Jenesis 34:1-31

  • Laj yichʼ tsatsal tsakel li Dinae (1-12)

  • Manya kʼu yelan loʼlavanik li xnichʼnabtak Jakobe (13-31)

34  Li Dinae, li stseb Jakob ti jaʼ yol Leae,+ nopem xaʼi chbat skʼel li tsebetik te ta lum+ sventa xchʼay yoʼontone.  Li Sikem ti jaʼ jun bankilal te ta lume, li xnichʼon Amor, li j-eveo vinike,+ laj yil li Dinae, vaʼun laj yikʼ batel xchiʼuk la xchiʼin ta vayel, te la stsatsal tsak.  Li Sikeme kʼot tajek ta yoʼonton li Dinae, li stseb Jakobe, la skʼan xchiʼuk jun xa yutsil la xchiʼin ta loʼil.*  Li Sikeme xi laj yalbe li Amore,+ li stote: «Bat jakʼbun li tsebe sventa xkʼot ta kajnil».  Li Jakobe laj yaʼi ti laj yichʼ sokesel* yuʼun Sikem li Dinae, li stsebe, taje jaʼo batemik ta osiltik xchiʼuk xchijtak li xnichʼnabtake. Jech oxal, muʼyuk to kʼusi laj yal li Jakobe jaʼ to kʼalal sutik tale.  Ta mas tsʼakale, bat skʼopon Jakob li Amore, li stot Sikeme.  Pe li xnichʼnabtak Jakobe sutik tal ta anil ti bu oyik ta yaxaltik kʼalal laj yaʼiik li kʼusi kʼot ta pasele. Chopol laj yaʼiik xchiʼuk kap tajek sjolik ta skoj ti kʼexlal sba kʼusi la spasbe li Israele, ti la xchiʼinbe ta vayel stseb Jakob li Sikeme.+ Yuʼun mu lekuk ti kʼusi la spase.+  Xi laj yal li Amore: «Skʼanoj tajek atseb li jkerem Sikeme. Avokolikuk, akʼbeik sventa xkʼot ta yajnil.  Kutsʼ kalalin jbatik.* Akʼo kikʼkutik li tsebetik avuʼunike xchiʼuk xuʼ xavikʼik li tsebetik kuʼunkutik eke.+ 10  Xuʼ xachiʼinunkutik ta naklej xchiʼuk oy osil mi chakʼanike. Naklanik te xchiʼuk te xapʼolmajik, jech xtok, te epajuk kʼusitik avuʼunik». 11  Li Sikeme xi laj yalbe li stot xchiʼuk li xchiʼiltak ta vokʼel Dinae: «Lekuk xavilikun un, chkakʼboxuk skotol li kʼusi chakʼanbeikune. 12  Xuʼ toyol tajek xakʼanbeikun stojol xchiʼuk xuʼ xakʼanbeikun matanal.+ Chkakʼ ti kʼusiuk noʼox chakʼanbeikune, jaʼ noʼox akʼbeikun kikʼ li tsebe». 13  Vaʼun, li xnichʼnabtak Jakobe toj manyaik ti kʼu yelan la stakʼbeik li Sikem xchiʼuk Amore, yuʼun sokesbatik* yuʼun Sikem li xchiʼilik ta vokʼel ti jaʼ li Dinae. 14  Xi laj yalike: «Mu lekuk ti jech ta jpaskutik ti chkakʼbekutik yikʼ jtsebalkutik jun vinik ti muʼyuk yichʼoj sirkunsisione,*+ yuʼun kʼexlal chikomkutik mi jeche. 15  Jaʼ to chkakʼkutik mi xi chapasike: ti jechuk xakʼotik kʼuchaʼal voʼonkutike, ti xichʼik sirkunsision skotol li viniketik+ ta bikʼit ta mukʼe. 16  Jaʼ to jech chkakʼbotkutik li tsebetik kuʼunkutike xchiʼuk chkikʼkutik li tsebetik avuʼunike. Jmoj chijnakiutik xchiʼuk jun noʼox jlumaltik chijkʼot. 17  Pe mi mu xachikintaik li kʼusi chkalkutike xchiʼuk mi mu xavichʼik sirkunsisione, chkikʼkutik sutel li kixlelkutike, vaʼun chibatkutik». 18  Li Amor+ xchiʼuk Sikem ti jaʼ skereme,+ lek laj yaʼiik li kʼusi albatike. 19  Li kereme mu jaluk kʼot ta pasel yuʼun li kʼusi kʼanbate,+ yuʼun tskʼupin tajek li stseb Jakobe. Li kereme mas ichʼbil ta mukʼ li ta sna stote. 20  Jaʼ yuʼun, li Amor xchiʼuk Sikeme te batik ta yochebal li jteklume, la xchiʼinik ta loʼil li viniketik ta steklumalike,+ xi laj yalike: 21  «Li viniketik leʼe tskʼan jun yoʼontonik chchiʼinutik ta naklej. Akʼo nakiikuk xchiʼuk akʼo pʼolmajikuk liʼ ta lume, yuʼun lek jamal li osil sventa liʼ x-ochik talel ta nakleje. Xuʼ xkikʼbetik li tsebetik yuʼunike xchiʼuk xuʼ xikʼik li tsebetik kuʼuntike.+ 22  Pe sventa liʼ xtalik ta naklej li viniketike xchiʼuk sventa jun jlumaltik xijkʼot xchiʼukike, skʼan xi jpastike: kichʼtik sirkunsision jkotoltik li vinikutik ta bikʼit ta mukʼ jech kʼuchaʼal stukike.+ 23  Mi jech ta jpastike, ¿mi mu kuʼuntikuk chkʼot li kʼusitik x-ayan yuʼunike, li skʼulejalik xchiʼuk skotol li xchonbolomike? Jaʼ yuʼun, kakʼbetik permiso sventa liʼ xnakiik xchiʼuk voʼotike». 24  Skotol li buchʼutik chlokʼik talel li ta yochebal jteklume la xchʼunik li kʼusi laj yalik Amor xchiʼuk Sikeme, jech oxal laj yichʼik sirkunsision skotol li viniketik ta bikʼit ta mukʼe. Skotol li buchʼutik te chlokʼik talel li ta yochebal jteklume laj yichʼik sirkunsision. 25  Pe li ta yoxibal kʼakʼale, kʼalal chaʼibeik to yipal xkʼuxul sirkunsisione, li chaʼvoʼ xnichʼon Jakob ti jaʼik li Simeon xchiʼuk Levie ti jaʼ xchiʼiltak ta vokʼel li Dinae,+ la stsak s-espadaik ta jujuntal. Kʼalal ochik batel ta jteklume, muʼyuk buchʼu laj yakʼ venta li kʼusi oy ta yoʼontonik spasele, jech la smilik skotol li viniketike.+ 26  La smilik ta espada li Amor xchiʼuk li skerem ti jaʼ li Sikeme. Vaʼun, laj yikʼik lokʼel ta sna Sikem li Dinae, tee batik. 27  Te kʼotik ek li yan xnichʼnabtak Jakobe, laj yilik ti chamemik xa li viniketike, vaʼun laj yichʼik batel li kʼusitik x-ayan ta jteklume, ti jech la spasike, jaʼ ta skoj ti sokesbatik* li xchiʼilik ta vokʼele.+ 28  Laj yikʼbeik batel li xchijike, li xvakaxike, li svuroike xchiʼuk kʼusiuk noʼox ti te oy yuʼunik li ta jteklum xchiʼuk ta osiltike. 29  Jech xtok, laj yichʼbeik batel skotol li kʼusitik x-ayan yuʼunike, laj yikʼik batel skotol li ololetike xchiʼuk li ajnilaletike, la slokʼesbeik batel skotol li kʼusitik oy ta snaike. 30  Ta skoj taje, xi albatik yuʼun Jakob li Simeon xchiʼuk Levie:+ «Laj xa atikʼikun ta tsatsal vokolil, yuʼun laj avakʼik spʼajikun li jnaklejetik liʼ ta lume: li jkanaanetike xchiʼuk li jperisitaetike. Mas juteb jviniktak li voʼone xchiʼuk jpʼel skʼoplal chtal skontrainikun, jech tsmilikun xchiʼuk li kutsʼ kalale». 31  Pe xi takʼavike: «¿Mi yuʼun jaʼ lek ti oy buchʼu tskuy ta jchonbail ants li jchiʼilkutik ta vokʼele?».

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «la skʼoponbe yoʼonton li tsebe».
O «utsʼintael».
Literal «Jpastik trato sventa nupunel».
O «utsʼintabatik».
Literal «ti oy snukulil sjol skʼunile». Kʼelo Glosario, sirkunsision.
O «utsʼintabatik».