rebekae, ta stsʼel Betel laj yichʼ mukel, te ta yolon jpets tulan. Jech oxal, Alon-Bakut* laj yakʼbe sbi.  Li Diose laj yakʼ sba ta ilel yan velta ta stojolal Jakob kʼalal lokʼ talel ta Padan-Arame xchiʼuk laj yakʼbe bendision. 10  Xi albat yuʼun li Diose: «Jakob abi.+ Pe maʼuk xa Jakob chabiin, jaʼ xa Israel chabiin». Jaʼ yuʼun, Israel xa la sbiiltas-o.+ 11  Xi to albat yuʼun li Diose: «Voʼon li Dios ti Buchʼu skotol xuʼ yuʼune.+ Epajan xchiʼuk pʼolan. Te chlik talel ta atojolal mukʼtik lumetik,+ ta melel epal mukʼtik lumetik. Jech xtok, te chlik talel ajvaliletik ta atojolal.+ 12  Voʼot chkakʼbot li osil ti laj kakʼbe Abraan xchiʼuk Isaake, ta tsʼakale jaʼ chkakʼbe li anitilulale».+ 13  Vaʼun, li Diose te laj yikta komel ti bu la xchiʼin ta loʼile. 14  Li Jakobe oy kʼusi te la svaʼan ti bu kʼoponat yuʼun Diose, la svaʼan jpʼej ton, vaʼun la smalbe vino ti kʼot kʼuchaʼal matanale xchiʼuk la smalbe aseite.+ 15  Li Jakobe Betel+ la sbiiltas-o ti bu kʼoponat yuʼun Diose. 16  Laj yiktaik komel li Betele. Kʼalal te to kʼuk snamal xilik li Efrate, lik xkʼuxul yol li Rakele, pe laj yil tajek svokol xchiʼuk. 17  Kʼalal jaʼo chakʼ persa sventa xvokʼ li yole, xi albat yuʼun li parterae:* «Mu xaxiʼ, yuʼun chvokʼ avuʼun xtok li olole».+ 18  Kʼalal jaʼo chchʼay xa batel li xkuxlejale (yuʼun ta xa xcham), Ben-Oni* laj yakʼbe sbi li yole, yan li stote Benjamin*+ laj yakʼbe sbi. 19  Cham li Rakele xchiʼuk te laj yichʼ mukel ta sbelel Efrat, jaʼ xkaltik, ta Belen.+ 20  Li Jakobe la svaʼan jpʼej ton li ta sba smukinal Rakele; jaʼ li stanal smukinal Rakel kʼalal to avie. 21  Ta tsʼakal une, li Israele lokʼ batel xchiʼuk te la spas skarpana te kʼuk snamal ta sjelavel li tayal kʼelob osil ta Edere. 22  Jun velta kʼalal jaʼo te nakal Israel li ta osil taje, li Rubene bat xchiʼin ta vayel Bila, li stsʼakal ajnil stote. Li Israele laj yaʼi li kʼusi kʼot ta pasele.+ 12 ta voʼ xnichʼnabtak li Jakobe. 23  Liʼe jaʼ li yalabtak Leae: li sba xnichʼon Jakobe Ruben+ sbi, ta tsʼakale tal Simeon, Levi, Juda, Isakar xchiʼuk Sabulon. 24  Li yalabtak Rakele jaʼ Jose xchiʼuk Benjamin. 25  Li yalabtak Bila, li skiara Rakele jaʼ Dan xchiʼuk Neftali. 26  Li yalabtak Silpa, li skiara Leae jaʼ Gad xchiʼuk Aser. Taje jaʼ li xnichʼnabtak Jakob ti te vokʼik ta Padan-Arame. 27  Te kʼuk sjalile, li Jakobe te kʼot ta Mamre ta Kiryat-Arba, jaʼ xkaltik, ta Ebron ti bu oy li Isaake, li stote.+ Te kʼot ti bu nakiik kʼuchaʼal jyanlum+ li Abraan xchiʼuk Isaake. 28  Li Isaake kuxi 180 jabil.+ 29  Li Isaake slajeb xa velta laj yichʼ ikʼ, vaʼun cham, laj yichʼ ikʼel batel ti bu oy li smoltotake.* Jal kuxi xchiʼuk lek la skʼupin li xkuxlejale. Li Esau xchiʼuk Jakob ti jaʼ xnichʼnabtake la smuk li stotike.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «bu beal».
O «la snakʼ».
Jaʼ skʼan xal ‹Dios ta Betel›.
Jaʼ skʼan xal ‹tulan sventa okʼel›.
O «jnetʼome; jtam-olole».
Jaʼ skʼan xal ‹nichʼonil sventa yatel koʼonton›.
Jaʼ skʼan xal ‹nichʼonil ti te oy ta batsʼikʼobile›.
Taje jaʼ jun nichimal loʼil ti jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal oy buchʼu chchame.