Jenesis 28:1-22

  • Li Isaake la stak batel ta Padan-Aram li Jakobe (1-9)

  • Xvayich Jakob ta Betel (10-22)

    • Albat Jakob ek li kʼusi laj yal tspas Diose (13-15)

28  Jech oxal, li Isaake laj yikʼ talel li Jakobe, laj yakʼbe bendision xchiʼuk xi laj yalbe mantale: «Skʼan mu xavikʼ li tsebetik ta Kanaane.+  Batan ta Padan-Aram ta sna li amukʼtot* Betuele. Te xasaʼ junuk avajnil li ta stsebetak ajuntot Labane.+  Li Dios ti Buchʼu skotol xuʼ yuʼune chakʼbot bendision xchiʼuk chakʼ epajuk anichʼnab xchiʼuk chakʼ pʼolan. Vaʼun, ta melel chakʼot ta epal jteklumetik.+  Jaʼ chakʼbot li bendision laj yakʼbe Abraane,+ voʼot chakʼbot xchiʼuk li anitilulale sventa xavuʼunin li osil bu nakalot kʼuchaʼal jyanlum ti jaʼ akʼbat yuʼun Dios li Abraane».+  Jaʼ yuʼun, li Isaake laj yakʼ batuk li Jakobe, jech bat ta Padan-Aram li Jakobe. Te bat ta stojolal Laban, li xnichʼon Betuel ti jaʼ li j-aram vinike,+ li sbankil* Rebekae,+ li smeʼik Jakob xchiʼuk Esaue.  Li Esaue laj yil kʼalal laj yakʼbe bendision Jakob li Isaake xchiʼuk ti laj yakʼ batuk ta Padan-Aram sventa te xbat saʼ talel li yajnile. Laj yil xtok ti xi laj yalbe Jakob kʼalal laj yakʼbe bendisione: «Mu xavikʼ li tsebetik ta Kanaane».+  Jech xtok, laj yil ti la xchʼunbe smantal stot smeʼ li Jakobe xchiʼuk ti bat ta Padan-Arame.+  Jech laj yakʼ venta Esau ti chopol chil stot li tsebetik ta Kanaane,+  jaʼ yuʼun li Esaue bat saʼ yan yajnil, parte-o li yan yajniltake.+ Te bat saʼ ta stojolal Ismael, jaʼ li xnichʼon Abraane. Laj yikʼ Maalat, jaʼ li stseb Ismael xchiʼuk ti jaʼ yixlel Nebayote. 10  Lokʼ batel ta Beer-Seba li Jakobe, te bat ta stukʼil Aran.+ 11  Te kʼuk sjaliluke, te kʼot ta jun osil. Ta skoj ti chʼayem xa ox batel kʼakʼale, la xchapan sba sventa te x-echʼ yuʼun akʼobal. La stam jpʼej ton li ta osil taje, laj yakʼ ta xon sjol xchiʼuk te la xpuchʼan sba.+ 12  Vaʼun vaychinaj, jaʼ to laj yile te oy jun eskalera ti te vaʼal ta balumil ti chkʼot kʼalal to ta vinajel li sjole; te xyal xmuy li yaj-anjeltak Diose.+ 13  Li Jeovae te oy ta yakʼol li eskalerae, xi laj yale: «Voʼon Jeovaun, jaʼ li Sdios amukʼtot* Abraane xchiʼuk li Sdios Isaake.+ Li osil bu puchʼulote ta xkakʼbot xchiʼuk ta xkakʼbe li anitilulale.+ 14  Li anitilulale ta melel ch-epaj jech kʼuchaʼal li pukuk* ta balumile.+ Chpuk batel anichʼnabtak ta smaleb kʼakʼal, ta slokʼeb kʼakʼal, ta norte xchiʼuk ta sur. Ta melel voʼot ta atojolal xchiʼuk ta stojolal anitilulal chichʼik bendision skotol li utsʼ alalil ta balumile.+ 15  Voʼon ta jchiʼinot xchiʼuk ta jchabiot ti buyuk noʼox chabate xchiʼuk chkikʼot sutel li ta lum liʼe.+ Muʼyuk chkiktaot jaʼ to mi kʼot ta pasel kuʼun li kʼusi laj kalbot ta jpase».+ 16  Vaʼun, julav li Jakobe, xi laj yale: «Ta melel, ti bu oyun avie liʼ oy li Jeovae, muʼyuk toʼox jnaʼoj». 17  Och tajek xiʼel ta yoʼonton xchiʼuk xi to laj yale: «¡Toj labal xa noʼox sba li osil liʼe! Liʼe jaʼ sna li Diose+ xchiʼuk jaʼ stiʼ li vinajele».+ 18  Sob xa tajek lik ta yokʼomal li Jakobe xchiʼuk la stsak li ton ti tun ta xon sjole, vaʼun la svaʼan sventa xkʼot ta senyail xchiʼuk la skʼebbe aseite.+ 19  Jech oxal, Betel* laj yakʼbe sbi li osil taje, pe Lus toʼox sbi li jteklume.+ 20  Xi laj yakʼ ye li Jakobe: «Mi liʼ xchiʼinojun-o li Diose, mi chchabiun-o ti bu chibate, mi chakʼbun pan jlajes xchiʼuk jkʼuʼ jpokʼ sventa jlape 21  xchiʼuk mi jun koʼonton chisut yuʼun ti bu oy li jtote, jaʼ jech chakʼbun ta ilel ta melel ti jaʼ Jdios li Jeovae. 22  Li ton la jvaʼan sventa senyaile jaʼ chkʼot ta sna Dios.+ Ta skotol li kʼusitik chakʼbun Diose, ta xkakʼbe jun ta lajlajuneb».

Tsʼibetik ta yok vun

O «amoltot».
O «xiʼmel».
O «amoltot».
O «lum».
Jaʼ skʼan xal ‹sna Dios›.