Jenesis 29:1-35

  • Chojtikin Rakel li Jakobe (1-14)

  • Li Jakobe skʼanoj tajek li Rakele (15-20)

  • Li Jakobe laj yikʼ Lea xchiʼuk Rakel (21-29)

  • Li chanvoʼ xnichʼnab Jakob xchiʼuk Leae: Ruben, Simeon, Levi xchiʼuk Juda (30-35)

29  Ta tsʼakale, la stam batel sbe li Jakobe, vaʼun te kʼot ta yosil li krixchanoetik ta Slokʼeb Kʼakʼale.  Laj yil jun poso li ta yaxaltike xchiʼuk te xpuchʼanoj sbaik oxtsop chijetik ta stsʼel, yuʼun nopem xaʼiik te chakʼbeik yuchʼ voʼ chijetik li ta posoe. Ta stiʼ li posoe oy jpʼej mukʼta ton.  Kʼalal chichʼ xa tsobel skotol li jaytsop chijetike, li jchabichijetike ta stselelinik* lokʼel li ton ta tiʼ posoe, vaʼun chakʼbeik yuchʼ voʼ li chijetike. Ta tsʼakale, chchaʼakʼik komel ta yav li ton ta tiʼ posoe.  Jech oxal, li Jakobe xi laj yalanbe li jchabichijetike: «¿Bu likemoxuk tal, kuni ermanotak?». Xi la stakʼike: «Ta Aran».+  Xi laj yalanbe xtoke: «¿Mi xavojtikinik li smom Nakor+ ti Laban+ sbie?». Xi la stakʼike: «Xkojtikinkutik».  Xi laj yalanbee: «¿Mi lek oy?». Xi la stakʼike: «Lek oy. ¡Leʼ xa xtal Rakel+ ti jaʼ li stsebe, te yikʼoj talel xchijtak!».  Xi laj yal li Jakobe: «Naka to oʼlol kʼakʼal oyutik. Maʼuk to yorail ta xichʼ tsobel li chijetike. Akʼbeik yuchʼ voʼ, vaʼun bat to akʼik veʼuk yan velta».  Xi la stakʼike: «Mu stakʼ xkakʼbekutik yuchʼ voʼ jaʼ to mi liʼ xa ox tsobol skotol li jaytsop chijetike xchiʼuk mi laj yichʼ tselelinel* lokʼel li ton ta tiʼ posoe. Jaʼ to jech xuʼ xkakʼbekutik yuchʼ voʼ li chijetike».  Kʼalal te to chloʼilaj xchiʼuk li jchabichijetike, li Rakele te kʼot xchiʼuk xchijtak stot; yuʼun jaʼ jchabichij li tsebe. 10  Kʼalal laj yil Rakel li Jakob ti jaʼ stseb li sjuntot Labane xchiʼuk ti te yikʼojbe kʼotel li xchijtak Labane, ta anil nopaj batel xchiʼuk la stselelin* lokʼel li ton ta tiʼ posoe. Vaʼun, laj yakʼbe yuchʼ voʼ li xchijtak Laban ti jaʼ li sjuntote. 11  Li Jakobe la stsʼutsʼ* li Rakele xchiʼuk tsots lik okʼuk. 12  Vaʼun, li Jakobe lik yalbe Rakel ti jaʼ yutsʼ yalal sbaik* xchiʼuk li stote. Laj yal xtok ti jaʼ smeʼ li Rebekae. Li tsebe lokʼ batel ta anil, bat yalbe stot. 13  Kʼalal naka noʼox laj yaʼi Laban+ ta sventa Jakob ti jaʼ yol li yixlele, bat skʼel ta anil. La smey, la stsʼutsʼ* xchiʼuk laj yikʼ ochel ta yut sna. Li Jakobe lik yalbe Laban skotol li kʼusitik kʼot ta pasele. 14  Xi albat yuʼun li Labane: «Ta melel, jun ti jchʼichʼeltike».* Jech oxal, te kom jun u xchiʼuk. 15  Li Labane xi laj yalbe li Jakobe: «¿Mi ta moton cha-abtej kuʼun ta skoj ti kutsʼ kalal jbatike?*+ Albun, ¿kʼusi ta xkakʼbot ta atojol?».+ 16  Li Labane oy chaʼvoʼ stsebetak. Li vixile Lea sbi, li mukile Rakel+ sbi. 17  Pe li Leae maʼuk toj alakʼ sba sbekʼ sat xvinaj, yan li Rakele jaʼ jun tseb ti lek tajek xvinaje xchiʼuk ti kʼupil sbae. 18  Li Jakobe skʼanoj xa ox tajek li Rakele, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Oy ta koʼonton chi-abtej vukub jabil ta sventa li amukil tseb Rakele».+ 19  Xi laj yal li Labane: «Jaʼ lek voʼot chkakʼbot, jaʼ altik mi yan-o vinik laj kakʼbee. Liʼ to xachiʼinun ta nakleje». 20  Li Jakobe abtej vukub jabil ta sventa li Rakele,+ pe junchib noʼox kʼakʼal laj yaʼi ta skoj ti skʼanoj tajeke. 21  Ta tsʼakal une, xi laj yalbe Laban li Jakobe: «Tsʼaki xa me ti jayib kʼakʼal chi-abteje, jaʼ yuʼun akʼbun xa li kajnile. Akʼo xa jchiʼin ta vayel». 22  Ta skoj taje, li Labane la stsob skotol li jnaklejetik ta lume xchiʼuk laj yakʼ jun mukʼta veʼel. 23  Pe kʼalal chʼayem xa ox batel kʼakʼale, jaʼ laj yikʼbe talel li Leae, jaʼ laj yakʼbe sventa xchiʼin ta vayel. 24  Jech xtok, li Labane oy jun skiara ti Silpa sbie, laj yakʼbe ta skiara+ li stsebe, li Leae. 25  Li ta sob yokʼomal une, ¡li Jakobe laj yakʼ venta ti jaʼ li Leae! Jech oxal, xi laj yalbe li Labane: «¿Kʼu yuʼun ti jech la apasbune? ¿Mi mu jaʼuk li-abtej ta sventa li Rakele chaʼa? ¿Kʼu yuʼun la aloʼlaun?».+ 26  Xi la stakʼ li Labane: «Mu jechuk nopem xkaʼikutik ti jaʼ baʼyel chkakʼkutik li mukile, ti jaʼ tsʼakal to li sba tsebile. 27  Te chiʼino sjunul xemana li tseb liʼe. Ta tsʼakale, chavichʼ akʼbel xtok li jun tseb liʼe, jaʼ noʼoxe skʼan xa-abtej vukub jabil xtok».+ 28  Jech la spas li Jakobe, te la xchiʼin komel sjunul xemana li tseb taje. Ta tsʼakale, li Labane laj yakʼbe yajnilin li Rakel xtoke. 29  Jech xtok, li Labane oy yan skiara, Bila+ sbi, laj yakʼbe ta skiara+ li stsebe, li Rakele. 30  Li Jakobe la xchiʼin ta vayel li Rakel eke, jaʼ mas la skʼan li Rakele, jaʼ xkom to li Leae. Abtej to vukub jabil+ ta stojolal li Labane. 31  Kʼalal laj yil Jeova ti muʼyuk kʼanbil* li Leae, laj yakʼ akʼo xchiʼin yol,*+ pe li Rakele mu snaʼ x-alaj.+ 32  Jech oxal, la xchiʼin yol li Leae. Vokʼ li yole, Ruben*+ laj yakʼbe sbi, yuʼun xi laj yale: «Jaʼ ta skoj ti laj yil Jeova ti chkil jvokole.+ Li avie une, chlik xa skʼanun li jmalale». 33  La xchiʼin yol yan velta. Vokʼ li yole xchiʼuk xi laj yale: «Jaʼ ta skoj ti laj xa yaʼibun Jeova ti xivokolet ta skoj ti muʼyuk-o kʼanbilune, jaʼ yuʼun laj yakʼbun xtok li kol liʼe». Jech oxal, Simeon*+ laj yakʼbe sbi. 34  La xchiʼin yol yan velta xtok. Vokʼ li yole, vaʼun xi laj yale: «Li avi une mas xa chtal ta jtojolal li jmalale, yuʼun yoxvoʼal xa xnichʼon laj kakʼbe». Jech oxal, Levi*+ laj yakʼbe sbi. 35  La xchiʼin yol xtok. Vokʼ li yole xchiʼuk xi laj yale: «Li avie, ta jkʼupil kʼopta li Jeovae». Jech oxal, Juda*+ laj yakʼbe sbi. Jech te paj ta alajel.

Tsʼibetik ta yok vun

O «xbalchʼunik; stselubtasik».
O «balchʼunel; tselubtasel».
O «xbalchʼun; stselubtas».
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
O «xchiʼil sbaik ta vokʼel».
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
Literal «jbakilot xchiʼuk jbekʼtalot».
O «jchiʼil jbatik ta vokʼele».
Literal «ti pʼajbil».
Literal «la sjambe yalajeb».
Jaʼ skʼan xal ‹¡kʼelavil, jun kerem!›.
Jaʼ skʼan xal ‹xchikintael›.
Jaʼ skʼan xal ‹napʼal› o ‹jmoj›.
Jaʼ skʼan xal ‹kʼupil kʼoptael› o ‹kʼusi chichʼ kʼupil kʼoptael›.