Jenesis 31:1-55

  • Ta mukul bat ta Kanaan li Jakobe (1-18)

  • Li Labane la sta ta be li Jakobe (19-35)

  • La spasik trato li Jakob xchiʼuk Labane (36-55)

31  Kʼalal echʼ kʼuk sjalile, li Jakobe laj yaʼi ti xi chalik li xnichʼnabtak Labane: «Li Jakobe laj xa yichʼbe skotol ti kʼusitik x-ayan yuʼun li jtotike. Ta skoj li kʼusitik oy yuʼun jtotike, jech la stsob sba li kʼusitik oy yuʼune».+  Kʼalal tskʼelbe sat Laban li Jakobe, laj yakʼ venta ti jelel xa tajek stalelal ta stojolale, ti mu xa jechuk kʼuchaʼal ta slikebale.+  Jaʼ yuʼun, xi albat yuʼun Jeova li Jakobe: «Sutan batel ta slumal amoltotak, ta slumal li avutsʼ avalale,+ voʼon ta jchiʼinot-o».  Jaʼ yuʼun, li Jakobe la stak ta ikʼel li Rakel xchiʼuk Leae sventa te xbatik ta yaxaltik ti bu oy li xchijtake,  xi laj yalanbee: «Laj xa kil ti jelel tajek stalelal ta jtojolal li atotike,+ pe liʼ xchiʼinojun-o li Sdios jtote.+  Anaʼojik lek ti tsots li-abtej ta stojolal atotik ti bu kʼalal xuʼ kuʼune.+  Pe jaʼ noʼox la sloʼlaun li atotike, yuʼun lajuneb to velta la sjelbun li jtojole, pe li Diose muʼyuk laj yakʼ ti oy kʼusi chopol spasbune.  Kʼalal xi chalbune: ‹Li butik pintotike jaʼ chavichʼ ta atojol›, vaʼun naka pintotik xa chvokʼ skotol li chijetike; pe mi xi chalbune: ‹Li butik oy srayaile jaʼ chavichʼ ta atojol›, vaʼun naka xa oy srayailtak chvokʼ skotol li chijetike.+  Jaʼ yuʼun, li Diose jech-o la spojbe xchonbolomtak li atotike xchiʼuk voʼon laj yakʼbun. 10  Jun velta kʼalal jaʼo yorail chkuchomajik li chijetike, la jtoy muyel jsat xchiʼuk laj kil ta jvayich ti naka oy srayailtak, pintotik xchiʼuk pʼutumtik spintoalik li tot chijetik chkuchomajik xchiʼuk li meʼ chijetike.+ 11  Vaʼun, xi laj yalbun ta jvayich li yaj-anjel melel Diose: ‹¡Jakob!›, xi la jtakʼbee: ‹Liʼ oyune›. 12  Xi to laj yalbune: ‹Toyo muyel asat avokoluk, kʼelavil ti naka oy srayailtak, pintotik xchiʼuk pʼutumtik spintoalik skotol li tot chijetik ti chkuchomaj xchiʼuk li meʼ chijetike, yuʼun kiloj skotol li kʼusi yakal tspasbot Labane.+ 13  Voʼon li melel Diosun ti laj kakʼ jba ta ilel te ta Betel+ ti bu la akʼebbe aseite li tone xchiʼuk ti bu laj avakʼ ave ta jtojolale.+ Li avi une likan, lokʼan batel liʼ ta osile, sutan batel li ta alumal bu lavokʼe›».+ 14  Jaʼ yuʼun, xi takʼav li Rakel xchiʼuk Leae: «¿Mi yuʼun oy to kʼusitik oy yuʼun ta sna jtotkutik ti chakʼ ta jrextokutike?* 15  ¿Mi mu jyanlum xa chilunkutik ta skoj ti laj xa xchonunkutike xchiʼuk ti laj xa slajes li jtojolkutike?+ 16  Skotol li skʼulejal jtotkutik ti pojbat yuʼun Diose jaʼ kuʼunkutik xchiʼuk li kalabkutike.+ Jaʼ yuʼun, paso skotol li kʼusi yalojbot Diose».+ 17  Vaʼun, lik li Jakobe, la skajan muyel ta kameyo li xnichʼnabtake xchiʼuk li yajniltake,+ 18  jech xtok laj yikʼ batel skotol li xchonbolomtake xchiʼuk skotol li kʼusitik x-ayan yuʼune,+ jaʼ li chonbolometik ti la stsob sba yuʼun ta Padan-Aram sventa xbat ta yosilal Kanaan yoʼ bu oy li stote,+ li Isaake. 19  Li Labane jaʼo batem ta slokʼbel stsotsil xchijtak, vaʼun li Rakele laj yelkʼan li slokʼoltak terafim*+ ti jaʼ yuʼun stote.+ 20  Jech xtok, mas to pʼij bat li Jakobe, jaʼ mu sta li Laban ti jaʼ li j-aram vinike, yuʼun muʼyuk laj yalbe ti chjatave. 21  Jech jatav batel, echʼ xtuchʼik Ukʼum*+ xchiʼuk skotol li kʼusitik oy yuʼune. Vaʼun, la stam batel sbe sventa xbat ta vitstikaltik yuʼun Galaad.+ 22  Kʼalal echʼ xa ox oxib kʼakʼale, laj yichʼ albel Laban ti jatav xa batel li Jakobe. 23  Jech oxal, laj yikʼ batel yutsʼ yalaltak, bat snuts ta be, vaʼun ta svukubal to kʼakʼal te la sta ta vitstikaltik yuʼun Galaad. 24  Li ta akʼobale xi albat yuʼun Dios ta xvayich+ li Labane, li j-aram vinike:+ «Akʼo mi lek o mi chopol+ li kʼusi chbat avalbe li Jakobe, pʼijan me». 25  Li Laban une nopaj batel ta stojolal li Jakobe, yuʼun te spasoj skarpana ta vits li Jakobe, yan li Labane te spasoj skarpanaik ta vitstikaltik yuʼun Galaad xchiʼuk li yutsʼ yalaltake. 26  Vaʼun, xi albat yuʼun Laban li Jakobe: «¿Kʼu yuʼun ti jech la apase? ¿Kʼu yuʼun ti manya kʼu yelan la aloʼlaune xchiʼuk ti xkoʼolaj kʼuchaʼal chukbilik tal ta skoj paskʼop avuʼun li jtsebetake? 27  ¿Kʼu yuʼun ti ta mukul lajatav lokʼele, ti la aloʼlaun xchiʼuk ti muʼyuk laj avalbune? Ti lajuk avalbune, ta muyubajel, ta kʼejoj, ta pandereta* xchiʼuk ta arpa lalokʼ tal kuʼun ti jechuke. 28  Pe muʼyuk xa laj avakʼ jtsʼutsʼ* lokʼel li jmamobtake* xchiʼuk li jtsebetake. Toj bol li kʼusi la apase. 29  Oy jderecho ti jpasboxuk kʼusi tskʼan koʼontone, pe xi laj yalbun ta akʼobaltik li Sdios atote: ‹Akʼo mi lek o mi chopol+ li kʼusi chbat avalbe li Jakobe, pʼijan me›. 30  Ta skoj ti oy onoʼox ta avoʼonton chasut batel ta sna atote, lalokʼ talel, pe ¿kʼu yuʼun ti laj avelkʼanbun talel li jdiostake?».+ 31  Xi la stakʼbe Laban li Jakobe: «Yuʼun lixiʼ xchiʼuk la jnop mi chatsatsalpojbun komel li atsebetake. 32  Akʼo chamuk mi oy buchʼu yichʼoj li adiostake. Ta sat kutsʼ kalaltik xuʼ xakʼel li kʼusitik oy kuʼune, vaʼun ichʼo batel li kʼusitik jaʼ avuʼune». Pe mu snaʼ Jakob ti jaʼ yelkʼanoj tal li Rakele. 33  Li Labane och ta skarpana li Jakobe, ta skarpana li Leae xchiʼuk ta skarpana li chaʼvoʼ kiaraile,+ pe muʼyuk la sta. Laje, lokʼ li ta skarpana Leae, te bat ochuk li ta skarpana Rakele. 34  Li Rakele te yichʼoj li slokʼoltak terafime xchiʼuk te la stikʼ ta yolon smonturail skameyo ti jaʼ chchotlebin li antsetike, vaʼun te choti ta sba. Li Labane echʼ tajek yoʼonton ta saʼel ta sjunul yut li karpanae, pe muʼyuk la sta. 35  Xi laj yalbe stot li Rakele: «Mu me xa-ilin, kuni ajval, yuʼun mu xuʼ xilik ti bu chotolune, yuʼun yakal chkil li kʼusi stalel chil antsetike».+ Laj to xchajilan lek ta saʼel, pe muʼyuk la sta li slokʼoltak terafime.+ 36  Kap tajek sjol li Jakobe xchiʼuk tsotsik xa la stakʼbe li Labane, xi laj yalbee: «¿Kʼusi chopol la jpasbot xchiʼuk kʼusi jmul avuʼun ti ta skʼakʼal avoʼonton tal anutsune? 37  Avi ti laj xa achaj ta kʼelel skotol li kʼusitik oy kuʼune, ¿kʼusi te la ata ti jaʼ avuʼun une? Liʼ xavakʼ ta yeloval sat li kutsʼ kalaltike, jaʼ akʼo yalik buchʼu melel xkʼopoj kuʼuntik. 38  Li 20 jabil la jchiʼinote muʼyuk-o yal yol jkotuk achij o atentsun+ xchiʼuk muʼyuk-o la jtiʼ jkotuk stot achij. 39  Mi junuk velta laj kikʼbot batel jkotuk ti laj yichʼ milel ta jtiʼvanej chonbolome.+ Voʼon noʼox laj kil jvokol kʼalal chchamike. Mi laj yichʼ elkʼanel jkotuk ta kʼakʼaltik o ta akʼobaltike, chakʼanbun xkʼexol. 40  Toj ven kʼux kʼakʼal laj kaʼi li ta kʼakʼaltike, laj kil jvokol ta sik li ta akʼobaltike xchiʼuk la jtsʼik jvayel.+ 41  Oy xa ta 20 jabil ti te oyun ta anae. 14 jabil litun ta sventa li chaʼvoʼ atsebetake, vakib jabil litun ta sventa li achijtake xchiʼuk lajuneb to velta la ajelbun li jtojole.+ 42  Ti muʼyukuk xchiʼinojun li Sdios jtote,+ li Sdios Abraane ti jaʼ li buchʼu chiʼta*+ Isaake, xokol jkʼob lilokʼ tal avuʼun ti jechuke. Yiloj Dios li jvokole xchiʼuk ti tsots li-abteje, jaʼ yuʼun la spʼijubtasot li samele».+ 43  Vaʼun, xi takʼbat yuʼun Laban li Jakobe: «Jaʼ jtsebetak li tsebetik liʼe, jaʼ jkeremtak li keremetike, jaʼ jchijtak li chijetike, jaʼ kuʼun skotol li kʼusitik akʼeloje xchiʼuk jaʼ yuʼunik ek li jtsebetake. ¿Kʼuxi xa noʼox ta jkontrain li jtsebetake xchiʼuk li yalabik ti vokʼ yuʼunike? 44  Jaʼ yuʼun, laʼ liʼe, jpastik jun trato ta jchaʼvoʼaltik noʼox xchiʼuk jaʼ komuk ta testigo kuʼuntik». 45  Jaʼ yuʼun, li Jakobe la stsak jpʼej ton,+ la svaʼan sventa xkʼot ta senyail. 46  Xi laj yalbe yutsʼ yalal li Jakobe: «¡Tsobik tal tonetik!». Vaʼun, la stsobik talel tonetik, te la stsopanik. Laje, te veʼik ta sba li tonetike. 47  Li Labane Jegar-Saaduta* laj yakʼbe sbi, yan li Jakobe Galeed* laj yakʼbe sbi. 48  Xi laj yal li Labane: «Li jtsop ton liʼe jaʼ chkʼot ta testigo kuʼuntik jchaʼvoʼaltik li avie». Jech oxal, Galeed+ laj yakʼbe sbi 49  xchiʼuk Tayal Kʼelob Osil, yuʼun xi laj yale: «Jaʼ akʼo skʼelutik tal ta toyol Jeova kʼalal muʼyuk chkilbe jba jsatike. 50  Mi lik avilbajin li jtsebetake xchiʼuk mi laj to asaʼ yan avajniltake akʼo mi muʼyuk yiloj junuk krixchanoe, vuleso me ta ajol ti jaʼ testigo kuʼuntik li Diose». 51  Li Labane xi to laj yalbe li Jakobe: «Liʼ oy li jtsop tone xchiʼuk li jpʼej ton la jvaʼan sventa xkʼot ta senyail kuʼuntike. 52  Li jtsop ton liʼe jaʼ testigo,+ jech xtok li jpʼej ton liʼ vaʼale jaʼ chkʼopoj kuʼuntik ti muʼyuk chijelav batel ti bu oy li jtsop ton sventa muʼyuk kʼusi chopol ta jpasbote. Li voʼot ek une muʼyuk chajelav tal yoʼ bu oy li jtsop ton sventa muʼyuk kʼusi chopol xtal apasbune. 53  Jaʼ akʼo xchapanutik li Sdios Abraane,+ li Sdios Nakore xchiʼuk ti jaʼ Sdios li stotike». Vaʼun, li Jakobe laj yakʼ ye ta stojolal li Dios ti yichʼoj ta mukʼ+ li stote, li Isaake. 54  Ta tsʼakale, laj yakʼ milbil matanal ta vits li Jakobe xchiʼuk laj yikʼ ta sveʼel pan li yutsʼ yalale. Jaʼ yuʼun, te veʼik xchiʼuk te echʼ yuʼunik akʼobal li ta vitse. 55  Yan li Labane sob xa tajek lik li ta yokʼomale, la stsʼutsʼ* li smamobtake*+ xchiʼuk la stsʼutsʼ li stsebetake, laje laj yakʼanbe bendision.+ Jech sut batel ta sna li Labane.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jpukulalkutike; jpartekutike».
O «diosetik ta yut na; santoetik».
Jaʼ xkaltik, li Eufratese.
O «chijchij takʼin».
O «jbutsʼ; jtsʼutsʼun».
Literal «jnichʼnabtake».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Liʼe jaʼ jpʼel kʼop ta arameo ti jaʼ skʼan xal ‹jtsop ton ti jaʼ jkʼopojele›.
Liʼe jaʼ jpʼel kʼop ta ebreo ti jaʼ skʼan xal ‹jtsop ton ti jaʼ jkʼopojele›.
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
Literal «xnichʼnabtake».