Jenesis 32:1-32

  • Li anjeletike la sta sbaik xchiʼuk li Jakobe (1, 2)

  • Chchapan sba Jakob sventa chbat sta li Esaue (3-23)

  • Tstsak sba ta kʼop xchiʼuk jun anjel li Jakobe (24-32)

    • Israel xa tsbiin li Jakobe (28)

32  La stam batel sbe li Jakobe, laje te la sta sbaik ta be xchiʼuk li yaj-anjeltak Diose.  Li Jakobe xi laj yal kʼalal laj yile: «¡Liʼ oy li yajsoltarotak Diose!». Jech oxal, Maanaim* laj yakʼbe sbi li bu taje.  Li Jakobe la stak jelavel yaj-almantaltak ta stojolal li Esaue, li xchiʼil ta vokʼele, ti te oy ta Seir+ ta yosilal Edome.+  Xi laj yalanbe batel mantale: «Xi xkʼot avalbeik li kajvale, li Esaue: ‹Xi chal li avajtunel Jakobe: «Jal la jchiʼin ta naklej* li Labane.+  Oy xa stot jvakaxtak, jvurotak, jchijtak, kajtuneltak xchiʼuk jkiaratak.+ Jech ta jtakbot tal mantal, kajval, sventa lekuk avoʼonton ta jtojolal»›».  Kʼalal sutik talel ta stojolal Jakob li yaj-almantaltake, xi kʼot yalike: «La jtakutik li achiʼil ta vokʼel Esaue. Chtal snupot ta be ek, te xchiʼuk talel chanib sien sviniktak».+  Xiʼ tajek li Jakobe xchiʼuk lik svul yoʼonton.+ Jaʼ yuʼun, la xchʼak ta chaʼvokʼ li krixchanoetik te xchiʼukane. La spas ta chaʼvokʼ xtok li chijetike, li vakaxetike xchiʼuk li kameyoetike.  Xi laj yale: «Mi la stsak ta kʼop Esau li jvokʼe, jaʼ xuʼ xjatav batel li jvokʼe».  Ta tsʼakale, xi la spas orasion li Jakobe: «Voʼot Sdiosot li jmukʼtot* Abraane xchiʼuk Sdiosot li jtot Isaake. Jeova, voʼot ti xi chavalbune: ‹Sutan batel ta alumal xchiʼuk ta slumal li avutsʼ avalale, voʼon ta jkʼuxubinot›+ ti xachie, 10  mu jta-o skotol li tukʼil kʼanelal xchiʼuk ti tukʼ chavakʼ aba ta jtojolal li avajtunelune,+ yuʼun kʼalal echʼ jtuchʼ li Jordane, kʼajomal noʼox jnamteʼ kichʼoj jelavel, yan li avie chaʼtsop xa li kʼusitik oy kuʼune.+ 11  Ta jkʼanbot vokol+ ti mu xavakʼun ta skʼob li jchiʼil ta vokʼel Esaue, yuʼun chixiʼ yuʼun ti chtale xchiʼuk ti stsakun ta kʼope+ xchiʼuk ti stsak ta kʼop ek li meʼiletik xchiʼuk yalabike. 12  Yuʼun xi avaloj li voʼote: ‹Voʼon ta jkʼuxubinot ta melel xchiʼuk chkakʼ epajuk anitilulal jech kʼuchaʼal li jiʼ* oy ta nabe, ti toj ep xa noʼox ta jyalel ti mu xlaj ta chapele›».+ 13  Te echʼ yuʼun akʼobal li Jakobe. Ta tsʼakale, la stsak jlomuk li kʼusitik x-ayan yuʼun sventa skʼelanbe li Esaue, li xchiʼil ta vokʼele:+ 14  chib sien ta kot meʼ tentsunetik, 20 ta kot tot tentsunetik, chib sien ta kot meʼ chijetik, 20 ta kot tot chijetik, 15  30 ta kot meʼ kameyoetik ti chchuʼun to yolike, 40 ta kot meʼ vakaxetik, lajunkot tot vakaxetik, 20 ta kot meʼ vuroetik xchiʼuk lajunkot tot vuroetik+ ti staoj xa xchʼielike. 16  Ta jujutsop laj yakʼbe batel li yajtuneltake xchiʼuk xi laj yalanbee: «Jelavanik batel xchiʼuk iktaik kʼuk snamal li jtsop te xbat ta apatike». 17  Xi laj yalbe mantal li buchʼu jbabe chbate: «Mi la snupot ta be Esau ti jaʼ jchiʼil ta vokʼele xchiʼuk mi xi tsjakʼbote: ‹¿Buchʼu avajval, bu chabat xchiʼuk buchʼu yuʼun li jtsop chonbolometik liʼ avikʼoj tale?›, 18  xi xatakʼbee: ‹Jaʼ yuʼun, li avajtunel Jakobe, jaʼ jun matanal takbil talel sventa li kajval Esaue+ xchiʼuk te xa xtal ta jpatkutik li Jakob eke›». 19  Xi laj yalbe mantal ek li xchaʼvoʼale, li yoxvoʼale xchiʼuk skotol li buchʼutik te tijilik batel ta spat li jujutsop chonbolometike: «Jaʼ me jech xavalbeik Esau jech kʼuchaʼal laj kalboxuk kʼalal mi la anupik ta bee. 20  Xi xavalbeik xtoke: ‹Te xtal ta jpatkutik li avajtunel Jakobe›». Yuʼun xi chalilanbe sbae: «Mi la jlajesbe yoʼonton ta matanaletik ti ta jtakbe jelavele,+ xuʼ van lek xa chchʼamun mi laj kile». 21  Jech oxal, li yajtuneltake jelavik batel xchiʼuk li matanaletike, yan li stuke te to kom vayuk yoʼ bu spasoj skarpana li vaʼ akʼobale. 22  Ta mas tsʼakal li vaʼ akʼobale, lik li Jakobe xchiʼuk laj yikʼ batel li chaʼvoʼ yajnile,+ li chaʼvoʼ skiarae+ xchiʼuk li 11 ta voʼ xnichʼnabtak ti jchʼielik toe. Vaʼun, echʼik ti bu stakʼ tuchʼel li ukʼum ta Jaboke.+ 23  Jech oxal, laj yakʼ jelavuk ta jot beoʼ* xchiʼuk la sjelubtas batel xtok skotol li kʼusitik oy yuʼune. 24  Stuk te kom li Jakobe. Vaʼun, te tsakat ta kʼop yuʼun jun vinik jaʼ to ti kʼuxi sakub tal osile.+ 25  Kʼalal laj yil li vinik ti muʼyuk stsal yuʼune, la spikbe stsʼakalul sbakil yoʼ li Jakobe; vaʼun pitkʼuj li sbakil yoʼ Jakob kʼalal jaʼo tstsal sbaike.+ 26  Te une, xi albat li Jakobe: «Koltaun xa batel, yuʼun tsakub xa tal osil». Xi takʼbate: «Muʼyuk ta jkoltaot batel jaʼ to mi laj avakʼbun bendisione».+ 27  Xi la sjakʼ li vinike: «¿Kʼusi abi?». Xi la stakʼe: «Jakob». 28  Vaʼun xi laj yale: «Maʼuk xa Jakob abi, Israel*+ xa chabiin, yuʼun la atsal aba xchiʼuk Dios+ xchiʼuk krixchanoetik, jaʼ to ti kʼuxi kuch avuʼune». 29  Xi la sjakʼ li Jakob eke: «Albun kʼusi abi avokoluk». Pe xi la stakʼe: «¿Kʼu yuʼun chajakʼbun li jbie?».+ Vaʼun, te laj yakʼbe bendision. 30  Jech oxal, li Jakobe Peniel*+ laj yakʼbe sbi li bu taje, yuʼun xi laj yale: «La jkʼelbe jba jsatkutik xchiʼuk li Diose, pe kuxul likom».+ 31  Kʼalal naka noʼox echʼ ta Penuel* li Jakobe, jaʼo xa lokʼ tal kʼakʼal, pe xkoxkun xa bat ta skoj li yoʼe.+ 32  Jaʼ yuʼun, li xnichʼnabtak Israele mu stibeik kʼalal to avi li xchʼuxuvil yoʼ* chonbolometike. Yuʼun li vinike la stijbe stsʼakalul sbakil yoʼ Jakob ta stsʼel xchʼuxuvil.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼan xal ‹chaʼtsop soltaroetik›.
O «te linaki kʼuchaʼal jyanlum xchiʼuk».
O «jmoltot».
O «yiʼ».
O «beoʼtik ta stenlejaltik».
Jaʼ skʼan xal ‹tstsak ta kʼop Dios› o ‹tstsakvan ta kʼop Dios›.
Jaʼ skʼan xal ‹sat Dios›.
O «Peniel».
Literal «yakʼil xchʼuxuvil yoʼ».